Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 KUPARUKA NGOMUKRISTE

‘Kugava uhwi’ kwaJehova

‘Kugava uhwi’ kwaJehova

Ngapi natu “gava kwaHOMPA uhwi”? (1Hist 29:5, 9, 14) Pana kara nonkedi omu natu gava yigava mokukwatesa ko sirugana soNombangi daJehova momukunda gwetu ntani uzuni mudima.

KUGAVA KUPITIRA KOINTANETA NDI MOYIKESA YOYIGAVA:

 • SIRUGANA SOUZUNI MUDIMA

  kutunga nokugendesa Nobeteli nonomberewa detoroko

  nosikora doukareli

  varugani womosirugana sosiruwo nasinye

  kuvatera poyiruwo yoyimpagwa

  kunduruka yimbapiratjangwa nokukwateka novidiyo nokuyitura koIntaneta

 • YIHEPWA YOMOMBUNGAKRISTE

  eyi zina hepa mbungakriste, kukwatera mo ewapukururo lyoSinyanga ntani nayimwe hena

  yimaliwa eyi azi tumu mbungakriste koBeteli kuyiruganesa:

  • kokutunga Yinyanga nomavango goyigongi

  • kokukwafa vapuli vakwetu mouzuni mudima

  • koyirugana yimwe hena youzuni mudima

YIGONGI

Yigava eyi ava gava posigongi somazuva gatatu kuyituma yi ka vatere koyirugana youzuni mudima. Ano yigongi yoyinene neyi yoyirongo ntani yomazuva gatatu kuruganesa yimaliva eyi atu gava koyirugana youzuni mudima.

Yigava eyi atu gava posigongi sezuva limwe kuyiruganesa mokufutira evango eli tuna kuruganesa noyihepwa yimwe hena. Yimaliwa oyo kuvhura hena kuyiruganesa koyirugana youzuni mudima.