ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

 တၢ်မၤလိ ၂၈

လၢပပှာ်ယဲၤသန့အပူၤ နကထံၣ်ဘၣ်တၢ်မနုၤလဲၣ်

လၢပပှာ်ယဲၤသန့အပူၤ နကထံၣ်ဘၣ်တၢ်မနုၤလဲၣ်

ကီၢ်ဖြၣ်စ့ၣ်

ကီၢ်ဖိလဲ(န်)

ကီၢ်ရၢၡါ

ယ့ၣ်ၡူးစံးတ့ၢ် အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်လၢ “သုတၢ်ကပီၤန့ၣ် ဒုးကပီၤထီၣ်အီၤလၢ ပှၤကညီအမဲာ်ညါဒ်သိး အကထံၣ်ဘၣ်သုမၤတၢ်ဂ့ၤ, ဒီးကစံးထီၣ်ပတြၢၤ သုပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်” လီၤ. (မးသဲ ၅:၁၆) ပကမၤဒ်အံၤအဂီၢ်, ပသူစဲးဖီကဟၣ်လၢစိၤခဲအံၤ ပၣ်ဃုာ် ဒီးအ့ထၢၣ်နဲးလီၤ. ပပှာ်ယဲၤသန့ jw.org န့ၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီး ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အတၢ်နာ်ဒီးအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၤ. ဖဲန့ၣ်န့ၣ် နကထံၣ်ဘၣ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.

လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်သံကွၢ်လၢ ညီနုၢ်ပှၤသံကွၢ်တဖၣ် အတၢ်စံးဆၢ. နကထံၣ်ဘၣ်တၢ်သံကွၢ်လၢ အရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်တဖၣ်အကျါတနီၤ အတၢ်စံးဆၢန့ၣ်လီၤ. အဒိ လံာ်ဖိခံဘ့ၣ်လၢအမ့ၢ် တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် ကဟါမၢ်ကွံာ်တဘျီဘျီဧါ ဒီးပှၤသံတ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ် ကသမူထီၣ်က့ၤဒံးဧါ န့ၣ်အိၣ်ဝဲလၢ online အပူၤလၢကျိာ် ၆၀၀ ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးနကထံၣ်ဘၣ် ဟီၣ်ခိၣ်သီတၢ်ကွဲးကျိာ်ထံလံာ်စီဆှံ လၢကျိာ် ၁၃၀ ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးနကထံၣ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီး လံာ်အဂုၤအဂၤလၢ အကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢ တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံအဂီၢ်အါမးဒ်သိးဒီး လံာ်စီဆှံသိၣ်လိတၢ် နီၢ်နီၢ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ် ဒီး တၢးထီခိးတၢ် ဒီးပၢၢ်ထီၣ် (Awake!) မဲးကစံလၢ ဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်အီၤအသီ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် နဖးအီၤ, ဒိကနၣ်အီၤလၢ online အပူၤ မ့တမ့ၢ် နဒီလိးအီၤလၢ MP3, PDF ဒီး EPUB အပူၤသ့စ့ၢ်ကီးလီၤ. နထုးထီၣ် လံာ်ကဘျံးစှၤဘ့ၣ် လၢနကနီၤလီၤဆူ ပှၤလၢအသးစဲတၢ်တဂၤလၢ အနီၢ်ကစၢ်အကျိာ်သ့လီၤ. လံာ်လဲၢ်လၢပထုးထီၣ်အီၤတနီၤ ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါက့ၤအီၤလၢ စုပနီၣ်ကျိာ်အကလုာ်ကလုာ်လၢ တၢ်ဂီၤမူလီၤ. ဖဲနချုးအဆၢကတီၢ်န့ၣ် နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးဒိကနၣ် တၢ်ဖးလံာ်စီဆှံဒ်တၢ်ဂဲၤဒိပူနီၢ်နီၢ်အသိး, လံာ်စီဆှံတၢ်ဂဲၤဒိပူတဖၣ် ဒီးတၢ်ဒ့တၢ်အူလၢအမုာ်န့ၣ် နဒီလိး (download) အီၤလၢပပှာ်ယဲၤသန့အပူၤ သ့လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢဘၣ်ဃးဒီး ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်. တၢ်ဂ့ၢ်အဂၤတဖၣ်လၢပပာ်ထီၣ်အီၤလၢ အ့ထၢၣ်နဲးအပူၤန့ၣ်မ့ၢ်ဝဲဒၣ် တၢ်ကစီၣ်အသီဒီး တၢ်ဂီၤမူအဖုၣ်တဖၣ်လၢဘၣ်ဃးဒီး ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်, တၢ်မၤအသးလၢဘၣ်ဃးဒီး ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ်ဒီး ပမၤစၢၤပှၤလၢ အဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဖၣ်ဒ်လဲၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. နကထံၣ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ကဘၣ်တၢ်မၤအီၤဆူညါတဖၣ် ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီးပဝဲၤတြၢ်တဖၣ် ဒ်သိးနဆဲးကျိးဒီးပှၤ ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပပှာ်ယဲၤသန့အံၤ ကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢ ပကမၤကပီၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ အတၢ်ကပီၤဆူ တၢ်လီၢ်လၢအယံၤကတၢၢ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကညီလၢကီၢ်မိၢ်ပှၢ်ခဲလၢာ်, ဃုာ်ဒီးပှၤလၢအအိၣ်လၢ အၣ်ထၣ်တံကၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အဘျုးစ့ၢ်ကီးလီၤ. ပဃ့ဘါထုကဖၣ်လၢ “ယွၤအကလုၢ်ကထါကဃ့ၢ်” လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်, ဒ်သိးယွၤအလၤကပီၤ ကအိၣ်ဖျါထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.—၂ သ့းစၤလနံ ၃:၁.

  • ပှၤအါဂၤကသ့ၣ်ညါထီၣ် လံာ်စီဆှံတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂီၢ် jw.org မၤစၢၤဝဲသ့ဒ်လဲၣ်.

  • မ့ၢ်နအဲၣ်ဒိးဃုသ့ၣ်ညါ တၢ်မနုၤလၢ ပပှာ်ယဲၤသန့ အပူၤလဲၣ်.