ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

သိၣ်လိနဖိတဖၣ် တက့ၢ်

မိၢ်ပၢ်သ့ၣ်ဧၢ, သူလံာ်အံၤလၢ သုကသိၣ်လိသုဖိတဖၣ်လၢ လံာ်စီဆှံအတၢ်မၤလိလၢ အလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ကတိၤလၢညါ

ဖဲနလုၢ်ဒိၣ်ထီၣ် နဖိတဖၣ်အခါ လံာ်စီဆှံအဆၢလၢ ၅မိၤရှ့အပူၤအံၤန့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်နဲၣ်လိလၢနဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.

ပသးခုလၢ ပသ့ၣ်ညါဘၣ် တၢ်ခူသူၣ်တခါ

လံာ်စီဆှံ စံးဘၣ်ပှၤ ဘၣ်ဃးဒီး “တၢ်ခူသူၣ်” လီၤဆီတခါလၢ ယွၤအအိၣ်လီၤ. မ့ၢ်နအဲၣ်ဒိး သ့ၣ်ညါအါထီၣ် ဘၣ်ဃးတၢ်အံၤဧါ.

နီၢ်ရံးဘကၤ အဲၣ်ဒိးမၤသးခု ယဟိဝၤယွၤအသး

ပမၤဒ်သိးဒီး နီၢ်ရံးဘကၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်. ဖးတၢ်တဲပူ ဒီးမၤလိအါထီၣ် အဝဲအဂ့ၢ်တက့ၢ်.

နီၢ်ရၤဃးနာ်ဝဲ ယဟိဝၤယွၤ

ဖဲဝ့ၢ်ယရံၤဃိ လီၤပှီၢၲအခါ နီၢ်ရၤဃးဒီး အဟံၣ်ဖိဃီဖိ ပူၤဖျဲးဒ်လဲၣ်န့ၣ် မၤလိကွၢ်တက့ၢ်.

ပိာ်မုၣ်ဖိလၢ အမၤသးခု အပါပၢ်ဒီးယဟိဝၤယွၤအသး

စီၤယံးဖသၤ အဖိမုၣ် မၤလၢပှဲၤဝဲ တၢ်တဲပာ် မနုၤလဲၣ်. ပကွၢ်လိမၤဒိးအီၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်

စီၤရှမူၤအ့လး မၤတၢ်ဂ့ၤထီဘိ

ဖဲပှၤဂၤမၤ တၢ်အၢတၢ်သီအခါ နကွၢ်လိ စီၤရှမူၤအ့လး ဒီးနမၤတၢ်ဂ့ၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်.

စီၤဒၤဝံး တပျံၤတၢ်ဘၣ်

ဖးကွၢ် လံာ်စီဆှံပူဖိလၢ အလီၤသူၣ်ဟူးသးဂဲၤအံၤဒီး နကသ့ၣ်ညါ ဘၣ်မနုၤအဃိ စီၤဒၤဝံးအိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်ဒူသးဒူအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

နအိၣ်သယုၢ်ဒီး ပျံၤတၢ် တဘျီဘျီဧါ

ဖဲစီၤအ့ၤလံယၤ အိၣ်သယုၢ်အခါ ယဟိဝၤယွၤ တဲအီၤတၢ်မနုၤလဲၣ်. တၢ်မၤအသးဒီး စီၤအ့ၤလံယၤန့ၣ် ပမၤလိဘၣ် တၢ်မနုၤလဲၣ်

စီၤယိၤရှံယၤအိၣ်ဒီး အတံၤသကိးလၢအဂ့ၤ

လံာ်စီဆှံ တဲဘၣ်ပှၤလၢ ကီခဲဒိၣ်မးလၢ ပိာ်ခွါဖိလၢ အမံၤမ့ၢ် စီၤယိၤရှံယၤတဂၤ ကမၤတၢ်လၢ အဂ့ၤအဂီၢ်လီၤ. ဃုသ့ၣ်ညါကွၢ် အဝဲ အတံၤသကိးတဖၣ် မၤစၢၤအီၤ ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်

ဝံယံးရမံယၤ တပာ်ကတီၢ်တၢ်တဲ ယဟိဝၤယွၤအဂ့ၢ်ဘၣ်

ပှၤတဲဆါအီၤဒီး သးထီၣ်အီၤဘၣ်ဆၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိ စီၤယံးရမံယၤတဲဒံးဝဲ ယဟိဝၤယွၤ အဂ့ၢ်လဲၣ်.

ယ့ၣ်ရှူးအိၣ်ဒီး တၢ်ဒိကနၣ်ထီဘိ

နကဒိကနၣ် နမိမိၢ်ပါပၢ်အကလုၢ်န့ၣ် တညီထီဘိလၢနဂီၢ်ဘၣ်. ကွၢ်ယ့ၣ်ရှူး အဒိအတဲာ် မၤစၢၤနၤသ့ အဂ့ၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

အဝဲသ့ၣ်ကွဲးဝဲ ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်

ဃုသ့ၣ်ညါကွၢ် ပှၤကွဲးလံာ်စီဆှံဃိးဂၤ လၢအိၣ်မူတစိၤဃီဒီး ယ့ၣ်ရှူးဒီးကွဲးအဝဲအဂ့ၢ်တဖၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

စီၤပီလူး အဖိဒိၣ်ခွါလၢ အိၣ်ဒီးတၢ်သးဒူ

သးစၢ်အံၤ မၤပူၤဖျဲး အတံတံၢ် အသးသမူလီၤ. မၤဝဲဒ်လဲၣ်

စီၤတံၤမသ့း အဲၣ်ဒိးမၤစၢၤပှၤဂၤ

နအိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်မူလၢ အပှဲၤဒီးတၢ်သူၣ်ခုသးခု ဒ်စီၤတံၤမသ့းအသိး ကသ့ဒ်လဲၣ်.

ဘီမုၢ်လၢ ကပၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်

ဖဲယ့ၣ်ရှူးပၢ ဟီၣ်ခိၣ်အခါ တၢ်ကမၤအသးဒ်လဲၣ်. နအဲၣ်ဒိး အိၣ်ဖဲန့ၣ်ဧါ.