Mbilive zokuhova koVatesaronika 2:1-20

  • Sirugana saPaurusa moTesaronika (1-12)

  • Vatesaronika tava tambura nonkango daKarunga (13-16)

  • Paurusa ta rongora Vatesaronika (17-20)

2  Vakwetu, none mwa yi diva asi edinguro lyetu kweni kapi lya kere lyomawoko-woko.  Yeeyi mwa yi diva asi nampili moomu twa hepere nokututekura momudona moFilipi, Karunga kwa tu vaterere tu kare nouradi yipo tu mu zuvhisire mbudi zongwa nampili ngomu twa pitire momaudigu.*  Mapukururo aga atu mu pe kapisi gepuko ntani kapi atu ga mu pe nositambo sepuko ndi asi tu mu kumbagere,  yeeyi Karunga kwa tu huguvara yiyo ga tu pa sirugana sokuzuvhisa mbudi zongwa. Yipo nye, ose kapi atu uyunga monkedi ezi asi tu hafese vantu, nye yipo tu hafese Karunga ogu a konakona nomutjima detu.  One mwa yi diva asi kapi twa mu kumbagera nononkango donongwa ndi tu lininkise ngwendi asi vantu wovawa, yipo asi tu gwanene po yuma. Karunga ga yi diva nawa-nawa.  Ose kapi twa papara hena efumano kweni ndi kovantu wopeke, nampili ngomu ngano twa mu pere mudigo gokutupakera mbili ngovapositoli vaKristusa.  Nye ose kwa mu tekwire nawa ngwendi moomu zinya a pakere mbili vana vendi.  Ose kwa mu here unene, yiyo twa tokomenene kumuretera mbudi zongwa nokulizambera eparu lyetu yipo tu mu vatere.  Vakwetu, one mwa diva nawa-nawa omu ngatu rugana masiku nomutenya yipo tu lipakere mbili, tu dire kumupa mudigo apa twa mu zuvhisilire mbudi zongwa zaKarunga. 10  Karunga ga yi diva ntani none mwa yi diva nawa-nawa asi apa twa kere none, one vapuli vakwetu, ose ngatu limburukwa nokurugana youhunga ntani kapi twa kere nousima. 11  One mwa yi diva nawa-nawa asi ose nkenye apa ngatu mu korangeda nokumuhengagwida ntani nokumurondora ngwendi moomu guhya ayi rugana kovana vendi. 12  Ose kwa yi rugana eyi yipo mu paruke kuliza nomu ga yi harera Karunga ogu ga mu zigidira moUhompa nouyerere wendi. 13  Eyi yiyo hena atu pandwire Karunga nkenye apa, yeeyi apa mwa zuvhire nonkango daKarunga kwetu, one kwa di tambwire, kapisi ngononkango dokutunda kovantu nye ngononkango daKarunga edi dina kumuvatera one vapuli mo. 14  Vakwetu, one ngomu honene nombungakriste daKarunga domoJudeya edi da kara mouumwe naJesus Kristusa, eyi yiyo ngava mu hepeke vantu vanyamweni ngwendi moomu vapuli vakweni womoJudeya vana kuvahepeka Vajuda 15  ava va dipagere Hompa Jesus novaporofete ntani noku tu hepeka. Awo hena kapi ava hafesa Karunga ntani eyi ava rugana kapi ayi retere vantu uwa, 16  morwa awo kutusilika kuzuvhisira vantu wokonomuhoko dapeke mbudi ezi ngazi va parura. Monkedi ezi awo kutura nonzo dononzi. Nye ehandu lyaKarunga ntaantani li va wizire. 17  Vakwetu, apa va tu sininikire tu ligaunuke none pokaruwogona tupu, ose kapi ngatu mu mono, nye ngatu mu diworoka nkenye apa, ose kwa kondjere asi ngano tu mu mone. 18  Eyi yiyo twa harerere kuwiza kweni, ame Paurusa kwa hetekerere ko yikando yivali, nye Satana kwa limbikire nzira zetu. 19  Yisinke ngayi kara ehuguvaro lyetu noruhafo rwetu ntani nelikangango lyetu komeho zaHompa gwetu Jesus, pekaropo* lyendi? Nani kapisi nyone? 20  Yosili, one nyone elikangango lyetu noruhafo rwetu.

Nonkango dokonhi

Ndi nampo asi “twa kere momaudigu.”
MoRugereka asi parousia. Tara koMauzera.