လံာ်စီဆှံအံၤ အတၢ်ကစီၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်

လံာ်စီဆှံ အတၢ်ကစီၣ် အဂ့ၢ်ခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

ဘၣ်မနုၤအဃိလၢ ပကဘၣ်ဃုသ့ၣ်ညါလံာ်စီဆှံလဲၣ်

ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ကစီၣ်လၢ အကဲဘျုးလၢပဂီၢ်လၢ လံာ်စီဆှံအပူၤ, လံာ်လၢအမံၤ ဟူထီၣ်သါလီၤဒိၣ်ကတၢၢ် လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါလီၤ.

အဆၢဒိၣ် ၁

တၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ် ဒုးအိၣ်ဆိးဝဲ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိလၢ ပၤရဒံစူး

ယွၤတ့လီၤ ပှၤကညီအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါဝဲ ဒ်လဲၣ်. ယွၤဟ့ၣ်လီၤ ပိာ်မုၣ်ဒီး ပိာ်ခွါ အဆိကတၢၢ် ခံဂၤလၢ တၢ်မၤလိာ် မနုၤတဖၣ်လဲၣ်

အဆၢဒိၣ် ၂

ပၤရဒံစူး လီၤမၢ်ကွံာ်

ဖဲစံၣ်ညီၣ်စီၤအၤဒၣ်ဒီးနီၣ်အံၣ်အုအခါ ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်တၢ်မုၢ်လၢ်ဒ်လဲၣ်

အဆၢဒိၣ် ၃

ပှၤလၢအပူၤဖျဲးကွံာ်လၢ ထံလုၢ်ဘၢတၢ်

တၢ်အၢတၢ်သီတဖၣ် ရၤလီၤအသးလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢဒ်လဲၣ်. စီၤနိအၤမ့ၢ် ပှၤတီပှၤလိၤတဂၤန့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒ်လဲၣ်

အဆၢဒိၣ် ၄

ကစၢ်ယွၤမၤဝဲတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ ဒီးစီၤအၤဘြၤဟၣ်

ဘၣ်မနုၤအဃိလၢ စီၤအၤဘြၤဟၣ်ဘၣ်သုးအသးဆူ ကီၢ်ကနၤဧၣ်လဲၣ်. ယဟိဝၤယွၤ မၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤဒီး စီၤအၤဘြၤဟၣ်ဒ်လဲၣ်

အဆၢဒိၣ် ၅

ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤ စီၤအၤဘြၤဟၣ်ဒီး အဟံၣ်ဖိဃီဖိ

ဖဲယဟိဝၤယွၤ မၢစီၤအၤဘြၤဟၣ်လုၢ်ထီၣ် စီၤအံၤစဲးအခါ မ့ၢ်ကစၢ်အဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲတၢ်မနုၤလဲၣ်. တချုးစီၤယၤကိာ်သံဒံးဘၣ်အခါ အဝဲတဲဆိပာ်ဝဲ တၢ်မနုၤလဲၣ်

အဆၢဒိၣ် ၆

စီၤယိၤဘးတီဒီးယွၤထီဘိ

ဘၣ်ဃးဒီး ကစၢ်ယွၤအတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ အကပၢတၢ်န့ၣ် လံာ်ယိၤဘးပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲတၢ်မနုၤလဲၣ်

အဆၢဒိၣ် ၇

ကစၢ်ယွၤ မၤပူၤဖျဲး ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်

ကစၢ်ယွၤ သူစီၤမိၤၡ့ဒ်သိးအဝဲကမၤပူၤဖျဲး ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိလၢ ကုၢ်အလီၢ်လၢကီၢ်အဲၤကူပတူးအပူၤဒ်လဲၣ်. ဘၣ်မနုၤအဃိ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် မၤဝဲ ဘူၣ်လဲၤကပာ်လဲၣ်

အဆၢဒိၣ် ၈

ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် နုာ်လီၤဆူ ကီၢ်ကနၤဧၣ်

ဘၣ်မနုာ်အဃိ ယဟိဝၤယွၤပာ်လီၤတဲာ် နီၢ်ရၤဃးဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢ ဝ့ၢ်ယရံၤဃိအပူၤ ဖဲပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် နုာ်လီၤဆူကီၢ်ကနၣ်ဧၣ်အဆၢကတီၢ်လဲၣ်

