ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ဟဲက့ၤဆူ ယဟိဝၤယွၤအအိၣ်

 အကူာ် ၁

“ယကဃုတၢ်လၢ အဟါမၢ်”

“ယကဃုတၢ်လၢ အဟါမၢ်”

သိလၢအဟးဖျိးကျဲ အိၣ်ဝဲတဒုလီၤ. ဖဲအဝဲအီၣ်နီၣ်လၢ ပျီပူၤအခါ အဝဲလီၤဖးကွံာ်ဒီး သိအဂၤတဖၣ်လီၤ. ခဲအံၤ မုၢ်ကလီၤနုာ်ဘူးထီၣ်လံ. ဒီးအဝဲတထံၣ်လၢၤ သိအဂၤတဖၣ် ဒီးပှၤကွၢ်သိလၢၤဘၣ်. အဝဲဟးဖျိးလၢကစၢၢ်ကဆူး လၢတၢ်မံၤလာ်အၢ အိၣ်ဝဲအလီၢ်ဒီး ကအီၣ်ကွံာ်အီၤလီၤ. ပှၤလၢအကဒီသဒၢအီၤ တအိၣ်ဝဲဘၣ်. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ် အဝဲနၢ်ဟူ ပှၤကွၢ်သိတဂၤအကလုၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကွၢ်သိတဂၤ လဲၤဃ့ၢ်ဆူသိအအိၣ်, စိာ်ထီၣ်အီၤ, ဘိၣ်ဘံထီၣ်အီၤလၢအဆ့ကၤဝံၤဒီး က့ၤစိာ်အီၤဆူဟံၣ်လီၤ.

လၢလံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ် ယဟိဝၤယွၤဒိလီၤအသးလၢ ပှၤကွၢ်သိန့ၣ်အိၣ်ဝဲအါဘျီလီၤ. အဝဲအၢၣ်လီၤဝဲလၢ–“ယကစၢ်ဒၣ်ယဲ ယကကွၢ်ဃုယသိတဖၣ်ဒီး ကဟုကယာ်အဝဲသ့ၣ်” လီၤ.—ယဃ့းစက့လး ၃၄:၁၁, ၁၂, ခ့ခါစှီၤကျိာ်.

“ယတၢ်အီၣ်ဆၣ်အလီၢ် အသိတဖု”

ယဟိဝၤယွၤအသိန့ၣ် မ့ၢ်မတၤသ့ၣ်တဖၣ်လဲၣ်. ပမ့ၢ်တဲယိယိဖိန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ပှၤလၢအအဲၣ်အီၤဒီး ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံစံးဝဲလၢ– “ဟဲ, ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်သကိး, ဒီးတီၤလီၤသကိးတက့ၢ်. ချံးလီၤသကိးပခီၣ်လၢ ယွၤလၢအတ့လီၤပှၤအမဲာ်ညါတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဝဲဒၣ်မ့ၢ်ပကစၢ်, ဒီးပဝဲဒၣ်ပမ့ၢ်အတၢ်အီၣ်ဆၣ်အလီၢ် အပှၤဂီၢ်မုၢ်, အစုအသိတဖုလီၤ.” (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၅:၆, ၇) ပှၤလၢအဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် ယဟိဝၤယွၤန့ၣ် သးအိၣ်ဒိကနၣ်ဝဲ ယဟိဝၤယွၤအကလုၢ် ဒ်သိတဖၣ်ဒိကနၣ်ဝဲ ပှၤကွၢ်သိအကလုၢ်အသိးန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အတၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ်တအိၣ်ဘၣ်ဧါ. တမ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဘၣ်. တဘျီတခီၣ်န့ၣ် ယွၤအခ့အပှၤတဖၣ်ကဲထီၣ်ဒ် “သိလၢအအိၣ်ပြံပြါ,” “သိလၢအဟါမၢ်,” ဒီး “သိလၢအဟးဖျိးကျဲ” လီၤ. (ယဃ့းစက့လး ၃၄:၁၂; မးသဲ ၁၅:၂၄; ၁ ပ့းတရူး ၂:၂၅) ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ ဖဲပှၤတဂၤဂၤဟးဖျိးကျဲအခါ ယဟိ ဝၤယွၤတပာ်အီၤဒ် ပှၤလၢအတၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်ဒီး ကစၢ်တသးပ့ၤနီၣ်ကွံာ်အီၤစ့ၢ်ကီးဘၣ်.

