Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

15-21 Murongagona

JOBA 36-37

15-21 Murongagona

Rusumo 147 nekanderero | Etwaromo (minute 1)

UGAWO WOMONONKANGO DAKARUNGA

1. Eyi no huguvarera etumbwidiro lyaKarunga lyokukagwana mwenyo gwanarunye

(nominute 10)

Jehova kwa karerera po narunye (Joba 36:26; w15 11/1 epe. 12 para. 1-2)

Jehova kwa kara nounongo ntani nononkondo dokuvatera yinamwenyo yi twikire kuparuka (Joba 36:​27, 28; w20.05 epe. 22 para. 6)

Jehova kuturonga eyi twa hepa kurugana yipo ngatu ka gwane mwenyo gwanarunye (Joba 36:​4, 22; Joh 17:3)Kukara nepuro lyokupama metumbwidiro lyomwenyo gwanarunye kutuvatera tu lididimikire maudigu.—Heb 6:19; w22.10 epe. 28 para. 16.

2. Papara ugawo womoBibeli

(nominute 10)

  • Joba 37:20—Ngapi omu vantu womosiruwo sanare ava va tumbura moBibeli ngava li pe nombudi? (it-1-E epe. 492)

  • Ugawo musinke ko gwene mereso lyoBibeli lyomosivike?

3. Ereso lyoBibeli

(nominute 4) Joba 36:​1-21 (th sirongwa 2)

LITURA MO MOKUZUVHISA

4. Omu no tameka nzogera

(nominute 3) ZUVHISA MOYITARAMEHO. (lmd sirongwa 3 sitwa 3)

5. Omu no tengwira ko

(nominute 4) TUNDA EMBO ZENDE EMBO. (lmd sirongwa 2 sitwa 5)

6. Faturura eyi wa pura

(nominute 5) Siuyungwa. Ijwfq-57 para. 5-15—Siparatjangwa: Morwasinke Nombangi daJehova va di hepekerere posiruwo esi va dipagere vantu wovanzi mepangero lyaHitler? (th sirongwa 18)

KUPARUKA NGOMUKRISTE

Rusumo 49

7. Liwapaikira uhaku ndi etauro lyohararasi

(nominute 15) Nzogera. Ezi na pitisira mukuronambunga.

Mbunga zaJehova za tu pa yiruganeso eyi nayi tu vatera tu limburukwe Veta zaKarunga kombinga zohonde. (Yirug 15:​28, 29) Ove kuna kuyiruganesa nawa ndi?

Kakarata kohonde (DPA) ntani kakarata kovanona (ic): Yikarata eyi kufaturura etokoro lyomuveli kuhamena uhaku omu mwa hamena honde. Vazuvhisi ava va gwana ekuho kuvhura va gwane kakarata kohonde kovanavazinyetu ava ava gavere yimbapira ntani kuvhura va gusire vana vawo tukarata tovanona otu ava tumbura asi Identity Card. Twa hepa kusimba yikarata eyi nkenye apa. Nsene ono hara kuzwida kakarata kohonde ndi kutjindja mauzera aga wa tjanga mo, yirugana usimbu.

Foroma Information for Expectant Mothers (S-401) ntani Patients Requiring Surgery or Chemotherapy (S-407): Noforoma edi kutuvatera tu liwapaikire uhaku ou wa kwatera mo eruganeso lyohonde. Pura vakuronambunga va ku pe noforoma edi nsene ove kuna kara nomarutu gavali ndi kuna hepa etauro ndi uhaku wokankera.

Komitiye zeruganeno nosipangero (HLC): Komitiye zeruganeno nosipangero kwa hamena mo vakuronambunga ava va deura mokugava mauzera kovandokotora ntani kovazuvhisi kuhamena uhaku omu mwa hamena honde. Kuvhura va uyunge na ndokotora goge kuhamena nongendeseso douhaku edi da kara po yipo va dire kukutura honde. Ano nsene hepero, kuvhura va ku paparere ko ndokotora ogu na fumadeka etokoro lyoge. Awo kuvagwana ezuva mudima momazuva nagenye ntambali gomosivike. Gwanekera pangenderera noKomitiye zeruganeno nosipangero nsene tava ku kondere mosipangero ndi tava ku taura ndi to gwana uhaku wokankera nampili yimoneke asi kapi na mu hamena eruganeso lyohonde. Yi rugana hena nsene ono kara nomarutu gavali. Nsene ono hepa evatero, pura mukuronambunga a ku pe mauzera gava va hamena moKomitiye zeruganeno nosipangero.

Likida VIDIYO Ngapi omu Komitiye zeruganeno nosipangero azi tu vatere? Makura pura vapurakeni asi:

Ngapi omu Komitiye zeruganeno nosipangero nazi ku vatera nsene o ligwanekera noukaro ou nampo nau hepa uhaku ndi etauro?

8. Elirongo lyoBibeli lyoMbunga

(nominute 30) kr egau 5 para. 1-9

Ehageso (nominute 3) | Rusumo 67 nekanderero