လ့ဒၣ် စံးဝဲလၢ– “ဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤတဂၤ စံးအၢစံးသီယၤလၢ ယဟုၣ်အစ့လီၤ. ဖဲပှၤတနီၤလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ နၢ်ဟူဘၣ်ဝဲတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအခါ အဝဲသ့ၣ် အိၣ်ဃူဒီးအီၤလီၤ. လၢခံန့ၣ် ဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်အံၤတဲယၤလၢ အဝဲနၢ်ဟူဘၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢ အပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ယတၢ်ကမၣ်တအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်အံၤ ဃ့ဝံသးစူၤယၤထဲလဲၣ် ဘၣ်ဆၣ်မ့ၢ်လၢအဝဲ မၤဘၣ်ဒိယၤအဃိ ယတူၢ်ဘၣ်လၢယပျၢ်အတၢ်ကမၣ် တသ့လ့ၤတက့ၤဘၣ်.

လ့ဒၣ် အသးဆါဝဲဒိၣ်မး မ့ၢ်လၢဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်တဂၤ မၤဘၣ်ဒိအီၤနးနးကလဲာ်အဃိလီၤ. မ့ၢ်နတူၢ်ဘၣ်ဒ်သိးဒီး လ့ဒၣ်တဘျီဘျီစ့ၢ်ကီးဧါ. လီၤသးအုးဒိၣ်မးလၢ ပှၤတနီၤနီၤန့ၣ် အသးဘၣ်တံာ်တာ်လၢ ပှၤဂၤမၤကမၣ်တၢ်အဃိ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢ နီၢ်သးတကပၤစှၤလီၤဝဲလီၤ. မ့ၢ်တၢ်ကဲထီၣ်အသးဒီးနၤ ဒ်န့ၣ်တဘျီဘျီစ့ၢ်ကီးဧါ.

မ့ၢ်ပှၤတဂၤဂၤ “မၤလီၤဖးပှၤဒီး ယွၤအတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ” သ့ဧါ.

ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ခရံာ်ဖိတဖၣ်ကြၢးအဲၣ်လိာ်အသး တဂၤဒီးတဂၤလီၤ. (ယိၤဟၣ် ၁၃: ၃၄, ၃၅) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ပကတူၢ်ဘၣ်လၢ ပကပျၢ်ကွံာ်ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢအမၤဆါပှၤတဂၤ အတၢ်ကမၣ်န့ၣ်ကီဝဲဒိၣ်မးလီၤ. ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်မ့ၢ်မၤကမၣ်ဘၣ်ပှၤန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်သူၣ်ဟးဂီၤသးဟးဂီၤ ဒီးမၤဆါပသးတုၤပတူၢ်ဘၣ်လၢ ပသးကသ့ၣ်ဖးလီၤ.—စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၅:၁၂.

လံာ်စီဆှံဒုးသ့ၣ်ညါပှၤလၢ တဘျီတခီၣ်န့ၣ် ခရံာ်ဖိတဖၣ် “ပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်” လိာ်သးအလီၢ်ကအိၣ်ဝဲလီၤ. (ကလီးစဲ ၃:၁၃, ခ့ခါစှီၤကျိာ်) ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ ဖဲတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဟဲကဲထီၣ်အသးဒီးပှၤတဂၤစုာ်စုာ်အခါ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ပကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်အီၤကကီဝဲလီၤ. တၢ်လၢအမၤစၢၤပှၤသ့န့ၣ် ကအိၣ်ဝဲဧါ. ပကဆိကမိၣ်ကွၢ်လံာ်စီဆှံအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် သၢမံၤလီၤ.

ပပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါတၢ်ကိးမံၤဒဲးလီၤ. ယဟိဝၤယွၤကွၢ်ထံကွၢ်ဆးဝဲ တၢ်လၢအဟဲကဲထီၣ်အသးတဖၣ် ဃုာ်ဒီးတၢ်တတီတလိၤ လၢပထံၣ်ဘၣ်အီၤလၢ အမၤကီမၤခဲပှၤန့ၣ်လီၤ. (ဧ့ၤဘြံၤ ၄:၁၃) အါန့ၢ်အန့ၣ် ဖဲပတူၢ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ် ယဟိၤဝၤယွၤအိၣ်ဒီး တၢ်ဒိသူၣ်ဒိသးလၢ ပဖီခိၣ်လီၤ. (ယရှါယၤ ၆၃:၉) အဝဲတဟ့ၣ်အခွဲးလၢ “တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်” မ့ၢ်ဂ့ၤ “တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ” မ့ၢ်ဂ့ၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်အဂၤတမံၤမံၤ ဃုာ်ဒီးအခ့အပှၤတဂၤဂၤဒၣ်လဲာ်က “မၤလီၤဖးပှၤဒီး ယွၤအတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ” န့ၣ်ဘၣ်. (ရိမ့ၤ ၈:၃၅, ၃၈, ၃၉) ပမ့ၢ်ဆိကမိၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တခါအံၤန့ၣ် ပဝဲဒၣ်စ့ၢ်ကီး ပတအဲၣ်ဒိးပျဲတၢ်တမံၤမံၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤလၢ အကထုးယံၤထီၣ်ပှၤဒီး ယဟိဝၤယွၤဘၣ်.

တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်န့ၣ် အခီပညီတမ့ၢ်လၢ နဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးအတၢ်ကမၣ်ဘၣ်. ဖဲပပျၢ်ကွံာ်ပှၤတဂၤလၢ အမၤကမၣ်ဘၣ်ပှၤအခါ တမ့ၢ်လၢပမၤဆံးလီၤစှၤလီၤဒီး တဲပူၤဖျဲးအတၢ်ကမၣ် မ့တမ့ၢ် ပဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သး အတၢ်ကမၣ်ဘၣ်. သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢတၢ်ဒဲးဘးန့ၣ် တဘၣ်ယဟိဝၤယွၤအသး နီတဘျီဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် အလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်န့ၣ် အဝဲပျၢ်ကွံာ်ဝဲလီၤ. (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၃:၁၂, ၁၃; ဃဘးကူာ် ၁:၁၃) ဖဲအဝဲဆီၣ်ထွဲပှၤလၢ ပကပျၢ်ကွံာ် ပှၤဂၤအတၢ်ကမၣ်အခါ မ့ၢ်ဒၣ်ယဟိဝၤယွၤမၢပှၤဒ်သိး ပကကွၢ်လိမၤဒိးအီၤလီၤ. အဝဲတပာ်ဃာ်အတၢ်သးထီၣ် “လီၤထူလီၤယိာ်ဘၣ်.” —စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၃:၉; မးသဲ ၆:၁၄.

