ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

မတၤတဂၤ ပၢဟီၣ်ခိၣ်လဲၣ်

မတၤတဂၤ ပၢဟီၣ်ခိၣ်လဲၣ်

နကစံးဆၢဒ်လဲၣ် . . .

  • ကစၢ်ယွၤဧါ.

  • ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိဧါ.

  • မုၣ်ကီၤလံၢ်ဧါ.

 လံာ်စီဆှံစံးဝဲဒ်လဲၣ်

“ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါ အိၣ်လၢတၢ်အၢတၢ်သီတဂၤ အတၢ်ပၢအဖီလာ်န့ၣ်လီၤ.”—၁ ယိၤဟၣ် ၅:၁၉, ခ့ခါစှီၤကျိာ်.

“ယွၤအဖိခွါ အိၣ်ဖျါတ့ၢ်ဝဲလၢ . . . ကမၤဟးဂီၤကွံာ် မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်မၤ တဖၣ်လီၤ.”—၁ ယိၤဟၣ် ၃:၈, မ့ၣ်စံၣ် လံာ်စီဆှံ.

လံာ်စီဆှံအဆၢလၢထးအံၤ အဘျုးအိၣ်လၢနဂီၢ်ဒ်လဲၣ်

ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ဘၣ်မနုၤအဃိ ဟီၣ်ခိၣ်အံၤပှဲၤဝဲဒီး တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်တဖၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.—လီၣ်ဖျါ ၁၂:၁၂.

ပနာ်သ့သပှၢ်ကတၢၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်အိၣ်သးတဖၣ် ကဂ့ၤထီၣ်က့ၤဝဲလီၤ.—၁ ယိၤဟၣ် ၂:၁၇.

 တၢ်လၢလံာ်စီဆှံစံးဝဲန့ၣ် ပနာ်အီၤသ့ သပှၢ်ကတၢၢ်ဧါ

သ့ဝဲလီၤ. မ့ၢ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်လၢလာ်တဖၣ်အံၤ အဃိလီၤ.

  • မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်ပၢအံၤ ကဟးဂီၤဝဲဘူးထီၣ်လံ. ယဟိဝၤယွၤ ဆၢတဲာ်အသးလၢ ကမၤကတၢၢ်ကွံာ်ဝဲ မုၣ်ကီၤလံၢ်အတၢ်ပၢန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်အၢၣ်လီၤဝဲလၢ “ကမၤဟးဂီၤ . . . မုၣ်ကီၤလံၢ်” ဒီးကမၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤ တၢ်လၢမုၣ်ကီၤလံၢ် မၤဟးဂီၤဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.—ဧ့ၤဘြံၤ ၂:၁၄

  • ကစၢ်ယွၤ ဃုထၢထီၣ် ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်လၢ ကပၢဟီၣ်ခိၣ်အဂီၢ်လီၤ. မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ပှၤလၢအပၢဟီၣ်ခိၣ်တဂၤန့ၣ် အၢသီဝဲဒိၣ်မး ဒီးဃုဝဲထဲအနီၢ်ကစၢ်အဘျုးဒၣ်ဝဲလီၤ. ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ် တလီၤဂာ်ဒီးအီၤနီတစဲးဘၣ်. ဖဲယ့ၣ်ရှူးပၢဟီၣ်ခိၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် တၢ်ကမၤအသးဒ်လဲၣ်. ကစၢ်ယွၤစံးပာ်ဝဲလၢ ယ့ၣ်ရှူးက “သးကညီၤ ပှၤဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်ဒီး ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိ . . . လီၤ. အဝဲပှ့ၤက့ၤ အဝဲသ့ၣ်အသးသမူလၢ ပှၤမၤနးမၤဖှီၣ်တၢ်အစုပူၤ . . . လီၤ.”—စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၂:၁၃, ၁၄, ခ့ခါစှီၤကျိာ်.

  • ကစၢ်ယွၤန့ၣ် တလီတၢ်ဘၣ်. လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ “ယွၤကတိၤ ကဘျံးကဘျၣ် တသ့ဘၣ်.” (ဧ့ၤဘြံၤ ၆:၁၈) ယဟိဝၤယွၤ အတၢ်စံးပာ်ကိးမံၤဒဲးန့ၣ် ကဟဲလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲနီၢ်ကီၢ်လီၤ. (ယရှါယၤ ၅၅:၁၀, ၁၁) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပနာ်သ့သပှၢ်ကတၢၢ်လၢ “ပှၤလၢအပၢဟီၣ်ခိၣ် တဂၤန့ၣ်, ကဘၣ်တၢ်တၢၤကွံာ်အီၤလၢ စီၤပၤအလီၢ်လီၤ.”—ယိၤဟၣ် ၁၂:၃၁, ခ့ခါစှီၤကျိာ်.

 ဆိကမိၣ်ကွၢ်

ပှၤလၢအပၢဟီၣ်ခိၣ်တဂၤအံၤ မ့ၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ် ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ ကမၤအသးဒ်လဲၣ်.

လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲတၢ်စံးဆၢဖဲ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၇:၁၀, ၁၁ ဒီး လီၣ်ဖျါ ၂၁:၃, ၄ အပူၤန့ၣ်လီၤ.