ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

တၢ်ဂ့ၢ်​လၢ​လံာ်​အ​ကတၢၢ်

တၢ်ဂ့ၢ်​လၢ​လံာ်​အ​ကတၢၢ်

၁ ယဟိဝၤ

ကစၢ်​ယွၤ​အ​မံၤ​မ့ၢ် ယဟိဝၤ​ဒီး မံၤ​အံၤ​အခီပညီ​မ့ၢ် “အဝဲ​ဒုး​ကဲထီၣ်​တၢ်” လီၤ. ယဟိဝၤ​ယွၤ​မ့ၢ် သ့တၢ်လၢာ်​ကစၢ်​ဒီး အဝဲ​တ့လီၤ​တၢ်​ခဲလၢာ်​လီၤ. အဝဲ​အိၣ်ဒီး​တၢ်စိ​တၢ်ကမီၤ လၢ​လၢပှဲၤပှဲၤ​အဃိ တၢ်​လၢ​အ​အဲၣ်ဒိး​မၤဝဲ တ​မံၤဂ့ၤ​တ​မံၤဂ့ၤ​န့ၣ်​ မၤဝဲ​သ့​လီၤ.

လၢ​ဧ့ၤဘြံၤ​အကျိာ်​န့ၣ်​ ကစၢ်​ယွၤ​အ​မံၤ ဘၣ်​တၢ်ကွဲး​အီၤ​လၢ လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်​လွံၢ်​ဖျၢၣ်​လီၤ. လံာ်စီဆှံ​တၢ်ကွဲး​အသး​အ​ခီၣ်ထံး​လၢ ဧ့ၤဘြံၤ​ကျိာ်​န့ၣ်​ ကစၢ်​ယွၤ​အ​မံၤ​ပၣ်ဃုာ်​ဝဲ အဘျီ ၇,၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ်​လီၤ. ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​တဖၣ်​ ကိးဝဲ​ယွၤ​အ​မံၤ​ယဟိဝၤန့ၣ်​ အသီၣ်​တ​ဒ်သိး​လိာ်အသး​ဘၣ်. မ့ၢ်​လၢ​ပ​တၢ်ကတိၤ​အကျိာ် တ​ဒ်သိး​လိာ်အသး​အဃိ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၁, အဆၢ ၁၅

၂ လံာ်စီဆှံ​န့ၣ်​ “ကွဲး​အသး​လၢ ယွၤ​အသး​စီဆှံ”

ကစၢ်​ယွၤ​သူဝဲ ပှၤ​ပိာ်ခွါ​တနီၤ​လၢ က​ကွဲးဝဲ​လံာ်စီဆှံ​ဘၣ်ဆၣ်​ တမ့ၢ်​လၢ​အဝဲသ့ၣ်​ဒုးအိၣ်​ထီၣ်​ လံာ်စီဆှံ​ဘၣ်. လံာ်စီဆှံ​န့ၣ်​ ကစၢ်​ယွၤ​ဒုးအိၣ်​ထီၣ်ဝဲ​လီၤ. အဒိ တဘျီတခီၣ်​န့ၣ်​ တၢ်မၤခိၣ်​တဂၤ ကမၢ​ဝဲ​အ​နဲၣ်ရွဲၣ်​တဂၤ ကွဲး​န့ၢ်​အီၤ​လံာ်ပရၢ​တဘ့ၣ်​န့ၣ်​လီၤ. နဲၣ်ရွဲၣ်​တဂၤ​အံၤ က​ဘၣ်​ကွဲးလီၤ​ဝဲ​တၢ်မၤခိၣ်​ အ​တၢ်​ဆိကမိၣ်​လၢ လံာ်​အံၤ​အ​ပူၤ​လီၤ. ဒ်​န့ၣ်​အသိး ဖဲ​ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​တဖၣ်​ ကွဲး​လံာ်စီဆှံ​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ်​ သးစီဆှံ​မၤစၢၤ​အဝဲသ့ၣ်​ ဒ်သိး​က​ကွဲးနီၣ်​ဃာ်​ဝဲ ကစၢ်​ယွၤ​အ​တၢ်​ဆိကမိၣ်​အဂီၢ်​န့ၣ်​လီၤ. ဒီးယွၤ​အသး​စီဆှံ မၤစၢၤ​အဝဲသ့ၣ် လၢ​ကျဲ​အါဘိ​လီၤ. တဘျီတခီၣ်​န့ၣ်​ ကစၢ်​ယွၤ​ဒုးထံၣ်​အဝဲသ့ၣ်​ တၢ်ထံၣ်​လၢညါခီ မ့တမ့ၢ် တၢ်မံမီၢ်​တဖၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ဝံၤဒီး​အဝဲသ့ၣ်​ကွဲးနီၣ်​ဝဲ တၢ်​လၢ​အ​ထံၣ်ဝဲ​တဖၣ်​န့ၣ်​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၂, အဆၢ ၅

၃ တၢ်သိၣ်​တၢ်သီ​မိၢ်ပှၢ်​တဖၣ်

တၢ်သိၣ်​တၢ်သီ​မိၢ်ပှၢ်​လၢ လံာ်စီဆှံ​အ​ပူၤ​အံၤ မၤစၢၤ​ပှၤ​ဒ်သိး ပ​ဆၢတဲာ်​တၢ်​လၢ​အဘၣ်​ က​သ့​အဂီၢ်​လီၤ. အဒိ တၢ်သိၣ်​တၢ်သီ​မိၢ်ပှၢ်​လၢ​အ​စံး​ဝဲ “တၢ်​ရ့လိာ်​လၢ​အအၢ​အသီ​န့ၣ်, မၤအၢ​လီၤ​တၢ်​အလုၢ်​အလၢ်​လၢ​အဂ့ၤ​တဖၣ်” န့ၣ်​သိၣ်လိ​ပှၤလၢ ပ​မ့ၢ်​ရ့​ဒီး​ပှၤလၢ​အအၢ​န့ၣ်​ က​မၤဘၣ်ဒိ​ပ​လုၢ်​ပ​လၢ်​လၢ​အဂ့ၤ ဒီး​ပ​မ့ၢ်​ရ့​ဒီး​ပှၤလၢ​အဂ့ၤ​န့ၣ်​ က​ကဲဘျုး​လၢ​ပ​တၢ်အိၣ်မူ​အဂီၢ်​လီၤ. (၁ ကရံၣ်သူး ၁၅:၃၃) ဒီး​တၢ်သိၣ်​တၢ်သီ​မိၢ်ပှၢ်​လၢ​အမ့ၢ် “ကယဲၢ်​တၢ်​လၢ ပှၤကညီ​ဖှံဝဲ​တမံၤမံၤ​န့ၣ်, က​ကူး​အဝဲ​န့ၣ်​စ့ၢ်ကီး​လီၤ.” တၢ်အံၤ​သိၣ်လိ​ပှၤလၢ ပ​မ့ၢ်​အိၣ်ဒီး လုၢ်လၢ်​သကဲာ်ပဝး​လၢ​အ​တဂ့ၤ​န့ၣ်​ ပ​ဟးဆှဲး​တၢ်​လၢ အ​က​ဟဲကဲထီၣ်​အသး ဒီး​ပှၤ​တ​သ့​ဘၣ်.—ကလၤတံ ၆:၇.

တၢ်​မၤလိ ၂, အဆၢ ၁၂

  ၄ ဝံ​အ​တၢ်စံးပာ်

မ့ၢ်​တၢ်ကစီၣ်​လၢ အ​ဟဲ​လၢ ယွၤ​အ​အိၣ်​လီၤ. တၢ်ကစီၣ်​အံၤ ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ ကစၢ်​ယွၤ​အ​တၢ်​ဘၣ်သး, တၢ်​သိၣ်လိ, တၢ်မၤလိာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်​စံၣ်ညီၣ်​အ​ကစီၣ်​သ့ဝဲ​လီၤ. မ့ၢ်​စ့ၢ်ကီး​တၢ်ကစီၣ်​လၢ ဘၣ်ဃး​ဒီး​တၢ်​က​မၤ​အသး​လၢ ခါဆူညါ​အဂ့ၢ်​န့ၣ်​လီၤ. ဝံ​အ​တၢ်စံးပာ်​လၢ လံာ်စီဆှံ​အ​ပူၤ​န့ၣ် ဟဲ​လၢထီၣ်​ပှဲၤထီၣ်​တ့ၢ်​ဝဲ အါမး​လံ.

တၢ်​မၤလိ ၂, အဆၢ ၁၃

၅ ဝံ​အ​တၢ်စံးပာ်​လၢ ဘၣ်ဃး​ဒီး​မ့းၡံအၤ

ယ့ၣ်ၡူး​မ့ၢ်​ပှၤ​တဂၤ​လၢ အ​မၤ​လၢထီၣ်​ပှဲၤထီၣ်​ဝဲ ဝံ​အ​တၢ်စံးပာ်​လၢ အ​ဘၣ်ဃး​ဒီး​မ့းၡံအၤ​န့ၣ်​လီၤ. ကွၢ်​တၢ်လွံၢ်နၢၣ်​လၢ အ​ခိၣ်တီ​မ့ၢ်ဝဲ “ ဝံ​အ​တၢ်စံးပာ် ဘၣ်ဃး​ဒီး​မ့းၡံအၤ” တက့ၢ်.

တၢ်​မၤလိ ၂, အဆၢ ၁၇, တၢ်ဂ့ၢ်​အဘျဲၣ်.

