ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ဒ်သိး​ပ​ကအိၣ်​ဒီး​ဟံၣ်မုာ်ဃီပၢၤ​အဂီၢ် ပ​လိၣ်ဘၣ်​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်

ဒ်သိး​ပ​ကအိၣ်​ဒီး​ဟံၣ်မုာ်ဃီပၢၤ​အဂီၢ် ပ​လိၣ်ဘၣ်​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်

န​က​စံးဆၢ​ဒ်လဲၣ် . . .

  • တၢ်အဲၣ်​တၢ်ကွံ​ဧါ.

  • ကျိၣ်စ့​ဧါ.

  • တၢ်​အဂၤ​တမံၤမံၤ​ဧါ.

 လံာ်စီဆှံ​စံး​ဝဲ​ဒ်လဲၣ်

“ပှၤလၢ​အ​နၢ်ဟူ ယွၤ​အ​ကလုၢ်​အ​ကထါ, ဒီး​တိၢ်န့ၢ်ဝဲ​တဖၣ်​န့ၣ်, ဘၣ်​ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲ​လီၤ.”—လူၤကၣ် ၁၁:၂၈, မ့ၣ်​စံၣ် လံာ်စီဆှံ.

လံာ်စီဆှံ​အဆၢ​လၢ​ထး​အံၤ အဘျုး​အိၣ်​လၢ​ဟံၣ်ဖိ​ဃီဖိ​အဂီၢ်​ဒ်လဲၣ်

ဟံၣ်ဖိ​ဃီဖိ​တဖၣ် ကအိၣ်​ဒီး တၢ်အဲၣ်​တၢ်ကွံ​နီၢ်နီၢ်​လီၤ.—အ့းဖ့းစူး ၅:၂၈, ၂၉.

ဟံၣ်ဖိ​ဃီဖိ​တဖၣ် ကအိၣ်​ဒီး​တၢ်​ပာ်ကဲ​လိာ်သး တဂၤ​ဒီး​တဂၤ​လီၤ.—အ့းဖ့းစူး ၅:၃၃.

ဟံၣ်ဖိ​ဃီဖိ​တဂၤ​ဒီး​တဂၤ ကအိၣ်​ဒီး တၢ်​နာ်န့ၢ်​လိာ်သး​ထီဘိ​လီၤ.—မၢ်ကူး ၁၀:၆–၉.

 တၢ်​လၢ​လံာ်စီဆှံ​စံး​ဝဲ​န့ၣ် ပ​နာ်​အီၤ​သ့ သပှၢ်​ကတၢၢ်​ဧါ

သ့ဝဲ​လီၤ. မ့ၢ်​လၢ​တၢ်ဂ့ၢ်​လၢ​လာ်​တဖၣ်​အံၤ အဃိ​လီၤ.

  • ကစၢ်​ယွၤ​ဒုးအိၣ်​ထီၣ်ဝဲ​ဟံၣ်ဖိ​ဃီဖိ အဆိ​ကတၢၢ်​တဒူၣ်​လီၤ. လံာ်စီဆှံ​စံး​ဝဲ​လၢ “ပှၤ​အဒူၣ်​ကိးဒူၣ်ဒဲး . . . ဘၣ်​တၢ်​ယုၢ်​အ​မံၤ” ခီဖျိ​လၢ​ယဟိဝၤ​ယွၤ​လီၤ. (အ့းဖ့းစူး ၃:၁၄, ၁၅) လံာ်စီဆှံ​တ​ဆၢ​အံၤ အဲၣ်ဒိးစံးဝဲ​လၢ ဟံၣ်ဖိ​ဃီဖိ တၢ်ရဲၣ်​တၢ်ကျဲၤ​အံၤ ဟဲကဲထီၣ်​အသး ခီဖျိ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ ဒုးအိၣ်​ထီၣ်​အီၤ​အဃိ​လီၤ. ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ တၢ်ဂ့ၢ်​အံၤ​မ့ၢ်​တၢ်​လၢ​အရ့ဒိၣ်​လဲၣ်.

    ဆိကမိၣ်​ကွၢ်– န​အီၣ်​တၢ်အီၣ်​တခါ​န့ၣ် ဝံၣ်​ဝဲ​ဘဲ​ဝဲ အဃိ​န​အဲၣ်ဒိး​သ့ၣ်ညါ​လၢ ပှၤ​တ့​အီၤ​ဒ်လဲၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ဒ်သိး​န​က​သ့ၣ်ညါ​အဂီၢ် န​က​သံကွၢ်​မတၤ​တဂၤ​လဲၣ်. န​က​သံကွၢ်​ပှၤလၢ အ​ကတဲာ်​ကတီၤ တၢ်အီၣ်​အံၤန့ၣ်​လီၤ.

    ဒ်​န့ၣ်​အသိး ဒ်သိး​ပ​ကအိၣ်​ဒီး ဟံၣ်မုာ်ဃီပၢၤ​အဂီၢ်​န့ၣ် ပ​က​ဘၣ်​ဃု​တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​အိၣ်​လီၤ. မ့ၢ်​လၢ​ကစၢ်​ယွၤ​ဒုးအိၣ်​ထီၣ် ဟံၣ်ဖိ​ဃီဖိ​တၢ်ရဲၣ်​တၢ်ကျဲၤ​အဃိ​န့ၣ်​လီၤ.—၁ မိၤၡ့ ၂:၁၈-၂၄.

  • ကစၢ်​ယွၤ​သူၣ်အိၣ်​သးအိၣ်​ပှၤလီၤ. ဟံၣ်ဖိ​ဃီဖိ​တဖၣ် မ့ၢ်​ဃု​သ့ၣ်ညါ ယဟိဝၤ​ယွၤ အ​တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်​ဟ့ၣ်ဖး​လၢ လံာ်စီဆှံ​အ​ပူၤ​န့ၣ် ဂ့ၤ​ဝဲ​လီၤ. ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ​လဲၣ်. မ့ၢ်​လၢ “အသး​အိၣ်​သု” အဃိ​လီၤ. (၁ ပ့းတရူး ၅:၆, ၇) ယဟိဝၤ​ယွၤ​သးအိၣ်​မၤစၢၤ​နၤ သပှၢ်​ကတၢၢ်​ဒီး အ​တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်​တဖၣ်​န့ၣ် အဘျုး​အိၣ်​လၢ​နဂီၢ် ကိး​ဆၢ​ကိး​ကတီၢ်ဒဲး​လီၤ.—ကတိၤဒိ ၃:၅, ၆; ယၡါယၤ ၄၈:၁၇, ၁၈.

 ဆိကမိၣ်​ကွၢ်

န​ကဲထီၣ် ဝၤ​လၢ​အဂ့ၤ, မါ​လၢ​အဂ့ၤ, မ့တမ့ၢ် မိၢ်ပၢ်​လၢ​အဂ့ၤ​တဂၤ က​သ့​ဒ်လဲၣ်.

လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​တၢ်​စံးဆၢ​ဖဲ အ့းဖ့းစူး ၅:၁, ၂ ဒီး ကလီးစဲ ၃:၁၈-၂၁ အ​ပူၤ​န့ၣ်​လီၤ.