Nzambi Mepesa Beto Bansangu ya Mbote!

Wapi bansangu ya mbote yina Nzambi me pesa beto? Samu na yinki yak e mbote na kundima yawu? Mukanda yayi ke pesa bamvutu ya Biblia na byuvu yina bantu ke yufulaka.

Mutindu mua mukanda yayi lenda sadisa

Mua mukanda yayi kesadisa nge nge yangalala na kulonguka Biblia, Mpova ya Nzambi. Tala wapi mutindu nge lenda sosa baverse na Biblia ya nge.

Wapi yina kele bansangu ya mbote?

Sosa kuzaba yinki ke bansangu yina me katuka Nzambi, samu na yinki bantu me bonga na kuzaba yawu ya na mbangu, mpe Yinki nge ke sala

Bansangu ya mbote yau mekatuka tsyeleka na Nzambi?

How can we be sure that the Bible’s message is true?

Yesu Klisto kele nani?

Longoka samu na yinki Yesu kufwaka, yinki ke munkayulu ya Yesu, mpe yinki Yesu ke na sala bubu yayi.

Wapi kele luzolo ya Nzambi samu na ntoto?

Biblia kena lakisa samu na yinki Nzambi vangaka ntoto, na wapi ntangu mpasi kemanisa mpe wapi mambu kesalama samu na ntoto mpe bantu yina kevuanda kuna.

Wapi kivuvu kele samu na bantu ya kufua?

Yinki ke kumina beto na manima ya lufwa? Beto lenda vanda na kivuvu ya kutalana dyaka na bampangi ya beto?

Yinki kele Kimfumu ya Nzambi?

Nani ke Mfumu ya Kimfumu ya nzambi, mpe yinki Kimfumu ya Nzambi ke sala?

Samu na yinki Nzambi mebika nzila na yimbi mpe mpasi?

Wapi faso yimbi banda, mpe samu na yinki Nzambi me bika yawu tii bubu yayi? Yak e kwandi na kilumba yina bampasi ke manisa?.

Wapi mutindu dibuta na nge lenda vuanda na kiese?

Yehova, Nzambi ya kiese, mezola ti mabuta vuanda na kiese. Tadila malongi yina lenda sadisa babakala, banketo, bibuti mpe bana.

Wapi mutindu nge lenda zabila nsambudulu ya kedika?

Dibundu ya kedika kele kaka mosi? Tadila mambu tanu samu na kuzabila nsambudulu ya kedika.

Wapi mutindu minsiku ya Biblia kenatinaka beto mambote?

Yesu lakisa samu na yinki beto ke na nsatu ya ntwadisi, mpe wapi misiku zole ya biblia yina me lutila mfunu.

Wapi mutindu nge lenda pusana penepene na Nzambi?

Tadila kana Nzambi kekuwaka bisambulu nyonso, wapi mutindu beto fuana sambidila, mpe yinki yankaka beto lenda sala samu na kupusana penepene na Nzambi.

Wapi yina kele nsangu ya mbote samu na mabundu?

Ya ke kwandi na ntangu yina bantu nyonso ke sambila Nzambi ka na dibundu mosi ya tsyeleka?

Samu na yinki Nzambi kele na nkubukulu?

Biblia me zonza samu na yinki mpe wapi faso bakristo ya tsyeleka ke sala kintwadi mpe na kati na kizunu.

Samu na yinki nge fuana tatamana kulonguka?

Wapi bambote bantu ya nkaka lenda kuzwa samu nge me zaba Nzambi mpe Biblia? Wapi faso ya kindiku nge lenda vanda na yawu na Nzambi?