ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

တၢ်ကတိၤ​ကျၢၢ်တံၢ်

တၢ်ကတိၤ​ကျၢၢ်တံၢ်

လၢညါ ဖဲ​န​ရ့လိာ်​မုာ်လိာ်​န​သး​ဒီး ယဟိဝၤ​ယွၤ​အခ့အပှၤ​တဖၣ် ဒ်သိး​ဒီး တၢ်​အိၣ်ဖှိၣ်​ရိဖှိၣ်​လၢ အ​ဟ့ၣ်ဂံၢ်​ဟ့ၣ်ဘါ​ပှၤ​မ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်​အိၣ်ဖှိၣ်​ဖးဒိၣ်​လၢ အ​လီၤသူၣ်ပိၢ်သးဝး​မ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်​လဲၤခီဖျိ​လၢ တၢ်​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​တၢ်​အ​ပူၤ​မ့ၢ်ဂ့ၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကတိၤ​သကိး​တၢ်​ဒီး ပှၤ​စူၢ်​တၢ်နာ်​တၢ်​ကဒဲကဒဲ​မ့ၢ်ဂ့ၤ မ့ၢ်​န​သ့ၣ်နီၣ်​ထီၣ်​ဒံး​ဧါ. နီၢ်နီၢ်​န့ၣ် န​တ​သးပ့ၤနီၣ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဘၣ်. ဒီး​အဝဲ​စ့ၢ်ကီး တ​သးပ့ၤနီၣ်​နၤ​ဘၣ်. ကစၢ်​သ့ၣ်နီၣ်​ထီၣ်ဝဲ​လၢ န​မၤ​အ​တၢ်မၤ​လၢ တၢ်သးတီ​အ​ပူၤ​လီၤ. ဒီး​အသး​အိၣ်​မၤစၢၤ​နၤ​လၢ န​က​ဟဲက့ၤ​ကဒါက့ၤ ဆူ​အ​အိၣ်​လီၤ.

“ကစၢ်​ယွၤ​စံး​ဒ်အံၤ ကွၢ်ကွၢ်, ယဲဒၣ်အံၤ ယၤ​ဒၣ်လဲာ်, ယ​က​ဃု​ယ​သိ​တဖု, ဒီး​ယ​က​ချု​အီၤ” ဒီး “ဒ်​ပှၤကွၢ်သိ​ဃု​အသိ​တဖု​လၢ မုၢ်တနံၤ​လၢ​အ​အိၣ်​လၢ အသိ​လၢ​အ​လီၤပြံ​လီၤပြါ အကျါ​အသိး​န့ၣ် ယ​က​ဃု​ယ​သိ​တဖု​ဒ်​န့ၣ်​သိး, ဒီး​မၤ​ပူၤဖျဲး​အီၤ​လၢ ကယဲၢ်​တၢ်​အလီၢ်​လၢ အ​လီၤပြံ​လီၤပြါ” န့ၣ်​လီၤ.—ယဃ့းစက့လး ၃၄:၁၁, ၁၂.