ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ပှၤသိၣ်လိ လံာ်စီဆှံလၢ ကီၢ်ကၣ်ဘိဒံယါ

ခရံာ်ဖိအတၢ်အိၣ်မူ ဒီးတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ကၠိ—ကၠိဖိလံာ်တၢ်မၤလိ လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၀၁၈

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ ပကတဲသကိးတၢ်ဒီးပှၤဂၤအဂီၢ်

တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လၢ တၢ်တဲသကိးတၢ်ဒီးပှၤဂၤအဂီၢ်လၢအမ့ၢ်- မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ မ့ၢ်လံာ်စီဆှံအတၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲန့ၣ် ကဲဘျုးဒံးဧါ. လံာ်စီဆှံန့ၣ် လီၤပလိာ်လိာ်အသးဒီး စဲအ့ၣ်ဧါ. လံာ်စီဆှံအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အကဲဘျုးလၢပဂီၢ်ဒံးဧါ

တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဖၣ်လၢ လံာ်စီဆှံအပူၤ

တၢ်အဒိလၢဘၣ်ဃးဒီး ဘုဒီး နီၣ်စံစၣ်

ယ့ၣ်ၡူးဟ့ၣ်တၢ်အဒိ ဘၣ်ဃးဒီး ဘုဒီးနီၣ်စံစၣ်န့ၣ် အဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ တၢ်မနုၤလဲၣ်. ပှၤဖှံလီၤတၢ်ချံ, ဒုၣ်ဒါ ဒီးပှၤကူးဘုဖိတဖၣ်န့ၣ် ခၢၣ်စးဝဲမတၤတဖၣ်လဲၣ်

အိၣ်မူဒ် ခရံာ်ဖိအသိး

တၢ်အဒိတဖၣ်လၢဘၣ်ဃးဒီး ဘီမုၢ်န့ၣ် အခီပညီအိၣ်လၢပဂီၢ်ဒ်လဲၣ်

ယ့ၣ်ၡူးသူဝဲတၢ်အဒိတဖၣ်ဒ်သိး ကသိၣ်လိပှၤ တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်တဖၣ်. ပမၤလိန့ၢ်တၢ်မၤလိလၢ မးသဲ အဆၢဒိၣ် ၁၃ အပူၤကသ့ဒ်လဲၣ်

တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဖၣ်လၢ လံာ်စီဆှံအပူၤ

စုစှၤခီ ဟ့ၣ်ဒုးအီၣ်ပှၤအါဂၤတၢ်အီၣ်

ယ့ၣ်ၡူးအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် အတၢ်အီၣ်အိၣ်ဒၣ်ထဲ ကိၣ်ယဲၢ်ဖျၢၣ်ဒီးညၣ်ခံဘ့ၣ်သနာ်က့ ယ့ၣ်ၡူးမၢဝဲအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် လၢကဒုးအီၣ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်တၢ်အီၣ်. တၢ်ကဲထီၣ်အသးဒ်လဲၣ် ဒီးတၢ်အံၤအခီပညီအိၣ်လၢပဂီၢ်ဒ်လဲၣ်

အိၣ်မူဒ်ခရံာ်ဖိအသိး

“ယူးယီၣ်နမိၢ်နပၢ်တက့ၢ်”

ယ့ၣ်ၡူး တဲဝဲ တၢ်ကတိၤလၢ “ယူးယီၣ်နမိၢ်နပၢ်တက့ၢ်.” ပကဘၣ်ယူးယီၣ်ပာ်ကဲ ပမိၢ်ပပၢ်ထီဘိလီၤ.

တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဖၣ်လၢ လံာ်စီဆှံအပူၤ

နဆိကမိၣ်တၢ်ဒ် မတၤတဂၤ အသိးလဲၣ်

ပကအိၣ်မူ ဒ်တၢ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤအသးအဂီၢ် ပကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်. ယ့ၣ်ၡူး တဲဖျါထီၣ်ဝဲ တၢ်ဂ့ၢ်သၢမံၤလၢ ကမၤစၢၤပှၤ ဒ်သိးပဟးဆှဲး တၢ်ဆိကမိၣ်လၢ အကမၣ်ကသ့အဂီၢ်.

အိၣ်မူဒ် ခရံာ်ဖိအသိး

တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ် ပတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤအပူၤ—သူတၢ်သံကွၢ် ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်

ယ့ၣ်ၡူး သူဝဲတၢ်သံကွၢ်ဂ့ၤဂ့ၤ ဒ်သိးကသိၣ်လိဝဲ ပှၤဒိကနၣ်တၢ်ဖိတဖၣ်လၢ တၢ်မၤလိ အကလုာ်ကလုာ်အဂီၢ်လီၤ. ပကွၢ်လိမၤဒိး အဝဲအတၢ်သိၣ်လိလၢ တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မၤအပူၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်

တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဖၣ်လၢ လံာ်စီဆှံအပူၤ

ပလီၢ်နသးဒ်သိးနသုတကဲထီၣ် တၢ်လီၤဃံၢ်လၢပှၤဂၤဒီး နနီၢ်ကစၢ်အဂီၢ်တဂ့ၤ

ယ့ၣ်ၡူးသူဝဲတၢ်အဒိလၢ ကသိၣ်လိပှၤဘၣ်ဃး တၢ်မၤလီၤဃံၢ်ပှၤဂၤဒီးပနီၢ်ကစၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်နီၢ်နီၢ် လၢကနီၢ်ကစၢ်အဂီၢ်ဒ်လဲၣ်