Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 KUPARUKA NGOMUKRISTE

Omu ava gendesa ezuvhiso lyomomukunda ava uyunga maraka gokulisiga

Omu ava gendesa ezuvhiso lyomomukunda ava uyunga maraka gokulisiga

Vantu kupurakena nawa kombudi zoUhompa nsene kuna kuvazuvhisira meraka lyawo. Eyi yiyo nampo Jehova ga tulisire po ewapaiko poPentekoste yipo “Vajuda, wovahungami ava va tundire monomuhoko nadinye douzuni” va zuvhe mbudi zongwa ‘meraka lyavene,’ nampili ngomu va here kuuyunga Ruhebeli noRugereka. (Yirug 2: 5, 8) Naina, nombungakriste dokulisiga-siga edi adi ruganesa sinyanga simwe tupu kuzuvhisira momukunda gumwe. Ngapi vazuvhisi womonombungakriste edi nava ruganena kumwe yipo va dire kuruguruka mambo gokulifana nokuhandukisa vantu ava vana kuzuvhisira?

  • Kuzogera kumwe (Yis 15:22): Vatareli woyirugana yokuzuvhisa va hepa kuzogera kumwe va tokore omu nava zuvhisira momukunda ogo. Nsene mukunda ogu ava zuvhisire mununu, vamwe kapi va hara o zuvhisire vantu ava ava uyunga eraka lyomombungakriste zawo. Nsene kapi vana kuvhura kuzuvhisira nkenye apa mukunda ogo nagunye, nampo nava hepa evatero nye mwa hepa kudidilika mambo govantu velituromo ava ava uyunga eraka lyomombungakriste zawo. (od-E epe. 93 para. 37) Ndi kuvhura va mu pure mu va vatere mokupapara mambo govantu navenye ava ava uyunga eraka lyombungakriste zawo nokuvatwarera noAderesi dawo. (km-E 7/12 5, kakende) Diworokeni asi membo limwe tupu kuvhura kugwana mo vantu ava ava uyunga maraka gokulisiga. Ewapaiko lyokuzuvhisira momukunda ogo lya hepa kuliza noveta zosirongo kuhamena kutjanga mauzera gomuntu.

  • Kuruganena kumwe (Efe 4:16): Kwama nkenye mapukururo aga na gava mutareli goyirugana yokuzuvhisa. Ove kulironga Bibeli nomuntu ogu a uyunga eraka lyomombungakriste zapeke ndi? Murongwa nga tura po ezokomeho nsene a za komapongo gombungakriste ezi azi ruganesa eraka eli a zuvhu nawa.

  • Kuliwapaikira (Yis 15:28; 16:1): Nsene muntu ogu ono kuzuvhisira kuuyunga eraka lyapeke, hetekera ko kuzogera nage kuhamena mbudi zongwa. Rugana epaparo mokudiva maraka aga ava uyunga vantu womomukunda gweni yipo o liwapaikire nawa nokukwateka novidiyo ntani Nobibeli domaraka ogo. Kuvhura hena o ruganese JW Language app yipo o lironge omu ava likundu momaraka ogo.