ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

 တၢ်​မၤလိ ၈

ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​န့ၣ် မ့ၢ်​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်

ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​န့ၣ် မ့ၢ်​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်

၁. ခဲအံၤ​ပ​က​ကတိၤ​သကိး တၢ်​ထုကဖၣ်​လၢ အ​ဟူထီၣ်သါလီၤ​မနုၤ​လဲၣ်.

ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​လၢ အ​ကကွဲၢ်​တဖၣ်​ သ့ၣ်ညါ​ဝဲ​တၢ်​ထုကဖၣ်​ လၢ​အ​ဟူထီၣ်သါလီၤ​လၢ ဘၣ်​တၢ်​ကိး​အီၤ​လၢ ခရံာ်​အ​တၢ်​ထုကဖၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ယ့ၣ်ၡူး​သူဝဲ​တၢ်​ထုကဖၣ်​အံၤ​ဒီး သိၣ်လိ​ဝဲ​အပျဲၢ်​အဘီၣ်​တဖၣ်​ လၢ​က​ဘၣ်​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​ဝဲ​ဒ်လဲၣ်​အဂ့ၢ်​န့ၣ်​လီၤ. အဝဲ​ဘါ​ထုကဖၣ်​ဝဲ​လၢ မနုၤ​အဂီၢ်​လဲၣ်, ဒီး​ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ​လၢ တၢ်​ထုကဖၣ်​တခါ​အံၤ အရ့ဒိၣ်​လၢ​ပဂီၢ် လၢ​မုၢ်မဆါ​တနံၤ​အံၤ​လဲၣ်.

၂. ယ့ၣ်ၡူး​သိၣ်လိ​ပှၤ တၢ်ဂ့ၢ်​အရ့ဒိၣ်​သၢ​မံၤ​လၢ ပ​က​ဘၣ်​ဃ့​ထုကဖၣ်​န့ၣ်​ မ့ၢ်​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်.

ယ့ၣ်ၡူး​စံး​ဝဲ​လၢ– “ဘါ​ထုကဖၣ်​တၢ်​ဒ်အံၤ, အိၣ်​လၢ​မူခိၣ်​ပ​ပၢ်ဧၢ, မ်​န​မံၤ​ဘၣ်​တၢ်​ပာ်စီဆှံ​တက့ၢ်. န​ဘီ​န​မုၢ်​န့ၣ်​ မ်​အ​ဟဲ​တက့ၢ်. ဒ်​လၢ​မူခိၣ်​အသိး​န့ၣ်​ မ်​တၢ်မၤ​အသး​လၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ စ့ၢ်ကီး​ဖဲဒၣ်​န​သး​တက့ၢ်.” (ဖး မးသဲ ၆:၉-၁၃ တက့ၢ်.) ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ယ့ၣ်ၡူး​သိၣ်လိ​ပှၤလၢ ပ​က​ဘၣ်​ဃ့​ထုကဖၣ်​လၢ တၢ်ဂ့ၢ်​သၢခါ​အံၤ​အဂီၢ်​လဲၣ်.—ကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ် ၁၉ လၢ​လံာ်​အ​ကတၢၢ်တက့ၢ်.

၃. ဘၣ်ဃး​ဒီး​ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​န့ၣ်​ ပ​က​ဘၣ်​သ့ၣ်ညါ​တၢ်ဂ့ၢ်​မနုၤ​လဲၣ်.

ပ​မၤလိ​ဘၣ်​လၢ ကစၢ်​ယွၤ​အ​မံၤ​န့ၣ် မ့ၢ်​ယဟိဝၤ​လီၤ. ဒီး​ပ​မၤလိ​ဘၣ်​တၢ်ဂ့ၢ်​ဘၣ်ဃး​ဒီး ကစၢ်​ယွၤ​အ​တၢ်​ဘၣ်သး​လၢ ဟီၣ်ခိၣ် ဒီး​ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​အဂီၢ်​စ့ၢ်ကီး​လီၤ. ဖဲ​ယ့ၣ်ၡူး​စံး​ဝဲ​လၢ– “န​ဘီ​န​မုၢ်​န့ၣ်​ မ်​အ​ဟဲ​တက့ၢ်” န့ၣ်​မ့ၢ်​အဝဲ​အဲၣ်ဒိးစံးဝဲ​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်. တၢ်​မၤလိ​တခါ​အံၤ​အ​ပူၤ ပ​က​မၤလိ​ဘၣ်​လၢ ကစၢ်​ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​န့ၣ်​ မ့ၢ်​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်, ဘီမုၢ်​အံၤ​က​မၤ​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်​ ဒီး​ဘီမုၢ်​အံၤ က​ပာ်စီဆှံ​ယွၤ​အ​မံၤ​လၢ​ကျဲ​ဒ်လဲၣ်​န့ၣ်​လီၤ.

ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​န့ၣ်​ မ့ၢ်​မနုၤ​လဲၣ်

၄. ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​န့ၣ်​ မ့ၢ်​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်, ဒီး​ဘီမုၢ်​အံၤ​အ​စီၤပၤ မ့ၢ်​မတၤ​တဂၤ​လဲၣ်.

ယဟိဝၤ​ယွၤ ဒုးအိၣ်​ထီၣ်ဝဲ​တၢ်ပၢ​တၢ်ပြး​တခါ​လၢ​မူခိၣ်​ ဒီး​အဝဲ​ဃုထၢ​ထီၣ်​ယ့ၣ်ၡူး​လၢ​စီၤပၤ ဒ်သိး​က​ပၢတၢ်​လၢ​မူခိၣ်​လီၤ. လံာ်စီဆှံ​ကိးဝဲ​တၢ်ပၢ​တၢ်ပြး​တခါ အံၤ​လၢ​ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​န့ၣ်​လီၤ. ယ့ၣ်ၡူး​န့ၣ်​ မ့ၢ် “စီၤပၤ​တဖၣ်​အ​စီၤပၤ, ကစၢ်​တဖၣ်​အ​ကစၢ်” လီၤ. (၁ တံၤမသ့း ၆:၁၅) ပှၤပၢတၢ်​တဂၤ​ဂ့ၤ​တဂၤ​ဂ့ၤ​န့ၣ်​ မၤစၢၤ​ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ တ​သ့​ထဲသိးဒီး​ယ့ၣ်ၡူး​ဘၣ်. ဒီး​ပှၤပၢတၢ်​တဖၣ်​ မ့ၢ်​ပာ်ဖှိၣ်​ထီၣ်​အသး​ဒီး မၤ​သကိး​တၢ်​ဒ်သိး​သိး​သနာ်က့ အစိကမီၤ​တ​ဒိၣ်​ထဲသိးဒီး ယ့ၣ်ၡူး​ဘၣ်.

