ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

 တၢ်မၤလိ ၈

ဖဲပထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်အခါ ဘၣ်မနုၤအဃိ ပကူကၤဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်လဲၣ်

ဖဲပထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်အခါ ဘၣ်မနုၤအဃိ ပကူကၤဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်လဲၣ်

ကီၢ်အဲးစလဲ(န်)

ကီၢ်မဲးကစံၣ်ကိၣ်

ကီၢ်ကံၣ်နံၣ်-ဘံၣ်စီး

ကီၢ်ဖံးလံးဖံ(စ်)

မ့ၢ်နပာ်သူၣ်ပာ်သး တၢ်ဂီၤလၢလံာ်အံၤအပူၤ စ့ၢ်ကီးဧါ. ဖဲယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် လဲၤထီၣ်ဝဲ အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်အခါ အဝဲသ့ၣ်ကူကၤဝဲဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိ ပကူကၤဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်လဲၣ်.

ပအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါထီၣ်လၢ ပယူးယီၣ်ပာ်ကဲ ပကစၢ်ယွၤအဃိလီၤ. ကစၢ်ယွၤန့ၣ်တကွၢ်ထဲဒၣ် ပနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤဘၣ်. ကစၢ်ကွၢ်ဝဲ တၢ်အိၣ်လၢပသးပူၤလီၤ. (၁ ၡမူၤအ့လး ၁၆:၇) ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲပပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ပသးလၢ ပကဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ကစၢ်အခါ, ပအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ယူးယီၣ်ပာ်ကဲကစၢ်ယွၤဒီး ပှၤဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်တၢ် ကဒဲကဒဲတဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ဘၣ်လဲၤထီၣ်ရူလၢ ပှၤစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်အမဲာ်ညါန့ၣ် မ့ၢ်လၢပအဲၣ်ဒိးပာ်ကဲ အလီၢ်အလၤအဃိ တမ့ၢ်လၢပကလဲၤကူကၤ နါစံၣ်နါစိၤဘၣ်. ဒ်န့ၣ်အသိး ပကူပသိးလၢ ပကထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ပတၢ်ယူးယီၣ်ပာ်ကဲ ယဟိဝၤယွၤလၢ “အစံၣ်ညီၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်” ဒီးတၢ်လီၢ်လၢ ပဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ကစၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.—၁ မိၤၡ့ ၁၈:၂၅.

ပပာ်ဖျါထီၣ်ပတၢ်အိၣ်မူ သကဲာ်ပဝးလၢအဂ့ၤလီၤ. လံာ်စီဆှံဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ခရံာ်ဖိတဖၣ်လၢက “ကူတၢ်သိးတၢ် ဖဲအဂ့ၤအဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. (၁ တံၤမသ့း ၂:၉, ၁၀) “ကူတၢ်သိးတၢ်ဖဲအဂ့ၤအဘၣ်” န့ၣ်အခီပညီမ့ၢ် တၢ်ဟးဆှဲးကူကၤလၢ အတဖျါဆဲးလၤ မ့တမ့ၢ် တဘံၣ်တဘၢလၢ အထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ် ပှၤအသးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤအံၤ အခီပညီအိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢ ပတကူတသိးတၢ်ကူတၢ်ကၤလၢအနါစိၤဘၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံ တၢ်သိၣ်တၢ်သီ အိၣ်ဒ်အံၤသနာ်က့ ပကဃုထၢတၢ်ကူတၢ်သိးအဂီၢ် ကျဲအဂၤအိၣ်ဒံးဝဲလီၤ. ပတၢ်ကူတၢ်သိးလၢ အဂ့ၤအဘၣ်န့ၣ် “ကယၢကယဲ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤ, ယွၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ” ဒီးကကဲထီၣ်တၢ် “စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ” လီၤ. (တံတူး ၂:၁၀; ၁ ပ့းတရူး ၂:၁၂) ပမ့ၢ်ကူကၤဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ် ဖဲပထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ကထုးန့ၢ်ပှၤဂၤအသး ဒီးအဝဲသ့ၣ်စ့ၢ်ကီး ကသးအိၣ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် ယဟိဝၤယွၤန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢ နတၢ်ကူတၢ်သိး လၢအဂ့ၤတအိၣ်ဘၣ်သနာ်က့ တဘၣ်သးဆံးလၢ နကလဲၤထီၣ်ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်တဂ့ၤ. ပကကူကၤကဆှဲကဆှီဒီး ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်အဂီၢ် ပတလိၣ်ပှ့ၤတၢ်ကူတၢ်ကၤလၢအပှ့ၤဒိၣ် မ့တမ့ၢ် ကယၢကယဲပသး ဃံဃံလၤလၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

  • ဖဲပဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤအခါ ပတၢ်ကူတၢ်ကၤန့ၣ် အရ့ဒိၣ်ထဲလဲၣ်.

  • ပကဃုထၢ တၢ်ကူတၢ်သိးအကြၢးအဘၣ်အဂီၢ် လံာ်စီဆှံအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်မနုၤတဖၣ် နဲၣ်လိပှၤလဲၣ်.