ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

နအိၣ်ဒီးဟံၣ်မုာ်ဃီပၢၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်

နမ့ၢ်မၤထွဲလံာ်စီဆှံအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်န့ၣ် နကအိၣ်ဒီးတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီ ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢ အိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ခုသးခုလီၤ.

တၢ်ကတိၤလၢညါ

နမ့ၢ်မၤထွဲ လံာ်စီဆှံအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ လံာ်အံၤအပူၤန့ၣ် နကအိၣ်ဒီးဟံၣ်မုာ်ဃီပၢၤလီၤ.

တၢ်နီၤဖး ၁

တၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီ ကပှဲၤဒီးတၢ်သူၣ်ခုသးခုအဂီၢ် ဃုယွၤအတၢ်နဲၣ်လိတက့ၢ်

တၢ်သံကွၢ်ယိယိဖိ ခံဘီအံၤကမၤဂ့ၤထီၣ် နတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီလီၤ.

တၢ်နီၤဖး ၂

တီဒီး နသးသမူတံၤသကိးတက့ၢ်

တၢ်တီဒီးသးသမူ တံၤသကိးန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဟးဆှဲး တၢ်အဲၣ်ဘၢမါအဲၣ်ဘၢဝၤ တကးဘၣ်အမဲာ်ညါ ကဘၣ်ဟးဆှဲးဒံး တၢ်အဂၤအိၣ်ဒံးဧါ.

တၢ်နီၤဖး ၃

နမၤဘၣ်လိာ်က့ၤ တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်တဖၣ် သ့ဒ်လဲၣ်

ကျဲလၢအဘၣ်န့ၣ် တမၤသးအုးနတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီဘၣ်, လၢတၢ်န့ၣ်အလီၢ် ကမၤဂၢၢ်ကျၢၤ နတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီဒီး ကပှဲၤဒီးတၢ်သူၣ်ခုသးခုလီၤ.

တၢ်နီၤဖး ၄

နသုးကျဲၤ ကျိၣ်စ့သ့ဒ်လဲၣ်

တၢ်နာ်န့ၢ်လိာ်သးဒီး တၢ်ကတိၤတၢ်တီတီန့ၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိအရ့ဒိၣ်လၢ တၢ်သုးကျဲၤကျိၣ်စ့အခါန့ၣ်လဲၣ်.

တၢ်နီၤဖး ၅

နပၢၤဃာ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိးဒီး နဘူးနတံၢ် ကသ့ဒ်လဲၣ်

နပာ်ဖျါ တၢ်ယူးယီၣ်ပာ်ကဲ မိၢ်ပၢ်ကသ့ဒံးဝဲဒီး တကတီၢ်ဃီန့ၣ် နတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီစ့ၢ်ကီး ကဂၢၢ်ကျၢၤထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ

တၢ်နီၤဖး ၆

ဖိဆံးတဖၣ် ဆီတလဲ နီၢ်ဒီမိဝၤအတၢ်ရ့လိာ်သးဒ်လဲၣ်

တၢ်အိၣ်ဒီးဖိန့ၣ် မၤဂ့ၤထီၣ် နတၢ်ရ့လိာ်သးသ့ဧါ.

တၢ်မၤလိ ၇

နကဘၣ်သိၣ်လိ မၤယုၤနဖိဒ်လဲၣ်

တၢ်သိၣ်ဃီၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်ထဲတၢ်ဘျၢဒီး တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဘၣ်.

တၢ်နီၤဖး ၈

ဖဲတၢ်သူၣ်အုးသးအုး လီၤဘၣ်နၤအခါ

တူၢ်လိာ်တၢ်မၤစၢၤ လၢနလိၣ်ဘၣ်.

တၢ်နီၤဖး ၉

ဒ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဒူၣ်အသိး ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်သကိး ယဟိဝၤယွၤတက့ၢ်

နဟံၣ်ဖိဃီဖိ တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ ကအိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီအါထီၣ် ကသ့ဒ်လဲၣ်