ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

သးစၢ်သ့ၣ်ဧၢ—နကသူ နတၢ်အိၣ်မူဒ်လဲၣ်

ဒီ​လိး​​ ​တၢ်​ဃု​ထၢ​တ​ဖၣ်