Kuna kutunga Sinyanga soUhompa moAustralia

EPARU LYETU NOYIRUGANA YOKUZUVHISA–MBAPIRA ZEKEPONGO Mangundu 2018

Omu no zogera novantu

Yirongwa eyi no zogera kuhamena ehuguvaro eli twa kara nalyo kovafe.

UGAWO WOMONONKANGO DAKARUNGA

‘Wa hara nge kupitakana omu wa hara eyi ndi?’

Peturusa ga hepere kutokora eyi na tura muhowo meparu lyendi, ngesefa zendi zokukwata nomfi ndi sirugana soUhompa?

UGAWO WOMONONKANGO DAKARUNGA

Navenye kwa zulire mpepo zokupongoka

Nampili ngomu va tundilire koyirongo yokulisiga, vantu 3 000 ava va gwene ekuho kwa karerere Karunga mouumwe.

KUPARUKA NGOMUKRISTE

Omu ava gendesa ezuvhiso lyomomukunda ava uyunga maraka gokulisiga

Ngapi vazuvhisi womonombungakriste edi nava ruganena kumwe yipo va dire kuruguruka mambo gokulifana?

UGAWO WOMONONKANGO DAKARUNGA

Awo tava udisa nonkango daKarunga nomupampi

Yisinke ya vaterere vapositoli va uyunge nouradi?

KUPARUKA NGOMUKRISTE

Yitundwamo yoyiwa pokukuzuvhisa nositoroli

Yitundwamo musinke yoyiwa tuna kumona pokuruganesa yitoroli mokuzuvhisa?

UGAWO WOMONONKANGO DAKARUNGA

Mbungakriste zompe tazi ligwanekere neheteko

Nevatero lyaJehova, Vakriste ava va kere kumwe kwa lididimikilire nokupameka epuro lyawo.

KUPARUKA NGOMUKRISTE

‘Kugava uhwi’ kwaJehova

Ose kuvhura tu gave yigava mokukwatesa ko sirugana soNombangi daJehova momukunda gwetu ntani uzuni mudima.