၅. ယွၤ​အ​တၢ်ပၢ​တၢ်ပြး​န့ၣ်​ အိၣ်​လၢ​တၢ်လီၢ်​ဖဲလဲၣ်, ဒီး​က​ပၢဝဲ​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်.

ယ့ၣ်ၡူး​ဂဲၤဆၢထၢၣ်​သမူထီၣ်​က့ၤ ပူၤကွံာ်​အသီ​လွံၢ်​ဆံ​ဝံၤ​အလီၢ်​ခံ အဝဲ​က့ၤထီၣ်​ဆူ​မူခိၣ်​လီၤ. ဒီး​လၢခံ​န့ၣ်​ ယဟိဝၤ​ယွၤ​ပာ်ထီၣ်​အီၤ​လၢ ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​အ​စီၤပၤ​လီၤ. (မၤတၢ် ၂:၃၃) ယွၤ​အ​တၢ်ပၢ​တၢ်ပြး​အိၣ်​လၢ​မူခိၣ်​သနာ်က့ က​ပၢဝဲ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဒီဘ့ၣ်​လီၤ. (လီၣ်ဖျါ ၁၁:၁၅) လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ လံာ်စီဆှံ​ကိးဝဲ ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​အံၤ​လၢ ‘ဘီမုၢ်​လၢ​မူခိၣ်’ လီၤ.—၂ တံၤမသ့း ၄:၁၈.

၆, ၇. ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ​ယ့ၣ်ၡူး​န့ၣ်​ ဂ့ၤ​န့ၢ်ဒံး​ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​အ​စီၤပၤ​တဖၣ်​လဲၣ်.

လံာ်စီဆှံ​စံး​ဝဲ​လၢ ယ့ၣ်ၡူး​န့ၣ်​ဒိၣ်န့ၢ်​ဒံး​စီၤပၤ​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ​ကိးဂၤ​ဒဲး​လီၤ. မ့ၢ်​လၢ​အဝဲ​မ့ၢ် “ပှၤလၢ​အ​သံ​တ​သ့​ဘၣ်​ တဂၤ” အဃိ​လီၤ. (၁ တံၤမသ့း ၆:၁၆) ဒ်​တၢ်​ဆၢကတီၢ်​လဲၤ​ပူၤကွံာ်ဝဲ​အသိး ပှၤပၢတၢ်​တဖၣ်​သံဝဲ ဘၣ်ဆၣ်​ယ့ၣ်ၡူး​တ​သံဝဲ​နီတဘျီ​လၢၤဘၣ်. တၢ်ဂ့ၤ​တဖၣ်​လၢ​ယ့ၣ်ၡူး​က​မၤန့ၢ်​ပှၤ​န့ၣ်​ က​အိၣ်ဂၢၢ်​အိၣ်ကျၢၤ​ဝဲ လီၤထူ​လီၤယိာ်​လီၤ.

ဝံ​အ​တၢ်စံးပာ်​လၢ လံာ်စီဆှံ​အ​ပူၤ​န့ၣ်​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ ယ့ၣ်ၡူး​က​မ့ၢ်​စီၤပၤ​လၢ အ​အိၣ်ဒီး​တၢ်​သးကညီၤ​ဒီး က​စံၣ်ညီၣ်​တၢ်တီ​တီ​လိၤလိၤ​လီၤ. လံာ်စီဆှံ​စံး​ဝဲ​လၢ “ဒီး​ယွၤ​အသး​က​အိၣ်ဘှံး​လၢ​အလိၤ, တၢ်ကူၣ်သ့​ဒီး​တၢ်​သူၣ်​ဆး​သးဆး​အသး, တၢ်ကူၣ်​လိာ်​ဒီး​တၢ်​အစိ​အ​က​မီၤ​အသး, တၢ်​သ့ၣ်ညါ​အသး, ဒီး​တၢ်ပျံၤ​ယွၤ​အသး​လီၤ. ဒီး​က​မုာ်လၤ​တၢ်​လၢ တၢ်ပျံၤ​ယွၤ​အ​ပူၤ, ဒီး​တ​စံၣ်ညီၣ်​ဘၣ်​တၢ်​ဒ် တၢ်​လၢ​အ​ထံၣ်​လၢ​အမဲာ်​အသိး​ဘၣ်​န့ၣ်, ဒီး​တ​စံၣ်ညီၣ်​တဲာ်​ဘၣ်​တၢ်​ဒ် တၢ်​လၢ​အ​နၢ်ဟူ​လၢ​အ​နၢ်​အသိး​ဘၣ်. ဒီး​က​စံၣ်ညီၣ်​ပှၤဖှီၣ်​ဖိ​ယာ်ဖိ​လၢ တၢ်တီ” လီၤ. (ယၡါယၤ ၁၁:၂-၄) မ့ၢ်​န​အဲၣ်ဒိး​လၢ​န​စီၤပၤ​န့ၣ်​ က​မ့ၢ်​ပှၤ​ဒ်အံၤ​ဧါ.

၈. ယ့ၣ်ၡူး​တ​ပၢတၢ်​ထဲ​တဂၤဧိၤ​န့ၣ်​ ပ​သ့ၣ်ညါ​ဘၣ်​ဒ်လဲၣ်.

