ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

 အကူာ် ၃

ပ​တူၢ်ဘၣ်​တၢ်​သးဆါ—“ဖဲ​တၢ်​ပာ်ဒ့ၣ်​ပာ်ကမၣ်​လိာ် . . . သး” အိၣ်​ထီၣ်ဝဲ​အခါ

ပ​တူၢ်ဘၣ်​တၢ်​သးဆါ—“ဖဲ​တၢ်​ပာ်ဒ့ၣ်​ပာ်ကမၣ်​လိာ် . . . သး” အိၣ်​ထီၣ်ဝဲ​အခါ

လ့ဒၣ် စံး​ဝဲ​လၢ– “ဒီပုၢ်ဝဲၢ်​မုၣ်​လၢ တၢ်​အိၣ်ဖှိၣ်​အ​ပူၤ​တဂၤ စံးအၢ​စံးသီ​ယၤ​လၢ ယ​ဟုၣ်​အ​စ့​လီၤ. ဖဲ​ပှၤ​တနီၤ​လၢ တၢ်​အိၣ်ဖှိၣ်​အ​ပူၤ နၢ်ဟူ​ဘၣ်​ဝဲ​တၢ်ဂ့ၢ်​အံၤ​အခါ အဝဲသ့ၣ် အိၣ်ဃူ​ဒီး​အီၤ​လီၤ. လၢခံ​န့ၣ် ဒီပုၢ်ဝဲၢ်​မုၣ်​အံၤ​တဲ​ယၤ​လၢ အဝဲ​နၢ်ဟူ​ဘၣ်​တၢ်ကစီၣ်​လၢ အ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ ယ​တၢ်ကမၣ်​တအိၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ဒီပုၢ်ဝဲၢ်​မုၣ်​အံၤ ဃ့​ဝံသးစူၤ​ယၤ​ထဲလဲၣ် ဘၣ်ဆၣ်​မ့ၢ်​လၢ​အဝဲ မၤဘၣ်ဒိ​ယၤ​အဃိ ယ​တူၢ်ဘၣ်​လၢ​ယ​ပျၢ်​အ​တၢ်ကမၣ် တ​သ့​လ့ၤတက့ၤ​ဘၣ်.

လ့ဒၣ် အသး​ဆါဝဲ​ဒိၣ်မး မ့ၢ်​လၢ​ဒီပုၢ်ဝဲၢ်​မုၣ်​တဂၤ မၤဘၣ်ဒိ​အီၤ​နးနး​ကလဲာ်​အဃိ​လီၤ. မ့ၢ်​န​တူၢ်ဘၣ်​ဒ်သိး​ဒီး လ့ဒၣ်​တဘျီဘျီ​စ့ၢ်ကီး​ဧါ. လီၤသးအုး​ဒိၣ်မး​လၢ ပှၤ​တနီၤနီၤ​န့ၣ် အသး​ဘၣ်တံာ်တာ်​လၢ ပှၤဂၤ​မၤ​ကမၣ်​တၢ်​အဃိ အဝဲသ့ၣ်​အ​တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ​လၢ နီၢ်သး​တ​ကပၤ​စှၤလီၤ​ဝဲ​လီၤ. မ့ၢ်​တၢ်​ကဲထီၣ်​အသး​ဒီး​နၤ ဒ်​န့ၣ်​တဘျီဘျီ​စ့ၢ်ကီး​ဧါ.

မ့ၢ်​ပှၤ​တဂၤဂၤ “မၤ​လီၤဖး​ပှၤ​ဒီး ယွၤ​အ​တၢ်အဲၣ်​တၢ်ကွံ” သ့ဧါ.

ပ​သ့ၣ်ညါ​ဘၣ်​လၢ ခရံာ်ဖိ​တဖၣ်​ကြၢး​အဲၣ်လိာ်​အသး တဂၤ​ဒီး​တဂၤ​လီၤ. (ယိၤဟၣ် ၁၃: ၃၄, ၃၅) လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ ဘၣ်​သ့ၣ်​သ့ၣ်​ပ​က​တူၢ်ဘၣ်​လၢ ပ​က​ပျၢ်​ကွံာ်​ပ​ဒီပုၢ်ဝဲၢ်​လၢ​အ​မၤဆါ​ပှၤ​တဂၤ အ​တၢ်ကမၣ်​န့ၣ်​ကီဝဲ​ဒိၣ်မး​လီၤ. ပ​ဒီပုၢ်ဝဲၢ်​မ့ၢ်​မၤ​ကမၣ်​ဘၣ်​ပှၤ​န့ၣ် ကဲထီၣ်​တၢ်​သူၣ်​ဟးဂီၤ​သးဟးဂီၤ ဒီး​မၤဆါ​ပ​သး​တုၤ​ပ​တူၢ်ဘၣ်​လၢ ပ​သး​ကသ့ၣ်​ဖးလီၤ.—စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၅၅:၁၂.