၆ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​တၢ်တိာ်ပာ်​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​အဂီၢ်

ဖဲ​ယဟိဝၤ​ယွၤ တ့လီၤဝဲ​ဟီၣ်ခိၣ်​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ်​ တ့လီၤဝဲ​လၢ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​လၢ အ​အဲၣ်ဘၣ်​အီၤ​အဂီၢ် ဒီး​မုၢ်လၢ်ဝဲ​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​အံၤ​က​ကဲထီၣ်​ ပၤရဒံစူး​လီၤ. ယွၤ​အ​တၢ်တိာ်ပာ် ဘၣ်ဃး​ဒီး​ဟီၣ်ခိၣ်​န့ၣ်​ တဆီ​တ​လဲ​ဝဲ​နီတဘျီ​ဘၣ်. တ​ယံာ်လၢၤဘၣ်​န့ၣ်​ ကစၢ်​ယွၤ​က​မၤ​လီၤမၢ်​ကွံာ် တၢ်အၢ​တၢ်သီ​ဒီး က​ဟ့ၣ်လီၤ​အ​ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်​လၢ တၢ်မူ​အထူ​အယိာ်​န့ၣ်​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၃, အဆၢ ၁

၇ စၤတၣ်​ မုၣ်ကီၤလံၢ်

မုၣ်ကီၤလံၢ်​န့ၣ်​ မ့ၢ်​မူခိၣ်​ကလူး​အဆိ​ကတၢၢ်​တဂၤ​လၢ အ​ထီဒါ​ယွၤ​လီၤ. ခီဖျိ​လၢ အဝဲ​ထီဒါ​ယဟိဝၤ​ယွၤ​အဃိ ဘၣ်​တၢ်​ကိး​အီၤ​လၢ စၤတၣ်​ ဒီး​အခီပညီ​မ့ၢ်ဝဲ “ပှၤလၢ​အ​ထီဒါ​တၢ်” လီၤ. မ့မ့ၢ်​အ​မံၤ​မုၣ်ကီၤလံၢ်​န့ၣ်​ ဘၣ်​တၢ်​ယုၢ်​န့ၢ်​အီၤ ခီဖျိ​လၢ အဝဲ​တဲလံၣ်​တဲလီ​တၢ် ဘၣ်ဃး​ဒီး​ယွၤ​အဂ့ၢ် ဒီး​လီန့ၢ်​ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​အဃိ​န့ၣ်​လီၤ. မံၤ​အဝဲအံၤ​အခီပညီ​မ့ၢ်ဝဲဒၣ်​ “ပှၤ​ကတိၤ​ခဲၣ်သူခဲၣ်ဂီၤ​တၢ်” လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၃, အဆၢ ၄

  ၈ မူခိၣ်​ကလူး​တဖၣ်

တချုး​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​တ့လီၤ ဟီၣ်ခိၣ်​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ်​ တ့လီၤ​ဆိ​ဝဲ​မူခိၣ်​ကလူး​တဖၣ်​ ဒ်သိး​အဝဲသ့ၣ်​က​အိၣ်ဝဲ​လၢ​မူခိၣ်​အဂီၢ်​လီၤ. မူခိၣ်​ကလူး​န့ၣ်​ အ​နီၣ်ဂံၢ်​အိၣ်ဝဲ အ​ကကွဲၢ်​တ​ကယၤဘျဲၣ်​န့ၣ်​လီၤ. (ဒၤနံးယ့လး ၇:၁၀) အဝဲသ့ၣ်​အိၣ်ဒီး​အ​နီၢ်ကစၢ်​အ​မံၤ ဒီး​အ​တၢ်​ပာ်သူၣ်​ပာ်သး လီၤဆီ​လိာ်သး တဂၤ​ဒီး​တဂၤ​လီၤ. မူခိၣ်​ကလူး​လၢ​အတီ​ဒီး​ယွၤ​န့ၣ်​ အိၣ်ဒီး​တၢ်ဆီၣ်​လီၤသး ဒီး​တ​အဲၣ်ဒိးဝဲ​လၢ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ က​ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ်​အဝဲသ့ၣ်​ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​ဝဲ​မူဒါ အ​ကလုာ်​ကလုာ်​လၢ အပတီၢ်​လီၤဆီ​လိာ်သး​န့ၣ်​လီၤ. အဒိ အဝဲသ့ၣ်​တနီၤနီၤ​န့ၣ်​ မၤတၢ်​လၢ​ယွၤ​အလီၢ်​ပစိာ်​အမဲာ်​ညါ, ဆှၢလီၤ​ယွၤ​အ​တၢ်ကစီၣ်, ဒီသဒၢ​ဒီး​ဟံးစု​နဲၣ်ကျဲ​ဝဲ ယွၤ​အခ့အပှၤ​လၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ, ဟ့ၣ်​တၢ်​စံၣ်ညီၣ်​ဒ် ကစၢ်​ယွၤ​ဆၢတဲာ်​ဝဲ​အသိး ဒီး​ဆီၣ်ထွဲ​မၤစၢၤ​တၢ်​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​တၢ်မၤ​န့ၣ်​လီၤ. (စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၃၄:၇; လီၣ်ဖျါ ၁၄:၆; ၂၂:၈, ၉) ခါဆူညါ ဖဲ​တၢ်ဒုး​အၢ်မက့းဒိၣ်​ အိၣ်​ထီၣ်​အခါ​န့ၣ်​ အဝဲသ့ၣ်​က​ဒုး​စၢၤ​ယ့ၣ်ၡူး​လီၤ.—လီၣ်ဖျါ ၁၆:၁၄, ၁၆; ၁၉:၁၄, ၁၅.

တၢ်​မၤလိ ၃, အဆၢ ၅; တၢ်​မၤလိ ၁၀, အဆၢ ၁

၉ တၢ်ဒဲးဘး

တၢ်ဒဲးဘး​န့ၣ်​ အဲၣ်ဒိးစံးဝဲ​တၢ်​လၢ​ပ​တူၢ်ဘၣ်, တၢ်​လၢ​ပ​ဆိကမိၣ်​ မ့တမ့ၢ် တၢ်​လၢ​ပ​မၤ​အီၤ​တဖၣ်​ လၢ​အ​တဘၣ်​ယဟိဝၤ​ယွၤ​အသး​န့ၣ်​လီၤ. မ့ၢ်​လၢ​တၢ်ဒဲးဘး​မၤဘၣ်ဒိ ပ​တၢ်​ရ့လိာ်သး​ဒီး​ယွၤ​အဃိ ကစၢ်​ဟ့ၣ်လီၤ​ပှၤ​တၢ်သိၣ်​တၢ်သီ​တဖၣ်​ ဒ်သိး​ပ​သု​တ​မၤ​ဘၣ်​ တၢ်ဒဲးဘး​တဂ့ၤ​အဂီၢ်​လီၤ. လၢ​အ​ခီၣ်ထံး ယဟိဝၤ​ယွၤ​တ့လီၤ​တၢ်​ခဲလၢာ်​န့ၣ်​ လၢ​ဝဲ​ပှဲၤဝဲ​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်​ ဖဲ​နီၢ်​အံၣ်အု​ဒီး​စီၤ​အၤဒၣ်​ ဆၢတဲာ်​လီၤအသး​လၢ တ​ဒိကနၣ်​ဝဲ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​ကလုၢ်​အခါ အဝဲသ့ၣ်​ကဲထီၣ်​ပှၤ​တၢ်ဒဲးဘး​ဖိ ဒီး​တလၢ​ပှဲၤဝဲ​လၢၤဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်​ဘၣ်​ပှၢ်ထီၣ်​ ဒီး​သံဝဲလီၤ. ခီဖျိ​လၢ ပ​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​တၢ်ဒဲးဘး​လၢ စီၤ​အၤဒၣ်​အ​အိၣ်​အဃိ ပဝဲ​စ့ၢ်ကီး​ပပှၢ်​ထီၣ်​ ဒီး​ပ​ဘၣ်​သံ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၃, အဆၢ ၇; တၢ်​မၤလိ ၅, အဆၢ ၃

၁၀ အၢ်မက့းဒိၣ်

အၢ်မက့းဒိၣ်​န့ၣ်​မ့ၢ်​ယွၤ အ​တၢ်ဒုး​လၢ အ​က​မၤ​ဟးဂီၤ​ကွံာ် မုၣ်ကီၤလံၢ်​အ​တၢ်ရဲၣ်​တၢ်ကျဲၤ​ဒီး တၢ်အၢ​တၢ်သီ​ခဲလၢာ်​န့ၣ်​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၃, အဆၢ ၁၃; တၢ်​မၤလိ ၈, အဆၢ ၁၈

 ၁၁ ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်

ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်န့ၣ်​ မ့ၢ်​တၢ်ပၢ​တၢ်ပြး​တခါ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဒုးအိၣ်​ထီၣ်ဝဲ လၢ​မူခိၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ယ့ၣ်ၡူး​ခရံာ်​န့ၣ်​ပၢတၢ်​လၢ ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​အ​ပူၤ ဒ်​စီၤပၤ​အသိး​န့ၣ်​လီၤ. ခါဆူညါ​န့ၣ်​ ယဟိဝၤ​ယွၤ က​သူဝဲ​ဘီမုၢ်​အံၤ​ဒ်သိး က​မၤ​ဟးဂီၤ​ကွံာ်ဝဲ တၢ်အၢ​တၢ်သီ​ခဲလၢာ်​န့ၣ်​လီၤ. ဒီး​ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​အံၤ က​ပၢ​က့ၤဝဲ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဒီဘ့ၣ်​န့ၣ်​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၃, အဆၢ ၁၄

၁၂ ယ့ၣ်ၡူး​ခရံာ်

တချုး​ကစၢ်​ယွၤ​တ့လီၤ တၢ်​အဂၤ​သ့ၣ်​တဖၣ်​န့ၣ်​ အဝဲ​တ့လီၤ​ဆိ​ဝဲ ယ့ၣ်ၡူး​လီၤ. ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဆှၢလီၤ ယ့ၣ်ၡူး​ဆူ ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ ဒ်သိး​က​တူၢ်သံ​အသး​လၢ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​တဖၣ်​အဂီၢ်​လီၤ. ဝံၤဒီး​ယဟိဝၤ​ယွၤ မၤ​သမူထီၣ်​က့ၤ​အီၤ​လီၤ. ခဲအံၤ ယ့ၣ်ၡူး​ကဲထီၣ်​ဘီမုၢ်​အ​စီၤပၤ​ဒီး ပၢတၢ်​လၢ​မူခိၣ်​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၄, အဆၢ ၂

၁၃ ဝံ​အ​တၢ်စံးပာ်​လၢ ဘၣ်ဃး​ဒီး တၢ်​နွံ​အဘျီ ၇၀

မ့းၡံအၤ က​ဟဲ​ပၢၢ်ထီၣ်​လၢ အဆၢ​ကတီၢ်​ဖဲလဲၣ်​န့ၣ်​ လံာ်စီဆှံ​တဲဆိ​ပာ်စၢၤ​ဝဲ​လီၤ. ဒီးပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ မ့းၡံအၤ​က​ဟဲ​ပၢၢ်ထီၣ်ဝဲ​ဖဲ တၢ်​နွံ​အဘျီ ၆၉ ကတၢၢ်​ကွံာ်ဝဲ​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ်​လီၤ. တၢ်​နွံ​အဘျီ ၆၉ အံၤ​စးထီၣ်​အသး​ဖဲ ချ.ခ.န ၄၅၅ နံၣ်​ ဒီး​ကတၢၢ်​ကွံာ်ဝဲ​ဖဲ ခ.န ၂၉ နံၣ်​န့ၣ်​လီၤ.

