Zende koyikaramo

Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

 KUPARUKA NGOMUKRISTE

Ngapi natu tunga po eharo lyokuhara Karunga novakwetetu?

Ngapi natu tunga po eharo lyokuhara Karunga novakwetetu?

Nampili ngomu Vakriste naina vana dili kukara konhii zoVeta zaMosesa, nye simpe yipango eyi yivali yoyinene po, kuturonga eyi ana hepa ko Karunga kwetu. (Mat 22:37-39) Ose kapi va tu reta neharo lyangoso. Yiyo twa hepera kulitunga po. Ngapi natu yi rugana? Nkedi zimwe zomulyo kuna kara pokuresa Bibeli nkenye ezuva. Apa atu konakona yikara yaKarunga ngomu va yi tumbura moBibeli, ose ‘kuyatetuka uwa wendi.’ (Epis 27:4) Ngoyitundwamo, eharo lyetu lyokumuhara kuyakura ntani magazaro getu kuyakara ngwendi gendi. Eyi kututumangeda tu sikise mo nompango daKarunga, kukwatera mo mpango ezi zokuhara vakwetetu. (Joh 13:34, 35; 1Joh 5:3) Pwa kara nonkedi ntatu edi nadi tu vatera tu hafere kuresa Bibeli:

  • Mona sihorokwa momagano goge. Lizuvha asi nove yipo ono kara. Yisinke ono kumona neyi ono kuzuvha ntani nedumba eli ono kufumbwira? Moukaro musinke vana kara owo vana hamene mo?

  • Ruganesa nonkedi dokulisiga. Pana kara magano gamwe: Resa kuziguruka ndi kwama kuresa ngomu ono kupurakena koBibeli ezi va kwateka. Resa kuhamena gumwe ogu va tumbura moBibeli ndi sihorokwa songandi mevango lyokukwamesa tupu magaununo. Pasihonena, ruganesa ruha 4 ndi 16 romombapira Mauzera gomoNonkango daKarunga yipo o rese kuhamena Jesus. Resa egaununo nalinye omu lina tundilire etjangwa lyezuva. Resa nobuke domoBibeli kuliza nosiruwo esi va di tjenge.

  • Resa o yi kwate egano. Kuresa egaununo limwe nkenye ezuva nokuyikwata egano nokuteda ko, mulyo unene kupitakana kuresa magaununo gomanzi asi o mane usimbu kuresa Bibeli. Konakona ukaro wosihorokwa nomauzera. Ruganesa nawa nokarata, nayimwe eyi nayi ku vatera. Rugana mapaparo nsene kapi ono kuyikwata egano. Mulyo unene kuruganesa siruwo sosinzi mokuteda ko kupitakana tupu kuresa.