နကစံးလၢ ယွၤအဘီအမုၢ်န့ၣ်မ့ၢ် . . .

 • တၢ်အိၣ်လၢပသးပူၤဧါ

 • တၢ်လီၢ်တတီၤတီၤလၢ မူခိၣ်ဧါ

 • တၢ်ပၢတၢ်ပြးတခါ လၢမူခိၣ်ဧါ

 လံာ်စီဆှံစံးဝဲဒ်လဲၣ်

“မူခိၣ်အကစၢ်ကပာ်လီၤ ဘီမုၢ်တဘီမုၢ် လၢအတဟးဂီၤဘၣ် လီၤထူလီၤယိာ်ဘၣ်.”—ဒၤနံးယ့လး ၂:၄၄, မ့ၣ်စံၣ် လံာ်စီဆှံ.

“ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤ[ယ့ၣ်ရှူး] လၢတၢ်ပၢတၢ်အလီၢ်, ဒီးတၢ်လၤကပီၤ, ဒီးတၢ်အဘီအမုၢ် . . . လီၤ. အပၢတၢ်အလီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ပၢအလီၢ်အထူအယိာ် လၢအတလၢာ်ကွံာ်ဘၣ်.” —ဒၤနံးယ့လး ၇:၁၄.

လံာ်စီဆှံအဆၢလၢထးအံၤ အဘျုးအိၣ်လၢနဂီၢ်ဒ်လဲၣ်

 • ခီဖျိလၢတၢ်ပၢတၢ်ပြးအတီအလိၤအံၤအဃိ နဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်သ့ဝဲလီၤ.—ယရှါယၤ ၄၈:၁၇, ၁၈.

 • လၢဟီၣ်ခိၣ်သီအပူၤန့ၣ် နတၢ်အိၣ်မူကပှဲၤဒီး တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ ဃုာ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ လၢအဂ့ၤ လီၤ.—လီၣ်ဖျါ ၂၁:၃, ၄.

 တၢ်လၢလံာ်စီဆှံစံးဝဲန့ၣ် ပနာ်အီၤသ့ သပှၢ်ကတၢၢ်ဧါ

သ့ဝဲလီၤ. မ့ၢ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်လၢလာ်တဖၣ်အံၤ အဃိလီၤ.

 • ယ့ၣ်ရှူး ပာ်ဖျါတ့ၢ်ဝဲ တၢ်လၢယွၤအဘီအမုၢ်ကမၤဝဲတဖၣ်လီၤ. ယ့ၣ်ရှူး သိၣ်လိအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်လၢ ကဃ့ဘါထုကဖၣ်လၢ ယွၤအဘီအမုၢ်ကဟဲဒီး ယွၤအတၢ်ဘၣ်သး ကဟဲလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအဂီၢ်လီၤ. (မးသဲ ၆:၉, ၁၀) ဖဲတၢ်ဃ့ထုကဖၣ်အံၤ ဟဲလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်အခါ တၢ်ကမၤအသးဒ်လဲၣ်န့ၣ် ယ့ၣ်ရှူးပာ်ဖျါထီၣ်န့ၢ်ပှၤလီၤ.

  အဒိ ဖဲယ့ၣ်ရှူး အိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအခါ အဝဲဒုးအီၣ်ဝဲ ပှၤလၢတၢ်သၣ်ဝံၤအသး, မၤဘျါ ပှၤဆူးပှၤဆါ ဒီးမၤသမူထီၣ်က့ၤပှၤသံသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. (မးသဲ ၁၅:၂၉-၃၈; ယိၤဟၣ် ၁၁:၃၈-၄၄) ခီဖျိလၢယ့ၣ်ရှူးမၤဝဲတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဃိ ပသ့ၣ်ညါဘၣ် တၢ်လၢ ယွၤအဘီအမုၢ် ကမၤဝဲလၢ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယ့ၣ်ရှူးမ့ၢ်ယွၤအဘီအမုၢ်အစီၤပၤအဃိ ခါဆူညါန့ၣ် အဝဲကပၢဝဲဟီၣ်ခိၣ်န့ၣ်လီၤ.—လီၣ်ဖျါ ၁၁:၁၅.

 • ဟီၣ်ခိၣ် တၢ်အိၣ်အသးတဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ တယံာ်လၢၤဘၣ်န့ၣ် ယွၤအဘီအမုၢ်ကဟဲဝဲလီၤ. ယ့ၣ်ရှူး တဲဆိပာ်စၢၤဝဲလၢ တချုးယွၤအဘီအမုၢ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢဒံးဘၣ်န့ၣ် ဟီၣ်ခိၣ်အံၤကပှဲၤဝဲဒီး တၢ်ဒုးတၢ်ယၤ, တၢ်သၣ်ဝံၤလီၤဒိ, ဒီးဟီၣ်ခိၣ်ကဟူးဝဲလီၤ.—မးသဲ ၂၄:၃,.

  မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ပထံၣ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်မၤအသးတဖၣ်အံၤလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပနာ်သ့လၢ တယံာ်လၢၤဘၣ်န့ၣ် ယွၤအဘီအမုၢ် ကမၤကတၢၢ်ကွံာ်ဝဲ တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကိးမံၤဒဲးန့ၣ်လီၤ.

 ဆိကမိၣ်ကွၢ်

ဖဲယွၤအဘီအမုၢ် ပၢဟီၣ်ခိၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပတၢ်အိၣ်မူကမၤအသးဒ်လဲၣ်.

လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲတၢ်စံးဆၢဖဲ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၇:၂၉ ဒီး ယရှါယၤ ၆၅:၂၁-၂၃ အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဆှၢလီၤဆူ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အအိၣ်တက့ၢ်–

ဒ်သိးနကထံၣ်ဘၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် လီၢ်အိၣ်ဆိးတဖၣ် အစရီအလၢအပှဲၤအဂီၢ်, ကွၢ် www.jw.org/ksw ဒီးစံၢ်လီၤ ဘၣ်ဃးဒီးပှၤ, ဆဲးကျိး တက့ၢ်.

သူတၢ်ဂီၤအံၤလၢ နကကွၢ်တၢ်ဂီၤမူလၢအမ့ၢ် ဘၣ်မနုၤအဃိ ဘၣ်မၤလိလံာ်စီဆှံလဲၣ် အဂီၢ်တက့ၢ်