Zende koyikaramo

Nombangi daJehova

Horowora eraka Rukwangali

Mapukururo gepongo eparu lyetu noyirugana yokuzuvhisa

Mapukururo gepongo eparu lyetu noyirugana yokuzuvhisa

Yikaramo

 

Noparagarafu

Etwaromo

 2

Ugawo Womononkango daKarunga

 3

Litura mo Mokuzuvhisa

 4

Kuparuka ngoMukriste

 5

Erugururomo

 6

Litura mo mokuresa nokuronga

 7

Mapukururo

 8

Kuruganesa Siruwo

 9

Edinguro lyomutareli gonombungakriste

 10

Mosivike soSigongi sEzuva Limwe ndi soMazuva Gatatu

 11

Mosivike soMurarero

 12

Mutareli Gepongo Eparu noYirugana yetu

 13

Munasipundi Gepongo Eparu noYirugana yetu

 14

Muwapaiki goMbunga zoVakuronambunga

 15

Mupukuruli goKuvatera

 16

Nosikora dimwe

 17

Novidiyo

 18

1. Epongo lyetu lyomokatji kosivike ngali kara ngwendi momu va yi likida moMbapira Zekepongo ntani kuliza nomapukururo gana kukwama ko. Vazuvhisi navenye va hepa kuvakorangeda va lihameko mo mokugava yiuyungwa. Ano ava wiza nkenye apa komapongo kuvhura va lihameke mo nsene kulimburukwa marongo goBibeli.—be p. 282.

 2. Etwaromo: nominute 3 ndi dononsesu. Nkenye sivike, konyima zorusumo rokutamekesa ntani nekanderero, munasipundi nga gava etwaromo lyeyi nava ndindira melikwamo, kukwatera mo kutumbura epuro va hepa kudidilika moSimbapira somalimbururo geparu lyetu noyirugana yokuzuvhisa.

 3. Ugawo Womononkango daKarunga:

  • Siuyungwa: nominute 10. Siparatjangwa ntani nekamo lyosiuyungwa esi soyitwa yivali ndi yitatu kuyitura moMbapira Zekepongo. Siuyungwa kusigava komukuronambunga ndi komukwafimbunga gokuwapera. Nsene buke zompe zomoBibeli kuna ka zi tameka mosivike oso, pomuho tanko kulikida vidiyo zetwaromo lyobuke ozo. Muuyungi kuvhura kugava magano gomovidiyo nosiuyungwa omu yina lizi. Nampili ngoso, age ga hepa kuzogera yitwa nayinye yemekamo ngomu va yi tura mombapira zekepongo. Ntani hena, kuliza nosiruwo, age a ruganese mafano gomombapira ntani noyitwa yomomatjangwa, eyi va wapaikira mokukwatesa ko siuyungwa oso.

  •   Papara Ugawo womoBibeli: nominute 8. Oru ruha romapuro nomalimbururo pwa hana etwaromo ndi ehageso. Ruha kurupitisira mukuronambunga ndi mukwafimbunga gokuwapera. Age kuvhura kuruganesa siruwo komapuro ogo gane kuliza nomu gana kundama mbungakriste. Nampili ngoso, age ga hepa kupura mapuro ogo nagenye. Ntani hena, kuvhura a tokore nsene asi hepero kuresa matjangwa nagenye gomomapuro gavali gokuhova ndi hawe. Owo vana kulimburura va hepa kuruganesa nosekonde 30 ndi dononsesu.

  • Ereso lyoBibeli: nominute 4 ndi dononsesu. Siuyungwa esi kusigava tupu munazinyetugara. Murongwa ga hepa tupu kutameka kuresa kapisi a gave etwaromo ndi ehageso. Munasipundi a demenena unene mokuvatera murongwa a rese mouhunga, nekwatogano, kuvyukilira, nelituromo, nezwi lyokuwapera, kupwizumuka pomavango gouhunga ntani kuuyunga nemanguruko.

