Munazinyetu moAfrika Mbindakano kuna kulikida murongwa goBibeli vidiyo

EPARU LYETU NOYIRUGANA YOKUZUVHISA–MBAPIRA ZEKEPONGO Nsinano 2019

Omu no zogera novantu

Yirongwa eyi no zogera kuhamena sitambo saKarunga kovantu.

UGAWO WOMONONKANGO DAKARUNGA

Eyi ayi tanta kulikida eharo lyoSikriste

Yisinke ali tu tumangeda eharo lyetu lyoSikriste tu rugane nsene gumwe ana tu rugana momudona?

UGAWO WOMONONKANGO DAKARUNGA

Huguvara mwaJehova a ku pe edidimiko nehengagwido

Jehova kutuhengagwida nokutuvatera tu lididimikire kupitira moBibeli.

UGAWO WOMONONKANGO DAKARUNGA

Ove muntu ogu ga kura pampepo ndi muntu gopaunsitwe?

Natuvenye twa hepa kudemenena kweyi yopampepo nokutwikira kunkondopeka elikwatakano lyetu naKarunga.

LITURA MO MOKUZUVHISA

Kuwapukurura nkedi zetu zokuzuvhisa—Kutjanga nombilive

Yininke musinke twa hepa kutura megano nsene kuna kutjangera muntu ogu twa dira kudiva?

KUPARUKA NGOMUKRISTE

Sihonena omu no tjanga mbilive

Tjanga mbilive kuliza nositambo soge noukaro ntani nompo zomomukunda.

UGAWO WOMONONKANGO DAKARUNGA

“Yihahesogona kuhahesa yiduva mudima”

Ngapi kugusa mombunga ayi likida eharo?

KUPARUKA NGOMUKRISTE

Ruganesa novidiyo mokuronga varongwa woge

Ove kuruganesa novidiyo apa o rongo varongwa woge woBibeli ndi?