ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

 အကူာ် ၁

“ယ​က​ဃု​တၢ်​လၢ အ​ဟါမၢ်”

“ယ​က​ဃု​တၢ်​လၢ အ​ဟါမၢ်”

သိ​လၢ​အ​ဟးဖျိး​ကျဲ အိၣ်ဝဲ​တဒု​လီၤ. ဖဲ​အဝဲ​အီၣ်​နီၣ်​လၢ ပျီပူၤ​အခါ အဝဲ​လီၤဖး​ကွံာ်​ဒီး သိ​အဂၤ​တဖၣ်​လီၤ. ခဲအံၤ မုၢ်​က​လီၤနုာ်​ဘူးထီၣ်လံ. ဒီး​အဝဲ​တထံၣ်​လၢၤ သိ​အဂၤ​တဖၣ် ဒီး​ပှၤကွၢ်သိ​လၢၤဘၣ်. အဝဲ​ဟးဖျိး​လၢ​ကစၢၢ်​ကဆူး လၢ​တၢ်မံၤလာ်​အၢ အိၣ်ဝဲ​အလီၢ်​ဒီး က​အီၣ်ကွံာ်​အီၤ​လီၤ. ပှၤလၢ​အ​က​ဒီသဒၢ​အီၤ တအိၣ်​ဝဲ​ဘၣ်. ဖဲ​န့ၣ်​အဆၢ​ကတီၢ် အဝဲ​နၢ်ဟူ ပှၤကွၢ်သိ​တဂၤ​အ​ကလုၢ်​န့ၣ်​လီၤ. ပှၤကွၢ်သိ​တဂၤ လဲၤ​ဃ့ၢ်​ဆူ​သိ​အ​အိၣ်, စိာ်ထီၣ်​အီၤ, ဘိၣ်ဘံ​ထီၣ်​အီၤ​လၢ​အ​ဆ့ကၤ​ဝံၤဒီး က့ၤစိာ်​အီၤ​ဆူ​ဟံၣ်​လီၤ.

လၢ​လံာ်စီဆှံ​အ​ပူၤ​န့ၣ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဒိလီၤ​အသး​လၢ ပှၤကွၢ်သိ​န့ၣ်​အိၣ်ဝဲ​အါ​ဘျီ​လီၤ. အဝဲ​အၢၣ်လီၤ​ဝဲ​လၢ–“ယ​ကစၢ်​ဒၣ်ယဲ ယ​ကကွၢ်​ဃု​ယ​သိ​တဖၣ်​ဒီး ကဟုကယာ်​အဝဲသ့ၣ်” လီၤ.—ယဃ့းစက့လး ၃၄:၁၁, ၁၂, ခ့ခါစှီၤကျိာ်.

“ယ​တၢ်အီၣ်​ဆၣ်​အလီၢ် အသိ​တဖု”

ယဟိဝၤ​ယွၤ​အသိ​န့ၣ် မ့ၢ်​မတၤ​သ့ၣ်​တဖၣ်​လဲၣ်. ပ​မ့ၢ်​တဲ​ယိယိ​ဖိ​န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်​ပှၤလၢ​အ​အဲၣ်အီၤ​ဒီး ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ်​အီၤ​န့ၣ်​လီၤ. လံာ်စီဆှံ​စံး​ဝဲ​လၢ– “ဟဲ, ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ်​သကိး, ဒီး​တီၤလီၤ​သကိး​တက့ၢ်. ချံးလီၤ​သကိး​ပ​ခီၣ်​လၢ ယွၤ​လၢ​အ​တ့လီၤ​ပှၤ​အမဲာ်​ညါ​တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဝဲဒၣ်​မ့ၢ်​ပ​ကစၢ်, ဒီး​ပဝဲဒၣ်​ပ​မ့ၢ်​အ​တၢ်အီၣ်​ဆၣ်​အလီၢ် အ​ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်, အ​စု​အသိ​တ​ဖုလီၤ.” (စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၉၅:၆, ၇) ပှၤလၢ​အ​ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​န့ၣ် သးအိၣ်​ဒိကနၣ်​ဝဲ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​ကလုၢ် ဒ်​သိ​တဖၣ်​ဒိကနၣ်​ဝဲ ပှၤကွၢ်သိ​အ​ကလုၢ်​အသိး​န့ၣ်​လီၤ. အဝဲသ့ၣ်​တဖၣ်​န့ၣ် မ့ၢ်​အ​တၢ်​လီၤတူာ်​လီၤကာ်​တအိၣ်​ဘၣ်​ဧါ. တမ့ၢ်​ဒ်​န့ၣ်​ဘၣ်. တဘျီတခီၣ်​န့ၣ် ယွၤ​အခ့အပှၤ​တဖၣ်​ကဲထီၣ်​ဒ် “သိ​လၢ​အ​အိၣ်​ပြံပြါ,” “သိ​လၢ​အ​ဟါမၢ်,” ဒီး “သိ​လၢ​အ​ဟးဖျိး​ကျဲ” လီၤ. (ယဃ့းစက့လး ၃၄:၁၂; မးသဲ ၁၅:၂၄; ၁ ပ့းတရူး ၂:၂၅) ဘၣ်ဆၣ်​သနာ်က့ ဖဲ​ပှၤ​တဂၤဂၤ​ဟးဖျိး​ကျဲ​အခါ ယ​ဟိ ဝၤ​ယွၤ​တ​ပာ်​အီၤ​ဒ် ပှၤလၢ​အ​တၢ်​မုၢ်လၢ်​တအိၣ်​လၢၤဘၣ်​ဒီး ကစၢ်​တ​သးပ့ၤနီၣ်​ကွံာ်​အီၤ​စ့ၢ်ကီး​ဘၣ်.