  4. Litura mo Mokuzuvhisa: nominute 15 ndi dononsesu. Ruha oru kwa ru wapaikira mokugava mpito kwa navenye va liyomberese moyirugana yokuzuvhisa ntani kumwe nokuwapukurura udivi wokuzuvhisa nokuronga. Sikando sokuhova ntani etengwiroko mosiuyungwa sovarongwa ya hepa kuliza nomagano omu no zogera novantu aga ga kara pepenuno 1 lyoMbapira zekEpongo. Vazuvhisi kuvhura kutokora mokuruganesa simbapiratjangwa ndi vidiyo zokutunda moyiruganeso yetu yomokuzuvhisa ndi hawe. MoMbapira zekEpongo kutura mo nominute edi na ruganesa murongwa kosiuyungwa sendi ntani pamwe mauzera gokugwederera ko. Varongwa kapi va hepa kugweda ko mauzera gamwe mokuruganesa nominute nadinye edi vana va pe. Ruha oru vana liwapaikire nawa kuvhura kupwa minute gumwe komeho siruwo sisike mo. Pamwe vakuronambunga nawo kuvhura kurugana yiuyungwa yomosikora.

  • Elikido lyonovidiyo omu no zogera novantu: . Nkenye sivike mokwedi kulikida vidiyo zimwe omu no zogera novantu ntani nokuzizogera. Monovidiyo edi kwa hamena sikando sokuhova, etengwiroko lyokuhova ntani etengwiroko lyauvali. Ruha oru kururugana tupu munasipundi gepongo.

  • Sikando sokuhova: Ruha oru kuvhura kurugava munazinyetu gomugara ndi gomukadi. Nsene mugara vana ru pe, muvateli a kare mugara mukwawo ano nsene mukadi a kare mukadi mukwawo ndi gumwe gemepata lyawo. Murongwa nomuvateli kuvhura kuhingira ndi kusikama. Murongwa ga hepa kuhorowora malikundo gokuwapera momukunda. Elikido omu no zogera novantu kuliruganesa ngetameko lyonzogera.

  • Etengwiroko lyokuhova: Ruha oru kuvhura kururugana munazinyetu gomugara ndi gomukadi. Nsene mugara vana ru pe, muvateli a kare mugara mukwawo ano nsene mukadi a kare mukadi mukwawo. (km 5/97 epe. 2) Murongwa nomuvateli kuvhura kuhingira ndi kusikama. Murongwa ga hepa kulikida omu na uyunga nomuntu ogu ga likidire elituromo posikando sokuhova. Elikido omu no zogera novantu lya kara moMbapira zekEpongo kuliruganesa ngetameko lyonzogera.

  • Etengwiroko lyaUvali: Ruha oru kuvhura kururugana munazinyetu gomugara ndi gomukadi. Nsene mugara vana ru pe, muvateli a kare mugara mukwawo ano nsene mukadi a kare mukadi mukwawo. (km 5/97 epe. 2) Murongwa nomuvateli kuvhura kuhingira ndi kusikama. Murongwa ga hepa kulikida omu na uyunga nomuntu ogu ga likidire elituromo ketengwiroko lyokuhova. Elikido omu no zogera novantu kuliruganesa ngetameko lyonzogera.

  • Elirongo lyoBibeli: Ruha oru kuvhura kururugana munazinyetugara ndi munazinyetukadi. Muvateli a kare mugara nsene mugara ana kurugana ruha oru ano mukadi nomukadi  mukwawo. (km 5/97 p. 2) Murongwa nomuvateli kuvhura kuhingira ndi kusikama. Ruha oru ru likide elirongo lyoBibeli eli lina tameke nare lina kutwikira. Kapisi hepero kurugana etwaromo ndi ehageso, ntudi yizo nomora vana kupura o rugane. Kapisi hepero kuresa noparagarafu nadinye, nampili ngoso ayo kuvhura kuyirugana. Ogu ana kurugana ruha oru ga hepa kulikida omu ava rongo nawa.

  • Siuyungwa: ruha oru ga hepa kururugana munazinyetugara ntani a ru gave morupe rosiuyungwa.

  5. Kuparuka ngoMukriste: Konyima zorusumo, nominute 15 dokukwama ko moruha oru nga mu hamena ruha rumwe ndi gavali mokuvatera vapurakeni va sikisemo nonkango daKarunga. Maruha aga kuga gava vakuronambunga ndi vakwafimbunga wokuwapera nsene kapisi yimo ntudi mawapaiko gapeka vana tulisa po, kugusa ko yihepwa yomombunga, eyi a gava tupu mukuronambunga.