တၢ်​နွံ​အဘျီ ၆၉ အံၤ​ကတၢၢ်​ကွံာ်ဝဲ​ဖဲ ခ.န ၂၉ န့ၣ်​ပ​သ့ၣ်ညါ​ဘၣ်​ဒ်လဲၣ်. တၢ်​နွံ​အဘျီ ၆၉ အံၤ​စးထီၣ်​ဖဲ ချ.ခ.န ၄၅၅ နံၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ဖဲ​န့ၣ်​အဆၢ​ကတီၢ် စီၤနဃ့မယၤ​က့ၤ​တုၤလၢ ယရူၤၡလ့ၣ်​ ဒီး​စးထီၣ်​ဘှီထီၣ်က့ၤ ဝ့ၢ်​အံၤန့ၣ်​လီၤ. (ဒၤနံးယ့လး ၉:၂၅; နဃ့မယၤ ၂:၁, ၅-၈) ညီနုၢ်​တနွံ​န့ၣ်​ အိၣ်ဝဲ​နွံ​သီ​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်​ တၢ်​နွံ​လၢ​ဝံ​အ​တၢ်စံးပာ်​အ​ပူၤ​န့ၣ်​ တ​အဲၣ်ဒိးစံးဝဲ​ထဲ နွံ​သီ​ဘၣ်. ဒ်​လံာ်စီဆှံ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​အသိး ပ​မ့ၢ်​တဲ​ဘၣ်ဃး​ဒီး ဝံ​အ​တၢ်စံးပာ်​အဂ့ၢ်​န့ၣ်​ ပ​က​ဘၣ်​ဒွး “တနံၣ်​လၢ​တနံၤ​အဂီၢ်” လီၤ. မ့မ့ၢ်​ဒ်​န့ၣ်​န့ၣ်​ တနွံ​န့ၣ်​အဲၣ်ဒိးစံးဝဲ နွံ​နံၣ်​န့ၣ်​လီၤ. (၄ မိၤၡ့ ၁၄:၃၄, ယဃ့းစက့လး ၄:၆) လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ ပ​မ့ၢ်​ဒွး​တနွံ​လၢ​နွံ​နံၣ်​န့ၣ်​ တၢ်​နွံ​အဘျီ ၆၉ န့ၣ်​က​အိၣ်ဝဲ ၄၈၃ နံၣ်​ (၆၉ x ၇)န့ၣ်​လီၤ. ဒီး​ပ​မ့ၢ်​စးထီၣ်​ဂံၢ်​အီၤ​ဖဲ ချ.ခ.န ၄၅၅ နံၣ်​န့ၣ်​က​ကတၢၢ်​ကွံာ်ဝဲ​ဖဲ ခ.န ၂၉ နံၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ဖဲ ခ.န ၂၉ နံၣ်​န့ၣ်​ယ့ၣ်ၡူး​ဒိး​ဘျၢထံ​ဒီး ကဲထီၣ်​မ့းၡံအၤ​န့ၣ်​လီၤ.—လူၤကၣ်​ ၃:၁, ၂, ၂၁, ၂၂.

 ဝံ​အ​တၢ်စံးပာ်​အံၤ ပာ်ဖျါ​ထီၣ်​စ့ၢ်ကီး​ဝဲ​လၢ တၢ်​ဆၢကတီၢ်​ကအိၣ်​ဒံးဝဲ တနွံ​န့ၣ်​လီၤ. တၢ်​အ​နွံ​အံၤ​အဲၣ်ဒိးစံးဝဲ ဆူ​မဲာ်ညါ​နွံ​နံၣ်​န့ၣ်​လီၤ. တၢ်​ဆၢကတီၢ်​နွံ​နံၣ်​အံၤ အတီၢ်ပူၤ​န့ၣ်​ မ့းၡံအၤ​ဘၣ်​တၢ်​မၤသံ​အီၤ​ဖဲ ခ.န ၃၃ နံၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ဒီး​စးထီၣ်​ဖဲ ခ.န ၃၆ နံၣ်​န့ၣ်​ ဘီမုၢ်​တၢ်သးခု​ကစီၣ်​အံၤ တဘၣ်​တၢ်​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​အီၤ​ထဲ​လၢ ပှၤ​ယူဒၤ​ဖိ​အ​အိၣ်​လၢၤဘၣ်. ဒီး​ဘၣ်​တၢ်​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​အီၤ​လၢ ပှၤ​ကိး​ကလုာ်​ဒဲး​အကျါ​လီၤ.—ဒၤနံးယ့လး ၉:၂၄-၂၇.

တၢ်​မၤလိ ၄, အဆၢ ၇

 ၁၄ တၢ်​သိၣ်လိ​ကမၣ်​လၢ ဘၣ်ဃး​ဒီး​ယွၤ​သၢဂၤတဂၤဃီ

လံာ်စီဆှံ​သိၣ်လိ​ပှၤလၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​မ့ၢ်​တၢ်ဘၣ်တ့​ကစၢ် ဒီး​တချုး​လၢ​အဝဲ​တ့လီၤ​တၢ်​အဂၤ​တဖၣ်​အခါ တ့လီၤ​ဆိ​ဝဲ​ယ့ၣ်ၡူး​လီၤ. (ကလီးစဲ ၁:၁၅, ၁၆) ယ့ၣ်ၡူး​န့ၣ်​တမ့ၢ် သ့တၢ်လၢာ်​ကစၢ်​ဘၣ်. ဒီး​အဝဲ​တ​စံး​ဝဲ​လၢ အ​ထဲသိးဒီး​ကစၢ်​ယွၤ နီတဘျီ​ဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်​အလီၢ် ယ့ၣ်ၡူး​စံး​ဝဲ​လၢ– “ယ​ပၢ်​ဒိၣ်န့ၢ်​ယၤ​တက့ၢ်​လီၤ.” (ယိၤဟၣ်​ ၁၄:၂၈; ၁ ကရံၣ်သူး ၁၅:၂၈) ဘၣ်ဆၣ်​ တၢ်ဘူၣ်​တၢ်ဘါ​ခိၣ်နၢ်​တနီၤ​န့ၣ်​ သိၣ်လိ​ဝဲ​လၢ ပၢ်, ဖိခွါ ဒီး​သးစီဆှံ​န့ၣ်​ မ့ၢ်ဒၣ်​တဂၤဃီ​လီၤ. တၢ်ကတိၤ​လၢ​အမ့ၢ် “ယွၤ​သၢဂၤတဂၤဃီ” န့ၣ်​တအိၣ်​လၢ လံာ်စီဆှံ​အ​ပူၤ နီတဘျီ​ဘၣ်. တၢ်အံၤ​မ့ၢ်ဒၣ်​တၢ်​သိၣ်လိ​လၢ အ​ကမၣ်​လီၤ.

သးစီဆှံ​န့ၣ်​မ့ၢ်ဝဲ ယွၤ​အစိကမီၤ​လၢ ကစၢ်​သူဝဲ​ဒ်သိး​က​မၤ​လၢပှဲၤ အ​တၢ်​ဘၣ်သး​အဂီၢ်​လီၤ. သးစီဆှံ​န့ၣ်​တမ့ၢ်​ပှၤ​တဂၤ​ဘၣ်. အဒိ ခရံာ်ဖိ​လၢညါ​တဖၣ်​န့ၣ်​ အဝဲသ့ၣ်​ “ခဲလၢာ်​လၢထီၣ်​ပှဲၤထီၣ်​ ဒီး​သးစီဆှံ” ဒီး​ယဟိဝၤ​ယွၤ​စံး​ဝဲ​လၢ– “ယ​က​လူလီၤ​ဂၢ်လီၤ​ယ​သး​လၢ ကယဲၢ်​တၢ်ညၣ်​ခဲလၢာ်​အလိၤ” လီၤ.—မၤတၢ် ၂:၁-၄, ၁၇.

တၢ်​မၤလိ ၄, အဆၢ ၁၂; တၢ်​မၤလိ ၁၅, အဆၢ ၁၇

၁၅ ထူၣ်စုညါ

ဖဲ​ခရံာ်ဖိ​အမ့ၢ်​အတီ​တဖၣ်​ ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ်​ယွၤ​အခါ​န့ၣ်​ အဝဲသ့ၣ်​တ​သူဝဲ ထူၣ်စုညါ​ဘၣ်. ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ​လဲၣ်.

 1. (၁) တၢ်ဘူၣ်​တၢ်ဘါ​အ​ကမၣ်​တဖၣ်​ သူဝဲ​ထူၣ်စုညါ​န့ၣ်​ အိၣ်​လံ​ဖးယံာ်​လံ. အဒိ လၢပျၢၤ​န့ၣ်​ ပှၤ​သူဝဲ​ထူၣ်စုညါ​လၢ မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်​အ​တၢ်​ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ်​အ​ပူၤ ဒီး​ပှၤသူခိၣ်ဖိ​တဖၣ်​သူဝဲ လၢ​အချံ​အသၣ်​က​ဂုၤထီၣ်​ပသီထီၣ်​ဝဲ​အဂီၢ်​လီၤ. ယ့ၣ်ၡူး​သံ​ဝံၤ​ပူၤကွံာ်​အ​နံၣ်​ ၃၀၀ အတီၢ်ပူၤ​န့ၣ်​ ပှၤခရံာ်ဖိ​တဖၣ်​တ​သူဝဲ​ထူၣ်စုညါ​လၢ တၢ်​ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ်​အ​ပူၤ​ဒံး​ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်​ လၢခံ​န့ၣ်​ရိမ့ၤ​အ​စီၤပၤ ခါစထဲးထံၤ ဒုး​ကဲထီၣ်​ဝဲ​ထူၣ်စုညါ​လၢ ခရံာ်ဖိ​အ​တၢ်ဘူၣ်​တၢ်ဘါ အ​တၢ်​ပနီၣ်​လီၤ. တၢ်​ပနီၣ်​တခါ​အံၤ ဘၣ်​တၢ်​သူ​အီၤ​ဒ်သိး ခရံာ်ဖိ​တၢ်ဘူၣ်​တၢ်ဘါ အ​မံၤ​က​ဟူ​သၣ်​က​ဖျါ​အဂီၢ်​လီၤ. ထူၣ်စုညါ​န့ၣ်​ တ​ဘၣ်ဃး​လိာ်အသး​ဒီး ယ့ၣ်ၡူး​ဘၣ်. The New Catholic Encyclopedia ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ– “ထူၣ်စုညါ​န့ၣ်​ ဘၣ်​တၢ်​သူ​အီၤ​တချုး​လၢ ခရံာ်ဖိ​တၢ်ဘူၣ်​တၢ်ဘါ စးထီၣ်​အသး​အဆၢ​ကတီၢ် ဒီး​ပှၤလၢ​အ​တမ့ၢ် ခရံာ်ဖိ​တဖၣ်​သူဝဲ​စ့ၢ်ကီး​လီၤ.”