မ့ၢ်​န​တူၢ်ဘၣ်​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​မ့ၢ်​နပှၤ​ကွၢ်​သိ​ဒံး​ဧါ. မုၢ်မဆါ​တနံၤ​အံၤ ယဟိဝၤ​ယွၤ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ အဝဲ​မ့ၢ်​ပှၤကွၢ်သိ​တဂၤ​လၢ​ကျဲ​ဒ်လဲၣ်. ပ​ကကွၢ်​သကိး​တၢ်ဂ့ၢ်​သၢ​မံၤ–

ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဒုးအီၣ်​ပှၤ နီၢ်သး​အ​တၢ်အီၣ်​လၢ​လၢပှဲၤပှဲၤ. ယဟိဝၤ​ယွၤ​စံး​ဝဲ​လၢ “ယ​က​ဒုးအီၣ်​အ​ဆၣ်​လၢ တၢ်အီၣ်​ဆၣ်​အလီၢ်​ဂ့ၤ, . . . ဒီး​က​ကိာ်လီၤ​ဖဲ​န့ၣ် လၢ​အ​ဂၢၤ​ဂ့ၤ​အ​ပူၤ, ဒီး​က​အီၣ်​အ​ဆၣ်​ဝံၣ်​လၢ အံၣ်စရ့လး​အ​ကစၢၢ်​ကလိ​လီၤ.” (ယဃ့းစက့လး ၃၄:၁၄) ထီဘိ​န့ၣ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဒုးအီၣ်​ဒုးအီ​ပှၤ နီၢ်သး​တၢ်အီၣ်​အ​ကလုာ်​ကလုာ်​လၢ က​ကဲထီၣ်​တၢ်ဂံၢ်​တၢ်ဘါ​န့ၣ်​လီၤ. မ့ၢ်​န​ဆိကမိၣ်​ထီၣ် တၢ်​မၤလိ​လၢ​လံာ်လဲၢ်​အ​ပူၤ, တၢ်ဟ့ၣ်​တၢ်​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂီၤမူ​တခါခါ​န့ၣ် ကဲထီၣ်​တၢ်​စံးဆၢ​လၢ န​တၢ်​ထုကဖၣ်​အဂီၢ်​စ့ၢ်ကီး​ဧါ. တၢ်အံၤ​တ​ဒုး​နာ်န့ၢ်​နၤ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​သူၣ်အိၣ်​သးအိၣ်​နၤ​ဘၣ်​ဧါ.

ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဒီသဒၢ​ပှၤ ဒီး​ဆီၣ်ထွဲ​မၤစၢၤ​ပှၤ. ယဟိဝၤ​ယွၤ​အၢၣ်လီၤ​ဝဲ​လၢ– “ယ​က . . . ဒုး​ဟဲက့ၤ​တၢ်​လၢ​တၢ်​ဟီထီၣ်ကွံာ်​အီၤ, ဒီး​ယ​က​ဘိၣ်ထီၣ်​တၢ်​လၢ​အ​ကၢ်, ဒီး​ယ​က​ဒုး​ဆူၣ်​ထီၣ်​တၢ်​လၢ​အ​ဆါ​လီၤ.” (ယဃ့းစက့လး ၃၄:၁၆) ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဒုး​ဆူၣ်​ထီၣ်​ပှၤလၢ တၢ်​ဘၣ်ယိၣ်​ဘၣ်ဘှီ​လုၢ်ဘၢ​အီၤ​တဖၣ်​န့ၣ်​လီၤ. အဝဲ​ဘိၣ်ထီၣ်​အသိ, ဒီး​အဝဲသ့ၣ်​အသး​မ့ၢ်​ဘၣ်ဒိ​န့ၣ် ကစၢ်​မၤစၢၤ​အဝဲသ့ၣ်​ဒ်သိး အ​တၢ်​တူၢ်ဘၣ်​က​လီၤမၢ်​ကွံာ်​အဂီၢ်​လီၤ. ဒီး​တဘျီတခီၣ်​အဝဲသ့ၣ်​အသး​ဘၣ်ဒိ​လၢ ပှၤလၢ​အ​စူၢ်​တၢ်နာ်​တၢ်​ကဒဲကဒဲ အဃိ​သ့ဝဲ​လီၤ. ကစၢ်​ယွၤ​မိၤက့ၤ ပှၤလၢ​အ​အိၣ်ဒီး​တၢ်​သူၣ်​တ​မုာ်​သး​တ​မုာ် လၢ​အ​ဟးဖျိး​ကျဲ​န့ၣ်​လီၤ.

