ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​န့ၣ် မ့ၢ်​မနုၤ​လဲၣ်

ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​န့ၣ် မ့ၢ်​မနုၤ​လဲၣ်

န​က​စံး​လၢ ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​န့ၣ်​မ့ၢ် . . .

 • တၢ်အိၣ်​လၢ​ပ​သးပူၤ​ဧါ

 • တၢ်လီၢ်​တတီၤတီၤ​လၢ မူခိၣ်​ဧါ

 • တၢ်ပၢ​တၢ်ပြး​တခါ လၢ​မူခိၣ်​ဧါ

 လံာ်စီဆှံ​စံး​ဝဲ​ဒ်လဲၣ်

“မူခိၣ်​အ​ကစၢ်​က​ပာ်လီၤ ဘီမုၢ်​တဘီမုၢ် လၢ​အ​တ​ဟးဂီၤ​ဘၣ် လီၤထူ​လီၤယိာ်​ဘၣ်.”—ဒၤနံးယ့လး ၂:၄၄, မ့ၣ်​စံၣ် လံာ်စီဆှံ.

“ဒီး​တၢ်​ဟ့ၣ်လီၤ​အီၤ[ယ့ၣ်ၡူး] လၢ​တၢ်ပၢ​တၢ်​အလီၢ်, ဒီး​တၢ်​လၤကပီၤ, ဒီး​တၢ်​အဘီ​အမုၢ် . . . လီၤ. အ​ပၢတၢ်​အလီၢ်​န့ၣ် မ့ၢ်​တၢ်ပၢ​အလီၢ်​အထူ​အယိာ် လၢ​အ​တ​လၢာ်ကွံာ်​ဘၣ်.” —ဒၤနံးယ့လး ၇:၁၄.

လံာ်စီဆှံ​အဆၢ​လၢ​ထး​အံၤ အဘျုး​အိၣ်​လၢ​နဂီၢ်​ဒ်လဲၣ်

 • ခီဖျိ​လၢ​တၢ်ပၢ​တၢ်ပြး​အတီ​အလိၤ​အံၤ​အဃိ န​ဒိးန့ၢ်​ဘၣ်​တၢ်ဘျုး​တၢ်ဖှိၣ်​သ့ဝဲ​လီၤ.—ယၡါယၤ ၄၈:၁၇, ၁၈.

 • လၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​သီ​အ​ပူၤ​န့ၣ် န​တၢ်အိၣ်မူ​က​ပှဲၤ​ဒီး တၢ်​သူၣ်ဖှံ​သးညီ ဃုာ်ဒီး​တၢ်​အိၣ်ဆူၣ်​အိၣ်​ချ့ လၢ​အဂ့ၤ လီၤ.—လီၣ်ဖျါ ၂၁:၃, ၄.

 တၢ်​လၢ​လံာ်စီဆှံ​စံး​ဝဲ​န့ၣ် ပ​နာ်​အီၤ​သ့ သပှၢ်​ကတၢၢ်​ဧါ

သ့ဝဲ​လီၤ. မ့ၢ်​လၢ​တၢ်ဂ့ၢ်​လၢ​လာ်​တဖၣ်​အံၤ အဃိ​လီၤ.

 • ယ့ၣ်ၡူး ပာ်ဖျါ​တ့ၢ်​ဝဲ တၢ်​လၢ​ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​က​မၤဝဲ​တဖၣ်​လီၤ. ယ့ၣ်ၡူး သိၣ်လိ​အပျဲၢ်​အဘီၣ်​တဖၣ်​လၢ က​ဃ့​ဘါ​ထုကဖၣ်​လၢ ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​က​ဟဲ​ဒီး ယွၤ​အ​တၢ်​ဘၣ်သး က​ဟဲ​လၢထီၣ်​ပှဲၤထီၣ်​လၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ​အဂီၢ်​လီၤ. (မးသဲ ၆:၉, ၁၀) ဖဲ​တၢ်​ဃ့​ထုကဖၣ်​အံၤ ဟဲ​လၢထီၣ်​ပှဲၤထီၣ်​အခါ တၢ်​က​မၤ​အသး​ဒ်လဲၣ်​န့ၣ် ယ့ၣ်ၡူး​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်​န့ၢ်​ပှၤလီၤ.

  အဒိ ဖဲ​ယ့ၣ်ၡူး အိၣ်​လၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ​အခါ အဝဲ​ဒုးအီၣ်​ဝဲ ပှၤလၢ​တၢ်​သၣ်ဝံၤအသး, မၤဘျါ ပှၤဆူး​ပှၤဆါ ဒီး​မၤ​သမူထီၣ်​က့ၤ​ပှၤသံ​သ့ၣ်​တဖၣ်​လီၤ. (မးသဲ ၁၅:၂၉-၃၈; ယိၤဟၣ် ၁၁:၃၈-၄၄) ခီဖျိ​လၢ​ယ့ၣ်ၡူး​မၤဝဲ​တၢ်​သ့ၣ်​တဖၣ်​အံၤ​အဃိ ပ​သ့ၣ်ညါ​ဘၣ် တၢ်​လၢ ယွၤ​အဘီ​အမုၢ် က​မၤဝဲ​လၢ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​တဖၣ်​အဂီၢ်​န့ၣ်​လီၤ. ယ့ၣ်ၡူး​မ့ၢ်​ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​အ​စီၤပၤ​အဃိ ခါဆူညါ​န့ၣ် အဝဲ​က​ပၢဝဲ​ဟီၣ်ခိၣ်​န့ၣ်​လီၤ.—လီၣ်ဖျါ ၁၁:၁၅.

 • ဟီၣ်ခိၣ် တၢ်အိၣ်​အသး​တဖၣ် ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ တ​ယံာ်လၢၤဘၣ်​န့ၣ် ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​က​ဟဲဝဲ​လီၤ. ယ့ၣ်ၡူး တဲဆိ​ပာ်စၢၤ​ဝဲ​လၢ တချုး​ယွၤ​အဘီ​အမုၢ် ဒုးအိၣ်​ထီၣ်​တၢ်ဃူ​တၢ်ဖိး​လၢ ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ​ဒံး​ဘၣ်​န့ၣ် ဟီၣ်ခိၣ်​အံၤ​က​ပှဲၤဝဲ​ဒီး တၢ်ဒုး​တၢ်ယၤ, တၢ်​သၣ်​ဝံၤ​လီၤဒိ, ဒီး​ဟီၣ်ခိၣ်​က​ဟူး​ဝဲ​လီၤ.—မးသဲ ၂၄:၃,.

  မုၢ်မဆါ​တနံၤ​အံၤ ပ​ထံၣ်ဘၣ်​ဝဲ တၢ်မၤ​အသး​တဖၣ်​အံၤ​လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ ပ​နာ်​သ့​လၢ တ​ယံာ်လၢၤဘၣ်​န့ၣ် ယွၤ​အဘီ​အမုၢ် က​မၤ​ကတၢၢ်​ကွံာ်ဝဲ တၢ်​သဘံၣ်​သဘုၣ်​ကိးမံၤဒဲး​န့ၣ်​လီၤ.

 ဆိကမိၣ်​ကွၢ်

ဖဲ​ယွၤ​အဘီ​အမုၢ် ပၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ် ပ​တၢ်အိၣ်မူ​က​မၤ​အသး​ဒ်လဲၣ်.

လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​တၢ်​စံးဆၢ​ဖဲ စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၃၇:၂၉ ဒီး ယၡါယၤ ၆၅:၂၁-၂၃ အ​ပူၤ​န့ၣ်​လီၤ.