ကစၢ်​ယွၤ​ဃုထၢ​ထီၣ်ဝဲ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​တနီၤ​လၢ က​ပၢ​ဃုာ်​တၢ်​ဒီး​ယ့ၣ်ၡူး လၢ​ယွၤ​အ​တၢ်ပၢ​တၢ်ပြး​လၢ မူခိၣ်​န့ၣ်​လီၤ. အဒိ တၢ်မၢဖိ​ပီလူး​တဲဘၣ်​ စီၤ​တံၤမသ့း လၢ– “ပ​မ့ၢ်​ဝံသးစူၤ​တၢ်​ဒီး, ပ​က​ကဲ​ဃုာ်​စီၤပၤ​ဒီး​အီၤ စ့ၢ်ကီး​လီၤ.” (၂ တံၤမသ့း ၂:၁၂) ပှၤ​က​ပၢ​ဃုာ်​တၢ်​ဒီး ယ့ၣ်ၡူး​ဒ်​စီၤပၤ​အသိး​န့ၣ်​ က​အိၣ်ဝဲ​ပှဲၤ​ဂၤ​လဲၣ်.

၉. ပှၤ​က​ပၢ​ဃုာ်​တၢ်​ဒီး​ယ့ၣ်ၡူး အိၣ်​ပှဲၤ​ဂၤ​လဲၣ်, ဒီး​ကစၢ်​ယွၤ​စးထီၣ်​ဃုထၢ အဝဲသ့ၣ်​လၢ ဆၢကတီၢ်​ဖဲလဲၣ်.

ဒ်​ပ​မၤလိ​ဘၣ်​လၢ တၢ်​မၤလိ ၇ အ​ပူၤ​အသိး​န့ၣ်​ တၢ်မၢဖိ​ယိၤဟၣ်​ထံၣ်ဘၣ်​တၢ်ထံၣ်​လၢညါခီ လၢ​အ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ ယ့ၣ်ၡူး​ကဲ​စီၤပၤ​လၢ​မူခိၣ်​ဒီး စီၤပၤ​အဂၤ​သ့ၣ်​တဖၣ်​ အိၣ်ဒီး​အီၤ​လီၤ. ဒီး​အဝဲသ့ၣ်​အ​နီၣ်ဂံၢ်​အိၣ်ဝဲ ၁၄၄,၀၀၀ လီၤ. ပှၤ ၁၄၄,၀၀၀ န့ၣ်​မ့ၢ်​မတၤ​သ့ၣ်​တဖၣ်​လဲၣ်. စီၤ​ယိၤဟၣ်​တဲဖျါထီၣ်​ဝဲ​လၢ အဝဲသ့ၣ်​ “အိၣ်ဒီး [ယ့ၣ်ၡူး] အ​မံၤ ဒီး​အ​ပၢ်​အ​မံၤ​ကွဲး​အသး​လၢ အ​မဲာ်တူၢ်ခိၣ်” န့ၣ်​လီၤ. ဒီး​စီၤ​ယိၤဟၣ်​စံး​စ့ၢ်ကီး​ဝဲ​လၢ– “ပှၤ​တဖၣ်​န့ၣ်​ မ့ၢ်​ပှၤလၢ​အ​ပိာ်​သိဖိ​အခံ, ဖဲ​အ​ဆှၢ​အီၤ​တ​ပူၤ​လၢ်လၢ်​လီၤ. ပှၤ​တဖၣ်​န့ၣ်, မ့ၢ်​ပှၤလၢ​တၢ်ပှ့ၤက့ၤ​အီၤ​လၢ ပှၤကညီ​အကျါ” လီၤ. (ဖး လီၣ်ဖျါ ၁၄:၁, တက့ၢ်.) ပှၤ ၁၄၄,၀၀၀ တဖၣ်​အံၤ လံာ်စီဆှံ​စံး​ဝဲ​လၢ အဝဲသ့ၣ်​ “က​ပၢတၢ်​ဒီး​ခရံာ်” လီၤ. အဝဲသ့ၣ်​တဖၣ်​န့ၣ်​ မ့ၢ်​ခရံာ်ဖိ​လၢ အတီ​လၢ ကစၢ်​ယွၤ​ဃုထၢ​ထီၣ်ဝဲ ဒ်သိး​က​ကဲထီၣ်​စီၤပၤ​တဖၣ်​ ဃုာ်ဒီး​ယ့ၣ်ၡူး​ခရံာ် ဒီး​က​ပၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဒီဘ့ၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ဖဲ​အဝဲသ့ၣ်​သံ​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ်​ ဂဲၤဆၢထၢၣ်​သမူထီၣ်​က့ၤဝဲ​ဆူ မူခိၣ်​လီၤ. (လီၣ်ဖျါ ၂၀:၆, ခ့ခါစှီၤကျိာ်) စးထီၣ်​လၢ​တၢ်မၢဖိ​အ​စိၤ​တုၤ​လီၤ​လၢ​အဆၢ​ကတီၢ်​ခဲအံၤ​န့ၣ်​ ယဟိဝၤ​ယွၤ ဃုထၢ​ထီၣ်ဝဲ ပှၤလၢ​အသး​တီ​ဒီး​အီၤ​တဖၣ်​ ဒ်သိး​အဝဲသ့ၣ်​က​ပၣ်ဃုာ်​လၢ ပှၤ ၁၄၄,၀၀၀ တဖၣ်​အံၤ​အကျါ​န့ၣ်​လီၤ.

၁၀. ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဃုထၢ​ထီၣ်​ ယ့ၣ်ၡူး​ဒီး​ပှၤ ၁၄၄,၀၀၀ လၢ​က​ပၢ​ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​န့ၣ်​ ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ မ့ၢ်​တၢ်ရဲၣ်​တၢ်ကျဲၤ​လၢ အပှဲၤ​ဒီး​တၢ်အဲၣ်​တၢ်ကွံ​လဲၣ်.

