ယဟိဝၤယွၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ပှၤနစၤရ့းဖိယ့ၣ်ၡူးန့ၣ် မ့ၢ်မ့းၡံအၤလၢအဘၣ် တၢ်စံးပာ်အီၤ ယံာ်တ့ၢ်မးလံ

ဒ်သိးပှၤကသ့ၣ်ညါနီၤဖးဝဲလၢမ့းၡံအၤမ့ၢ်မတၤလဲၣ်န့ၣ် ယဟိဝၤယွၤကမၤစၢၤဝဲစ့ၢ်ကီးဧါ. ကစၢ်ယွၤ မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ဆိကမိၣ်ကွၢ်တက့ၢ်. တၢ်မၤအသးဖဲပှၤကွဲး လံာ်စီဆှံလၢဧ့ၤဘြံၤကျိာ်တကတြူၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံ အနံၣ်လွံၢ်ကယၤဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤတမှံၤလီၤဆီတဂၤလဲၤဟးအိၣ်သကိးဝဲ မုၣ်ကနီၤလၢအမံၤမ့ၢ်နီၢ်မၤရံလၢအအိၣ်ဝဲဖဲ ဝ့ၢ်နစၤရ့းလၢကီၢ်ကၤလံၤလါ ကလံၤစိးတခီန့ၣ်လီၤ. မူခိၣ်ကလူးတဂၤအံၤလၢအမံၤမ့ၢ် ကၤဘြံၤအ့လးန့ၣ် လီၣ်ဖျါထီၣ်အသးလၢ နီၢ်မၤရံအမဲာ်ညါလီၤ. နီၢ်မၤရံမ့ၢ်မုၣ်ကနီၤတဂၤသနာ်က့ ကၤဘြံၤအ့လးတဲဘၣ်အီၤလၢ ကစၢ်ယွၤန့ၣ်ကသူဝဲ သးစီဆှံ (ယွၤအတၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢ ကစၢ်သူဝဲဒ်သိး ကမၤလၢပှဲၤအတၢ်ဘၣ်သးအဂီၢ်) လၢနီၢ်မၤရံအဟုးအသး ကအိၣ်ထီၣ်ဒီး မၤန့ၢ်ဖိပိာ်ခွါတဂၤန့ၣ်လီၤ. ဖိခွါတဂၤအံၤမ့ၢ်ယွၤအဖိခွါလီၤ. ကစၢ်ယွၤသုးအဖိခွါအသးသမူလၢ နီၢ်မၤရံအဒၢလီၢ်ပူၤလီၤ. ဒီးအဝဲကကဲထီၣ် စီၤပၤလၢဘၣ်တၢ်စံးပာ်အီၤလၢ ကပၢတၢ်လီၤထူလီၤယိာ်န့ၣ်လီၤ.

နီၢ်မၤရံတူၢ်လိာ်ဝဲ မူဒါလၢအရ့ဒိၣ်အံၤလၢ တၢ်ဆီၣ်လီၤသးအပူၤလီၤ. ကစၢ်ယွၤပျဲလီၤမူခိၣ်ကလူးတဂၤဆူ ပှၤဘှီတၢ်ဖိစီၤယိၤသးအအိၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအဝဲအဲၣ်တီဃာ်ဒီးနီၢ်မၤရံအဃိ မူခိၣ်ကလူးတဲဘၣ်အီၤလၢနီၢ်မၤရံအိၣ်ထီၣ်ဒီး အဟုးအသးဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံ စီၤယိၤသးဖျီအသးဒီးနီၢ်မၤရံလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဝံအတၢ်စံးပာ်လၢ မ့းၡံအၤကဟဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢ ဝ့ၢ်ဘ့ၤသလ့ဃ့ၣ်န့ၣ် ကလၢပှဲၤထီၣ်ဝဲဒ်လဲၣ်. (မံကၤ ၅:၂) သဝီဖိအံၤကအိၣ်ယံၤဝဲဒီး ဝ့ၢ်နစၤရ့းအမံးလး ၉၀ ညါလီၤ.

ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ် ရိမ့ၤအစီၤပၤဟ့ၣ်လီၤအကလုၢ်လၢပှၤကဂံၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိအနီၣ်ဂံၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ပှၤဘၣ်လဲၤဆဲးလီၤပှၤမံၤ တဂၤဆူအဝ့ၢ်ဒၣ်ဝဲ တဂၤဆူအဝ့ၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. လီၤဂာ်လၢစီၤယိၤသးဒီးနီၢ်မၤရံန့ၣ် အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢ ဘ့ၤသလ့ဃ့ၣ်အဃိ စီၤယိၤသးကိးဝဲအမါလၢအိၣ်ဒီး အဟုးအသးဒီးလဲၤဝဲဆူသဝီအံၤန့ၣ်လီၤ. (လူၤကၣ် ၂:၃) နီၢ်မၤရံဆံးစၢ်အဖိလၢ တၢ်ပာ်ဂီၤဖံးအလီၢ် ဒီးပုာ်မံဝဲဖိသၣ်လၢ ဂီၤဖံးအီၣ်တၢ်အကျိးပူၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးကစၢ်ယွၤပျဲလီၤ မူခိၣ်ကလူးတဂၤဆူ ပှၤကွၢ်သိတကရူၢ်လၢအအိၣ်ဝဲဖဲ တၢ်လူၢ်ကပၤ ဒ်သိးကတဲဘၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢ ဖိသၣ်လၢအအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဝဲဖဲတနံၤအံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်စံးပာ်မ့းၡံအၤ မ့တမ့ၢ်ခရံာ်န့ၣ်လီၤ.

လၢခံန့ၣ် ပှၤအဂုၤအဂၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ကအုၣ်အသးလၢ ယ့ၣ်ၡူးမ့ၢ်တၢ်စံးပာ်မ့းၡံအၤန့ၣ်လီၤ. ဝံယၡါယၤ တဲဆိပာ်ဝဲလၢ ပှၤတဂၤန့ၣ်ကဟဲပၢၢ်ထီၣ်ဒ်သိးကကတဲာ်ကတီၤကျဲလၢ မ့းၡံအၤအတၢ်မၤအဒိၣ်အမုၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. (ယၡါယၤ ၄၀:၃) ပှၤတဂၤအံၤမ့ၢ်ပှၤဘျၢတၢ် စီၤယိၤဟၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲထံၣ်ဘၣ်ယ့ၣ်ၡူးအခါ ကိးပသူထီၣ်ဝဲလၢ “ကွၢ်ကွၢ်, ယွၤအသိဖိလၢ အစိာ်ထီၣ်ကွံာ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ်ဒဲးဘးလီၤ.” စီၤယိၤဟၣ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တနီၤန့ၣ် ပိာ်ထီၣ်ယ့ၣ်ၡူးအခံ တဘျီဃီလီၤ. အဝဲသ့ၣ်အကျါတဂၤ စံးဝဲလၢ “ပထံၣ်န့ၢ်လံ မ့းၡံအၤန့ၣ်လံ.” —ယိၤဟၣ် ၁:၂၉, ၃၆, ၄၁.

လၢတၢ်န့ၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်အုၣ်အသးအဂၤ အိၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဖဲစီၤယိၤဟၣ်ဒိးဘျၢ ယ့ၣ်ၡူးလၢထံအခါ ယဟိဝၤယွၤအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ကတိၤတၢ်လၢ မူခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤပာ်ထီၣ် ယ့ၣ်ၡူးလၢမ့းၡံအၤ ခီဖျိလၢသးစီဆှံဒီး စံးဝဲလၢ “အဝဲတဂၤအံၤ မ့ၢ်ယဖိခွါလၢယအဲၣ်, ဒီးဘၣ်ယသးလၢအီၤလီၤ.” (မးသဲ ၃:၁၆, ၁၇) မ့းၡံအၤလၢ ဘၣ်တၢ်စံးပာ်အီၤ ယံာ်တ့ၢ်မးလံၤလံၤန့ၣ် ဟဲတုၤဝဲဒၣ်လံ.

မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်န့ၣ် မ့းၡံအၤ ဟဲတုၤဝဲလၢ နံၣ်ဖဲလဲၣ်တနံၣ်လဲၣ်. ဟဲတုၤဝဲဖဲ ခ.န ၂၉ နံၣ် ဒီးလီၤပလိာ်လိာ်အသးဒ်စီၤဒၤနံးယ့လး တဲဆိပာ်စၢၤဝဲလၢ ၄၈၃ နံၣ်လၢာ်ဝဲအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်အုၣ်အသးလၢ ပဂ့ၢ်လိာ်အီၤတသ့လၢ ယ့ၣ်ၡူးမ့ၢ်မ့းၡံအၤ မ့တမ့ၢ် ခရံာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲယ့ၣ်ၡူးအိၣ်မူလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢအဆၢကတီၢ် စံၣ်တဲၤတဲလီၤဝဲ တၢ်ကစီၣ်မနုၤလဲၣ်.

—ဘၣ်တၢ်ဒိးသန့ၤထီၣ်အီၤလၢ မးသဲ အဆၢဒိၣ် ၁ တုၤလၢ ၃; မၢ်ကူး အဆၢဒိၣ် ၁; လူၤကၣ် အဆၢဒိၣ် ၂; ယိၤဟၣ် အဆၢဒိၣ် ၁ န့ၣ်လီၤ.