ပမ့ၢ်ဒုးလီၤမၢ်ကွံာ် ပတၢ်သးထီၣ်လၢပသးပူၤန့ၣ် ကကဲဘျုးလၢပဂီၢ်. ပမၤအီၤကသ့လၢ ကျဲဒ်လဲၣ်. ဆိကမိၣ်ကွၢ် တၢ်အဒိတခါတက့ၢ်. နထၢထီၣ်လၢၢ်တဖျၢၣ်လၢနစုပူၤ လၢအတယၢၢ်ကအိၣ်ဝဲ စှၤကံလိန့ၣ်လီၤ. နယၤထီၣ်နစုဒီး စိာ်ဃာ်လၢၢ်လၢနစုပူၤလီၤ. ဒီးနမ့ၢ်ယၤထီၣ်နစုထဲတစိၢ်ဖိန့ၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲတအိၣ်ဝဲဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် နစိာ်ဃာ်အီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်မ့ၢ်ယံာ်တစဲးန့ၣ် နစုကလီၤဘှံးလီၤ. နစိာ်ဃာ်အီၤကကဲ ဆံးယံာ်လဲၣ်. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကကဲဝဲ အမံးနံးတဆံဧါ တနၣ်ရံၣ်ဧါ မ့တမ့ၢ်အါန့ၢ်ဒံးတနၣ်ရံၣ်ဧါ. လီၤတံၢ်လၢ နစုကလီၤဘှံးသပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ. လၢၢ်န့ၣ်အတယၢၢ် တဆီတလဲအသးဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် နစိာ်ဃာ်အီၤမ့ၢ်ယံာ်ဒီး နတူၢ်ဘၣ်လၢအတယၢၢ် ဒံးယံာ်ဒံးဃၢထီၣ်ဝဲလီၤ. တၢ်အံၤလီၤဂာ်ဒ် တၢ်သးထီၣ်အ သိးလီၤ. တၢ်သးထီၣ်လၢပသးပူၤ မ့ၢ်အိၣ်ထဲတစဲးဖိဒၣ်လဲာ် နပာ်အီၤမ့ၢ်ယံာ်ထီၣ်ဒီး မၤဘၣ်ဒိနၤဒံးအါထီၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ယဟိဝၤယွၤ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤလၢ ပကပျဲလီၤမၢ်ကွံာ်ပတၢ်သးထီၣ်န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ပျဲလီၤမၢ်ကွံာ် တၢ်သးထီၣ်န့ၣ် ကကဲဘျုးလၢပဂီၢ်ဒိၣ်မးလီၤ.—ကတိၤဒိ ၁၁:၁၇.

ပမ့ၢ်ဒုးလီၤမၢ်ကွံာ်တၢ်သးထီၣ် လၢပသးပူၤန့ၣ် ကကဲဘျုးလၢပဂီၢ်ဒိၣ်မးလီၤ

“ယတူၢ်ဘၣ်လၢ ယဟိဝၤယွၤအနီၢ်ကစၢ် ကတိၤတၢ်ဒီးယၤ”

တၢ်မနုၤမၤစၢၤ လ့ဒၣ်လၢအကပျၢ်ကွံာ် အဒီပုၢ်ဝဲၢ်အတၢ်ကမၣ်ဒီး ပျဲလီၤမၢ်ကွံာ် အတၢ်သးထီၣ်လဲၣ်. အဝဲဆိကမိၣ်ထံဝဲ လံာ်စီဆှံအဆၢတဖၣ်လၢ အဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ပျၢ်ပှၤဂၤအတၢ်ကမၣ်န့ၣ်လီၤ. (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၀:၃, ၄) လ့ဒၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲလၢ ပမ့ၢ်ပျၢ်ကွံာ်ပှၤဂၤအတၢ်ကမၣ်န့ၣ် ယဟိဝၤယွၤစ့ၢ်ကီး ကပျၢ်ကွံာ်ပတၢ်ကမၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ထုးန့ၢ်လ့ဒၣ်အသးဒိၣ်မးလီၤ. (အ့းဖ့းစူး ၄:၃၂-၅:၂) ဒီးလ့ဒၣ်စံးဝဲလၢ– “ယတူၢ်ဘၣ်လၢ ယဟိဝၤယွၤကတိၤတၢ်ဒီးယၤလီၤ.”

ဒ်တၢ်ဆၢကတီၢ် လဲၤပူၤကွံာ်ဝဲအသိး လ့ဒၣ်ပျဲလီၤမၢ်ကွံာ် တၢ်သးထီၣ်လၢ အသးပူၤလီၤ. အဝဲပျၢ်ကွံာ်ဝဲ ဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ် အတၢ်ကမၣ်ဒီးခဲအံၤန့ၣ် ဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်အဝဲန့ၣ် ကဲထီၣ်က့ၤ လ့ဒၣ်အတံၤသကိးတံၢ်နီၢ်တဂၤလီၤ. ဒီးလ့ဒၣ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီလၢ ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်မၤအပူၤစ့ၢ်ကီးလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ နနာ်သ့သပှၢ်တၢၢ်လၢ ယဟိဝၤယွၤအဲၣ်ဒိးမၤစၢၤနၤ ဒ်န့ၣ်အသိးစ့ၢ်ကီးလီၤ.