ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢ်ကွဲမုာ်ပှၤလၢ ကဟဲထီၣ်တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤအမူး ဖဲစလိၤဘၢနံယါ

ခရံာ်ဖိအတၢ်အိၣ်မူ ဒီးတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ကၠိ—ကၠိဖိလံာ်တၢ်မၤလိ လါ​မၢ်​ရှး ၂၀၁၈

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ ပကတဲသကိးတၢ်ဒီးပှၤဂၤအဂီၢ်

တၢ်တဲသကိးတၢ်ဒီးပှၤဂၤ လၢဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ တၢ်သ့ၣ်နီၣ် ခဲၣ်ဖ့ ဒီးတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်- ဘၣ်မနုၤအဃိ ယ့ၣ်ၡူးဘၣ်တူၢ်သံအသးလဲၣ်. ခီဖျိလၢ တၢ်ပှ့ၤက့ၤအဃိ ပဒိးန့ၢ်ဘၣ် အဘျုးဒ်လဲၣ်.

တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဖၣ်လၢ လံာ်စီဆှံအပူၤ

“ဖဲဒၣ်ပှၤလၢ တၢ်မိၣ်ကဲဒိၣ်အသး တဂၤဂၤလၢသုကျါန့ၣ်, မ်အကဲလၢသုခ့သုပှၤတက့ၢ်”

မ့ၢ်ပသးစၢၢ်ဆၢ ထဲတၢ်မၤလၢပှၤဂၤ ကပာ်သူၣ်ပာ်သးပှၤဒီး စံးပတြၢၤပှၤန့ၣ်ဧါ. တၢ်အခ့အပှၤ လၢအဆီၣ်လီၤအသးတဂၤန့ၣ် မၤတၢ်မၤလၢ ထဲဒၣ် ယဟိဝၤယွၤတဂၤဧိၤ သ့ၣ်ညါဝဲ.

တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဖၣ်လၢ လံာ်စီဆှံအပူၤ

မၤထွဲတၢ်မၤလိာ်လၢအဒိၣ်ကတၢၢ်ခံထံၣ်

တၢ်မၤလိာ် အဒိၣ်ကတၢၢ်ခံထံၣ် လၢယ့ၣ်ၡူးတဲဝဲန့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. ပမၤထွဲတၢ်မၤလိာ်ခံထံၣ်အံၤန့ၣ် ပပာ်ဖျါကသ့ဒ်လဲၣ်

အိၣ်မူဒ် ခရံာ်ဖိအသိး

နမၤဒိၣ်ထီၣ် တၢ်အဲၣ်ယွၤဒီးပှၤလၢနဃၢၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်

ပကဘၣ်အဲၣ် ယွၤဒီးပှၤလၢပဃၢၤ. ကျဲတဘိလၢ ပမၤဒိၣ်ထီၣ်တၢ်အဲၣ်အံၤသ့န့ၣ် မ့ၢ်ပဖးလံာ်စီဆှံ ကိးနံၤဒဲး.

တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဖၣ်လၢ လံာ်စီဆှံအပူၤ

ဖဲမုၢ်နံၤခံကတၢၢ်အဆၢကတီၢ် ဆိးသီလၢနီၢ်သးတခီ

ပှၤအါတက့ၢ်လၢမုၢ်မဆါတနံၤညါအံၤ ပျဲဝဲမုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤအတၢ်လိၣ်ဘၣ် မၤကိၢ်မၤဂီၤအဝဲသ့ၣ် တုၤဒၣ်လဲာ် အတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ နီၢ်သးအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ် တအိၣ်အါအါလၢၤဘၣ်. ခရံာ်ဖိလၢအဆိးသီလၢ နီၢ်သးတကပၤတဖၣ်န့ၣ်​ လီၤဆီဒ်လဲၣ်

အိၣ်မူဒ် ခရံာ်ဖိအသိး

တၢ်အကတၢၢ် ဘူးထီၣ်လံ

ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်ကတိၤသ့ၣ်တဖၣ် ပာ်ဖျါဝဲပအိၣ်မူဘၣ်လၢ တၢ်အကတၢၢ်ဘူးထီၣ်ထဲလဲၣ်. တၢ်သံကွၢ်အံၤ ဒီးအဂၤတဖၣ်န့ၣ် ပထံၣ်ဘၣ် ဖဲတၢ်ဂီၤမူလၢ အခိၣ်တီမ့ၢ် ‘တၢ်အကတၢၢ် ဘူးထီၣ်လံ

တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဖၣ်လၢ လံာ်စီဆှံအပူၤ

“ဆိးသီတက့ၢ်”

တၢ်အဒိလၢဘၣ်ဃးဒီး ပှၤမုၣ်ကနီၤဆံဆဲၣ်ဂၤအပူၤ တလးမူးပိာ်ခွါန့ၣ် မ့ၢ်မတၤလဲၣ်, ပှၤမုၣ်ကနီၤလၢ အကူၣ်တၢ်သ့န့ၣ် မ့ၢ်မတၤတဖၣ်လဲၣ်, ပှၤမုၣ်ကနီၤလၢ တအိၣ်ဒီးတၢ်ကူၣ်သ့န့ၣ် မ့ၢ်မတၤတဖၣ်လဲၣ်. တၢ်အဒိအံၤ အခီပညီအိၣ်လၢနဂီၢ်ဒ်လဲၣ်.

အိၣ်မူဒ် ခရံာ်ဖိအသိး

တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ် ပတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤအပူၤ—သိၣ်လိနပှၤမၤလိလံာ်စီဆှံဖိ ဒ်သိးကကတဲာ်ကတီၤဆိပာ်စၢၤ အတၢ်မၤလိ

ဖဲပစးထီၣ်မၤလိပှၤတဂၤသီသီအခါ ပကြၢးမၤစၢၤအီၤလၢ ကကတဲာ်ကတီၤပာ်စၢၤအသးလၢ အတၢ်မၤလိ လံာ်စီဆှံအဂီၢ်လီၤ. ပမၤအီၤကသ့ဒ်လဲၣ်