ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ပှၤလၢအသံတ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ် ကသမူထီၣ်က့ၤဒံးဧါ

ပှၤလၢအသံတ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ် ကသမူထီၣ်က့ၤဒံးဧါ

နကစံးဆၢဒ်လဲၣ်. . .

  • ကသမူထီၣ်က့ၤဒံးဧါ.

  • တသမူထီၣ်က့ၤလၢၤဘၣ်ဧါ.

  • ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ကသမူထီၣ်က့ၤဝဲဧါ.

 လံာ်စီဆှံစံးဝဲဒ်လဲၣ်

“ပှၤသံအတီမ့ၢ်ဂ့ၤ, တတီမ့ၢ်ဂ့ၤ, ကဂဲၤဆၢထၢၣ်က့ၤလီၤ.”—မၤတၢ် ၂၄:၁၅, မ့ၣ်စံၣ် လံာ်စီဆှံ.

လံာ်စီဆှံအဆၢလၢထးအံၤ အဘျုးအိၣ်လၢနဂီၢ်ဒ်လဲၣ်

ဖဲပှၤလၢနအဲၣ်ဘၣ်အီၤတဂၤ သံဝဲအခါ နဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်သူၣ်မံသးမုာ် သ့ဝဲလီၤ.—၂ ကရံၣ်သူး ၁:၃, ၄.

တလိၣ်လၢနပျံၤ တၢ်သံလၢၤဘၣ်.—ဧ့ၤဘြံၤ ၂:၁၅.

နအိၣ်ဒီး တၢ်မုၢ်လၢ်လၢ နကထံၣ်ဘၣ်က့ၤ ပှၤသံတ့ၢ်လၢ နအဲၣ်ဘၣ်အီၤတဖၣ်လီၤ.—ယိၤဟၣ် ၅:၂၈, ၂၉.

 တၢ်လၢလံာ်စီဆှံစံးဝဲန့ၣ် ပနာ်အီၤသ့ သပှၢ်ကတၢၢ်ဧါ

သ့ဝဲလီၤ. မ့ၢ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်လၢလာ်တဖၣ်အံၤအဃိလီၤ.

  • ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်လီၤ. လံာ်စီဆှံကိးဝဲ ယဟိဝၤယွၤလၢ “တၢ်မူအထံထီၣ်ပၢၢ်” န့ၣ်လီၤ. (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၆:၉; မၤတၢ် ၁၇:၂၄, ၂၅) ကစၢ်ဟ့ၣ် တၢ်ဘၣ်တ့ခဲလၢာ်အသးသမူအဃိ အဝဲမၤသမူထီၣ်က့ၤ ပှၤလၢအသံတ့ၢ်တဂၤ သ့ဝဲသပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ.

  • လၢညါန့ၣ် ကစၢ်ယွၤမၤသမူထီၣ်က့ၤ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်အိၣ်ဝဲလီၤ. အဒိ လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤမၤသမူထီၣ်က့ၤ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ အိၣ်ဝဲဃိးဂၤလီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ပၣ်ဃုာ်ဒီးပှၤသးစၢ်, ပှၤသးပှၢ်, ပိာ်မုၣ်, ဒီးပိာ်ခွါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတနီၤန့ၣ် သံတ့ၢ်ဝဲထဲတစိၢ်ဖိ, ဘၣ်ဆၣ်လၢအကျါတဂၤန့ၣ် အိၣ်လၢ တၢ်သွၣ်ခိၣ်အပူၤ ယံာ်ဝဲလွံၢ်သီ ဝံၤဒီးဘၣ်တၢ်မၤသမူထီၣ်က့ၤအီၤလီၤ. —ယိၤဟၣ် ၁၁:၃၉-၄၄.

  • ကစၢ်ယွၤ သးအိၣ်မၤသမူထီၣ်က့ၤ ပှၤလၢအသံတ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သံန့ၣ် ယဟိဝၤယွၤ တဘၣ်အသးနီတစဲးဘၣ်. ကစၢ်ထံၣ်ဝဲတၢ်သံဒ် ဒုၣ်ဒါတဂၤအသိးလီၤ. (၁ ကရံၣ်သူး ၁၅:၂၆) ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးမၤနၢၤဒုၣ်ဒါအဝဲအံၤ, ဒီးကစၢ်ကမၤနၢၤအီၤ ခီဖျိလၢ အကမၤသမူထီၣ်က့ၤ ပှၤသံသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ပှၤလၢအသံတ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ် ကစၢ်ယွၤတိၢ်နီၣ် အဝဲသ့ၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤဘၣ်ဝဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲး ဒီးအသးအိၣ်မၤသမူထီၣ်က့ၤ အဝဲသ့ၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢန့ၣ်လီၤ.—ယိၤဘး ၁၄:၁၄, ၁၅.

 ဆိကမိၣ်ကွၢ်

ဘၣ်မနုၤအဃိ ပသးပှၢ်ထီၣ် ဒီးဘၣ်သံဝဲလဲၣ်.

လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲတၢ်စံးဆၢဖဲ ၁ မိၤရှ့ ၃:၁၇-၁၉ ဒီး ရိမ့ၤ ၅:၁၂ အပူၤန့ၣ်လီၤ.