လံာ်စီဆှံ က​သိၣ်လိ​ပှၤ တၢ်ဂ့ၢ်​မနုၤ​လဲၣ်

လံာ်​တဘ့ၣ်​အံၤ ဘၣ်​တၢ်​ထုးထီၣ်​အီၤ​ဒ်သိး က​မၤစၢၤ​နၤ​လၢ န​က​နၢ်ပၢၢ်​တၢ်ဂ့ၢ်​တၢ်ကျိၤ​အ​ကလုာ်​ကလုာ်​လၢ လံာ်စီဆှံ​အ​ပူၤ​န့ၣ်​လီၤ. အဒိ ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ​ပ​ဘၣ်​ထံၣ်ဘၣ် တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ​လဲၣ်, ဖဲ​ပ​သံ​အခါ တၢ်မၤ​အသး​ဒီး​ပှၤ​ဒ်လဲၣ်, ပ​အိၣ်ဒီး​ဟံၣ်မုာ်ဃီပၢၤ​က​သ့​ဒ်လဲၣ် ဒီး​တၢ်ဂ့ၢ်​အဂၤ​တဖၣ်​လီၤ.

ကစၢ်​ယွၤ အ​တၢ်တိာ်ပာ်​လၢ​ပဂီၢ်​န့ၣ် မ့ၢ်​မနုၤ​လဲၣ်

ဘၣ်​သ့ၣ်​သ့ၣ် န​က​ဆိကမိၣ်​လီၤ​န​သး​လၢ ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ​အိၣ်​အါ​ထဲ​အံၤ​ညါ​လဲၣ်. လံာ်စီဆှံ​သိၣ်လိ​ဝဲ​လၢ ကစၢ်​ယွၤ​က​မၤ​ဟါမၢ်ကွံာ် ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​အ​တၢ်ဂ့ၢ်ကီ​တဖၣ် ဒ်သိး​ဒီး တၢ်နး​တၢ်ဖှီၣ်, တၢ်ဆူး​တၢ်ဆါ​ဒီး​တၢ်သံ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၁

ကစၢ်​ယွၤ​မ့ၢ်​မတၤ​လဲၣ်

မ့ၢ်​န​ဆိကမိၣ်​လၢ ကစၢ်​ယွၤ​သူၣ်အိၣ်​သးအိၣ်​နၤ​သပှၢ်​ကတၢၢ်​ဧါ မၤလိ​ဘၣ်ဃး​ဒီး​ကစၢ်​ယွၤ​အ​တၢ်ဂ့ၤ​တၢ်ဝါ​တဖၣ် ဒီး​န​ကဲထီၣ်​ကစၢ်​ယွၤ​အ​တံၤသကိး​က​သ့​ဒ်လဲၣ်​အဂ့ၢ်​န့ၣ်​တက့ၢ်.

တၢ်​မၤလိ ၂

လံာ်စီဆှံ​တဘ့ၣ်​အံၤ—ဟဲ​လၢ​ယွၤ​အ​အိၣ်

ဘၣ်ဃး​ဒီး ပ​နီၢ်ကစၢ်​အ​တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ​တဖၣ်​န့ၣ် လံာ်စီဆှံ​မၤစၢၤ​ပှၤ​က​သ့​ဒ်လဲၣ်, ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ န​နာ်န့ၢ်​တၢ်​တဲဆိ​ပာ်​တဖၣ်​သ့​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၃

ကစၢ်​ယွၤ​အ​တၢ်တိာ်ပာ်​လၢ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​အဂီၢ်​အိၣ်​ဒ်လဲၣ်

ဖဲ​ဟီၣ်ခိၣ်​ကဲထီၣ်​ပၤရဒံစူး​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ် ပ​တၢ်အိၣ်မူ​က​မၤ​အသး​ဒ်လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၄

ယ့ၣ်ၡူး​ခရံာ် မ့ၢ်​မတၤ​တဂၤ​လဲၣ်

ဃု​သ့ၣ်ညါ​တၢ်ဂ့ၢ်​လၢ ဘၣ်ဃး​ဒီး ယ့ၣ်ၡူး​မ့ၢ် မ့းၡံအၤ​န့ၣ် ပ​သ့ၣ်ညါ​က​သ့​ဒ်လဲၣ်, ဒီး​အဝဲ​အိၣ်​ဟဲ​ဖဲလဲၣ်, ဒီး​ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ပ​တဲ​သ့​လၢ အဝဲ​မ့ၢ်​ယဟိဝၤ​ယွၤ အ​ဖိခွါ​ထဲ​တဂၤဧိၤ​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၅

