ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

 တၢ်မၤလိ ၁၄

ပှၤလဲၤလၢညါ ထီၣ်ကၠိမနုၤတဖၣ်သ့လဲၣ်

ပှၤလဲၤလၢညါ ထီၣ်ကၠိမနုၤတဖၣ်သ့လဲၣ်

အမဲရကၤ ကီၢ်စၢဖှိၣ်

ကံးလဧးကၠိ, ဖဲးထၢၣ်စ့ၣ်, နယူယီး

ကီၢ်ဖနါမါ

ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤဝဲ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ လၢနီၢ်သးတခီ ယံာ်တ့ၢ် လံလီၤ. ကၠိတဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ လီၤဆီဒၣ်တၢ်လၢ ပှၤလၢအဟ့ၣ်လီၤအသး လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢပှဲၤ လၢဘီမုၢ်တၢ်သးခုကစီၣ် တၢ်မၤအဂီၢ်လီၤ. ခီဖျိလၢကၠိတဖၣ်အံၤ အတၢ်သိၣ်လိအဃိ ကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢ အဝဲသ့ၣ် ‘မၤတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မၤ လၢလၢပှဲၤပှဲၤ’ ကသ့အဂီၢ်လီၤ.—၂ တံၤမသ့း ၄:၅.

ပှၤလဲၤလၢညါကၠိ. ပှၤတဂၤဂၤလၢအမၤ ပှၤလဲၤလၢညါ ဘူးကပှဲၤထီၣ်တနံၣ်န့ၣ် ကထီၣ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်မၤလိကၠိလၢအယံာ်ဝဲဃုသီ လၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ကဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ ဘီမုၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်လၢ အဘူးဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ. ကၠိအံၤအတၢ်တိာ်ပာ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒ်သိးကမၤစၢၤ ပှၤလဲၤလၢညါတဖၣ် လၢကဘူးထီၣ်ဒီးယဟိဝၤယွၤ, ကကဲထီၣ်ပှၤသိၣ်လိတၢ်စဲၣ်နီၤ လၢတၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤ ကိးသနၢၣ်ဒဲးအပူၤ ဒီးကမၤတၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤလၢ တၢ်သးတီထီဘိန့ၣ်လီၤ.

ပှၤစိာ်ဘီမုၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်ဖိအကၠိ. ကၠိလၢအယံာ်ဝဲခံလါအံၤ ဘၣ်တၢ်ကတဲာ်ကတီၤအီၤလၢ ကသိၣ်လိပှၤလဲၤလၢညါလၢ အအိၣ်ဒီးတၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အသးအိၣ်ပာ်တ့ၢ်အတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်လၢ ကလဲၤမၤတၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤလၢ တၢ်လီၢ်လၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ဒၣ်အဝဲသ့ၣ်စံးဝဲ “ကွၢ်ကွၢ်, ယၤလီၤ. မၢလီၤယၤတက့ၢ်” ဒီးကွၢ်လိမၤဒိးဝဲ ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်လၢအမ့ၢ် ပှၤစိာ်တၢ်သးခုကစီၣ် အဒိၣ်ကတၢၢ်တဂၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢလီၤ. (ယၡါယၤ ၆:၈; ယိၤဟၣ် ၇:၂၉) အဝဲသ့ၣ် ကဘၣ်လဲၤသုးအသးဆူ တၢ်လီၢ်လၢအယံၤအဃိ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ကဘၣ်မၤဘၣ်လိာ် အတၢ်အိၣ်မူအပတီၢ် ဒ်ပှၤပတီၢ်မုၢ်အသိးလီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် တၢ်ဆဲးတၢ်လၤ, မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဂီၤ ဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီ ကလီၤဆီဝဲလီၤ. ဒီးကဘၣ်မၤလိသ့အသးလၢ ကျိာ်အသီစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ကၠိအံၤမၤစၢၤဝဲ ဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခွါလၢ အအိၣ်သဘျ့တဖၣ် ဒီးနီၢ်ဒီမိဝၤတဖၣ်လၢ အသးအိၣ် ၂၃ နံၣ်တုၤ ၆၅ နံၣ်လၢ ကမၤဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ် နီၢ်သးတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါတဖၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါတဖၣ်အံၤကကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤဖဲ အဝဲသ့ၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်မူဒါအခါ တကးဘၣ်အမဲာ်ညါ မၤစၢၤအဝဲသ့ၣ်လၢ ကမၤဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ် အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် ဒ်သိးယဟိဝၤယွၤ ဒီးအတၢ်ကရၢကရိသူအဝဲသ့ၣ် လၢလၢပှဲၤပှဲၤကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကံးလဧး တၢးထီခိးတၢ်လံာ်စီဆှံကၠိ. လၢဧ့ၤဘြံၤကျိာ်န့ၣ် “ကံးလဧး” အခီပညီမ့ၢ်ဝဲ “တၢ်အုၣ်အသးအပူၣ်” လီၤ. ကံးလဧးကၠိအံၤ ဘၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အီၤဖဲ ၁၉၄၃ နံၣ် ဒီးပှၤ ၈,၀၀၀ ဘျဲၣ်လၢအဖျိထီၣ်ကၠိအံၤ ဘၣ်တၢ်ဆှၢအီၤဒ်မံးၡ့ၣ်နရ့ၣ် လၢကစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် “ပၢၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်အကတၢၢ်” အဃိတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအိၣ်ထီၣ်အါမး လၢတၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤအပူၤလီၤ. (မၤတၢ် ၁၃:၄၇) ဖဲပှၤဖျိထီၣ်ကံးလဧးကၠိဖိတဖၣ် လဲၤတုၤအဆိကတၢၢ်ဖဲ ကီၢ်ဖံၣ်ရူအခါ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တအိၣ်နီတဖုဒံးဘၣ်. ခဲအံၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်လံ ၁,၀၀၀ ဘျဲၣ်လံန့ၣ်လီၤ. ဖဲမံးၡ့ၣ်နရ့ၣ်တဖၣ် လဲၤတုၤဖဲကီၢ်ယပၣ်သီသီအခါ ပှၤအုၣ်အသးတပှဲၤထီၣ်အဂၤတဆံဒံးဘၣ်. ခဲအံၤအိၣ်လံ ၂၀၀,၀၀ဝ ဘျဲၣ်လံန့ၣ်လီၤ. ကံးလဧးကၠိန့ၣ် ယံာ်ဝဲယဲၢ်လါ ဒီးပှၤမၤလိဘၣ်ယွၤအကလုၢ်ကထါ လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလီၤ. ပှၤလဲၤလၢညါလီၤဆီ, မံးၡ့ၣ်နရ့ၣ်, ပှၤမၤတၢ်လၢဝဲၤတြၢ်သ့ၣ်တဖၣ်, မ့တမ့ၢ် ကဝီၤအပှၤကွၢ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကွဲမုာ်အဝဲသ့ၣ်လၢကထီၣ်ဝဲ ကၠိအံၤအဂီၢ်လီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ်ထီၣ်ကၠိအံၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်သိၣ်လိမၤယုၤလၢ အပတီၢ်ထီ ဒ်သိးကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဝဲ တၢ်သးခုကစီၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

  • ပှၤလဲၤလၢညါကၠိန့ၣ် အတၢ်တိာ်ပာ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

  • ပှၤစိာ်ဘီမုၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်ဖိအကၠိန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကတဲာ်ကတီၤအီၤလၢ မတၤတဖၣ်အဂီၢ်လဲၣ်.