Yirugana yovapositoli 17:1-34

  • Paurusa naSirasa moTesaronika (1-9)

  • Paurusa naSirasa moBereya (10-15)

  • Paurusa moAtena (16-22a)

  • Paurusa ta uyunga mosigongi saAreyopagi (22b-34)

17  Tava ka pita moAmufipolisi nomoAporoniya makura tava ya siki moTesaronika omu mwa kere sinagoge zoVajuda.  Paurusa ta hwilire mosinagoge moomu ga yika, ano moMasabata gatatu, ta va rongo pokuvavatera va tede ko koMatjangwa.  Age kwa va fatwililire pokuvalikida moMatjangwa asi ayo ya kere hepero asi Kristusa a hepe noku fa ntani va mu pindure koufe. Ta tanta hena asi: “Jesus yige Kristusa ogu nina kumuudisira.”  Eyi kwa ninkisire vamwe va kare vapuli nokulipakerera kumwe naPaurusa naSirasa kukwatera mo Vagereka wovanzi ava ngava karere Karunga kumwe novakadi wovasesu ava va divikwire.  Nye Vajuda kwa handukire nokupongaika vagara woudwa ava ngava gendagura pomarandesero, makura tava reta ndjorongani mositata. Tava homokere embo lyaJasoni va papare Paurusa naSirasa asi ngano va va rete kombunga.  Apa va dilire kuvagwana, tava purututa Jasoni novapuli vakwawo vamwe va va tware kovapangeli womositata oku tava zigire asi: “Vagara ava vana kureta ndjorongani nakunye, vana ya siki nakooku,  ano Jasoni ana va tambura membo lyendi. Vagara ava kurwanesa mpangera zahompa gwaRoma,* awo kuuyunga asi kweli hompa nagepeke, Jesus.”  Apa mbunga novapangeli wositata va yi zuvhire eyi, tayi va pe sinka.  Ano konyima zapa Jasoni novapuli vakwawo va geve yimaliwa, tava va sigi va ze. 10  Masiku, vapuli vakwawo tava ninki Paurusa naSirasa va ze usimbu-simbu koBereya. Apa va ka sikire, tava ka hwilira mosinagoge zoVajuda. 11  Vantu vamo kwa here kulironga kupitakana womoTesaronika, yeeyi awo kwa tambwire nonkango daKarunga nomutjima nagunye ntani awo ngava konakona Matjangwa nkenye ezuva yipo va divilise nsene asi yininke eyi va zuvhire usili. 12  Sinzi sawo kwa ya kere vapuli, kukwatera mo vakadi wovanzi woVagereka ava va divikwire ntani novagara vamwe. 13  Nye apa Vajuda womoTesaronika va zuvhire asi Paurusa kuna kuzuvhisa nonkango daKarunga moBereya, tava zi, va ka zede mbunga zi va vyuke. 14  Poopo ngoso, vapuli tava ninki Paurusa a ze kefuta nye Sirasa naTimoteusa kwa kere. 15  Nye ava va zire naPaurusa tava mu twara dogoro koAtena, ano apa ga va tanterere asi Sirasa naTimoteusa va hepa kuwiza usimbu kwendi, makura tava tengura. 16  Siruwo esi Paurusa ga va ndindilire moAtena, age kwa mu guvisire pokumona yikarunga yoyinzi mositata. 17  Makura ta rongo Vajuda nava ngava karere Karunga mosinagoge pokuvavatera va tede ko ntani nkenye ezuva nga rongo vantu ava ngava kara pomarandesero. 18  Nye Vaepikuliya* noVasitoya* vamwe, tava mu patanesa, ano vamwe kwa tente asi: “Yisinke nye ana hara kututantera ogu mukavauki?” Ano vamwe asi: “Kuna kumoneka asi age kuna kuzuvhisa kuhamena yikarunga yapeke.” Yeeyi age kwa va zuvhisilire mbudi zongwa kuhamena Jesus nevhumbuko lyovafe. 19  Tava mu kwata, va mu tware koAreyopagi,* makura tava mu pura asi: “Erongo musinke eli ono kuronga vantu? 20  Yeeyi ove kuna kuuyunga yininke eyi twa dira kuzuvha rumwe, tuna hara kudiva asi yisinke yina kutanta yininke eyi.” 21  Yeeyi Vaatena novanayirongo ava va kere mo,* ngava ruganesa siruwo sawo sokupwizumuka kokusimwitira ndi kokupurakena tupu nombudi donompe. 22  Paurusa ta sikama mosigongi saAreyopagi nokutanta asi: “Vaatena, one kuna kumoneka asi mwa fumadeka yikarunga* kupitakana wopeke. 23  Yeeyi apa nina gendi mositata seni nokumona mafano aga omu karere, yipo nina gwana sizambero apa va tjanga asi ‘Sizambero saKarunga ogu ga dira kudivikwa.’ Yipo nye, Karunga ogu ga dira kudivikwa ogu omu karere, yige nina kumuzuvhisira. 24  Karunga ogu ga sita uzuni nanayinye eyi ya kara mo, Hompa geguru nevhu, kapi ga tunga monontembeli edi va dika vantu; 25  ndi asi a hepe evatero lyovantu, yeeyi age yige a gava eparu kovantu nomuhesero ntani noyininke nayinye. 26  Age kwa panga asi momuntu gumwe mu tunde nomuhoko nadinye di tunge pevhu nalinye, age kwa tura po yiruwo nokutura nomururani oku nava tunga vantu, 27  yipo va papare Karunga asi nampo nava mu gwana va mu gume nampili ngomu ga dira kukara ure nankenye gumwe gwetu. 28  Yeeyi mwendi yimo twa karera neparu tu ligumagure, ngamoomu va yi tjanga vatjangi veni vamwe wonomutango asi: ‘Yeeyi nose tuvana vendi.’ 29  “Mokumona asi ose vana vaKarunga, twa ha gazareni asi Karunga kwa kara ngwendi ngorodo ndi sisiliveli ndi emanya eli ga pangera muntu kounongo wendi. 30  Yimo, pwanare Karunga kapi ga yi pakerere mbili apa vantu va dilire kumudiva, nye ngesi kuna kuudisira navenye yipo va litezurure. 31  Yeeyi age kwa tura po ezuva eli nga pangura uzuni pauhunga kupitira mogu ga horowora, eyi yiyo tupu kuhoroka morwa age ga mu pindura koufe.” 32  Apa va zuvhire kuhamena evhumbuko, vamwe tava yi sense ano vamwe tava tanta asi: “Ngatu ya yi zuvha hena eyi koge.” 33  Paurusa makura ta tundu po pwawo, 34  nye vagara vamwe kwa hamenene kwendi nokukara vapuli. Vamwe vawo kuna kara Diyonisiusi ogu ga kere mupanguli gomoAreyopagi ntani mukadi gedina Damalisi navamwe hena.

Nonkango dokonhi

MoRugereka asi “Kayisa.”
Ndi “ngava ya dingura.”
Ndi “kwa litura unene moukarelikarunga.”