မ့ၢ်နတူၢ်ဘၣ်လၢ ယဟိဝၤယွၤမ့ၢ်နပှၤကွၢ်သိဒံးဧါ. မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ယဟိဝၤယွၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ အဝဲမ့ၢ်ပှၤကွၢ်သိတဂၤလၢကျဲဒ်လဲၣ်. ပကကွၢ်သကိးတၢ်ဂ့ၢ်သၢမံၤ–

ယဟိဝၤယွၤဒုးအီၣ်ပှၤ နီၢ်သးအတၢ်အီၣ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤ. ယဟိဝၤယွၤစံးဝဲလၢ “ယကဒုးအီၣ်အဆၣ်လၢ တၢ်အီၣ်ဆၣ်အလီၢ်ဂ့ၤ, . . . ဒီးကကိာ်လီၤဖဲန့ၣ် လၢအဂၢၤဂ့ၤအပူၤ, ဒီးကအီၣ်အဆၣ်ဝံၣ်လၢ အံၣ်စရ့လးအကစၢၢ်ကလိလီၤ.” (ယဃ့းစက့လး ၃၄:၁၄) ထီဘိန့ၣ် ယဟိဝၤယွၤဒုးအီၣ်ဒုးအီပှၤ နီၢ်သးတၢ်အီၣ်အကလုာ်ကလုာ်လၢ ကကဲထီၣ်တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်နဆိကမိၣ်ထီၣ် တၢ်မၤလိလၢလံာ်လဲၢ်အပူၤ, တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂီၤမူတခါခါန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်စံးဆၢလၢ နတၢ်ထုကဖၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီးဧါ. တၢ်အံၤတဒုးနာ်န့ၢ်နၤလၢ ယဟိဝၤယွၤသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်နၤဘၣ်ဧါ.

ယဟိဝၤယွၤဒီသဒၢပှၤ ဒီးဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤပှၤ. ယဟိဝၤယွၤအၢၣ်လီၤဝဲလၢ– “ယက . . . ဒုးဟဲက့ၤတၢ်လၢတၢ်ဟီထီၣ်ကွံာ်အီၤ, ဒီးယကဘိၣ်ထီၣ်တၢ်လၢအကၢ်, ဒီးယကဒုးဆူၣ်ထီၣ်တၢ်လၢအဆါလီၤ.” (ယဃ့းစက့လး ၃၄:၁၆) ယဟိဝၤယွၤဒုးဆူၣ်ထီၣ်ပှၤလၢ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီလုၢ်ဘၢအီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဘိၣ်ထီၣ်အသိ, ဒီးအဝဲသ့ၣ်အသးမ့ၢ်ဘၣ်ဒိန့ၣ် ကစၢ်မၤစၢၤအဝဲသ့ၣ်ဒ်သိး အတၢ်တူၢ်ဘၣ်ကလီၤမၢ်ကွံာ်အဂီၢ်လီၤ. ဒီးတဘျီတခီၣ်အဝဲသ့ၣ်အသးဘၣ်ဒိလၢ ပှၤလၢအစူၢ်တၢ်နာ်တၢ်ကဒဲကဒဲ အဃိသ့ဝဲလီၤ. ကစၢ်ယွၤမိၤက့ၤ ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်တမုာ်သးတမုာ် လၢအဟးဖျိးကျဲန့ၣ်လီၤ.

ယဟိဝၤယွၤ အံးထွဲကွၢ်ထွဲပှၤ. ယဟိဝၤယွၤစံးဝဲလၢ “ယကဃုယသိတဖုဒ်န့ၣ်သိး, ဒီးမၤပူၤဖျဲးအီၤလၢကယဲၢ်တၢ်အလီၢ်လၢ အလီၤပြံလီၤပြါ” ဒီးစံးကဒီးဝဲလၢ “ယကဃုတၢ်လၢအဟါမၢ်” လီၤ. (ယဃ့းစက့လး ၃၄:၁၂, ၁၆) ဖဲသိဟးဖျိးကျဲအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယဟိဝၤယွၤတဆိကမိၣ်ဝဲလၢ သိအံၤအကျဲကတၢၢ်ဝဲဘၣ်. ဖဲအသိလီၤမၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် အဝဲဃုထံၣ်န့ၢ်က့ၤအသိ ဒီးဖဲအထံၣ်က့ၤဝဲအခါန့ၣ် အဝဲပှဲၤဒီးတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီလီၤ. (မးသဲ ၁၈:၁၂-၁၄) ပှၤဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်တၢ်လၢ အမ့ၢ်အတီန့ၣ် ကစၢ်ယွၤကိးအဝဲသ့ၣ်လၢ “ယသိတဖု, ယတၢ်အီၣ်ဆၣ်အလီၢ်အသိတဖု” န့ၣ်လီၤ. (ယဃ့းစက့လး ၃၄:၃၁) နၤစ့ၢ်ကီး နမ့ၢ်သိတဒုလၢသိတဖၣ်န့ၣ်အကျါလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ယဟိဝၤယွၤ သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်နၤလီၤ.

ဖဲသိဟးဖျိးကျဲအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယဟိဝၤယွၤတဆိကမိၣ်ဝဲလၢ သိအံၤအကျဲကတၢၢ်ဝဲဘၣ်. ဖဲအဝဲထံၣ်န့ၢ်က့ၤ သိလၢအဟးဖျိးကျဲအခါ အဝဲသးခုဝဲန့ၣ်လီၤ

“မၤသီထီၣ်ပနံၤတဖၣ် ဒ်လၢပျၢၤအသိးန့ၣ်တက့ၢ်.”

ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဟိဝၤယွၤဃုထံၣ်န့ၢ်က့ၤနၤ ဒီးကွဲမုာ်က့ၤနၤလၢ နကဟဲက့ၤဆူအအိၣ်လဲၣ်. ခီဖျိလၢ အဝဲအဲၣ်ဒိးလၢ ပကပှဲၤဒီးတၢ်သးခုန့ၣ်လီၤ. အဝဲအၢၣ်လီၤဝဲလၢ “တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအတၢ်ဟဲစူၤန့ၣ် ကအိၣ်ဝဲ” လၢအသိတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. (ယဃ့းစက့လး ၃၄:၂၆) တၢ်အၢၣ်လီၤအံၤ တမ့ၢ်တၢ်အၢၣ်လီၤလၢအကလီကလီဘၣ်. နထံၣ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်အသးလၢညါတဖၣ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလံ.

အဒိ, ဆိကမိၣ်က့ၤနတၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ် ဖဲနသ့ၣ်ညါထီၣ်ယဟိဝၤယွၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. ဖဲနမၤလိဘၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဘၣ်ဃးဒီး ကစၢ်ယွၤအမံၤ ဒီးအတၢ်တိာ်ပာ်လၢ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအဂီၢ်အခါ နတူၢ်ဘၣ်ဒ်လဲၣ်. ဖဲနလဲၤထီၣ်ကဝီၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်ဃုာ်ဒီး ပှၤစူၢ်တၢ်နာ်တၢ်ကဒဲကဒဲအခါ ကဲထီၣ်တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢ နဂီၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် မ့ၢ်နသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ဒံးဧါ. လၢညါန့ၣ် ဖဲနဟ့ၣ်နီၤလီၤ တၢ်သးခုကစီၣ်ဆူ ပှၤလၢအသးအိၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဝံၤအလီၢ်ခံ မ့ၢ်နဟဲက့ၤဆူနဟံၣ်လၢ တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီအပူၤဧါ.

နဒိးန့ၢ်ဘၣ်က့ၤ တၢ်သူၣ်ခုသးခု ဒ်လၢညါအသိးသ့ဝဲလီၤ. ယွၤအခ့အပှၤလၢညါတဖၣ် ဘါထုကဖၣ်ဒီးစံးဝဲလၢ “ဒုးဟဲက့ၤပှၤဆူနအိၣ်တက့ၢ်, ယွၤဧၢ, ဒီးပကဟဲက့ၤလီၤ. မၤသီထီၣ်ပနံၤတဖၣ် ဒ်လၢပျၢၤအသိးန့ၣ်တက့ၢ်.” (သးသယုၢ်တၢ် ၅:၂၁) ယဟိဝၤယွၤစံးဆၢဝဲ တၢ်ထုကဖၣ်အံၤဒီး အပှၤဂီၢ်မုၢ်ဟဲက့ၤဆူအအိၣ် ဒီးမၤကဒီးအတၢ်မၤလၢ တၢ်သးခုအပူၤလီၤ. (နဃ့မယၤ ၈:၁၇) မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ကစၢ်ယွၤကမၤစၢၤနၤဒ်န့ၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ.

ပကဟဲက့ၤကဒါက့ၤလၢ ယဟိဝၤယွၤအအိၣ်န့ၣ် ပတဲအီၤညီဘၣ်ဆၣ် ပမၤဘၣ်အီၤကီဒ်သိးဒီး တၢ်ဝံၣ်အိၣ်လၢတၢ်အကီန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပကဆိကမိၣ်ကွၢ် ဖဲနဟဲက့ၤကဒါက့ၤအခါ နကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲဒ်လဲၣ် ဒီးနမၤနၢၤအီၤကသ့ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.