  • Elirongo lyoBibeli lyoMbunga: nominute 30 . Ruha oru kururugana mukuronambunga gokuwapera. (Monombungakriste omu mwa kara vakuronambunga wovasesu kuvhura kuruganesa vakwafimbunga wokuwapera.) Vakuronambunga va hepa kutokora asi yilye na wapera kupitisira elirogo lyoBibeli lyombunga. Ava va panda va hepa kupitisira monkedi zongwa ntani nokuruganesa siruwo, kunkondopeka matjangwa gomulyo ntani nokuvatera nkenye gumwe a sikisemo yitwa vana zogere. Awo kuvhura kulirongera ko pokutarurura magano kuhamena omu no pitisira Ruhungu. Nsene kuvhura, mwa hepa kuruganesa vantu wokulisiga-siga wokupitisira nava wokuresa nkenye sivike. Nsene asi munasipundi gepongo a gava egano asi elirongo va li supipike, ogu ana kurugana elirongo ga hepa kutokora asi ngapi na supipika elirongo olyo. Age kuvhura a horowore mokudira kuresa noparagarafu dimwe.

  6. Erugururomo: nominute 3 ndi dononsesu. Munasipundi Gepongo ta rugururura yitwa yomulyo ntani epuro nelimbururo lyokutunda mosimbapira Malimbururo gemepongo eparu noYirugana yetu simbapira somalimbururo. Age kuvhura a tumbure epuro lyosivike sokukwama ko eli vanavazinyetu na va kagazadara nokukatarurura. Age kuvhura kudivisa madina govarongwa ava ngava ya gava sivike sokukwama ko, nsene siruwo ko. Ntudi kuna kara po mawapaiko nagopeke, madiviso nagenye gohepero ntani nonombilive dohepero ya hepa kuyiresa munasipundi posiruwo serugurururomo. Mapukururo gankenye apa, ngwendi mawapaiko goyirugana yokuzuvhisa ntani malikwamo gokuzeresa, ago nokugadivisa si kositantara nye kugatura kosifatura somadiviso. Nsene asi siruwo semerugururumo sisupi mokugava madiviso nokuresa nombilive, munasipundi ga hepa kupura vanavazinyetu vana kara nomaruha moruha kuparuka ngoMukriste va sesupike siruwo momaruha gawo. (Tara  paragarafu 5 ntani  9.) Epongo kulihagekesa norusumo ntani nekanderero.

 7. Litura mo mokuresa nokuronga: Kutundilira mosivike sa-7 Murongagona 2019, munasipundi gepongo nga ruganesa mbapira litura mokuronga mokupandura nokupukurura varongwa womosikora. Nkenye murongwa ga hepa kurugana nomora ezi va tura moMbapira zekepongo. Nkenye sivike sokuhova mokwedi munasipundi gepongo nga konakona sirongwa simwe somombapira Litura mo mokururonga. Ruha “Didilika ezokomeho lyoge” ngaru ru ruganesa murongwa, munasipundi kapisi a tjange mo.

  8. Mapukururo: Konyima za nkenye siuyungwa somurongwa, Munasipundi gemepongo kukara nominute gumwe mokugava epandadeko ntani nomapukururo gokutunda mombapira  litura mo mokuronga. Munasipundi kapisi a tumbure sirongwa esi ana karugana murongwa komeho zosiruwo. Nampili ngoso, nsene murongwa ana mana ruha rwendi, ntani konyima zokugava ko epandadeko, munasipundi kuvhura kudivisa sirongwa kumwe nokutumbura asi morwasinke murongwa ana ruganene nawa kositwa oso ndi monkedi zonkenda a faturure asi morwasinke murongwa ga hepera simpe kurugururuka sirongwa oso sikando sokukwama ko. Munasipundi kuvhura kugava ko hena magano gamwe kuhamena elikido ana rugana murongwa, nsene eyi nayi vatera murongwa novanavazinyetu. Mapukururo gokugwederera ko gokutunda mombapira Litura mo mokuronga kuvhura ku ga gavera kompengi konyima zepongo ndi sikando nasopeke, kuhamena sitwa ana rugana ndi sapeke.—Tara  paragarafu 13 ntani  16 komauzera gomanzi kuhamena situmbukira soMutareli gepongo Eparu noYirugana yetu ntani situmbukira somupukuruli gokuvatera.