လံာ်စီဆှံ​ဒုး​သ့ၣ်ညါ​ပှၤလၢ တဘျီတခီၣ်​န့ၣ် ခရံာ်ဖိ​တဖၣ် “ပာ်ဒ့ၣ်​ပာ်ကမၣ်” လိာ်သး​အလီၢ်​က​အိၣ်ဝဲ​လီၤ. (ကလီးစဲ ၃:၁၃, ခ့ခါစှီၤကျိာ်) ဘၣ်ဆၣ်​သနာ်က့ ဖဲ​တၢ်​သ့ၣ်​တဖၣ်​အံၤ ဟဲကဲထီၣ်​အသး​ဒီး​ပှၤ​တဂၤ​စုာ်စုာ်​အခါ ဘၣ်​သ့ၣ်​သ့ၣ် ပ​ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်​ဘၣ်​အီၤ​ကကီ​ဝဲ​လီၤ. တၢ်​လၢ​အ​မၤစၢၤ​ပှၤ​သ့​န့ၣ် က​အိၣ်ဝဲ​ဧါ. ပ​က​ဆိကမိၣ်​ကွၢ်​လံာ်စီဆှံ​အ​တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် သၢ​မံၤ​လီၤ.

ပ​ပၢ်​အိၣ်​လၢ​မူခိၣ်​န့ၣ် သ့ၣ်ညါ​တၢ်​ကိးမံၤဒဲး​လီၤ. ယဟိဝၤ​ယွၤ​ကွၢ်ထံ​ကွၢ်ဆး​ဝဲ တၢ်​လၢ​အ​ဟဲကဲထီၣ်​အသး​တဖၣ် ဃုာ်ဒီး​တၢ်​တတီ​တလိၤ လၢ​ပ​ထံၣ်ဘၣ်​အီၤ​လၢ အ​မၤကီ​မၤခဲ​ပှၤ​န့ၣ်​လီၤ. (ဧ့ၤဘြံၤ ၄:၁၃) အါန့ၢ်​အန့ၣ် ဖဲ​ပ​တူၢ်ဘၣ်​တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ​အဆၢ​ကတီၢ် ယ​ဟိၤ​ဝၤ​ယွၤ​အိၣ်ဒီး တၢ်​ဒိသူၣ်​ဒိသး​လၢ ပ​ဖီခိၣ်​လီၤ. (ယၡါယၤ ၆၃:၉) အဝဲ​တ​ဟ့ၣ်​အခွဲး​လၢ “တၢ်နး​တၢ်ဖှီၣ်” မ့ၢ်ဂ့ၤ “တၢ်ကိၢ်​တၢ်ဂီၤ” မ့ၢ်ဂ့ၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်​အဂၤ​တမံၤမံၤ ဃုာ်ဒီး​အခ့အပှၤ​တဂၤဂၤ​ဒၣ်လဲာ်​က “မၤ​လီၤဖး​ပှၤ​ဒီး ယွၤ​အ​တၢ်အဲၣ်​တၢ်ကွံ” န့ၣ်​ဘၣ်. (ရိမ့ၤ ၈:၃၅, ၃၈, ၃၉) ပ​မ့ၢ်​ဆိကမိၣ် တၢ်ဂ့ၢ်​တခါ​အံၤန့ၣ် ပဝဲဒၣ်​စ့ၢ်ကီး ပ​တ​အဲၣ်ဒိး​ပျဲ​တၢ်​တမံၤမံၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤ​တဂၤဂၤ​လၢ အ​က​ထုးယံၤထီၣ်​ပှၤ​ဒီး ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဘၣ်.

