ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

တၢ်ကတိၤ​လၢညါ

တၢ်ကတိၤ​လၢညါ

ဒီး​န​ဘၣ်​အဲၣ်​ယွၤ န​ကစၢ်​လၢ န​သူၣ်ကံၢ်သးလဲ, ဒီး​န​သးဒီဖျၢၣ်​ညါ​ဒီး​န​ဂံၢ်​န​ဘါ​ခဲလၢာ်​လီၤ. ဒီး တၢ်ကတိၤ​တဖၣ်​န့ၣ်​လၢ ယ​မၤလိာ်​နၤ​လၢ​မုၢ်မဆါ​တ နံၤ​အံၤ​ဘၣ်​အိၣ်​လၢ န​သးကံၢ်​ပူၤ​န့ၣ်​လီၤ. ဒီး န​ဘၣ်​သိၣ်က့ၤ​သီက့ၤ န​ဖိ​န​လံၤ​လၢ​အီၤ, ဒီး​တုၤ​န​ဆ့ၣ်နီၤ​လၢ​န​ဟံၣ်​ပူၤ, ဒီး​တုၤ​န​ပိာ်ကျဲ, ဒီး​တုၤ​န​မံလီၤ, ဒီး​တုၤ​န​ဂဲၤဆၢထၢၣ်​ဒီး, န​ဘၣ်​ကတိၤ​တၢ်​လၢ​အဂ့ၢ်​အကျိၤ​လီၤ.—၅ မိၤၡ့ ၆:၅-၇.