 2. (၂) ယ့ၣ်ၡူး​တ​သံ​လၢ ထူၣ်စုညါ​အလိၤ​ဘၣ်. ကြံး​တၢ်ကတိၤ​လၢ ဘၣ်​တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ​က့ၤ​အီၤ​လၢ “ထူၣ်စုညါ” န့ၣ်​အခီပညီ​မ့ၢ်ဝဲ “သ့ၣ်တၢၣ်” “သ့ၣ်” မ့တမ့ၢ် “သ့ၣ်​တထူၣ်”  န့ၣ်​လီၤ. The Companion Bible ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ– ပ​မ့ၢ်​ကွၢ်​လၢ [တၢ်​အၢၣ်လီၤ​အီလီၤ​အသီ] လၢ​ကြံး​ကျိာ်​န့ၣ်​ တၢ်​လၢ​အ​ဒုး​ဆိကမိၣ်​ပှၤလၢ ယ့ၣ်ၡူး​သံ​လၢ ထူၣ်စုညါ​အလိၤ​န့ၣ်​တအိၣ်​ဝဲ​နီတမံၤ​ဘၣ်.

 3. (၃) ယဟိဝၤ​ယွၤ​တ​အဲၣ်ဒိး​လၢ ပ​ကသူ​တၢ်ဂီၤ​တၢ်ဖှီၣ်​ မ့တမ့ၢ် တၢ်​ပနီၣ်​လၢ တၢ်​ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ်​အ​ပူၤ​ဘၣ်.—၂ မိၤၡ့ ၂၀:၄, ၅; ၁ ကရံၣ်သူး ၁၀:၁၄.

တၢ်​မၤလိ ၅, အဆၢ ၁၂

၁၆ တၢ်​သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်​က့ၤ​အ​မူးပွဲ

ယ့ၣ်ၡူး​မၤလိာ်​အပျဲၢ်​အဘီၣ်​တဖၣ်​လၢ က​မၤဝဲ​တၢ်​သ့ၣ်နီၣ်​ထီၣ်​အ​မူးပွဲလၢ အ​တၢ်သံ​အဂီၢ်​လီၤ. အဝဲသ့ၣ်​မၤဝဲ တၢ်​သ့ၣ်နီၣ်​ထီၣ်​ အ​မူးပွဲ​အံၤ​ကိးနံၣ်ဒဲး ဖဲ​လါနံစၣ်​ ၁၄ သီ​န့ၣ်​လီၤ. မူးပွဲ​အံၤ​အမုၢ်နံၤ​မုၢ်​သီ​န့ၣ်​ လီၤပလိာ်​လိာ်အသး​ဒီး မုၢ်နံၤ​မုၢ်​သီ​လၢ ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​မၤဝဲ ဘူၣ်လဲၤကပာ်​န့ၣ်​လီၤ. ဖဲ​ပှၤ​မၤဝဲ​တၢ်​သ့ၣ်နီၣ်​ထီၣ်​အ​မူးပွဲ​အခါ ပှၤ​နီၤလီၤ​ဝဲ​ကိၣ်​ဒီး​စပံးထံ​ဆူ ပှၤ​ကိးဂၤ​ဒဲး​အ​အိၣ်​လီၤ. ကိၣ်​ဒီး​စပံးထံ​န့ၣ်​ ဘၣ်​တၢ်​ဒိလီၤ​အီၤ​လၢ ယ့ၣ်ၡူး​အ​နီၢ်ခိ​ဒီး​အသွံၣ်​လီၤ. ပှၤလၢ​အ​က​ပၢ​ဃုာ်​တၢ်​ဒီး ယ့ၣ်ၡူး​လၢ​မူခိၣ်​န့ၣ်​ က​အီၣ်​ဝဲ​ကိၣ်​ဒီး​စပံးထံ​လီၤ. မ့မ့ၢ်​ပှၤလၢ​အ​အိၣ်ဒီး​တၢ်​မုၢ်လၢ်​လၢ က​အိၣ်မူဘၣ်ဝဲ​လၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ လီၤထူ​လီၤယိာ်​န့ၣ်​ ဟဲထီၣ်ဝဲ​တၢ်​သ့ၣ်နီၣ်​ထီၣ်​အ​မူးပွဲ​လၢ တၢ်​ယူးယီၣ်​ပာ်ကဲ​အ​ပူၤ ဘၣ်ဆၣ်​တ​အီၣ်​ဝဲ​ကိၣ်​ဒီး စပံးထံ​ဘၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၅, အဆၢ ၂၁

၁၇ သး

လံာ်စီဆှံ​လၢ မ့ၤစံၣ်​ထုးထီၣ်​ဝဲ​လၢ ကညီ​အကျိာ်​န့ၣ်​ သူဝဲ​တၢ်ကတိၤ​တဖျၢၣ်​လၢ အမ့ၢ် “သး” န့ၣ်​ အခီပညီ​အိၣ်ဝဲ​အါမံၤ​လီၤ. အဒိ တဘျီတခီၣ်​ တၢ်ကတိၤ​တဖျၢၣ်​အံၤ အဲၣ်ဒိးစံးဝဲ ပှၤ​နီၢ်သး​ဖိ မ့တမ့ၢ် သးစီဆှံ (ယွၤ​အစိကမီၤ​လၢ ကစၢ်​သူဝဲ​ဒ်သိး က​မၤ​လၢပှဲၤ​အ​တၢ်​ဘၣ်သး​အဂီၢ်) န့ၣ်​လီၤ.—၂ မိၤၡ့ ၃၅:၂၁; စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၁၀၄:၂၉; မးသဲ ၈:၁၆; လူၤကၣ်​ ၁၁:၁၃. တကးဒံးဘၣ်​ တဘျီတခီၣ်​ တၢ်ကတိၤ​တဖျၢၣ်​အံၤ အဲၣ်ဒိး​စံး​စ့ၢ်ကီး​ဝဲ (၁) ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ, (၂) ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ, မ့တမ့ၢ် (၃) ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ ဒီး​ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ​အသး​သမူ​န့ၣ်​လီၤ. ပာ်သူၣ်​ပာ်သး တၢ်အဒိ​လၢ လာ်​တဖၣ်​အံၤ​တက့ၢ်.

 • ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ. “လၢ​စီၤ​နိအၤ​အ​စိၤ . . . ပှၤ​စှၤဂၤ, ဒ်​ပ​စံး​တၢ်​အသိး, ပှၤ​အသး​ဃိး​ဂၤ, တုၤလၢ​တၢ်​အုၣ်က့ၤ​ခီၣ်က့ၤ​အီၤ​လၢ​ထံ​လီၤ.” (၁ ပ့းတရူး ၃:၂၀) ဖဲ​အံၤ​ပ​ထံၣ်ဘၣ်​လၢ တၢ်ကတိၤ​တဖျၢၣ်​လၢ အမ့ၢ် “သး” န့ၣ်​အခီပညီ​မ့ၢ်ဝဲဒၣ်​ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ– စီၤ​နိအၤ, အမါ, အ​ဖိခွါ​သၢ​ဂၤ ဒီး​အ​ဒဲၣ်မုၣ်​သၢ​ဂၤ​လီၤ.

 •  ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ. “ဒီး​ယွၤ​တ့လီၤ​တၢ်​သး​ဖးဒိၣ်, ဒီး​ကယဲၢ်​တၢ်​အသး​လၢ အ​ဟူး​သ့​ဂဲၤ​သ့​လၢ ထံ​ဖှံထီၣ်​န့ၢ်​အီၤ​အါအါ​ကလဲာ်, ဒ်​အ​ကလုာ်​အသိး, ဒီး​တၢ်​အ​ယူၤ​ကိး​အ​ကလုာ်​ဒဲး ဒ်​အ​ကလုာ်​အသိး​န့ၣ်​လီၤ. ဒီး​ယွၤ​ထံၣ်ဝဲ​လၢ​အဂ့ၤ​လီၤ. ဒီး​ယွၤ​စံး​ဝဲဒၣ်, မ်​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖှံထီၣ်​န့ၢ် တၢ်​အသး​ဒ်​အ​ကလုာ်​အသိး, ဆၣ်ဧိၤ​ကီၢ်ဧိၤ​အဒၢ, ဒီး​တၢ်​အစွါ​အစွဲ, ဒီး​ဆၣ်ဧိၤ​ကီၢ်ဧိၤ​အ​မံၤ ဒ်​အ​ကလုာ်​အသိး​န့ၣ်​တက့ၢ်. ဒီး​တၢ်မၤ​အသး​ဒ်​န့ၣ်​လီၤ.”—၁ မိၤၡ့ ၁:၂၁, ၂၄.

 • ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ မ့တမ့ၢ် ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ​အသး​သမူ. “ဒီး​ပှၤ​ဒၣ်​ဖိ​စံး​ဘၣ်​အီၤ, ဒုး​နၢ်ဟူ​န​ကလုၢ်​လၢ ပ​ကျါ​တဂ့ၤ, ပှၤ​အ​သးဆါ​တဖၣ်​က​ဃ့ၢ်သဖှိ​ဘၣ်ဖုး ဆူ​န​အိၣ်, ဒီး​န​သး​ဒီး​နပှၤ​ဟံၣ်ဖိ​အသး​တဖၣ်​က​ဟါမၢ်​လီၤ.” (စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၁၈:၂၅) ဖဲ​ယ့ၣ်ၡူး​အိၣ်​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ်​ အဝဲ​စံး​ဝဲ​လၢ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤကညီ​ဖိခွါ​အံၤ, တ​ဟဲ​ဘၣ်​ဝဲ​ဒ်သိး ပှၤ​က​မၤ​အီၤ​လၢ အခ့အပှၤ​အ​တၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်​ဒ်သိး​အ​က​မၤ​အခ့အပှၤ​အ​တၢ်မၤ, ဒီး​ဟ့ၣ်လီၤ​အသး​လၢ ပှၤကညီ​အါဂၤ​အပှ့ၤ​လီၤ.”—မၢ်ကူး ၁၀:၄၅.