၁၀ ယဟိဝၤ​ယွၤ​သးအိၣ်​ပှၤ​ဒိၣ်မး​အဃိ အဝဲ​ရဲၣ်ကျဲၤ​ဝဲ​လၢ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​တနီၤ က​ပၢ​ဃုာ်​တၢ်​ဒီး​ယ့ၣ်ၡူး​န့ၣ်​လီၤ. ယ့ၣ်ၡူး​က​မ့ၢ်​ပှၤပၢတၢ်​လၢ အဂ့ၤ​တဂၤ မ့ၢ်​လၢ​အဝဲ​နၢ်ပၢၢ်​ဝဲ ပ​တၢ်အိၣ်သး​အဃိ​လီၤ. ယ့ၣ်ၡူး​မ့ၢ်တ့ၢ်​ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​အဃိ အဝဲ​နၢ်ပၢၢ်​ဝဲ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​အ​တၢ်အိၣ်သး​ဒီး အဝဲ​တူၢ်ဘၣ်​ဝဲ​တၢ်နး​တၢ်ဖှီၣ်​ဒ် ပဝဲဒၣ်​အသိး​န့ၣ်​လီၤ. စီၤ​ပီလူး​တဲဝဲ​လၢ ယ့ၣ်ၡူး​အိၣ်ဒီး​တၢ်​ဒိသူၣ်​ဒိသး​လၢ ပ​ဖီခိၣ်​လီၤ. အဝဲ “သးကညီၤ​ပ​ဂံၢ်စၢ်​ဘါစၢ်” ဒီး အဝဲ “ဘၣ်​တၢ်လ့ပစီ​ကိး​အ​မံၤ​ဒဲး ဒ်​ပဝဲ​အသိး” န့ၣ်​လီၤ. (ဧ့ၤဘြံၤ ၄:၁၅; ၅:၈) ပှၤ ၁၄၄,၀၀၀ စ့ၢ်ကီး​နၢ်ပၢၢ်​ဝဲ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​အ​တၢ်အိၣ်သး မ့ၢ်​လၢ​အဝဲသ့ၣ်​ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်​ဘၣ်​ဝဲ တၢ်ဆူး​တၢ်ဆါ​ဒီး တၢ်​တလၢ​တ​ပှဲၤ​အဃိ​လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ  ပ​နာ်​သ့​လၢ​ယ့ၣ်ၡူး​ဒီး​ပှၤ ၁၄၄,၀၀၀ န့ၣ်​နၢ်ပၢၢ်​ဝဲ​ပ​တၢ်​တူၢ်ဘၣ်​ ဒီး​တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ​လၢ ပ​ထံၣ်ဘၣ်​လၢ​မုၢ်မဆါ​တနံၤ​အံၤန့ၣ်​လီၤ.

ကစၢ်​ယွၤ​အဘီ​အမုၢ် က​မၤ​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်

၁၁. ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ယ့ၣ်ၡူး​သိၣ်လိ​အပျဲၢ်​အဘီၣ်​တဖၣ်​လၢ က​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​ဝဲ​လၢ ယွၤ​အ​တၢ်​ဘၣ်သး က​ဟဲ​လၢထီၣ်​ပှဲၤထီၣ်​ဝဲ​လၢ​မူခိၣ်​န့ၣ်​လဲၣ်.

၁၁ ယ့ၣ်ၡူး​သိၣ်လိ အပျဲၢ်​အဘီၣ်​တဖၣ်​လၢ အဝဲသ့ၣ်​က​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​ဝဲ​ဒ်သိး ယွၤ​အ​တၢ်​ဘၣ်သး က​ဟဲ​လၢပှဲၤ​ထီၣ်​လၢ​မူခိၣ်​အဂီၢ်​န့ၣ်​လီၤ. ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ​လဲၣ်. ပ​မၤလိ​ဘၣ်​ဖဲတၢ်​မၤလိ ၃ အ​ပူၤ​န့ၣ်​ မုၣ်ကီၤလံၢ်​စးထီၣ်​ထီဒါ​ဝဲ ယဟိဝၤ​ယွၤ​လီၤ. ဖဲ​မုၣ်ကီၤလံၢ် ထီဒါ​တၢ်​ဝံၤ​အလီၢ်​ခံ​န့ၣ်​ ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဟ့ၣ်​အီၤ​အခွဲး​ဃုာ်ဒီး​မူခိၣ်​ကလူး​လၢ အ​တတီ​ဒီး​အီၤ လၢ​အမ့ၢ်​တၢ်ဝံ​တၢ်နါ​တဖၣ်​ ဒ်သိး​အဝဲသ့ၣ်​ကအိၣ်​ဒံးဝဲ​လၢ မူခိၣ်​န့ၣ်​လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ ပ​သ့ၣ်ညါ​ဘၣ်​လၢ ပှၤ​အိၣ်​လၢ​မူခိၣ်​တဖၣ်​န့ၣ်​ တ​မၤ​ယွၤ​အ​တၢ်​ဘၣ်သး​ကိးဂၤ​ဒဲး​ဘၣ်. လၢတၢ်​မၤလိ ၁၀ အ​ပူၤ​န့ၣ်​ပ​က​မၤလိ​အါထီၣ်​ဘၣ်​ မုၣ်ကီၤလံၢ်​ဒီး​တၢ်ဝံ​တၢ်နါ​တဖၣ်​အဂ့ၢ်​န့ၣ်​လီၤ.

၁၂. လီၣ်ဖျါ ၁၂:၁၀ ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​တၢ်မၤ​အသး လၢ​အရ့ဒိၣ်​ခံခါ​န့ၣ်​ မ့ၢ်​မနုၤ​လဲၣ်.

၁၂ လံာ်စီဆှံ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ ဖဲ​ယ့ၣ်ၡူး​ကဲထီၣ်​စီၤပၤ​လၢ ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​အ​ပူၤ ဝံၤ​အလီၢ်​ခံ​န့ၣ်​ အဝဲ​ဒုးတၢ်​ဒီး​မုၣ်ကီၤလံၢ်​န့ၣ်​လီၤ. (ဖး လီၣ်ဖျါ ၁၂:၇-၁၀ တက့ၢ်.) ဖဲ​အဆၢဖိ ၁၀ န့ၣ်​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ တၢ်မၤ​အသး​လၢ အရ့ဒိၣ်​ခံ​မံၤ​န့ၣ်​လီၤ. တၢ​တမံၤ​န့ၣ်​ ယွၤ​အဘီ​အမုၢ် အ​တၢ်ပၢ​တၢ်ပြး သူၣ်ထီၣ်​အသး​လၢ​မူခိၣ်​ ဒီး​ယ့ၣ်ၡူး​စးထီၣ်​ပၢတၢ်​ဒ်​စီၤပၤ​အသိး​လီၤ. ဒီး​ခံ​မံၤ​တမံၤ​န့ၣ်​ ယ့ၣ်ၡူး​တ့ၢ်လီၤ​ကွံာ် မုၣ်ကီၤလံၢ်​လၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ​လီၤ. ပ​က​မၤလိ​ဘၣ်​လၢ တၢ်မၤ​အသး​သ့ၣ်​တဖၣ်​အံၤ ဟဲကဲထီၣ်​တ့ၢ်လံ​အသး​လံ​န့ၣ်​လီၤ.