ယဟိဝၤ​ယွၤ အံးထွဲ​ကွၢ်ထွဲ​ပှၤ. ယဟိဝၤ​ယွၤ​စံး​ဝဲ​လၢ “ယ​က​ဃု​ယ​သိ​တဖု​ဒ်​န့ၣ်​သိး, ဒီး​မၤ​ပူၤဖျဲး​အီၤ​လၢ​ကယဲၢ်​တၢ်​အလီၢ်​လၢ အ​လီၤပြံ​လီၤပြါ” ဒီး​စံး​က​ဒီး​ဝဲ​လၢ “ယ​က​ဃု​တၢ်​လၢ​အ​ဟါမၢ်” လီၤ. (ယဃ့းစက့လး ၃၄:၁၂, ၁၆) ဖဲ​သိ​ဟးဖျိး​ကျဲ​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​တ​ဆိကမိၣ်​ဝဲ​လၢ သိ​အံၤ​အကျဲ​ကတၢၢ်​ဝဲ​ဘၣ်. ဖဲ​အသိ​လီၤမၢ်​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ် အဝဲ​ဃုထံၣ်န့ၢ်​က့ၤ​အသိ ဒီး​ဖဲ​အ​ထံၣ်က့ၤဝဲ​အခါ​န့ၣ် အဝဲ​ပှဲၤ​ဒီး​တၢ်​သူၣ်ဖှံ​သးညီ​လီၤ. (မးသဲ ၁၈:၁၂-၁၄) ပှၤ​ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ်​တၢ်​လၢ အမ့ၢ်​အတီ​န့ၣ် ကစၢ်​ယွၤ​ကိး​အဝဲသ့ၣ်​လၢ “ယ​သိ​တဖု, ယ​တၢ်အီၣ်​ဆၣ်​အလီၢ်​အသိ​တဖု” န့ၣ်​လီၤ. (ယဃ့းစက့လး ၃၄:၃၁) နၤ​စ့ၢ်ကီး န​မ့ၢ်​သိ​တဒု​လၢ​သိ​တဖၣ်​န့ၣ်​အကျါ​လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ ယဟိဝၤ​ယွၤ သူၣ်အိၣ်​သးအိၣ်​နၤ​လီၤ.

ဖဲ​သိ​ဟးဖျိး​ကျဲ​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​တ​ဆိကမိၣ်​ဝဲ​လၢ သိ​အံၤ​အကျဲ​ကတၢၢ်​ဝဲ​ဘၣ်. ဖဲ​အဝဲ​ထံၣ်န့ၢ်က့ၤ သိ​လၢ​အ​ဟးဖျိး​ကျဲ​အခါ အဝဲ​သးခုဝဲ​န့ၣ်​လီၤ

“မၤသီ​ထီၣ်​ပ​နံၤ​တဖၣ် ဒ်​လၢပျၢၤ​အသိး​န့ၣ်​တက့ၢ်.”

ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဃုထံၣ်န့ၢ်​က့ၤ​နၤ ဒီး​ကွဲမုာ်​က့ၤ​နၤ​လၢ န​က​ဟဲက့ၤ​ဆူ​အ​အိၣ်​လဲၣ်. ခီဖျိ​လၢ အဝဲ​အဲၣ်ဒိး​လၢ ပ​က​ပှဲၤ​ဒီး​တၢ်သးခု​န့ၣ်​လီၤ. အဝဲ​အၢၣ်လီၤ​ဝဲ​လၢ “တၢ်​ဆိၣ်ဂ့ၤ​အ​တၢ်ဟဲစူၤ​န့ၣ် က​အိၣ်ဝဲ” လၢ​အသိ​တဖၣ်​အဂီၢ်​လီၤ. (ယဃ့းစက့လး ၃၄:၂၆) တၢ်​အၢၣ်လီၤ​အံၤ တမ့ၢ်​တၢ်​အၢၣ်လီၤ​လၢ​အ​ကလီ​ကလီ​ဘၣ်. န​ထံၣ်ဘၣ်​တၢ်အုၣ်​အသး​လၢညါ​တဖၣ် လီၤတံၢ်​လီၤဆဲး​လံ.