  လၢန့ၣ်​အမဲာ်​ညါ ပှၤ​မ့ၢ်​မၤတၢ်​တမံၤမံၤ​လၢ​အ “သးဒီဖျၢၣ်​ညါ” န့ၣ်​ အခီပညီ​မ့ၢ်ဝဲ အဝဲ​ဂုာ်ကျဲးစၢး​တၢ်​လၢ အဂ့ၤ​ကတၢၢ်​လၢ တၢ်​သူၣ်အိၣ်​သးအိၣ်​အ​ပူၤ​လီၤ. (မးသဲ ၂၂:၃၇; ၅ မိၤၡ့ ၆:၅) ဘၣ်ဆၣ်​သနာ်က့ ဖဲ​လံာ်စီဆှံ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ တၢ်ကတိၤ​လၢ​အမ့ၢ် “သး” န့ၣ်​ အခီပညီ တ​အဲၣ်ဒိးစံးဝဲ တၢ်အိၣ်​လၢ​ပ​ပူၤ​တမံၤမံၤ​လၢ အ​သံ​တ​သ့​ဘၣ်​န့ၣ်​ဘၣ်. လံာ်စီဆှံ​တ​သိၣ်လိ​ဝဲ​လၢ ဖဲ​ပ​သံ​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ်​ ပ​အိၣ်ဒီး​တၢ်ဝံ​တၢ်​ကလၤ​တခါ​လၢ အ​က​ဆဲး​မူဒံး​ဝဲ​လၢ တၢ်လီၢ်​အဂၤ​တတီၤတီၤ​ဘၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၆, အဆၢ ၅; တၢ်​မၤလိ ၁၅, အဆၢ ၁၇

၁၈ ကဟဲနၢ်

ကြံး​အ​တၢ်ကတိၤ​လၢ အမ့ၢ်​ကဟဲနၢ်​န့ၣ်​ ပှၤကညီ​အ​လံာ်စီဆှံ​ကွဲးကျိာ်ထံ​က့ၤဝဲ​လၢ လရာ်​လီၤ. လၢညါ​န့ၣ်​ တၢ်တြီၤ​တခါ​လၢ အ​အိၣ်ဘူး​ဒီး​ဝ့ၢ်​ယရူၤၡလ့ၣ်​န့ၣ်​ ဘၣ်​တၢ်​ကိး​အီၤ​လၢ​ကဟဲနၢ်​လီၤ. ဒီး​ကဟဲနၢ်​န့ၣ်​ မ့ၢ်​တၢ်လီၢ်​လၢ ပှၤ​လဲၤ​စူးကွံာ်​တၢ်​ကမှံၤ​လၢ တၢ်​က​ဒွဲၣ်အူ​ထီၣ်​ကွံာ်​အီၤ​လၢ မ့ၣ်အူ​အဂီၢ်​န့ၣ်​လီၤ. ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ မ့တမ့ၢ် ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​တဖၣ်​ တဘၣ်​တၢ်​မၤနး​မၤဖှီၣ်​အီၤ​ဒီး ဒွဲၣ်အူ​မူဒံး​အီၤ​လၢ​တၢ်တြီၤ​အံၤ​အ​ပူၤ​ဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ ကဟဲနၢ်​န့ၣ်​ တ​အဲၣ်ဒိးစံးဝဲ​လၢ တၢ်လီၢ်​တတီၤတီၤ​လၢ ပ​ထံၣ်​အီၤ​လၢ​ပ​မဲာ်​တ​သ့ လၢ​တၢ်​က​မၤနး​မၤဖှီၣ်​ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ လၢ​မ့ၣ်အူ​လီၤထူ​လီၤယိာ်​ဘၣ်. ဖဲ​ယ့ၣ်ၡူး​တဲဝဲ​ဘၣ်ဃး​ဒီး ပှၤလၢ​က​ဘၣ်​တၢ်​တ့ၢ်လီၤ​အီၤ​လၢ ကဟဲနၢ်​အ​ပူၤ​န့ၣ်​ အဝဲ​အဲၣ်ဒိးစံးဝဲ​လၢ တၢ်​က​မၤ​ဟးဂီၤ​ကွံာ်​အဝဲသ့ၣ် လီၤထူ​လီၤယိာ်​လီၤ.—မးသဲ ၅:၂၂; ၁၀:၂၈.

တၢ်​မၤလိ ၇, အဆၢ ၂၀

 ၁၉ ကစၢ်​အ​တၢ်​ထုကဖၣ်

ယ့ၣ်ၡူး​သိၣ်လိ​အပျဲၢ်​အဘီၣ်​လၢ အဝဲသ့ၣ်​က​ဘၣ်​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​ဝဲ ဒ်လဲၣ်​အဂ့ၢ်​န့ၣ်​လီၤ. ဒီး​တၢ်​ထုကဖၣ်​အံၤ ဘၣ်​တၢ်​ကိး​အီၤ​လၢ ကစၢ်​အ​တၢ်​ထုကဖၣ်​လီၤ. အဒိ ယ့ၣ်ၡူး​သိၣ်လိ​ပှၤလၢ ပ​က​ဘၣ်​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​ဒ်အံၤ–

 • “မ်​န​မံၤ​ဘၣ်​တၢ်​ပာ်စီဆှံ​တက့ၢ်”

  ခီဖျိ​လၢ​တၢ်လံၣ်​တၢ်လီ​တဖၣ်​ မၤ​ဟးဂီၤ​ကစၢ်​ယွၤ အ​မံၤ​အလၤကပီၤ​အဃိ ပ​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​က​ပာ်စီဆှံ​အ​မံၤ​လီၤ. ဖဲ​အဝဲ​မၤဝဲ​ဒ်​န့ၣ်​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ်​ ပှၤ​ကိးဂၤ​ဒဲး​လၢ​မူခိၣ်​မ့ၢ်ဂ့ၤ လၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​မ့ၢ်ဂ့ၤ က​ယူးယီၣ်​ပာ်ကဲဝဲ​ကစၢ်​ယွၤ​အ​မံၤ​လီၤ.

 • “န​ဘီ​န​မုၢ်​န့ၣ်​ မ်​အ​ဟဲ​တက့ၢ်”

  ပ​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​လၢ ယွၤ​အ​တၢ်ပၢ​တၢ်ပြး က​မၤ​ဟးဂီၤ​ကွံာ်​မုၣ်ကီၤလံၢ် အ​တၢ်ရဲၣ်​တၢ်ကျဲၤ အအၢ​အသီ​လၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​အံၤ​ဝံၤ​အလီၢ်​ခံ ဘီမုၢ်​အံၤ​က​ပၢ​က့ၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ ဒီး​က​မၤ​ကဲထီၣ်​က့ၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​လၢ ပၤရဒံစူး​လီၤ.

 • “မ်​တၢ်မၤ​အသး​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ . . . ဖဲဒၣ်​န​သး​တက့ၢ်”

  ဖဲ​ယဟိဝၤ​ယွၤ​တ့လီၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ်​ အဝဲ​အဲၣ်ဒိးဝဲ​လၢ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ က​အိၣ်မူ​ဘၣ်​လီၤထူ​လီၤယိာ် လၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​ပၤရဒံစူး​အ​ပူၤ​လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ ပ​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​လၢ ယွၤ​အ​တၢ်တိာ်ပာ် က​ဟဲ​လၢထီၣ်​ပှဲၤထီၣ်​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ​န့ၣ်​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၈, အဆၢ ၂

၂၀ တၢ်ပှ့ၤက့ၤ

ဒ်သိး​က​အုၣ်က့ၤ​ခီၣ်က့ၤ ပှၤလၢ​တၢ်သံ​ဒီး​တၢ်ဒဲးဘး​အဂီၢ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​ကတဲာ်​ကတီၤ​န့ၢ်​ပှၤ တၢ်ပှ့ၤက့ၤ​လီၤ. တၢ်ပှ့ၤက့ၤ​န့ၣ်​ မ့ၢ်​တၢ်ဟ့ၣ်​ထီၣ်​အပှ့ၤ​ဒ်သိး က​ပှ့ၤကဒါက့ၤ​သးသမူ​အလၢ​အပှဲၤ လၢ​စီၤ​အၤဒၣ်​မၤ​လီၤမၢ်​ကွံာ်ဝဲ​ဒီး က​မၤဂ့ၤ​ထီၣ်​ကဒါက့ၤ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​အ​တၢ်​ရ့လိာ်သး​ဒီး ယဟိဝၤ​ယွၤ​အဂီၢ်​လီၤ. ကစၢ်​ယွၤ​ဆှၢလီၤ​ယ့ၣ်ၡူး​ဆူ​ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ ဒ်သိး​အဝဲ​က​တူၢ်သံ​အသး​လၢ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​ကိးဂၤ​ဒဲး​အဂီၢ်​လီၤ. ခီဖျိ​လၢ​ယ့ၣ်ၡူး​အ​တၢ်သံ​အဃိ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​အိၣ်ဒီး တၢ်ခွဲး​တၢ်ယာ်​လၢ က​လၢထီၣ်​ပှဲၤထီၣ်​ဝဲ​ဒီး က​အိၣ်မူ​ဘၣ်​လီၤထူ​လီၤယိာ်​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၈, အဆၢ ၂၁; တၢ်​မၤလိ ၉, အဆၢ ၁၃

 ၂၁ ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ၁၉၁၄ န့ၣ်​မ့ၢ်​နံၣ်​လၢ​အရ့ဒိၣ်​လဲၣ်

ဝံ​အ​တၢ်စံးပာ်​ဖဲ ဒၤနံးယ့လး အဆၢဒိၣ်​ ၄ အ​ပူၤ​န့ၣ်​သိၣ်လိ​ပှၤလၢ ကစၢ်​ယွၤ​က​သူၣ်ထီၣ်​အဘီ​အမုၢ်​ဖဲ ၁၉၁၄ နံၣ်​န့ၣ်လီၤ.