၁၃. ဖဲ​တၢ်​တ့ၢ်လီၤ​ကွံာ်​မုၣ်ကီၤလံၢ်​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ​ဝံၤ​အလီၢ်​ခံ တၢ်မၤ​အသး​လၢ မူခိၣ်​ဒ်လဲၣ်.

၁၃ လံာ်စီဆှံ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ ဖဲ​တၢ်​တ့ၢ်လီၤ​ကွံာ်​မုၣ်ကီၤလံၢ်​ဒီး အ​တၢ်နါ​တဖၣ်​ လၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ​ဝံၤ​အလီၢ်​ခံ မူခိၣ်​ကလူး​လၢ​အတီ​အလိၤ​တဖၣ်​န့ၣ်​ ပှဲၤ​ဒီး​တၢ်​သူၣ်ဖှံ​သးညီ​လီၤ. ပ​ဖးဘၣ်​လၢ– “မူခိၣ်, ဒီး​ပှၤ​အိၣ်​လၢ​အ​ပူၤ​သ့ၣ်​ဧၢ, သးခု​တက့ၢ်.” (လီၣ်ဖျါ ၁၂:၁၂) ဆၢကတီၢ်​ခဲအံၤ မူခိၣ်​ပှဲၤဝဲ​ဒီး တၢ်မုာ်​တၢ်ခုၣ်​ဒီး တၢ်ဃူ​တၢ်ဖိး​လီၤ. မ့ၢ်​လၢ​ပှၤ​ကိးဂၤ​ဒဲး အိၣ်မူဝဲ​ဒ်​ကစၢ်​ယွၤ​အ​တၢ်​ဘၣ်သး​အဃိ​လီၤ.

စးထီၣ်​ဖဲ မုၣ်ကီၤလံၢ်​ဒီး​အ​တၢ်ဝံ​တၢ်နါ​တဖၣ် ဘၣ်​တၢ်​တ့ၢ်လီၤ​ကွံာ်​အီၤ​ဆူ ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ် တၢ်အၢ​တၢ်သီ​ဒီး တၢ်နး​တၢ်ဖှီၣ်​အါထီၣ်​ဝဲ​လီၤ. တယံာ်တမီၢ်​န့ၣ် တၢ်​သ့ၣ်​တဖၣ်​အံၤ က​ကတၢၢ်​ကွံာ်ဝဲ​လီၤ

၁၄. ဖဲ​တၢ်​တ့ၢ်လီၤ​မုၣ်ကီၤလံၢ်​ဆူ ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ​အခါ တၢ်မၤ​အသး​လၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​အံၤ​ဒ်လဲၣ်.

 ၁၄ ဘၣ်ဆၣ်​တၢ်အိၣ်မူ​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ​အံၤ​အိၣ်​ပှဲၤ​ဒီး တၢ်​ဘၣ်ယိၣ်​ဘၣ်ဘှီ​လီၤ. ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​တဖၣ်​ ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်​ဘၣ်​ဝဲ တၢ်​လၢ​အ​လီၤဘၣ်ယိၣ်​ဘၣ်ဘှီ​တဖၣ်​ မ့ၢ်​လၢ “မုၣ်ကီၤလံၢ်​သ့ၣ်ညါ​လၢ အဆၢ​အကတီၢ်​အိၣ်​ထဲ တစိၢ်ဖိ​သတးဒီး, ဟဲလီၤဝဲ​ဆူ​သု​အိၣ်, အိၣ်ဒီး​အသး​ဒိၣ်ထီၣ်​ဒိၣ်မး​လီၤ.” (လီၣ်ဖျါ ၁၂:၁၂) မုၣ်ကီၤလံၢ် သးပှံၢ်​ထီၣ်ဝဲ​လီၤ. အဝဲ​ဘၣ်​တၢ်​တ့ၢ်လီၤ​အီၤ​ဆူ ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ ဒီး​အဝဲ​သ့ၣ်ညါ​ဝဲ​လၢ တ​ယံာ်လၢၤဘၣ်​န့ၣ်​ တၢ်​က​မၤ​ဟးဂီၤ​ကွံာ်​အီၤ​န့ၣ်​လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ အဝဲ​ဂုာ်ကျဲးစၢး​ဝဲ​တ​သ့​ဖဲ​အ​သ့ ဒ်သိး​က​ဒုးအိၣ်​ထီၣ်ဝဲ တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ, တၢ်ဆူး​တၢ်ဆါ ဒီး​တၢ်နး​တၢ်ဖှီၣ်​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​ဒီဘ့ၣ်​န့ၣ်​လီၤ.

၁၅. ကစၢ်​ယွၤ​ဘၣ်​အသး​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​က​ကဲထီၣ်​အသး​ဒ်လဲၣ်.

၁၅ ဘၣ်ဆၣ်​ ကစၢ်​ယွၤ​အ​တၢ်​ဘၣ်သး​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​အဂီၢ်​န့ၣ်​ တဆီ​တ​လဲ​ဝဲ​နီတဘျီ​ဘၣ်. အဝဲ​အဲၣ်ဒိး​ဒံးဝဲ​လၢ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​လၢ အလၢ​အပှဲၤ​တဖၣ်​န့ၣ်​ က​အိၣ်မူ​ဘၣ်​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​ပၤရဒံစူး​အ​ပူၤ​လီၤထူ​လီၤယိာ်​န့ၣ်​လီၤ. (စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၃၇:၂၉) မ့မ့ၢ်​ဒ်​န့ၣ်​န့ၣ်​ ယွၤ​အဘီ​အမုၢ် က​မၤ​လၢပှဲၤ​ထီၣ်ဝဲ​ယွၤ​အ​တၢ်​ဘၣ်သး လၢ​ကျဲ​ဒ်လဲၣ်.

၁၆, ၁၇. ဘၣ်ဃး​ဒီး ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​န့ၣ်​ ဒၤနံးယ့လး ၂:၄၄ ဒုး​သ့ၣ်ညါ​ပှၤ​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်.

