Vazuvhisi wokukarerera kuna kuzuvhisa meraka lyoTzotzil moMeksiko

EPARU LYETU NOYIRUGANA YOKUZUVHISA–MBAPIRA ZEKEPONGO Mangundu 2016

Omu no hanesa

Magano omu no hanesa Ruhungu ntani usili womoBibeli kuhamena mauporofete aga gana kusika mo. Tjanga magano goge omu no hanesa.

UGAWO WOMONONKANGO DAKARUNGA

Bibeli kwa singonona mukadi gonondunge

Yikara musinke a hafere Jehova momunazinyetukadi ogu ga kwara?

KUPARUKA NGOMUKRISTE

“Yendi kwa divikwa unene”

Mukadi gonondunge kufumadekesa mugara gwendi.

UGAWO WOMONONKANGO DAKARUNGA

Bodjana eyi wa ruganena

Ose kuvhura kuhafera yirugana nsene tu kara nomutaro gouhunga.

KUPARUKA NGOMUKRISTE

Yisinke azi rongo Bibeli?—Omu no zi ruganesa

Ngapi natu ruganesa yikaramo yobuke ‘Erongo lyoBibeli’ nsene kuna kurugana elirongo lyoBibeli nomuntu?

UGAWO WOMONONKANGO DAKARUNGA

“Diworoka musiti goge momazuva goge goudinkantu”

Nononkango dokuseweka, Muudisi 12 kutukorangeda mokuruganesa udinkantu wetu.

KUPARUKA NGOMUKRISTE

Vadinkantu—Mwa ha likata-kata kuhwilira ‘monzira zoyirugana yoyinene’

Kuvhura mu kondjere yitambo yopampepo ngwendi uzuvhisi wosiruwo nasinye ndi?

UGAWO WOMONONKANGO DAKARUNGA

Mukadona gomoSuramu—Sihonena sosiwa kuhonena

Yisinke ya mu ninkisire a kare sihonena sosiwa kovakareli vaJehova?