    9. Kuruganesa Siruwo: Kwato ruha naru pitakana siruwo va tura po, nampili makumbururo gaaga goMunasipundi gepongo. Maruha goyiuyungwa yovarongwa kuga hagekesa nonondunge nsene siruwo sina pu. Nsene maruha gamwe gemepongo ga pitakanesa siruwo, mupukuruli gokuvatera ga hepa ku gava epukururo kompengi. Epongo nalinye, ku tura ko marusumo ntani makanderero ya hepa kupwa movili 1 nonominute 45.

 10. Edinguro lyomutareli gonombungakriste: Posiruwo sedinguro lyomutareli gonombunga, elikwamo lya hepa kutameka moomu va yi faturura moMbapira zekepongo kugusa ko maruha gana kukwama ko: Elirongo lyoBibeli lyombunga moruha Kuparuka ngoMukriste ngava li pinganesara po kumwe nosiuyungwa sonominute 30 somutareli gonombungakriste. Komeho siuyungwa somutareli si tameke, munasipundi gepongo nga gava erugururomo lyeyi vana zogere mepongo olyo, kudivisa eyi ngayi hamena melikwamo lyosivike sokukwama ko, kugava madiviso gohepero ntani kuresa nombilive dohepero, makura ntani nye na zigida mutareli gonombunga. Konyima zosiuyungwa, mutareli gonombungakriste nga hagekesa epongo kumwe norusumo oru nga horowora mwene. Posiruwo sedinguro lyomutareli nokukara ko si sikora zauvali. Kambunga keraka eli lya dira kukara asi kapisi lyomomukunda kuvhura kukara nomapongo gawo nampili ngomu mutareli ana kuya dingura mbungakriste. Nampili ngoso, kambunga oko ka hepa kuyalipakerera kumwe nombungakriste ana kuyadingura mutareli gonombunga posiruwo sosiuyungwa sendi.

 11. Mosivike soSigongi sEzuva Limwe ndi soMazuva Gatatu: Posiruwo sosigongi sezuva limwe ndi somazuva gatatu, mapongo gombungakriste kapi aga kara ko. Eyi nkare va lironge momapongo ogo ga hepa kuyirugana nkenye ogu moukareli wepata.

 12. Mosivike soMurarero: Nsene murarero gu kara mezuva lyomokatji kosivike Epongo lyEparu lyetu noYirugana yokuzuvhisa kapi ali kara ko. Nye mapongo gokuza mokuzuvhisa va ga rugane mezuva lyomurarero.

  13. Mutareli Gepongo Eparu noYirugana yetu: Mukuronambunga ogu nazi horowora mbunga zovakuronambunga yige nga kara mutareli gepongo eparu lyetu noyirugana yetu. Situmbukira sendi sokudivilisa asi epongo kuna liwapaike nawa ntani kuna kulirugana kuliza nomapukururo aga. Ga hepa kuruganena kumwe nomupukurili gokuvatera. Poopo tupu Mbapira Zekepongo zokwedi oko nazi moneka, mutareli gepongo eparu noyirugana yetu a wapaike yiuyungwa yovarongwa wosikora wokwedi oko. (Tara  paragarafu 4.) Nkenye murongwa ga hepa kugwana siuyungwa komeho zoyivike 3 pokuruganesa foroma Our Christian Life and Ministry Meeting Assignment (S-89).

 14. Munasipundi Gepongo Eparu noYirugana yetu: Nkenye sivike, mukuronambunga gumwe nga kara munasipundi gepongo nalinye. (Monombungakriste omu mwakara vakuronambunga wovasesu, kuvhura kuruganesa vakwafimbunga wokuwapera.) Age nga kara nositumbukira sokugava etwaromo nerugururomo nokuzogera nkenye novidiyo delikido omu no hanesa ntani kuzogera sirongwa simwe mombapira litura mo mokuronga. Age hena nga gava etwaromo lyankenye ruha ntani kuliza nosivaro sovakuronambunga, age nage kuvhura kukara noruha momaruha gamwe gemepongo. Makumbururo gomokatji komaruha ga hepa kukara gomasupi. Mbunga zovakuronambunga ngazi tokora asi vakuronambunga musinke va wapera situmbukira esi. Vakuronambunga wokuwapera va hepa kuvapa situmbukira esi. Kuliza nomaukaro gomombunga, mutareli gepongo kuvhura kumuruganesa ngomunasipundi yikando yoyinzi kupitakana vakuronambunga wokuhupako wokuwapera. Nsene mukuronambunga ana wapere kurugana elirongo lyoBibeli lyombunga, kuvhura hena a wapera kukara munasipundi gepongo. Nampili ngoso, diworokeni asi, mukuronambunga ogu na kara munasipundi age ga hepa kugava epandadeko ntani nomapukururo gomawa kovarongwa wosikora monkedi zeharo. Munasipundi age hena yige gositumbukira sokudivilisa asi epongo li pwe nosiruwo. (Tara  paragarafu 6 ntani  9.) Nsene munasipundi ana hara ntani evega enene, embako lyokusikameka kuvhura kulitura kositantara yipo a vhure kuuyungira ko siruwo esi ana kuzigida goruha rokukwama ko, ntani age mugavi goruha nage siruwo oso kuna kuliwapaikira kosiuyungiro. Ntani munasipundi kuvhura a hingire kositafura posiruwo sereso lyoBibeli ntani moruha rwepongo litura mo mokuzuvhisa. Eyi kuvhura kupopera siruwo sepongo.