၁၆ ဒၤနံးယ့လး ၂:၄၄ စံး​ဝဲ​လၢ– “တၢ်​လၢ​စီၤပၤ​တဖၣ်​န့ၣ်​ အမုၢ်နံၤ​အတီၢ်ပူၤ, မူခိၣ်​အ​ကစၢ်​က​ပာ်လီၤ​ဘီမုၢ်​တဘီမုၢ် လၢ​အ​တ​ဟးဂီၤ​ဘၣ်​လီၤထူ​လီၤယိာ်​ဘၣ်. ဒီး​ဘီမုၢ်​န့ၣ်​တ​အိၣ်လီၤတဲာ်​ဘၣ်​လၢ ပှၤအဂၤ​တ​ကလုာ်​အဂီၢ်​ဘၣ်. က​မၤ​လီၤကလဲ, ဒီး​က​မၤ​လၢာ်ကွံာ်​ဘီမုၢ်​ခဲလၢာ်​လီၤ. မ့မ့ၢ်​အဝဲ​န့ၣ်​ ကအိၣ်​လီၤထူ​လီၤယိာ်​လီၤ.” ဘၣ်ဃး​ဒီး​ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​န့ၣ်​ ဝံ​အ​တၢ်စံးပာ်​အံၤ ဒုး​သ့ၣ်ညါ​ပှၤ​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်.

၁၇ တၢ်ဂ့ၢ်​တၢ​တမံၤ​န့ၣ်​ လံာ်စီဆှံ​အဆၢ​အံၤ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​စးထီၣ်​ပၢတၢ်​လၢ “စီၤပၤ​တဖၣ်​န့ၣ်​ အမုၢ်နံၤ​အတီၢ်ပူၤ” လီၤ. တၢ်အံၤ​အခီပညီ​မ့ၢ်ဝဲ ဖဲ​ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​စးထီၣ်​ပၢတၢ်​န့ၣ်​ ဟီၣ်ခိၣ်​အ​တၢ်ပၢ​တၢ်ပြး​တဖၣ်​ တ​လီၤမၢ်​ဝဲ​ဒံး​ဘၣ်. တၢ်ဂ့ၢ်​ခံ​မံၤ​တမံၤ​န့ၣ်​ ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​က​အိၣ်ဝဲ​လီၤထူ​လီၤယိာ်​ဒီး တၢ်ပၢ​တၢ်ပြး​လၢ​အဂၤ​တဖၣ်​ နုာ်လီၤ​လၢ​အလီၢ်​တ​သ့​နီ​တခါ​ဘၣ်. သၢ​မံၤ​တမံၤ​န့ၣ်​ ယွၤ အဘီ​အမုၢ် က​ဒုးတၢ်​ဒီး ဟီၣ်ခိၣ်​အ​ပဒိၣ်​ပပှၢ်​သ့ၣ်​တဖၣ်​လီၤ. ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​န့ၣ်​ က​မၤနၢၤ​တၢ် ဒီး​က​မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ပၢ​တၢ်ပြး​ထဲ​တခါ​ဧိၤ​လၢ အ​က​ပၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ဖဲ​န့ၣ်​အဆၢ​ကတီၢ် ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​တဖၣ်​ က​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​ဝဲ တၢ်ပၢ​တၢ်ပြး​လၢ အဂ့ၤ​ကတၢၢ်​လီၤ.

၁၈. တၢ်ဒုး​တၢ်ယၤ​လၢခံကတၢၢ်​တခါ​န့ၣ်​ ဘၣ်​တၢ်​ကိး​အီၤ​ဒ်လဲၣ်.

၁၈ ယွၤ​အဘီ​အမုၢ် က​ပၢ​က့ၤ​တၢ်​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​အ​တၢ်ပၢ​တၢ်ပြး​အလီၢ်​ဒ်လဲၣ်. တချုး​လၢ တၢ်ဒုး​အလီၢ်​ခံ​ကတၢၢ် လၢ​အမ့ၢ်​အၢ်မက့းဒိၣ်​န့ၣ်​ တၢ်ဝံ​တၢ်နါ​တဖၣ်​က​ကွဲန့ၢ်​လွဲန့ၢ်​တၢ်​ဒီး “လဲၤထီၣ်​ဝဲ​ဆူ စီၤပၤ​လၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ​ခဲလၢာ်​အ​အိၣ်, ဒ်သိး​အ​က​ဒုး​အိၣ်ဖှိၣ်​ရိဖှိၣ်​အီၤ​ဆူ တၢ်ဒုး​တၢ်ယၤ​ဘၣ်ဃး​ဒီး​ယွၤ​လၢ အ​သ့တၢ်လၢာ်​အနံၤ​ဖးဒိၣ်​လီၤ.” ဖဲ​န့ၣ်​အခါ​န့ၣ်​ဟီၣ်ခိၣ်​အ​တၢ်ပၢ​တၢ်ပြး​တဖၣ်​က​ဒုးတၢ်​ဒီး ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​န့ၣ်​လီၤ.—လီၣ်ဖျါ ၁၆:၁၄, ၁၆; ကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ် ၁၀ လၢ​လံာ်​အ​ကတၢၢ်တက့ၢ်.

၁၉, ၂၀. ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ပ​လိၣ်ဘၣ်​လၢ ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​န့ၣ်​က​ပၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​လဲၣ်.

၁၉ ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ပ​လိၣ်ဘၣ်​ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​လဲၣ်. ခီဖျိ​လၢ​တၢ်ဂ့ၢ်​သၢ​မံၤ​အံၤ​အဃိ ပ​လိၣ်ဘၣ်​ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​လီၤ. တၢ​တမံၤ​န့ၣ်​ ပ​မ့ၢ်​ပှၤ​တၢ်ဒဲးဘး​ဖိ​အဃိ ပ​ဘၣ်​ဆူး​ဘၣ်​ဆါ​ဒီး ဘၣ်​သံဝဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်​လံာ်စီဆှံ​စံး​ဝဲ​လၢ ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​အ​ဖီလာ်​န့ၣ်​ ပ​က​အိၣ်မူ​ဘၣ်​လီၤထူ​လီၤယိာ်​လီၤ. ဒ် ယိၤဟၣ်​ ၃:၁၆ စံး​ဝဲ​အသိး– “ယွၤ​အဲၣ်​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ တုၤ​အ​ဟ့ၣ်လီၤ​ကွံာ်​အ​ဖိခွါ​အိၣ်​တဂၤဃီ, ဒ်သိး​ကယဲၢ်​ပှၤလၢ​အ​စူၢ်က့ၤ​နာ်က့ၤ​အီၤ တဂၤ​လၢ်လၢ်​န့ၣ်, အ​သု​တ​ဟးဂီၤ​တဂ့ၤ​ဒီး, က​န့ၢ်ဘၣ်​တၢ်မူ​အထူ​အယိာ်​လီၤ.”