တၢ်ပှ့ၤက့ၤ မ့ၢ်​ယွၤ​အ​တၢ်ဟ့ၣ်​လၢ အလုၢ်​ဒိၣ်​ပှ့ၤဒိၣ်​ကတၢၢ်

တၢ်ပှ့ၤက့ၤ​မ့ၢ် တၢ်မနုၤ​လဲၣ်, န​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​အဘျုး​လၢ တၢ်ပှ့ၤက့ၤ က​သ့​ဒ်လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၆

ဖဲ​ပ​သံ​အခါ ပ​က​လဲၤ​ဖဲလဲၣ်

ဃု​သ့ၣ်ညါ​တၢ်​လၢ လံာ်စီဆှံ​စံး​ဝဲ ဘၣ်ဃး​ဒီး​ပှၤသံ​တဖၣ် အိၣ်​ဖဲလဲၣ် ဒီး​ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​တဖၣ် ဘၣ်​သံ​လဲၣ်န့ၣ်​တက့ၢ်.

တၢ်​မၤလိ ၇

တၢ်​ဂဲၤဆၢထၢၣ်​သမူထီၣ်​က့ၤ အိၣ်ဝဲ​လီၤ

ပှၤလၢ​န​အဲၣ်ဘၣ်​အီၤ သံဝဲ​တဂၤဂၤ​ဧါ, ပ​ထံၣ်ဘၣ်​က့ၤ​အဝဲသ့ၣ် က​သ့ဧါ, ဘၣ်ဃး​ဒီး တၢ်​ဂဲၤဆၢထၢၣ်​သမူထီၣ်​က့ၤ​န့ၣ် လံာ်စီဆှံ​သိၣ်လိ​ဝဲ​ဒ်လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၈

ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​န့ၣ် မ့ၢ်​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်

ပှၤ​အါဂၤ​သ့ၣ်ညါ​ဝဲ ကစၢ်​အ​တၢ်​ထုကဖၣ်​လီၤ. တၢ်​ထုကဖၣ်​လၢ​အမ့ၢ် “န​ဘီ​န​မုၢ်​န့ၣ် မ်​အ​ဟဲ​တက့ၢ်” န့ၣ်​အခီပညီ​မ့ၢ်​မနုၤ​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၉

မ့ၢ်​ဟီၣ်ခိၣ်​အ​ကတၢၢ်​ဘူးထီၣ်လံ​ဧါ

ဒ်​လံာ်စီဆှံ​အ​တၢ်စံးပာ်​အိၣ်ဝဲ​အသိး​န့ၣ် ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​အ​တၢ်​ပာ်သူၣ်​ပာ်သး ဒီး​လုၢ်လၢ်​သကဲာ်ပဝး ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ ပ​အိၣ်မူ​ဘၣ်​လၢ မုၢ်နံၤခံကတၢၢ်​န့ၣ်​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၁၀

တၢ်မ့ၢ်​တၢ်တီ ဘၣ်ဃး​ဒီး မူခိၣ်​ကလူး​တဖၣ်

လံာ်စီဆှံ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ မူခိၣ်​ကလူး​ဒီး တၢ်နါ​တဖၣ်​အဂ့ၢ်​လီၤ. မ့ၢ်​အဝဲသ့ၣ်​အိၣ်ဝဲ​အ​နီၢ်ကီၢ်​ဧါ အဝဲသ့ၣ် မၤစၢၤ​ပှၤ မ့တမ့ၢ် မၤဘၣ်ဒိ​ပှၤ​သ့ဧါ.

တၢ်​မၤလိ ၁၁

ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ တၢ်နး​တၢ်ဖှီၣ်​အိၣ်​အါ ထဲ​အံၤ​ညါ​လဲၣ်

ပှၤ​အါဂၤ​ဆိကမိၣ်​ဝဲ​လၢ ကစၢ်​ယွၤ​မၤ​ကဲထီၣ်​ဝဲ တၢ်ကီ​တၢ်​ခဲလၢာ်​လီၤ. န​ဆိကမိၣ်​ဒ်လဲၣ်. ဘၣ်ဃး​ဒီး​တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ​တဖၣ်​န့ၣ် ကစၢ်​ယွၤ​စံး​ဝဲ​ဒ်လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၁၂

န​ကဲထီၣ်​ယွၤ အ​တံၤသကိး က​သ့​ဒ်လဲၣ်

န​အိၣ်မူ​ဒ် တၢ်ဘၣ်​ယဟိဝၤ​ယွၤ​အသး သ့ဝဲ​လီၤ. ဒီး​န​ကဲထီၣ် အ​တံၤသကိး​သ့​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၁၃