အဆၢဒိၣ် ၉

ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဃ့ထီၣ်ဝဲစီၤပၤတဂၤ

ဖဲပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဃ့ထီၣ်ဝဲစီၤပၤတဂၤအဆၢကတီၢ်, ယဟိယွၤဃုထၢထီၣ်ဝဲ စီၤစီလူး. ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဟိဝၤယွၤဃုထၢထီၣ် စီၤဒၤဝံးလၢစီၤစီလူးအလီၢ်လဲၣ်

အဆၢဒိၣ် ၁၀

ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ စီၤပၤၡလိၤမိၤ

တၢ်အဒိမနုၤတဖၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် ဝဲစီၤပၤၡလိၤမိၤအတၢ်ကူၣ်သ့လဲၣ်. ဖဲအဝဲတပိာ်လၢၤ ယဟိဝၤယွၤအကျဲတဖၣ်အခါန့ၣ် တၢ်ဟဲကဲထီၣ်အသးဒီးအီၤဒ်လဲၣ်

အဆၢဒိၣ် ၁၁

တၢ်သးဝံၣ်လၢ သိၣ်လိပှၤဒီးမၤမုာ်ထီၣ်ပသး

ကစၢ်ယွၤမၤစၢၤပှၤဒီး မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤပှၤလၢအအဲၣ်ဘၣ်အီၤတဖၣ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤလၢ ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤအယုၢ် မနုၤတဖၣ်အပူၤလဲၣ်. လၢစီၤပၤၡလိၤမိၤ အတၢ်သးဝံၣ်အပူၤန့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲတၢ်မနုၤလဲၣ်

အဆၢဒိၣ် ၁၂

တၢ်ကူၣ်သ့ဟဲလၢယွၤအိၣ် ကဲဘျုးလၢပတၢ်အိၣ်မူပူၤ

ဆိကမိၣ်ကွၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ လံာ်ကတိၤဒိဒီး လံာ်ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်အပူၤန့ၣ် ဟံးစုနဲၣ်ကျဲပှၤ ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲတၢ်နာ်ယွၤသ့ဒ်လဲၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

အဆၢဒိၣ် ၁၃

စီၤပၤအဂ့ၤတဖၣ်ဒီး စီၤပၤအအၢတဖၣ်

ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ကဲထီၣ်ဘီမုၢ်ခံဘ့ၣ်လၢကျဲဒ်လဲၣ်

အဆၢဒိၣ် ၁၄

ကစၢ်ယွၤကတိၤတၢ် ခီဖျိလၢအဝံတဖၣ်

ကစၢ်ယွၤအဝံတဖၣ် ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤဂၤလၢ တၢ်ကစီၣ်ဒ်လဲၣ်တကလုာ်လဲၣ်. ဆိကမိၣ်ကွၢ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢအရ့ဒိၣ်လွံၢ်မံၤလၢ အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် စံၣ်တဲၤတဲလီၤဝဲတက့ၢ်.

အဆၢဒိၣ် ၁၅

ဝံတဂၤလၢ ဘၣ်တၢ်ဟီထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢ အထံအကီၢ်န့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲတၢ်ထံၣ်လၢညါခီ

ဘၣ်ဃးဒီး မ့းၡံအၤဒီးယွၤအဘီအမုၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စီၤဒၤနံးယ့လး မၤလိန့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်

အဆၢဒိၣ် ၁၆

မ့းၡံအၤ ဟဲတုၤ

ဒ်သိးကပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ယ့ၣ်ၡူးမ့ၢ်မ့းၡံအၤအဂီၢ် ယဟိဝၤယွၤသူဝဲမူခိၣ်ကလူးတဖၣ် ဒီးစီၤယိၤဟၣ်ဒ်လဲၣ်. ယဟိဝၤယွၤအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ အဖိခွါမ့ၢ်မ့းၡံအၤဒ်လဲၣ်

အဆၢဒိၣ် ၁၇

ယ့ၣ်ၡူးသိၣ်လိ ယွၤအဘီအမုၢ်အဂ့ၢ်

ယ့ၣ်ၡူးစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် အတၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်န့ၣ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. အဝဲကပၢတၢ်ပှဲၤဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံဒီး တၢ်တီတၢ်လိၤန့ၣ် အဝဲပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒ်လဲၣ်