ဝံ​အ​တၢ်စံးပာ်. ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဒုး​မံမီၢ် စီၤပၤ​န​ဘူး​ကး​န့​စၢ် တၢ်မံမီၢ်​တခါ​လၢ​ဘၣ်ဃး​ဒီး သ့ၣ်ထူၣ်​ဖးဒိၣ်​တထူၣ်​ က​ဘၣ်​တၢ်​ကူာ်လီၤ​ကွံာ်​အီၤ​လီၤ. ဒ်သိး​သ့ၣ်ခိၣ်ဆၢၣ်​အံၤ သု​တ​ဒိၣ်ထီၣ်​တဂ့ၤ​အဂီၢ် ဘၣ်​တၢ်​စၢဃာ်​အီၤ​ဒီး​ထးသွဲ ဒီး​တိၢ်ဘီ ဒီး​က​ယံာ်ဝဲ “တၢ်​က​ဆၢ​အလီၢ်​နွံ​ဘျီ” [“နွံ​နံၣ်,” ခ့ခါစှီၤကျိာ်] န့ၣ်​လီၤ. တၢ်​န့ၣ်​အလီၢ်​ခံ သ့ၣ်​တထူၣ်​အံၤ က​ဒိၣ်ထီၣ်​ကဒါက့ၤ​ဝဲ​လီၤ.—ဒၤနံးယ့လး ၄:၁, ၁၀-၁၆.

ဝံ​အ​တၢ်စံးပာ်​အံၤ အခီပညီ​အိၣ်​လၢ ပဂီၢ်​ဒ်လဲၣ်. သ့ၣ်​တထူၣ်​အံၤန့ၣ်​ ဘၣ်​တၢ်​ဒိလီၤ​အီၤ ဒ်​ကစၢ်​ယွၤ​အ​တၢ်ပၢ​တၢ်​ဆှၢ​န့ၣ်​လီၤ. ယဟိဝၤ​ယွၤ သူဝဲ​စီၤပၤ​တဖၣ်​လၢ ယရူၤၡလ့ၣ်​အ​ပူၤ ဒ်သိး​က​ပၢဝဲ​ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​တဖၣ်​ လၢ​အါ​နံၣ်​အါ​လါ​အတီၢ်ပူၤ​လီၤ. (၁ ကွဲးနီၣ်​တၢ် ၂၉:၂၃) ဘၣ်ဆၣ်​ စီၤပၤ​တဖၣ်​အံၤ​တတီ​ဒီး​ယွၤ​ဘၣ်​ ဒီး​အဝဲသ့ၣ်​အ​တၢ်ပၢ​န့ၣ်​ ကတၢၢ်​ကွံာ်ဝဲ​လီၤ. ဒီး​ယရူၤၡလ့ၣ်​အံၤ ဘၣ်​တၢ်မၤ​ဟးဂီၤ​ကွံာ်​အီၤ​ဖဲ ချ.ခ.န ၆၀၇ နံၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ဖဲ​န့ၣ်​အဆၢ​ကတီၢ် “တၢ်​က​ဆၢ​အလီၢ်​နွံ​ဘျီ” စးထီၣ်​ဝဲ​လီၤ. (၂ စီၤပၤ ၂၅:၁,-၁၀; ယဃ့းစက့လး ၂၁:၂၅-၂၇) ယ့ၣ်ၡူး​စံး​ဝဲ​လၢ– “တၢ်​က​ယီၢ်တံၢ် ဝ့ၢ်​ယရူၤၡလ့ၣ်​ တုၤ​လီၤ​လၢ​ပှၤ​ကလုာ်​အဂၤ အမုၢ်​အလါ​က​လၢထီၣ်​ပှဲၤထီၣ်​လီၤ.” ဖဲ​လံာ်စီဆှံ​တ​ဆၢ​အံၤန့ၣ်​ အဝဲ​တဲဝဲ​ဘၣ်ဃး​ဒီး “တၢ်​က​ဆၢ​အလီၢ်​နွံ​ဘျီ” န့ၣ်​လီၤ. (လူၤကၣ်​ ၂၁:၂၄) လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ ဖဲ​ယ့ၣ်ၡူး​အိၣ်​လၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ်​ “တၢ်​က​ဆၢ​အလီၢ်​နွံ​ဘျီ” န့ၣ်​တ​ကတၢၢ်​ဝဲ​ဒံး​ဘၣ်. ယဟိဝၤ​ယွၤ​အၢၣ်လီၤ​ဝဲ​လၢ​ဖဲ “တၢ်​က​ဆၢ​အလီၢ်​နွံ​ဘျီ” ကတၢၢ်​ကွံာ်ဝဲ​အခါ​န့ၣ်​ အဝဲ​က​ပာ်ထီၣ်ဝဲ​စီၤပၤ​တဂၤ​လီၤ. စီၤပၤ​တဂၤ​အံၤ မ့ၢ်ဝဲ​ယ့ၣ်ၡူး​လီၤ. ခီဖျိ​လၢ​ယ့ၣ်ၡူး​အ​တၢ်ပၢ​အဃိ ကစၢ်​ယွၤ​အ​ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်​လၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဒီဘ့ၣ်​ က​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​တၢ်​ဆိၣ်ဂ့ၤ လီၤထူ​လီၤယိာ်​လီၤ.—လူၤကၣ်​ ၁:၃၀-၃၃.

“တၢ်​က​ဆၢ​အလီၢ်​နွံ​ဘျီ” န့ၣ်​ယံာ်ဝဲ​ထဲလဲၣ်. “တၢ်​က​ဆၢ​အလီၢ်​နွံ​ဘျီ” အံၤ​ယံာ်ဝဲ ၂,၅၂၀ နံၣ်​လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ​အ​နံၣ်​ ၂,၅၂၀ န့ၣ်​ ပ​မ့ၢ်​စးထီၣ်​ဂံၢ်​အီၤ​ဖဲ ချ.ခ.န ၆၀၇ န့ၣ်​ ကတၢၢ်​ကွံာ်ဝဲ​ဖဲ ခ.န ၁၉၁၄ နံၣ်​န့ၣ်​လီၤ. ဖဲ​န့ၣ်​အဆၢ​ကတီၢ် ယ့ၣ်ၡူး​လၢ​အမ့ၢ်​မ့းၡံအၤ​န့ၣ်​ ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဒုး​ကဲထီၣ်​အီၤ​လၢ​စီၤပၤ လၢ​ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​အ​ပူၤ​လီၤ.

 တၢ်​ဆၢကတီၢ်​ယံာ်ဝဲ ၂,၅၂၀ နံၣ်​န့ၣ်​ပ​ဒွး​အီၤ​ဒ်လဲၣ်. လံာ်စီဆှံ​စံး​ဝဲ​လၢ တၢ်​က​ဆၢ​အလီၢ်​သၢ​ဘျီ​ဒီး တခီ​န့ၣ်​ [“သၢ​နံၣ်​တခီ,” ခ့ခါစှီၤကျိာ်] ပှဲၤ​သိး​ဒီး ၁,၂၆၀ သီ​န့ၣ်​လီၤ. (လီၣ်ဖျါ ၁၂:၆, ၁၄) လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ ဒ်သိး​ပ​က​သ့ၣ်ညါ “တၢ်​က​ဆၢ​အလီၢ်​နွံ​ဘျီ” အဂီၢ် ပ​က​ဘၣ်​ပာ်ဖှိၣ်​ နီၣ်ဂံၢ် ၁,၂၆၀ အံၤ​ခံ​ဘျီ​ဒီး​အ​နီၣ်ဂံၢ်​က​အိၣ်ဝဲ ၂,၅၂၀ သီ​န့ၣ်​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်​လံာ်စီဆှံ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ ဝံ​အ​တၢ်စံးပာ်​အ​ပူၤ​န့ၣ်​ ပ​က​ဘၣ်​ဒွး “တနံၣ်​လၢ​တနံၤ​အဂီၢ်” လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ ၂,၅၂၀ သီ​န့ၣ်​ ကဲထီၣ်​က့ၤဝဲ ၂,၅၂၀ နံၣ်​န့ၣ်​လီၤ.—၄ မိၤၡ့ ၁၄:၃၄; ယဃ့းစက့လး ၄:၆.

တၢ်​မၤလိ ၈, အဆၢ ၂၃

၂၂ ကလူး​အခိၣ်​ မံၤက့လး

လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ ကလူး​အခိၣ်​ အိၣ်ဝဲ​ထဲ​တဂၤဧိၤ ဒီး​အ​မံၤ​မ့ၢ် မံၤက့လး​လီၤ.—ဒၤနံးယ့လး ၁၂:၁; ယူဒၤ ၉.

မံၤက့လး​န့ၣ်​ မ့ၢ်​မူခိၣ်​ကလူး​အ​သုးမုၢ်​ဂီၢ်မုၢ်​အခိၣ်​တဂၤ​လီၤ. လီၣ်ဖျါ ၁၂:၇ စံး​ဝဲ​လၢ– “မံၤက့လး​ဒီး​အ​ကလူး​တဖၣ်​ ဒုးတၢ်​ဒီး​ပယိၤ . . . ဒီး​အ​ကလူး​သ့ၣ်​တဖၣ်” လီၤ. လံာ်စီဆှံ​စံး​ဝဲ​လၢ မူခိၣ်​အ​သုးမုၢ်​သံၣ်ဘိ​အခိၣ်​န့ၣ်​ မ့ၢ်​ယ့ၣ်ၡူး​လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ ပ​သ့ၣ်ညါ​ဘၣ်​လၢ မံၤက့လး​န့ၣ်​မ့ၢ်​ယ့ၣ်ၡူး​အ​မံၤ​လၢ အဂၤ​တဖျၢၣ်​န့ၣ်​လီၤ.—လီၣ်ဖျါ ၁၉:၁၄-၁၆.

