ပကထံၣ်န့ၢ်တၢ်စံးဆၢတဖၣ်လၢ . . .

  • ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ် အအိၣ်ဧါ.

  • တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်တဖၣ် အအိၣ်ဧါ.

  • လံာ်စီဆှံအပူၤဧါ.

 ပှၤလၢအကွဲးလံာ်စီဆှံအကျါတဂၤ စံးဘၣ်ယွၤလၢ

“ဒုးနၢ်ပၢၢ်ယၤတက့ၢ် . . . နကလုၢ်ကထါ အခီၣ်ထံးန့ၣ် မ့ၢ်အမ့ၢ်အတီလီၤ.” —စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၄၄, ၁၆၀. မ့ၣ်စံၣ် လံာ်စီဆှံ.

ပှၤလၢအကကွဲၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်စံးဆၢတဖၣ်လၢ လံာ်စီဆှံအပူၤလီၤ.

မ့ၢ်နအဲၣ်ဒိး ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်စံးဆၢတဖၣ်အံၤ စ့ၢ်ကီးဧါ.

jw.org ပှာ်ယဲၤသန့ (Web site) မၤစၢၤနၤသ့ဝဲလီၤ.

ဖး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ online တက့ၢ်

  • လံာ်စီဆှံလၢ ကျိာ် ၁၀၀ ဘျဲၣ်

  • လံာ်စီဆှံ တၢ်သံကွၢ်တဖၣ် အတၢ်စံးဆၢ

  • တၢ်မၤစၢၤလၢ ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အဂီၢ်

ကွၢ်တၢ်ဂီၤမူလၢ ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်စီဆှံတက့ၢ်

ဒီလိး လံာ်လဲၢ်တဖၣ်တက့ၢ်

 တၢ်သံကွၢ်လၢ အရ့ဒိၣ်တဖၣ်အံၤအကျါန့ၣ် နအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါအီၤဒိၣ်ကတၢၢ် ဖဲလဲၣ်တခါလဲၣ်

နဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်စံးဆၢလၢ လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ဘၣ်ဃး တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အံၤသ့ဖဲ jw.org လီၤ.

(ဒ်သိးနကဖး မ့တမ့ၢ် ဒီလိး လံာ်ဖိတဖၣ်အံၤအဂီၢ်, စံၢ်လီၤ လံာ်လဲၢ်တဖၣ် > လံာ်တဖၣ်ဒီးဘရိၣ်ခၠၣ်တဖၣ်)