တၢ်​ပျၢ်​တၢ်ကမၣ်​န့ၣ် အခီပညီ​တမ့ၢ်​လၢ န​ဘၣ်သူၣ်​ဘၣ်သး​အ​တၢ်ကမၣ်​ဘၣ်. ဖဲ​ပ​ပျၢ်​ကွံာ်​ပှၤ​တဂၤ​လၢ အ​မၤ​ကမၣ်​ဘၣ်​ပှၤ​အခါ တမ့ၢ်​လၢ​ပ​မၤ​ဆံး​လီၤ​စှၤလီၤ​ဒီး တဲ​ပူၤဖျဲး​အ​တၢ်ကမၣ် မ့တမ့ၢ် ပ​ဘၣ်သူၣ်​ဘၣ်သး အ​တၢ်ကမၣ်​ဘၣ်. သ့ၣ်နီၣ်​ထီၣ်​လၢ​တၢ်ဒဲးဘး​န့ၣ် တဘၣ်​ယဟိဝၤ​ယွၤ​အသး နီတဘျီ​ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် အလီၢ်​မ့ၢ်​အိၣ်​န့ၣ် အဝဲ​ပျၢ်​ကွံာ်ဝဲ​လီၤ. (စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၁၀၃:၁၂, ၁၃; ဃဘးကူာ် ၁:၁၃) ဖဲ​အဝဲ​ဆီၣ်ထွဲ​ပှၤလၢ ပ​က​ပျၢ်​ကွံာ် ပှၤဂၤ​အ​တၢ်ကမၣ်​အခါ မ့ၢ်ဒၣ်​ယဟိဝၤ​ယွၤ​မၢ​ပှၤ​ဒ်သိး ပ​က​ကွၢ်လိမၤဒိး​အီၤ​လီၤ. အဝဲ​တ​ပာ်ဃာ်​အ​တၢ်​သးထီၣ် “လီၤထူ​လီၤယိာ်​ဘၣ်.” —စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၁၀၃:၉; မးသဲ ၆:၁၄.

ပ​မ့ၢ်​ဒုး​လီၤမၢ်​ကွံာ် ပ​တၢ်​သးထီၣ်​လၢ​ပ​သးပူၤ​န့ၣ် က​ကဲဘျုး​လၢ​ပဂီၢ်. ပ​မၤ​အီၤ​က​သ့​လၢ ကျဲ​ဒ်လဲၣ်. ဆိကမိၣ်​ကွၢ် တၢ်အဒိ​တခါ​တက့ၢ်. န​ထၢထီၣ်​လၢၢ်​တဖျၢၣ်​လၢ​န​စု​ပူၤ လၢ​အတယၢၢ်​က​အိၣ်ဝဲ စှၤ​ကံလိ​န့ၣ်​လီၤ. န​ယၤ​ထီၣ်​န​စု​ဒီး စိာ်ဃာ်​လၢၢ်​လၢ​န​စု​ပူၤ​လီၤ. ဒီး​န​မ့ၢ်​ယၤ​ထီၣ်​န​စု​ထဲ​တစိၢ်ဖိ​န့ၣ် တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ​တအိၣ်​ဝဲ​ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် န​စိာ်ဃာ်​အီၤ တၢ်​ဆၢကတီၢ်​မ့ၢ်​ယံာ်​တစဲး​န့ၣ် န​စု​က​လီၤဘှံး​လီၤ. န​စိာ်ဃာ်​အီၤ​က​ကဲ ဆံးယံာ်​လဲၣ်. ဘၣ်​သ့ၣ်​သ့ၣ်​က​ကဲဝဲ အ​မံးနံး​တဆံ​ဧါ တ​နၣ်ရံၣ်​ဧါ မ့တမ့ၢ်​အါန့ၢ်ဒံး​တ​နၣ်ရံၣ်​ဧါ. လီၤတံၢ်​လၢ န​စု​က​လီၤဘှံး​သပှၢ်​ကတၢၢ်​လီၤ. လၢၢ်​န့ၣ်​အတယၢၢ် တဆီ​တ​လဲ​အသး​ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် န​စိာ်ဃာ်​အီၤ​မ့ၢ်​ယံာ်​ဒီး န​တူၢ်ဘၣ်​လၢ​အတယၢၢ် ဒံး​ယံာ်​ဒံး​ဃၢ​ထီၣ်ဝဲ​လီၤ. တၢ်အံၤ​လီၤဂာ်​ဒ် တၢ်​သးထီၣ်​အ သိး​လီၤ. တၢ်​သးထီၣ်​လၢ​ပ​သးပူၤ မ့ၢ်​အိၣ်​ထဲ​တစဲးဖိ​ဒၣ်လဲာ် န​ပာ်​အီၤ​မ့ၢ်​ယံာ်​ထီၣ်​ဒီး မၤဘၣ်ဒိ​နၤ​ဒံး​အါထီၣ်​လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ ယဟိဝၤ​ယွၤ ဟ့ၣ်ဂံၢ်​ဟ့ၣ်ဘါ​ပှၤလၢ ပ​က​ပျဲလီၤမၢ်ကွံာ်​ပ​တၢ်​သးထီၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ပ​မ့ၢ်​ပျဲလီၤမၢ်ကွံာ် တၢ်​သးထီၣ်​န့ၣ် က​ကဲဘျုး​လၢ​ပဂီၢ်​ဒိၣ်မး​လီၤ.—ကတိၤဒိ ၁၁:၁၇.