တၢ်​မၤလိ ၉, အဆၢ ၄

၂၃ မုၢ်နံၤခံကတၢၢ်

ဟီၣ်ခိၣ်​အ​တၢ်မၤ​သး​တဖၣ်​လၢ ပ​ထံၣ်ဘၣ်​အီၤ​ဖဲ မုၢ်နံၤခံကတၢၢ်​အတီၢ်ပူၤ​န့ၣ်​ ပာ်ဖျါ​ထီၣ်​န့ၢ်​ပှၤလၢ တ​ယံာ်လၢၤဘၣ်​န့ၣ်​ ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​က​မၤ​ကတၢၢ်​ကွံာ် မုၣ်ကီၤလံၢ်​အ​တၢ်ရဲၣ်​တၢ်​ကျဲၤလီၤ. လံာ်စီဆှံ​သူဝဲ တၢ်ကတိၤ​တဖျၢၣ်​လၢ​အမ့ၢ် “ပှၤကညီ​ဖိခွါ​အံၤ​ဟဲ​လီၤ” န့ၣ်​မ့ၢ်​တၢ်​ဆၢကတီၢ် တ​ကတီၢ်ဃီ​ဒီး မုၢ်နံၤခံကတၢၢ်​န့ၣ်​လီၤ. (မးသဲ ၂၄:၃, ၂၇, ၃၇) ဖဲ ၁၉၁၄ နံၣ်​န့ၣ်​ ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​သူၣ်ထီၣ်​အသး​လၢ​မူခိၣ်​ဒီး “မုၢ်နံၤအခံကတၢၢ်” စးထီၣ်​ဝဲ​လီၤ. မုၢ်နံၤခံကတၢၢ်​အံၤ က​ကတၢၢ်​ကွံာ်ဝဲ​ဖဲ မုၣ်ကီၤလံၢ်​အ​တၢ်ရဲၣ်​တၢ်ကျဲၤ ဘၣ်​တၢ်မၤ​ဟးဂီၤ​အီၤ​လၢ အၢ်မက့းဒိၣ်​တၢ်ဒုး​အခါ​န့ၣ်​လီၤ. —၂ တံၤမသ့း ၃:၁; ၂ ပ့းတရူး ၃:၃.

တၢ်​မၤလိ ၉, အဆၢ ၅

၂၄ တၢ်​ဂဲၤဆၢထၢၣ်​က့ၤ

ဖဲ​ကစၢ်​ယွၤ​မၤ​သမူထီၣ်​က့ၤ ပှၤလၢ​အ​သံ​တ့ၢ်​န့ၣ်​ လံာ်စီဆှံ​ကိးဝဲ​လၢ တၢ်​ဂဲၤဆၢထၢၣ်​က့ၤ​လီၤ. ဒီး​လံာ်စီဆှံ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ ပှၤ​ဂဲၤဆၢထၢၣ်​သမူထီၣ်​က့ၤ​န့ၣ်​ အိၣ်ဝဲ​ခွံ​ဂၤ​လီၤ. ဝံ အ့ၤ​လံ​ယၤ, ဝံအလံၤၡါ, ယ့ၣ်ၡူး, စီၤ​ပ့းတရူး​ဒီး စီၤ​ပီလူး​န့ၣ်​ မၤ​သမူထီၣ်​က့ၤ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​အိၣ်ဝဲ​တနီၤ​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်​ အဝဲသ့ၣ်​မၤ​သမူထီၣ်​က့ၤ ပှၤဂၤ​သ့​ခီဖျိ​လၢ ကစၢ်​ယွၤ​ဟ့ၣ်​အီၤ တၢ်စိ​တၢ်ကမီၤ​အဃိ​လီၤ. ယဟိဝၤ​ယွၤ အၢၣ်လီၤ​ဝဲ​လၢ အ​က​မၤ​သမူထီၣ်​က့ၤ “ပှၤသံ​အတီ​မ့ၢ်ဂ့ၤ, တတီ​ဘၣ်​မ့ၢ်ဂ့ၤ” လၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ​လီၤ. (မၤတၢ် ၂၄:၁၅) လံာ်စီဆှံ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်​စ့ၢ်ကီး​လၢ ပှၤ​က​ဂဲၤဆၢထၢၣ်​သမူထီၣ်​က့ၤ​ဆူ မူခိၣ်​အိၣ်ဝဲ​တနီၤ​လီၤ. ဒီး​ပှၤလၢ​ကစၢ်​ယွၤ ဃုထၢ​ထီၣ်​ မ့တမ့ၢ် ဒိးဖှူ​အီၤ​လၢ​အသး​စီဆှံ​န့ၣ်​ ကစၢ်​က​မၤ​သမူထီၣ်​က့ၤ အဝဲသ့ၣ်​ဒ်သိး ကအိၣ်​ဒီး​ယ့ၣ်ၡူး​လၢ​မူခိၣ်​န့ၣ်​လီၤ.—ယိၤဟၣ်​ ၅:၂၈, ၂၉; ၁၁:၂၅; ဖံလံးပံၤ ၃:၁၁; လီၣ်ဖျါ ၂၀:၅, ၆.

တၢ်​မၤလိ ၉, အဆၢ ၁၃

၂၅ တၢ်ဝံ​တၢ်နါ အ​တၢ်ဖံး​တၢ်မၤ (တၢ်ဟိၣ်​တၢ်ယီ)

ပှၤ​တနီၤနီၤ ကျဲးစၢး​ဆဲးကျိး​ဒီး တၢ်ဝံ​တၢ်​ကလၤ​တဖၣ်​လၢ အ​နီၢ်ကစၢ် မ့တမ့ၢ်​ခီဖျိ​လၢ ပှၤအဂၤ​ဒ်သိး​ဒီး တၢ်ဝံ​တၢ်နါ​အ​သရၣ်​ ဒီး​ပှၤ​ကွၢ်​စု​တိၤ​တဖၣ်​န့ၣ်​လီၤ. တၢ်​သ့ၣ်​တဖၣ်​အံၤ ပ​ကိး​အီၤ​လၢ တၢ်ဝံ​တၢ်နါ​အ​တၢ်ဖံး​တၢ်မၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟိၣ်​တၢ်ယီ​န့ၣ်​လီၤ. ပှၤလၢ​အ​မၤဝဲ တၢ်ဝံ​တၢ်နါ အ​တၢ်ဖံး​တၢ်မၤ​တဖၣ်​န့ၣ်​ နာ်ဝဲ​တၢ်​သိၣ်လိ​ကမၣ်​လၢ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​အိၣ်ဒီး အ​ကလၤ​တခါ​လၢ အ​သံ​တ​သ့​ဘၣ်. ဒီး​ဖဲ​ပှၤသံဝဲ​အခါ​န့ၣ်​ က​ကဲထီၣ်​တၢ်တဃၣ်​လၢ အ​ဂံၢ်ဆူၣ်​ဘါဆူၣ်​လီၤ. တၢ်ဝံ​တၢ်နါ​တဖၣ်​ ဂုာ်ကျဲးစၢး​ဝဲ​ဒ်သိး ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​တဖၣ်​ သု​တ​ဒိကနၣ်​ ယွၤ​အ​ကလုၢ်​တဂ့ၤ​အဂီၢ်​လီၤ. တၢ်ဝံ​တၢ်နါ​အ​တၢ်ဖံး​တၢ်မၤ​န့ၣ်​ ပၣ်ဃုာ်ဒီး​တၢ်ဒွး​ဆၣ်ဧိၤ​ဖီဧိၤ, တၢ်​ဟီ​ဆိပာ်စၢၤ​တၢ်​လၢ ခါဆူညါ, တၢ်မၤ​ကဒါ​မဲာ်, တၢ်အူ​တၢ်သမူ​ဒီး တၢ်​ဒုၣ်​တၢ်​ထု​န့ၣ်​လီၤ. ဒီး​လံာ်လဲၢ်​တဖၣ်, မဲးကစံ​တဖၣ်, တၢ်ဒွး​တၢ်အိၣ်မူ​ဆူညါ, တၢ်ဂီၤမူ​တဖၣ်, တၢ်သးဝံၣ်​ဒီး​တၢ်​လိာ်ကွဲ​တဖၣ်​ အိၣ်ဝဲ​တနီၤ​လၢ အ​ဒုး​ဆိကမိၣ်​ပှၤလၢ တၢ်ဟိၣ်​တၢ်ယီ​မ့ၢ်​တၢ်​လၢ​အ​မၤဘၣ်ဒိ​ပှၤ​တ​သ့ ဒီး​မ့ၢ်​တၢ်​လၢ​အ​လီၤ​သူၣ်အိၣ်​သးအိၣ်​န့ၣ်​လီၤ. တၢ်​ခူၣ်လီၤ​ပှၤသံ အလုၢ်​အလၢ်​အါမး ဒ်သိး​ဒီး တၢ်​လုၢ်​တၢ်​ပာ်​လၢ ပှၤသံ​အဂီၢ်, တၢ်​ခူၣ်လီၤ​ပှၤသံ​အ​မူးပွဲ​တဖၣ်, တၢ်သံ​အ​တၢ်​သ့ၣ်နီၣ်​ဆၢက့ၤ​အမုၢ်နံၤ, မူးပွဲ​လီၤဆီ​လၢ မုၣ်ကမဲ​အဂီၢ် ဒီး​တၢ်ဆိး​သီ​ပှၤသံ​လုၢ်လၢ်​တနီၤနီၤ​န့ၣ်​ ဘၣ်ထွဲ​လိာ်သး ဒီး​တၢ်ဝံ​တၢ်နါ​အ​တၢ်ဖံး​တၢ်မၤ​လီၤ. ပှၤ​အါဂၤ​န့ၣ်​ သူဝဲ​ကသံၣ်ကသီ​ဒ်သိး က​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​တၢ်စိ​တၢ်ကမီၤ​လၢ တၢ်ဝံ​တၢ်နါ​တဖၣ်​အ​အိၣ်​န့ၣ်​လီၤ.—ကလၤတံ ၅:၂၀; လီၣ်ဖျါ ၂၁:၈.

