ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

 တၢ်​မၤလိ ၂၅

ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ပ​သူၣ်ထီၣ်​ဘီမုၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်​လဲၣ် ဒီး​ပ​သူၣ်ထီၣ်​အီၤ​ဒ်လဲၣ်

ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ပ​သူၣ်ထီၣ်​ဘီမုၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်​လဲၣ် ဒီး​ပ​သူၣ်ထီၣ်​အီၤ​ဒ်လဲၣ်

ကီၢ်ဘိၣ်လ့ဘံယါ

ကီၢ်နဲးကၠံရံယါ, တချုး​သူၣ်ထီၣ်​ဒံး​အခါ​ဒီး သူၣ်ထီၣ်​ဝံၤ​အလီၢ်​ခံ

ကီၢ်တဟံၣ်ထံၣ်

ပ​တၢ်​ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ်​အလီၢ်​န့ၣ် ဘၣ်​တၢ်​ကိး​အီၤ​လၢ ဘီမုၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်​လီၤ. တၢ်​လၢ​ဘီမုၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်​န့ၣ် အဲၣ်ဒိးစံးဝဲ တၢ်လီၢ်​လၢ​ပှၤ​ကတိၤ​သကိး လံာ်စီဆှံ​အ​တၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်​လၢ​အမ့ၢ် ယွၤ​အဘီ​အမုၢ်​တၢ်သးခု​ကစီၣ်​အဂ့ၢ်​လၢ ယ့ၣ်ၡူး​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​တ့ၢ်​ဝဲ​န့ၣ်​လီၤ. —လူၤကၣ် ၈:၁.

ဘီမုၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်​လၢ လီၢ်ကဝီၤ​ပူၤ​န့ၣ် ပ​သူ​အီၤ​လၢ​တၢ်ဘူၣ်​တၢ်ဘါ အမ့ၢ်​အတီ​အဂီၢ်​လီၤ. မ့ၢ်​တၢ်လီၢ်​လၢ​ယဟိဝၤ​ပှၤအုၣ်​အသး​တဖၣ် သုးကျဲၤဝဲ​တၢ်​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ တၢ်သးခု​ကစီၣ်​တၢ်မၤ​န့ၣ်​လီၤ. (မးသဲ ၂၄:၁၄) ဘီမုၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်​တဖၣ် အ​ဒိၣ်​အလဲၢ်​ဒီး အက့ၢ်​အဂီၤ​န့ၣ်​လီၤဆီ​လိာ်အသး​လီၤ. ဒီး​တဘၣ်​တၢ်သူၣ်ထီၣ်​အီၤ လီၤဘီ​လီၤမုၢ်​ဘၣ်. ဘီမုၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်​တနီၤ​န့ၣ် ဘၣ်​တၢ်​သူ​အီၤ​အါန့ၢ်ဒံး တၢ်​အိၣ်ဖှိၣ်​တ​ဖုလီၤ. လၢ​ပူၤကွံာ် အ​နံၣ်​တယံာ်ဒံးဘၣ်​အတီၢ်ပူၤ ပှၤ​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​တၢ်ဖိ​တဖၣ်​အါထီၣ်​ဒီး တၢ်​အိၣ်ဖှိၣ်​အါထီၣ်​အဃိ ပ​သူၣ်ထီၣ်​ဘီမုၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်​အသီ အ​ဖျၢၣ်​လၢ​အ​ကလး (လၢ​တၢ်ထိၣ်​ဃူ​အ​ပူၤ​န့ၣ် ပ​သူၣ်ထီၣ်​တသီ​ယဲၢ်​ဖျၢၣ်) န့ၣ်​လီၤ. ဘီမုၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်​တဖၣ်​အံၤန့ၣ် ပ​သူၣ်ထီၣ်​အီၤ​သ့​လၢ​ကျဲ​ဒ်လဲၣ်.—မးသဲ ၁၉:၂၆.