၂၀ ခံ​မံၤ​တမံၤ​န့ၣ်​ ပ​လိၣ်ဘၣ်​ယွၤ​အဘီ​အမုၢ် မ့ၢ်​လၢ​ပှၤအၢ​ပှၤသီ​တဖၣ်​ အိၣ်​ဝးတရံး​ပှၤ​အဃိ​လီၤ. ပှၤ​အါဂၤ​လံၣ်တၢ်​လီတၢ်, မၤတၢ်​တတီ​တလိၤ ဒီး​အဝဲသ့ၣ်​အ​လုၢ်လၢ်​သကဲာ်ပဝး​သ့ၣ်​တဖၣ်​ ဘၣ်အၢ​ဘၣ်​သီ​ဝဲ​ဒိၣ်မး​လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်ကီ​တဖၣ်​အံၤ ပ​မၤ​ကတၢၢ်​ကွံာ်​အီၤ​တ​သ့​ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်​ကစၢ်​ယွၤ​မၤဝဲ​သ့​လီၤ. ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​လၢ အ​ဆဲး​မၤဝဲ​တၢ်အၢ​တၢ်သီ​သ့ၣ်​တဖၣ်​န့ၣ်​ တၢ်​က​မၤ​ဟးဂီၤ​ကွံာ်​အဝဲသ့ၣ်​ဖဲ အၢ်မက့းဒိၣ်​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ်​လီၤ. (ဖး စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၃၇:၁၀ တက့ၢ်.) သၢ​မံၤ​တမံၤ​န့ၣ်​ ပ​လိၣ်ဘၣ်​ယွၤ​အဘီ​အမုၢ် မ့ၢ်​လၢ​ပှၤပၢတၢ်​တဖၣ်​န့ၣ်​ မၤတၢ်​တတီ​တလိၤ, တအိၣ်​ဒီး​တၢ်​သးကညီၤ​ဒီး တအိၣ်​ဒီး​တၢ်စိ​တၢ်ကမီၤ​လၢ က​မၤစၢၤ​ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ လၢ​လၢပှဲၤပှဲၤ​အဃိ​န့ၣ်​လီၤ. လံာ်စီဆှံ​စံး​ဝဲ​လၢ “ပှၤ​ပၢ​ပှၤဂၤ​လၢ အ​တၢ်အၢ​အဂီၢ်​လီၤ.”—စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​တၢ် ၈:၉.

၂၁. ဒ်သိး​ကစၢ်​ယွၤ​အ​တၢ်​ဘၣ်သး က​ဟဲ​လၢထီၣ်​ပှဲၤထီၣ်​ဝဲ​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ​အဂီၢ် ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​က​မၤဝဲ​ဒ်လဲၣ်.

၂၁ အၢ်မက့းဒိၣ်​ဝံၤ​အလီၢ်​ခံ​န့ၣ်​ ယွၤ​အဘီ​အမုၢ် က​မၤ​လၢထီၣ်​ပှဲၤထီၣ်​ဝဲ ယွၤ​အ​တၢ်​ဘၣ်သး​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ​န့ၣ်​လီၤ. အဒိ ဘီမုၢ်​အံၤ က​မၤ​လီၤမၢ်​ကွံာ်ဝဲ မုၣ်ကီၤလံၢ်​ဒီး အ​တၢ်ဝံ​တၢ်နါ​တဖၣ်​န့ၣ်​လီၤ. (လီၣ်ဖျါ ၂၀:၁-၃) လၢခံ​န့ၣ်​ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​တဖၣ်​ တ​ဆူး​တ​ဆါ​ဒီး တ​သံဝဲ​လၢၤဘၣ်. ခီဖျိ​လၢ​တၢ်ပှ့ၤက့ၤ​အဃိ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​လၢ အတီ​အလိၤ​တဖၣ်​ က​အိၣ်မူ​ဘၣ်​လၢ ပၤရဒံစူး​အ​ပူၤ​လီၤထူ​လီၤယိာ်​လီၤ. (လီၣ်ဖျါ ၂၂:၁-၃) ဘီမုၢ်​အံၤ​က​ပာ်စီဆှံ ကစၢ်​ယွၤ​အ​မံၤ​လီၤ. တၢ်အံၤ​အဲၣ်ဒိးစံးဝဲ​အခီပညီ​ဒ်လဲၣ်. အဲၣ်ဒိးစံးဝဲ ဖဲ​ယွၤ​အ​တၢ်ပၢ​တၢ်ပြး ပၢဝဲ​ဟီၣ်ခိၣ်​အခါ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​ကိးဂၤ​ဒဲး​န့ၣ်​ က​မၤ​လၤကပီၤ​ယွၤ​အ​မံၤ​လီၤ.—ကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ် ၂၀ လၢ​လံာ်​အ​ကတၢၢ်တက့ၢ်.

ယ့ၣ်ၡူး​ကဲထီၣ်​စီၤပၤ​လၢ ဆၢကတီၢ်​ဖဲလဲၣ်

၂၂. ဖဲ​ယ့ၣ်ၡူး​က့ၤထီၣ်​ဆူ​မူခိၣ်​ ဝံၤ​အလီၢ်​ခံ အဝဲ​တ​ကဲထီၣ်​ဘၣ်​ စီၤပၤ​တဘျီဃီ​ဘၣ်​န့ၣ်​ ပ​သ့ၣ်ညါ​ဘၣ်​ဒ်လဲၣ်.