ပာ်လုၢ်​ပာ်ပှ့ၤ တၢ်ဟ့ၣ်​လၢ​အမ့ၢ် သးသမူ

ဘၣ်ဃး​ဒီး​တၢ်မၤ​ဟးဂီၤ​ဟုး, တၢ်​သွီသွံၣ်​ဒီး ဆၣ်ဖိ​ကီၢ်ဖိ​အသး​သမူ​န့ၣ် ကစၢ်​ယွၤ​ထံၣ်ဝဲ​ဒ်လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၁၄

န​အိၣ်ဒီး ဟံၣ်မုာ်ဃီပၢၤ က​သ့​ဒ်လဲၣ်

ယ့ၣ်ၡူး​ပာ်လီၤ​အဒိအတဲာ်​လၢ မါ, ဝၤ, မိၢ်ပၢ် ဒီး​ဖိလံၤ​တဖၣ်​အဂီၢ်​လီၤ. ပ​မၤလိ​န့ၢ်​တၢ်မနုၤ​လၢ အဝဲ​အ​အိၣ်​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၁၅

တၢ်​ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ်​ယွၤ​လၢ ကျဲ​မ့ၢ်​ကျဲ​တီ

ဒ်သိး​န​သ့ၣ်ညါ​နီၤဖး တၢ်ဘူၣ်​တၢ်ဘါ​အမ့ၢ်​အတီ​က​သ့​အဂီၢ် သမံသမိး​ကွၢ်​တၢ်ဂ့ၢ်​ဃု​ခါ​တက့ၢ်.

တၢ်​မၤလိ ၁၆

ဆၢတဲာ်​လီၤ​န​သး လၢ​န​က​ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ် ကစၢ်​ယွၤ​တက့ၢ်

ဖဲ​န​တဲဘၣ်​ပှၤဂၤ​လၢ န​တၢ်စူၢ်​တၢ်နာ်​အခါ န​က​ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်​ဘၣ် တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ​မနုၤ​တဖၣ်​လဲၣ်. ဒ်သိး​န​သု​တ​ကဲထီၣ် တၢ်​သး​ဘၣ်တံာ်တာ်​လၢ အဝဲသ့ၣ်​အဂီၢ်​တဂ့ၤ န​က​ဘၣ်​တဲ​ဒ်လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၁၇

တၢ်​ထုကဖၣ်​န့ၣ် မ့ၢ်​တၢ်ခွဲး​တၢ်ယာ်​လီၤဆီ​တခါ​လၢ​ပဂီၢ်

မ့ၢ်​ကစၢ်​ယွၤ​ဒိကနၣ် ပ​တၢ်​ထုကဖၣ်​ဧါ. ဒ်သိး​ပ​က​သ့ၣ်ညါ​တၢ်​စံးဆၢ​အဂီၢ် ပ​က​ဘၣ်​နၢ်ပၢၢ်​လံာ်စီဆှံ​အ​တၢ်​သိၣ်လိ လၢ​ဘၣ်ဃး​ဒီး​တၢ်​ထုကဖၣ်​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၁၈

မ့ၢ်​ယ​ကြၢး​ဟ့ၣ်​လုၢ်ထီၣ်​ယ​သး​ဆူ ကစၢ်​ယွၤ​အ​အိၣ်ဒီး ဒိး​ဘျၢထံ​ဧါ

ဒ်သိး​န​က​တုၤထီၣ်​ထီၣ်ဘး​လၢ န​က​ဒိး​ဘျၢထံ​အဂီၢ် န​က​ဘၣ်​မၤ​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်. တၢ်ဒိး​ဘျၢထံ​န့ၣ် အခီပညီ​ဒ်လဲၣ် ဒီး​ပှၤ​က​ဘၣ်​ဘျၢထံ​ဒ်လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၁၉

သုးဘူး​န​သး​ဆူ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​အိၣ်​ထီဘိ

ယဟိဝၤ​ယွၤ​မၤတ့ၢ် တၢ်​အါမး​လၢ​ပဂီၢ်​အဃိ ပ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ် တၢ်အဲၣ်​ဒီး​တၢ်​စံးဘျုး​စံးဖှိၣ် က​သ့​ဒ်လဲၣ်.

တၢ်ဂ့ၢ်​လၢ​လံာ်​အ​ကတၢၢ်

တၢ်ကတိၤ​တနီၤ​အခီပညီ လၢ​ပှၤ​သူ​အီၤ​ဖဲ လံာ်စီဆှံ က​သိၣ်လိ​ပှၤ တၢ်ဂ့ၢ်​မနုၤ​လဲၣ်​အ​ပူၤ