အဒိ, ဆိကမိၣ်​က့ၤ​န​တၢ်​လဲၤခီဖျိ​တဖၣ် ဖဲ​န​သ့ၣ်ညါ​ထီၣ်​ယဟိဝၤ​ယွၤ​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ်​တက့ၢ်. ဖဲ​န​မၤလိ​ဘၣ်​တၢ်မ့ၢ်​တၢ်တီ​ဘၣ်ဃး​ဒီး ကစၢ်​ယွၤ​အ​မံၤ ဒီး​အ​တၢ်တိာ်ပာ်​လၢ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​အဂီၢ်​အခါ န​တူၢ်ဘၣ်​ဒ်လဲၣ်. ဖဲ​န​လဲၤထီၣ်​ကဝီၤ​တၢ်​အိၣ်ဖှိၣ် ဒီး​တၢ်​အိၣ်ဖှိၣ်​ဖးဒိၣ်​ဃုာ်ဒီး ပှၤ​စူၢ်​တၢ်နာ်​တၢ်​ကဒဲကဒဲ​အခါ ကဲထီၣ်​တၢ်ဂံၢ်​တၢ်ဘါ​လၢ နဂီၢ်​ဒ်လဲၣ်​န့ၣ် မ့ၢ်​န​သ့ၣ်နီၣ်​ထီၣ်​ဒံး​ဧါ. လၢညါ​န့ၣ် ဖဲ​န​ဟ့ၣ်​နီၤလီၤ တၢ်သးခု​ကစီၣ်​ဆူ ပှၤလၢ​အသး​အိၣ်​တၢ်မ့ၢ်​တၢ်တီ​ဝံၤ​အလီၢ်​ခံ မ့ၢ်​န​ဟဲက့ၤ​ဆူ​န​ဟံၣ်​လၢ တၢ်​သူၣ်ဖှံ​သးညီ​အ​ပူၤ​ဧါ.

န​ဒိးန့ၢ်ဘၣ်​က့ၤ တၢ်​သူၣ်ခု​သးခု ဒ်​လၢညါ​အသိး​သ့ဝဲ​လီၤ. ယွၤ​အခ့အပှၤ​လၢညါ​တဖၣ် ဘါ​ထုကဖၣ်​ဒီး​စံး​ဝဲ​လၢ “ဒုး​ဟဲက့ၤ​ပှၤ​ဆူ​န​အိၣ်​တက့ၢ်, ယွၤ​ဧၢ, ဒီး​ပ​က​ဟဲက့ၤ​လီၤ. မၤသီ​ထီၣ်​ပ​နံၤ​တဖၣ် ဒ်​လၢပျၢၤ​အသိး​န့ၣ်​တက့ၢ်.” (သးသယုၢ်​တၢ် ၅:၂၁) ယဟိဝၤ​ယွၤ​စံးဆၢ​ဝဲ တၢ်​ထုကဖၣ်​အံၤ​ဒီး အ​ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်​ဟဲက့ၤ​ဆူ​အ​အိၣ် ဒီး​မၤ​က​ဒီး​အ​တၢ်မၤ​လၢ တၢ်သးခု​အ​ပူၤ​လီၤ. (နဃ့မယၤ ၈:၁၇) မုၢ်မဆါ​တနံၤ​အံၤ ကစၢ်​ယွၤ​က​မၤစၢၤ​နၤ​ဒ်​န့ၣ်​စ့ၢ်ကီး​လီၤ.

ပ​က​ဟဲက့ၤ​ကဒါက့ၤ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​အိၣ်​န့ၣ် ပ​တဲ​အီၤ​ညီ​ဘၣ်ဆၣ် ပ​မၤ​ဘၣ်​အီၤ​ကီ​ဒ်သိး​ဒီး တၢ်​ဝံၣ်​အိၣ်​လၢ​တၢ်​အကီ​န့ၣ်​လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ ပ​က​ဆိကမိၣ်​ကွၢ် ဖဲ​န​ဟဲက့ၤ​ကဒါက့ၤ​အခါ န​က​ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်​ဘၣ် တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ​ဒ်လဲၣ် ဒီး​န​မၤနၢၤ​အီၤ​က​သ့​ဒ်လဲၣ်​အဂ့ၢ်​န့ၣ်​လီၤ.