န​အိၣ်ဒီး​ဟံၣ်မုာ်ဃီပၢၤ က​သ့​ဒ်လဲၣ်

န​မ့ၢ်​မၤထွဲ​လံာ်စီဆှံ​အ​တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်​န့ၣ် န​ကအိၣ်​ဒီး​တၢ်​ဆီဟံၣ်​ဆီဃီ ဒီး​ဟံၣ်ဖိ​ဃီဖိ​လၢ အိၣ်ဒီး​တၢ်​သူၣ်ခု​သးခု​လီၤ.

တၢ်ကတိၤ​လၢညါ

န​မ့ၢ်​မၤထွဲ လံာ်စီဆှံ​အ​တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်​လၢ လံာ်​အံၤ​အ​ပူၤ​န့ၣ် န​ကအိၣ်​ဒီး​ဟံၣ်မုာ်ဃီပၢၤ​လီၤ.

တၢ်နီၤဖး ၁

တၢ်​ဆီဟံၣ်​ဆီဃီ က​ပှဲၤ​ဒီး​တၢ်​သူၣ်ခု​သးခု​အဂီၢ် ဃု​ယွၤ​အ​တၢ်နဲၣ်လိ​တက့ၢ်

တၢ်​သံကွၢ်​ယိယိ​ဖိ ခံ​ဘီ​အံၤ​က​မၤဂ့ၤ​ထီၣ် န​တၢ်​ဆီဟံၣ်​ဆီဃီ​လီၤ.

တၢ်နီၤဖး ၂

တီ​ဒီး န​သးသမူ​တံၤသကိး​တက့ၢ်

တၢ်တီ​ဒီး​သးသမူ တံၤသကိး​န့ၣ် မ့ၢ်​တၢ်​ဟးဆှဲး တၢ်​အဲၣ်ဘၢ​မါ​အဲၣ်ဘၢ​ဝၤ တကးဘၣ်​အမဲာ်​ညါ က​ဘၣ်​ဟးဆှဲး​ဒံး တၢ်​အဂၤ​အိၣ်ဒံး​ဧါ.

တၢ်နီၤဖး ၃

န​မၤဘၣ်လိာ်​က့ၤ တၢ်​သဘံၣ်ဘုၣ်​တဖၣ် သ့​ဒ်လဲၣ်

ကျဲ​လၢ​အဘၣ်​န့ၣ် တ​မၤ​သးအုး​န​တၢ်​ဆီဟံၣ်​ဆီဃီ​ဘၣ်, လၢတၢ်န့ၣ်​အလီၢ် က​မၤ​ဂၢၢ်ကျၢၤ န​တၢ်​ဆီဟံၣ်​ဆီဃီ​ဒီး က​ပှဲၤ​ဒီး​တၢ်​သူၣ်ခု​သးခု​လီၤ.

တၢ်နီၤဖး ၄

န​သုးကျဲၤ ကျိၣ်စ့​သ့​ဒ်လဲၣ်

တၢ်​နာ်န့ၢ်​လိာ်သး​ဒီး တၢ်ကတိၤ​တၢ်​တီတီ​န့ၣ် ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ​အရ့ဒိၣ်​လၢ တၢ်​သုးကျဲၤ​ကျိၣ်စ့​အခါ​န့ၣ်​လဲၣ်.

တၢ်နီၤဖး ၅

န​ပၢၤဃာ်​တၢ်ဃူ​တၢ်ဖိး​ဒီး န​ဘူး​န​တံၢ် က​သ့​ဒ်လဲၣ်

န​ပာ်ဖျါ တၢ်​ယူးယီၣ်​ပာ်ကဲ မိၢ်ပၢ်​က​သ့ဒံး​ဝဲ​ဒီး တ​ကတီၢ်ဃီ​န့ၣ် န​တၢ်​ဆီဟံၣ်​ဆီဃီ​စ့ၢ်ကီး က​ဂၢၢ်ကျၢၤ​ထီၣ်ဝဲ​န့ၣ်​လီၤ

တၢ်နီၤဖး ၆

ဖိဆံး​တဖၣ်​ဆီတလဲ နီၢ်​ဒီ​မိ​ဝၤ​အ​တၢ်​ရ့လိာ်သး ဒ်လဲၣ်

တၢ်​အိၣ်ဒီး​ဖိ​န့ၣ် မၤဂ့ၤ​ထီၣ် န​တၢ်​ရ့လိာ်သး​သ့ဧါ.

တၢ်​မၤလိ ၇

န​က​ဘၣ်​သိၣ်လိ မၤယုၤ​န​ဖိ​ဒ်လဲၣ်

တၢ်​သိၣ်ဃီၣ်​န့ၣ် တမ့ၢ်​ထဲ​တၢ်ဘျၢ​ဒီး တၢ်​စံၣ်ညီၣ်​ဘၣ်.

တၢ်နီၤဖး ၈

ဖဲ​တၢ်သူၣ်အုး​သးအုး လီၤ​ဘၣ်​နၤ​အခါ

တူၢ်လိာ်​တၢ်မၤစၢၤ လၢ​န​လိၣ်ဘၣ်.

တၢ်နီၤဖး ၉

ဒ်​ဟံၣ်ဖိ​ဃီဖိ​တဒူၣ်​အသိး ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ်​သကိး ယဟိဝၤ​ယွၤ​တက့ၢ်

န​ဟံၣ်ဖိ​ဃီဖိ တၢ်​မၤလိ​လံာ်စီဆှံ ကအိၣ်​ဒီး တၢ်​သူၣ်ဖှံ​သးညီ​အါထီၣ် က​သ့​ဒ်လဲၣ်