ပ​မ့ၢ်​ဒုး​လီၤမၢ်​ကွံာ်​တၢ်​သးထီၣ် လၢ​ပ​သးပူၤ​န့ၣ် က​ကဲဘျုး​လၢ​ပဂီၢ်​ဒိၣ်မး​လီၤ

“ယ​တူၢ်ဘၣ်​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​နီၢ်ကစၢ် ကတိၤ​တၢ်​ဒီး​ယၤ”

တၢ်မနုၤ​မၤစၢၤ လ့ဒၣ်​လၢ​အ​က​ပျၢ်​ကွံာ် အ​ဒီပုၢ်ဝဲၢ်​အ​တၢ်ကမၣ်​ဒီး ပျဲလီၤမၢ်ကွံာ် အ​တၢ်​သးထီၣ်​လဲၣ်. အဝဲ​ဆိကမိၣ်​ထံ​ဝဲ လံာ်စီဆှံ​အဆၢ​တဖၣ်​လၢ အ​ဘၣ်ဃး​ဒီး တၢ်​ပျၢ်​ပှၤဂၤ​အ​တၢ်ကမၣ်​န့ၣ်​လီၤ. (စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၁၃၀:၃, ၄) လ့ဒၣ်​သ့ၣ်ညါ​ဘၣ်​ဝဲ​လၢ ပ​မ့ၢ်​ပျၢ်​ကွံာ်​ပှၤဂၤ​အ​တၢ်ကမၣ်​န့ၣ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​စ့ၢ်ကီး က​ပျၢ်​ကွံာ်​ပ​တၢ်ကမၣ်​န့ၣ်​လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်​သ့ၣ်​တဖၣ်​အံၤ ထုးန့ၢ်​လ့ဒၣ်​အသး​ဒိၣ်မး​လီၤ. (အ့းဖ့းစူး ၄:၃၂-၅:၂) ဒီး​လ့ဒၣ်​စံး​ဝဲ​လၢ– “ယ​တူၢ်ဘၣ်​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​ကတိၤ​တၢ်​ဒီး​ယၤ​လီၤ.”

ဒ်​တၢ်​ဆၢကတီၢ် လဲၤ​ပူၤကွံာ်ဝဲ​အသိး လ့ဒၣ်​ပျဲလီၤမၢ်ကွံာ် တၢ်​သးထီၣ်​လၢ အသး​ပူၤ​လီၤ. အဝဲ​ပျၢ်​ကွံာ်ဝဲ ဒီပုၢ်ဝဲၢ်​မုၣ် အ​တၢ်ကမၣ်​ဒီး​ခဲအံၤ​န့ၣ် ဒီပုၢ်ဝဲၢ်​မုၣ်​အဝဲ​န့ၣ် ကဲထီၣ်​က့ၤ လ့ဒၣ်​အ​တံၤသကိး​တံၢ်နီၢ်​တဂၤ​လီၤ. ဒီး​လ့ဒၣ်​လဲၤထီၣ်​လဲၤထီ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ အ​တၢ်မၤ​အ​ပူၤ​စ့ၢ်ကီး​လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ န​နာ်​သ့​သပှၢ်တၢၢ်​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အဲၣ်ဒိး​မၤစၢၤ​နၤ ဒ်​န့ၣ်​အသိး​စ့ၢ်ကီး​လီၤ.