အဆၢဒိၣ် ၁၈

ယ့ၣ်ၡူးမၤ တၢ်လီၤလးတဖၣ်

တၢ်လီၤလးလၢယ့ၣ်ၡူးမၤဝဲတဖၣ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢကစၢ်မ့ၢ်ပၢဟီၣ်ခိၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်တၢ်ကမၤအသးဒ်လဲၣ်

အဆၢဒိၣ် ၁၉

ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်စံးပာ်လၢဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်

တၢ်ပနီၣ်လၢ ယ့ၣ်ၡူးဟ့ၣ်တ့ၢ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်န့ၣ် အခီပညီမ့ၢ်ဒ်လဲၣ်

အဆၢဒိၣ် ၂၀

ယ့ၣ်ၡူးခရံာ် ဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤ

တချုးလၢ ယ့ၣ်ၡူးဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အီၤ ဒီးဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤလၢ သ့ၣ်တၢၣ်အလိၤအဆၢကတီၢ် ကစၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲ မူးပွဲအသီတခါန့ၣ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်

အဆၢဒိၣ် ၂၁

ယ့ၣ်ၡူးမူထီၣ်က့ၤလံ

ကစၢ်ယွၤဒုးဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤ ယ့ၣ်ၡူးန့ၣ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် သ့ၣ်ညါထီၣ်ဝဲလၢကျဲဒ်လဲၣ်.

အဆၢဒိၣ် ၂၂

တၢ်မၢဖိတဖၣ် စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢ တၢ်သးဒူအပူၤ

ဖဲဘူၣ်ယဲၢ်ဆံအနံၤန့ၣ် တၢ်မနုၤဟဲကဲထီၣ်အသးလဲၣ်. ဖဲယ့ၣ်ၡူးအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်အခါန့ၣ် ဒုၣ်ဒါတဖၣ် မၤဆၢက့ၤအဝဲသ့ၣ်ဒ်လဲၣ်

အဆၢဒိၣ် ၂၃

တၢ်သးခုကစီၣ် ရၤလီၤအသး

ဖဲစီၤပီလူးမၤဘျါက့ၤ ပိာ်ခွါတဂၤလၢဝ့ၢ်လူစတြၤပူၤအခါ တၢ်မနုၤဟဲကဲထီၣ်အသးလဲၣ်. ဘၣ်မနုၤအဃိစီၤပီလူးဘၣ်လဲၤဝဲဆူ ရိမ့ၤလဲၣ်

အဆၢဒိၣ် ၂၄

စီၤပီလူးကွဲးလံာ်ပရၢဆူ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်အအိၣ်

တၢ်ကရၢကရိထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ကသ့ဂ့ၤဂ့ၤအဂီၢ် စီၤပီလူးဟ့ၣ်တ့ၢ်ဝဲ တၢ်နဲၣ်လိမနုၤလဲၣ်. ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်စံးပာ်အချံအသၣ်န့ၣ် အဝဲတဲဝဲဒ်လဲၣ်.

အဆၢဒိၣ် ၂၅

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးဘၣ်ဃးဒီး တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်, သကဲာ်ပဝး, ဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ

ခရံာ်ဖိတဂၤန့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် သ့ဒ်လဲၣ်. ပပာ်ဖျါထီၣ်လၢပအဲၣ်ကစၢ်ယွၤ သ့လၢကျဲဒ်လဲၣ်

အဆၢဒိၣ် ၂၆

ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်က့ၤ ပၤရဒံစူး

လံာ်လီၣ်ဖျါ ကျၢၢ်တံၢ်ဝဲ လံာ်စီဆှံအတၢ်ကစီၣ် လၢကျဲဒ်လဲၣ်

လံာ်စီဆှံအတၢ်ကစီၣ်​— တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤ

ယဟိဝၤယွၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲတဆီဘၣ်တဆီလၢ ယ့ၣ်ၡူးကကဲထီၣ်မ့းၡံအၤဒီး အဝဲကမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ ကမၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤဟီၣ်ခိၣ်လၢ ပၤရဒံစူး

လံာ်စီဆှံအတၢ်ဆၢကတီၢ် အကျိၤအကျဲ

ကွၢ်လံာ်စီဆှံအတၢ်ဆၢကတီၢ် အကျိၤအကျဲလၢ လံာ်စီဆှံတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအပူၤ, စးထီၣ်လၢ ချ.ခ.န ၄၀၂၆ တုၤလီၤလၢ ခ.န ၁၀၀ ဃၣ်ဃၣ်