ပ​သူၣ်ထီၣ်​အီၤ​လၢ တၢ်မၤဘူၣ်​လၢ​ဘၣ်​တၢ်ဟံးန့ၢ်​အီၤ​လၢ စ့​ပာ်ဖှိၣ်​လီၤ. တၢ်မၤဘူၣ်​တဖၣ်​အံၤ ဘၣ်​တၢ်​ဆှၢ​အီၤ​ဆူ ဝဲၤတြၢ်​လီၤ. စ့​အံၤန့ၣ်​ဘၣ်​တၢ်​သူ​အီၤ​ဖဲ တၢ်သူၣ်ထီၣ်​ဘီမုၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်​အသီ​တဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်​ဘှီဂ့ၤ​ထီၣ်​က့ၤ ဘီမုၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်​တဖၣ်​အခါ​န့ၣ်​လီၤ.

ဘၣ်​တၢ်သူၣ်ထီၣ်​အီၤ​လၢ ပှၤ​မၤစၢၤ​တၢ်ဖိ​လၢ ဟဲ​လၢ​တၢ်အိၣ်သး​အ​ကလုာ်​ကလုာ်​လၢ တ​ဟံးန့ၢ်​အဘူး​အလဲ​န့ၣ်​လီၤ. လၢ​ထံကီၢ်​အါမး​အ​ပူၤ ပ​ကရၢကရိ​ထီၣ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်​ဘီမုၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်​ကရူၢ်​တဖၣ် န့ၣ်​လီၤ. ပှၤ​ဘှီ​တၢ်ဖိ​ဒီး ပှၤ​မၤစၢၤ​တၢ်ဖိ​တဖၣ် လဲၤဝဲ​ဆူ​တၢ်​အိၣ်ဖှိၣ်​တဖု​ဘၣ်​တဖု ပၢၢ်​လၢ​တၢ်လီၢ်​လၢ​အယံၤ လၢ​အိၣ်​လၢ​ထံကီၢ်​အ​ပူၤ​လီၤ. အဝဲသ့ၣ်​လဲၤဝဲ ဒ်သိး​က​မၤစၢၤ​ပှၤအုၣ်​အသး​လၢ အိၣ်​ဖဲ​န့ၣ်​တဖၣ်​လၢ က​သူၣ်ထီၣ်​ဘီမုၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်​အဂီၢ်​လီၤ. လၢ​ထံကီၢ်​အဂၤ​တနီၤ​န့ၣ် ပ​ဟ့ၣ်လီၤ​မူဒါ​လၢ ပှၤအုၣ်​အသး​လၢ​အ​တုၤထီၣ်​ထီၣ်ဘး​တဖၣ် လၢ​က​ပၢဆှၢ​ရဲၣ်ကျဲၤ တၢ်သူၣ်ထီၣ်​ဘှီထီၣ်​ဒီး ဘှီဂ့ၤ​ထီၣ်​က့ၤ​ဘီမုၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်​တဖၣ်​န့ၣ်​လီၤ. လၢ​တၢ်လီၢ်​ကိး​တီၤ​ဒဲး​န့ၣ် ဖဲ​ပှၤ​သူၣ်ထီၣ်​ဘီမုၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်​တဖၣ်​အခါ ပှၤလၢ​ဘှီ​တၢ်​သ့​ဂ့ၤဂ့ၤ​တဖၣ် ဟ့ၣ်လီၤ​အသး​လၢ က​မၤစၢၤ​တၢ်​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်​သနာ်က့ ပှၤ​မၤစၢၤ​တၢ်​အါ​ကတၢၢ်​န့ၣ်​မ့ၢ်ဒၣ် လီၢ်ကဝီၤ​တၢ်​အိၣ်ဖှိၣ်​ဖိ​တဖၣ်​လီၤ. တၢ်မၤ​သ့ၣ်​တဖၣ်​အံၤ​ကဲထီၣ်​လိၣ်ထီၣ်​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အသး​စီဆှံ​ဒီး ကစၢ်​အ​ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်​တဖၣ် အ​တၢ်​ဂုာ်ကျဲးစၢး​လၢ သးဒီဖျၢၣ်​အဃိ​လီၤ.—စံးထီၣ်​ပတြၢၤ ၁၂၇:၁; ကလီးစဲ ၃:၂၃.

  • ပ​တၢ်​ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ်​အလီၢ်​န့ၣ် ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ပ​ကိး​အီၤ​လၢ ဘီမုၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်​လဲၣ်.

  • လၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဒီဘ့ၣ်​န့ၣ် ဘီမုၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်​တဖၣ် ဘၣ်​တၢ်သူၣ်ထီၣ်​အီၤ​လၢ​ကျဲ​ဒ်လဲၣ်.