၂၂ ယ့ၣ်ၡူး​သိၣ်လိ​အပျဲၢ်​အဘီၣ်​လၢ က​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​ဝဲ​လၢ– “န​ဘီ​န​မုၢ်​န့ၣ်​ မ်​အ​ဟဲ​တက့ၢ်.” ယ့ၣ်ၡူး​အ​တၢ်ကတိၤ​တဖၣ်​အံၤ ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လီၤတံၢ်​လီၤဆဲး​လၢ ယွၤ​အ​တၢ်ပၢ​တၢ်ပြး က​သူၣ်​လီၤအသး​လၢ ခါဆူညါ​န့ၣ်​လီၤ. အဆိ​ကတၢၢ်​န့ၣ်​  ယဟိဝၤ​ယွၤ​က​သူၣ်ထီၣ်​ အဘီ​အမုၢ်​အ​တၢ်ပၢ ဒီး​က​ဒုး​ကဲထီၣ်​ယ့ၣ်ၡူး​လၢ စီၤပၤ​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်​သနာ်က့ ဖဲ​ယ့ၣ်ၡူး​က့ၤထီၣ်​ဆူ​မူခိၣ်​အဆၢ​ကတီၢ် မ့ၢ်​အဝဲ​ကဲထီၣ်​စီၤပၤ​တဘျီဃီ​ဧါ. တမ့ၢ်​ဘၣ်. အဝဲ​ဘၣ်​အိၣ်ခိး​ဝဲ​လီၤ. ဖဲ​ယ့ၣ်ၡူး​ဂဲၤဆၢထၢၣ်​သမူထီၣ်​က့ၤ ဝံၤ​အလီၢ်​ခံ စီၤ​ပ့းတရူး​ဒီး​စီၤ​ပီလူး စံး​ဝဲ​လၢ ယ့ၣ်ၡူး​မၤ​လၢထီၣ်​ပှဲၤထီၣ်​ဝဲ ဝံ​အ​တၢ်စံးပာ်​ဖဲ စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၁၁၀:၁ န့ၣ်​လီၤ. လၢ​လံာ်စီဆှံ​တ​ဆၢ​အံၤ​အ​ပူၤ ယဟိဝၤ​ယွၤ​စံး​ဝဲ​လၢ– “ဆ့ၣ်နီၤ​လၢ​ယ​စုထွဲ, တုၤ​ယ​ပာ်​န​ဒုၣ်​န​ဒါ​လၢ န​ခီၣ်ယီၢ်​လီၢ်​န့ၣ်​တက့ၢ်.” (မၤတၢ် ၂:၃၂-၃၅; ဧ့ၤဘြံၤ ၁၀:၁၂, ၁၃) မ့မ့ၢ်​ဒ်​န့ၣ်​န့ၣ်​ ယဟိဝၤ​ယွၤ က​ဒုး​ကဲထီၣ်​အီၤ​လၢ​စီၤပၤ​အဂီၢ်​န့ၣ်​ ယ့ၣ်ၡူး​ဘၣ်​အိၣ်ခိး​ဝဲ ဆံးယံာ်​လဲၣ်.

ယွၤ​အဘီ​အမုၢ် က​မၤ​လၢထီၣ်​ပှဲၤထီၣ်​ဝဲ ကစၢ်​ယွၤ​အ​တၢ်​ဘၣ်သး​လၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ

၂၃. (က) ယ့ၣ်ၡူး​စးထီၣ်​ပၢတၢ် ဒ်​စီၤပၤ​တဂၤ​လၢ ယွၤ​အ​တၢ်ပၢ​တၢ်ပြး​အ​ပူၤ လၢ​ဆၢကတီၢ်​ဖဲလဲၣ်. (ခ) တၢ်​မၤလိ​လၢခံ​တခါ​န့ၣ် ပ​က​မၤလိ​သကိး တၢ်ဂ့ၢ်​မနုၤ​လဲၣ်.

၂၃ ခရံာ်ဖိ​လၢ​အ​သူၣ်ဘျၢ​သးဘျၢ​တ​ကရူၢ် နၢ်ပၢၢ်ထီၣ်​ဝဲ လံာ်စီဆှံ​အ​တၢ်စံးပာ် ဒီး​တဲဖျါထီၣ်​ဝဲ​လၢ ၁၉၁၄ န့ၣ်​မ့ၢ်​နံၣ်​လၢ​အရ့ဒိၣ်​တနံၣ်​န့ၣ်​လီၤ. စးထီၣ်​လၢ ၁၉၁၄ နံၣ်​တုၤ​ခဲအံၤ​န့ၣ်​ ဟီၣ်ခိၣ်​တၢ်မၤ​အသး​တဖၣ်​ ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ အဝဲသ့ၣ်​တဲတၢ်​န့ၣ်​ ဘၣ်​ဝဲ​လီၤ. ဒီး​နံၣ်​အဝဲ​န့ၣ်​ ယ့ၣ်ၡူး​စးထီၣ်​ပၢတၢ်​ဒ်​စီၤပၤ​န့ၣ်​လီၤ. (စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၁၁၀:၂) တၢ်​န့ၣ်​အလီၢ်​ခံ တယံာ်ဘၣ်​ဒီး တၢ်​တ့ၢ်လီၤ​ကွံာ်​မုၣ်ကီၤလံၢ်​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​ ဒီး​ခဲအံၤ​အဝဲ “အဆၢ​အကတီၢ်​အိၣ်​ထဲ​တစိၢ်ဖိ” လီၤ. (လီၣ်ဖျါ ၁၂:၁၂) တၢ်​မၤလိ​လၢခံ​တခါ​န့ၣ် ပ​က​မၤလိ​ဘၣ်​တၢ်ဂ့ၢ်​အဂၤ​သ့ၣ်​တဖၣ်​လၢ အ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ လၢ​ပ​အိၣ်မူ​ဘၣ်​လၢ​တၢ်​ဆၢကတီၢ်​အဝဲ​န့ၣ်​လီၤ. ဒီး​ပ​က​မၤလိ​ဘၣ်​စ့ၢ်ကီး​လၢ တယံာ်တမီၢ်​န့ၣ်​ ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​က​မၤ​လၢထီၣ်​ပှဲၤထီၣ်​ဝဲ ယွၤ​အ​တၢ်​ဘၣ်သး​လၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ​န့ၣ်​လီၤ.—ကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ် ၂၁ လၢ​လံာ်​အ​ကတၢၢ်တက့ၢ်.