ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ဒ်သိးပကအိၣ်ဒီးဟံၣ်မုာ်ဃီပၢၤအဂီၢ် ပလိၣ်ဘၣ်တၢ်မနုၤလဲၣ်

ဒ်သိးပကအိၣ်ဒီးဟံၣ်မုာ်ဃီပၢၤအဂီၢ် ပလိၣ်ဘၣ်တၢ်မနုၤလဲၣ်

နကစံးဆၢဒ်လဲၣ် . . .

  • တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံဧါ.

  • ကျိၣ်စ့ဧါ.

  • တၢ်အဂၤတမံၤမံၤဧါ.

 လံာ်စီဆှံစံးဝဲဒ်လဲၣ်

“ပှၤလၢအနၢ်ဟူ ယွၤအကလုၢ်အကထါ, ဒီးတိၢ်န့ၢ်ဝဲတဖၣ်န့ၣ်, ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ.”—လူၤကၣ် ၁၁:၂၈, မ့ၣ်စံၣ် လံာ်စီဆှံ.

လံာ်စီဆှံအဆၢလၢထးအံၤ အဘျုးအိၣ်လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်ဒ်လဲၣ်

ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ကအိၣ်ဒီး တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံနီၢ်နီၢ်လီၤ. —အ့းဖ့းစူး ၅:၂၈, ၂၉.

ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ကအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကဲလိာ်သး တဂၤဒီးတဂၤလီၤ.—အ့းဖ့းစူး ၅:၃၃.

ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဂၤဒီးတဂၤ ကအိၣ်ဒီး တၢ်နာ်န့ၢ်လိာ်သးထီဘိလီၤ. —မၢ်ကူး ၁၀:၆–၉.

 တၢ်လၢလံာ်စီဆှံစံးဝဲန့ၣ် ပနာ်အီၤသ့ သပှၢ်ကတၢၢ်ဧါ

သ့ဝဲလီၤ. မ့ၢ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်လၢလာ်တဖၣ်အံၤ အဃိလီၤ.

  • ကစၢ်ယွၤဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲဟံၣ်ဖိဃီဖိ အဆိကတၢၢ်တဒူၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံစံးဝဲလၢ “ပှၤအဒူၣ်ကိးဒူၣ်ဒဲး . . . ဘၣ်တၢ်ယုၢ်အမံၤ” ခီဖျိလၢယဟိဝၤယွၤလီၤ. (အ့းဖ့းစူး ၃:၁၄, ၁၅) လံာ်စီဆှံတဆၢအံၤ အဲၣ်ဒိးစံးဝဲလၢ ဟံၣ်ဖိဃီဖိ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ဟဲကဲထီၣ်အသး ခီဖျိလၢ ယဟိဝၤယွၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤအဃိလီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိ တၢ်ဂ့ၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်လဲၣ်.

    ဆိကမိၣ်ကွၢ်– နအီၣ်တၢ်အီၣ်တခါန့ၣ် ဝံၣ်ဝဲဘဲဝဲ အဃိနအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါလၢ ပှၤတ့အီၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးနကသ့ၣ်ညါအဂီၢ် နကသံကွၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်. နကသံကွၢ်ပှၤလၢ အကတဲာ်ကတီၤ တၢ်အီၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

    ဒ်န့ၣ်အသိး ဒ်သိးပကအိၣ်ဒီး ဟံၣ်မုာ်ဃီပၢၤအဂီၢ်န့ၣ် ပကဘၣ်ဃုတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ ယဟိဝၤယွၤအအိၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤဒုးအိၣ်ထီၣ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဃိန့ၣ်လီၤ.—၁ မိၤရှ့ ၂:၁၈-၂၄.

  • ကစၢ်ယွၤသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်ပှၤလီၤ. ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် မ့ၢ်ဃုသ့ၣ်ညါ ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ် ဂ့ၤဝဲလီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. မ့ၢ်လၢ “အသးအိၣ်သု” အဃိလီၤ. (၁ ပ့းတရူး ၅:၆, ၇) ယဟိဝၤယွၤသးအိၣ်မၤစၢၤနၤ သပှၢ်ကတၢၢ်ဒီး အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်တဖၣ်န့ၣ် အဘျုးအိၣ်လၢနဂီၢ် ကိးဆၢကိးကတီၢ်ဒဲးလီၤ.—ကတိၤဒိ ၃:၅, ၆; ယရှါယၤ ၄၈:၁၇, ၁၈.

 ဆိကမိၣ်ကွၢ်

နကဲထီၣ် ဝၤလၢအဂ့ၤ, မါလၢအဂ့ၤ, မ့တမ့ၢ် မိၢ်ပၢ်လၢအဂ့ၤတဂၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်.

လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲတၢ်စံးဆၢဖဲ အ့းဖ့းစူး ၅:၁, ၂ ဒီး ကလီးစဲ ၃:၁၈-၂၁ အပူၤန့ၣ်လီၤ.