တၢ်​မၤလိ ၁၀, အဆၢ ၁၀; တၢ်​မၤလိ ၁၆ အဆၢ ၄

 ၂၆ ယဟိဝၤ​ယွၤ အိၣ်ဒီး​တၢ်ခွဲး​တၢ်ယာ် လၢ​အ​က​ပၢတၢ်

ယဟိဝၤ​ယွၤ မ့ၢ်​သ့တၢ်လၢာ်​ကစၢ် ဒီး​အဝဲ​တ့လီၤ​တၢ်​ခဲလၢာ်​လီၤ. (လီၣ်ဖျါ ၁၅:၃) လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ ယဟိဝၤ​ယွၤ​မ့ၢ် တၢ်ဘၣ်တ့​ခဲလၢာ်​အ​ကစၢ် ဒီး​အဝဲ​အိၣ်ဒီး​တၢ်​န့ၢ်စိ​န့ၢ်ကမီၤ​လၢ အ​တၢ်ဘၣ်တ့​ခဲလၢာ် အ​ဖီခိၣ်​လီၤ. (စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၂၄:၁; ယၡါယၤ ၄၀:၂၁-၂၃; လီၣ်ဖျါ ၄:၁၁) ကစၢ်​ယွၤ​ဒုးအိၣ်​ထီၣ်ဝဲ တၢ်သိၣ်​တၢ်သီ​လၢ အ​တၢ်ဘၣ်တ့​တဖၣ်​အဂီၢ်​လီၤ. တကးဒံးဘၣ်​ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အိၣ်ဒီး တၢ်ခွဲး​တၢ်ယာ်​လၢ က​ပာ်ထီၣ်ဝဲ ပှၤအဂၤ​တဖၣ်​လၢ အ​က​ပၢတၢ်​အဂီၢ်​န့ၣ်​လီၤ. ဖဲ​ပ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်​ ပ​တၢ်အဲၣ်​ကစၢ်​ယွၤ ဒီး​ဒိကနၣ်​အ​ကလုၢ်​အခါ​န့ၣ်​ မ့ၢ်ဒၣ်​ပ​ဆီၣ်ထွဲ ယဟိဝၤ​ယွၤ အ​တၢ်ခွဲး​တၢ်ယာ် လၢ​အ​က​ပၢတၢ်​န့ၣ်​လီၤ.—၁ ကွဲးနီၣ်​တၢ် ၂၉:၁၁.

တၢ်​မၤလိ ၁၁, အဆၢ ၁၀

၂၇ တၢ်မၤ​ဟးဂီၤ​ဟုး

တၢ်မၤ​ဟးဂီၤ​ဟုး​န့ၣ် တ​ဟဲကဲထီၣ်​အသး​လၢ တၢ်​တ​ပာ်သူၣ်​ပာ်သး​အ​ပူၤ​ဘၣ်​ ဒီး​တမ့ၢ် လၢ​ပ​နီၢ်ကစၢ် အ​တၢ်​အိၣ်ဆူၣ်​အိၣ်ချ့​လၢ​အ​တဂ့ၤ​အဃိ​ဘၣ်. တၢ်မၤ​ဟးဂီၤ​ဟုး​န့ၣ်​ မ့ၢ်ဒၣ်​ပှၤ​တဂၤ​ဆၢတဲာ်​လီၤအသး​လၢ အ​က​မၤသံကွံာ်​အဖိ လၢ​အိၣ်​လၢ​အ​ဟၢဖၢ​ပူၤ​န့ၣ်​လီၤ. ဖဲ​ပိာ်မုၣ်​တဂၤ​အိၣ်​ထီၣ်​ဒီး အ​ဟုး​အသး​အဆၢ​ကတီၢ် အဖိ​လၢ​အိၣ်​လၢ အ​ဟၢဖၢ​ပူၤ​န့ၣ်​ မ့ၢ်​စ့ၢ်ကီး​တၢ်​သးသမူ လီၤ​လီၤဆီ​ဆီ​တဂၤ​န့ၣ်​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၁၃, အဆၢ ၅

၂၈ တၢ်​သွီ​တၢ်သွံၣ်

တၢ်​သွီ​တၢ်သွံၣ်​န့ၣ်​ အဲၣ်ဒိးစံးဝဲ တၢ်​ကူစါ​ယါဘျါ​လၢ ပှၤ​ဟံးန့ၢ်​ဝဲ​တၢ်သွံၣ်​ မ့တမ့ၢ် တၢ်သွံၣ်​အဂံၢ်​ခိၣ်သ့ၣ်​လွံၢ်မံၤ အကျါ​တခါခါ လၢ​ပှၤ​တဂၤဂၤ​အ​အိၣ်​ ဒီး​သွီနုာ်​ဝဲ​လၢ ပှၤဂၤ​အသွံၣ်​ကျါ​န့ၣ်​လီၤ. တၢ်သွံၣ်​အဂံၢ်​ခိၣ်သ့ၣ်​ လွံၢ်မံၤ​အံၤ​မ့ၢ်ဒၣ်​ သွံၣ်ထံဆှံ, သွံၣ်ဂီၤဖျၢၣ်, သွံၣ်ဝါဖျၢၣ်​ဒီး ဖျ့ၣ်လဲး (platelets) န့ၣ်​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၁၃, အဆၢ ၁၃

 ၂၉ တၢ်​သိၣ်က့ၤ​သီက့ၤ​တၢ်

လၢ​လံာ်စီဆှံ​အ​ပူၤ​န့ၣ်​ တၢ်ကတိၤ​တဖျၢၣ်​လၢ​အမ့ၢ် “သိၣ်က့ၤ​သီက့ၤ​တၢ်” န့ၣ်​တ​အဲၣ်ဒိးစံးဝဲ​ထဲ တၢ်​စံၣ်ညီၣ်​တခါ​ဘၣ်. ဖဲ​ပ​ဘၣ်​တၢ် သိၣ်က့ၤ​သီက့ၤ​ပှၤ​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ်​ ပ​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​တၢ်​သိၣ်လိ, တၢ်ကူၣ်သ့​ဒီး ပ​ဘၣ်​တၢ်​ဘှီဂ့ၤ​ထီၣ်​က့ၤ​ပှၤ​န့ၣ်​လီၤ. ဖဲ​ယဟိဝၤ​ယွၤ သိၣ်က့ၤ​သီက့ၤ​ပှၤ​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ်​ အဝဲ​တ​သိၣ်​ပှၤ ဆူၣ်​တလၢကွံာ်​အခၢး​ဘၣ်. (ကတိၤဒိ ၃:၁၁) ယဟိဝၤ​ယွၤ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်​ တၢ်​ဒိဂ့ၤတဲာ်ဘၣ်​လၢ မိၢ်ပၢ်တဖၣ်​အ​ဖီခိၣ်​လီၤ. တကးဒံးဘၣ်​ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​တၢ်​သိၣ်က့ၤ​သီက့ၤ​န့ၣ်​ ကဲဘျုး​လၢ​ပဂီၢ်​အဃိ ပ​ဘၣ်သူၣ်​ဘၣ်သး အ​တၢ်​သိၣ်က့ၤ​သီက့ၤ​ပှၤ​သ့ဝဲ​လီၤ. (ကတိၤဒိ ၁၂:၁) ယဟိဝၤ​ယွၤ အဲၣ်​အ​ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်​အဃိ ကစၢ်​ဟ့ၣ်​အဝဲသ့ၣ်​ တၢ်သိၣ်လိ​လီၤ. ကစၢ်​ယွၤ​သိၣ်လိ​နဲၣ်လိ အ​ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်​ဒ်သိး အဝဲသ့ၣ်​က​ဘှီ​ဘၣ်​ထီၣ်​က့ၤ အ​တၢ်​ဆိကမိၣ်​လၢ အ​ကမၣ်​ဒီး​မၤစၢၤ​အီၤ​လၢ က​မၤ​ယွၤ​အ​တၢ်​ဘၣ်သး​အဂီၢ်​လီၤ. မိၢ်ပၢ်​အ​တၢ်​သိၣ်က့ၤ​သီက့ၤ​အဖိ​န့ၣ်​ က​ဘၣ်​ကဲထီၣ်​တၢ်မၤစၢၤ​ဒ်သိး အဖိ​တဖၣ်​က​နၢ်ပၢၢ်ထီၣ်​ဝဲ​လၢ ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ အဝဲသ့ၣ်​ကြၢး​အိၣ်ဒီး​တၢ်​ဒိကနၣ်​လဲၣ်န့ၣ်​လီၤ. တကးဒံးဘၣ်​ က​ဘၣ်​ကဲထီၣ်​စ့ၢ်ကီး​တၢ်မၤစၢၤ​လၢ အဖိ​တဖၣ်​ က​အဲၣ်ဘၣ်​ဝဲ ယဟိဝၤ​ယွၤ, က​အဲၣ်​ယွၤ​အ​ကလုၢ်​ကထါ​ဒီး က​နၢ်ပၢၢ်ထီၣ်​ဝဲ လံာ်စီဆှံ​အ​တၢ်သိၣ်​တၢ်သီ​အဂီၢ်​န့ၣ်​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၁၄, အဆၢ ၁၃

၃၀ တၢ်ဝံ​တၢ်နါ​တဖၣ်

တၢ်ဝံ​တၢ်နါ​တဖၣ်​န့ၣ်​ မ့ၢ်ဝဲ​ပှၤ​နီၢ်သး​ဖိ​လၢ​အအၢ​အသီ​လၢ ပ​ထံၣ်​အီၤ​လၢ​ပ​မဲာ်​တ​သ့​ဘၣ်. ဒီး​အဝဲသ့ၣ်​ အ​တၢ်စိ​တၢ်ကမီၤ​န့ၣ်​ ဆူၣ်​န့ၢ်ဒံး​ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​လီၤ. အဝဲသ့ၣ်​မၤ​ကဲထီၣ်​အသး လၢ​ယွၤ​အဒုၣ်အဒါ ခီဖျိ​တ​ဒိကနၣ်​ဝဲ​ယွၤ​အ​ကလုၢ်​န့ၣ်​လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ အဝဲသ့ၣ်​ကဲထီၣ်​ ပှၤအၢ​ပှၤသီ​န့ၣ်​လီၤ. (၁ မိၤၡ့ ၆:၂; ယူဒၤ ၆) အဝဲသ့ၣ်​နုာ်လီၤ​မၤ​သကိး​တၢ်​ဒီး မုၣ်ကီၤလံၢ်​ဒ်သိး က​ပူထီၣ်ထီဒါ​ဝဲ​ယဟိဝၤ​ယွၤ​အဂီၢ်​လီၤ.—စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၁၀၆:၃၇; လူၤကၣ်​ ၈:၃၀; မၤတၢ် ၁၆:၁၆; ယၤကိာ် ၂:၁၉.

တၢ်​မၤလိ ၁၆, အဆၢ ၄