 15. Muwapaiki goMbunga zoVakuronambunga: Muwapaiki gombunga zovakuronambunga yige a gavere asi yilye nga rugana ruha rongandi mepongo, kugusa ko yiuyungwa yovarongwa wosikora. Yitumbukira kwakwatera mo kuhorowora munasipundi gepongo pokuhorowora powo za panda mbunga zovakuronambunga. Meruganeno kumwe noMutareli gepongo eparu noyirugana yetu, muwapaiki govakuronambunga ga hepa kudivilisa asi etjangururo lyelikwamo lyoyitumbukira yemepongo nalinye vana litura kositafura somadiviso.

  16. Mupukuruli goKuvatera: Nsene kuvhura, yawapa kuruganesa mukuronambunga ogu ga diva kuronga nawa mositumbukira esi. Situmbukira soMupukuruli gokuvatera kuna kara sokugava mapukururo gokompengi nsene kuna ga hepa, kovakuronambunga novakwafimbunga kuhamena nkenye maruha goyiuyungwa eyi nava vhura kurugana, ntani nomaruha gemepongo eparu noyirugana yetu, yiuyungwa yanavenye, ntani kupitisira ndi kuresa Ruhungu rwelirongo ndi elirongo lyoBibeli lyombunga. (Tara  paragarafu 9.) Nsene asi mombungakriste mwa kara vakuronambunga wongandi ava va wapera kuuyunga nokuronga nawa, mwa ngoso, vakuronambunga wokulisiga-siga gumwe gwa woowo mwa nkenye mvhura kuvhura kukara mupukuruli gokuvatera. Kapisi hepero mupukuruli gokuvatera a gave mapukururo mwa nkenye ruha nava rugana.

 17. Nosikora dimwe: Kutwara kosivaro sovarongwa wosikora, nombungakriste kuvhura kukara no sikora hena zimwe zovarongwa. Nkenye sikora zokuvatera za hepa ku kara nomupukurili, unene po mukuronambunga. Nsene hepero, mukwafimbunga gokuwapera kuvhura kumupa situmbukira esi. Mbunga zovakuronambunga za hepa kutokora asi yilye na rugana situmbukira esi ntani nsene asi aso sa hepa kusilitambagura. Mupukuruli ga hepa kukwama ngendeseso ezi vafaturura  moparagarafu 8. Nsene sikora zimwe hena zina kara ko mepongo olyo varongwa va hepa kuvadivisa va ze monosikora odo, konyima zoruha papara ugawo womoBibeli. Awo va ya lipakerere nanavenye womombungakriste konyima zoruha rwepongo litura mo mokuzuvhisa. Apa nava likida nokuzogera vidiyo omu no hanesa, ava vana kara mosikora zimwe vatarere ndi vapurakene konzogera ezi awo mevango lyolyo vana kara. Nsene kapisi ngoso, mupukuruli ga hepa kuruganesa sikwakonentu mokulikida nokuzogera vidiyo ozo.

 18. Novidiyo: Novidiyo edi ngava horowora ngava di ruganesa mepongo eli. Novidiyo demepongo lyomokatji kosivike ngadi moneka ko JW Library app ntani kudigwana pokuruganesa yikwakonentu yokulisiga-siga. Poyiruwo yimwe, novidiyo edi ava ruganesa melikido omu no hanesa kuvhura ngava di likide mepongo lyoyirugana yokuzuvhisa, konyima za pa ngava mana ku di likida mepongo.