ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

လံာ်စီဆှံန့ၣ် မ့ၢ်နထံၣ်အီၤဒ်လဲၣ်

လံာ်စီဆှံန့ၣ် မ့ၢ်နထံၣ်အီၤဒ်လဲၣ်

နကစံးဆၢလၢလံာ်စီဆှံန့ၣ် . . .

  • မ့ၢ်လံာ်တဘ့ၣ်လၢ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲဧါ.

  • မ့ၢ်တၢ်တဲမုာ်နၢ် ဒီးတၢ်တဲပူအလံာ်ဧါ.

  • မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါဧါ.

 လံာ်စီဆှံစံးဝဲဒ်လဲၣ်

“ကယဲၢ်တၢ်ကွဲးအသးခဲလၢာ်န့ၣ်, ကွဲးအသးလၢယွၤအသးစီဆှံ” လီၤ.—၂ တံၤမသ့း ၃:၁၆, မ့ၣ်စံၣ် လံာ်စီဆှံ.

လံာ်စီဆှံအဆၢလၢထးအံၤ အဘျုးအိၣ်လၢနဂီၢ်ဒ်လဲၣ်

 

 

 

 တၢ်လၢလံာ်စီဆှံစံးဝဲန့ၣ် ပနာ်အီၤသ့ သပှၢ်ကတၢၢ်ဧါ

သ့ဝဲလီၤ. မ့ၢ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်လၢလာ်တဖၣ်အံၤ အဃိလီၤ.

  • တၢ်ဂ့ၢ်လၢလံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ် လီၤပလိာ်လိာ်အသး ကိးမံၤဒဲးလီၤ. လံာ်စီဆှံန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤယံာ်ဝဲ အနံၣ် ၁,၆၀၀ ဘျဲၣ်, ဒီးပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအဂၤ ၄ဝ ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်ကွဲးဝဲလီၤ. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအကျါ အါတက့ၢ်န့ၣ် တထံၣ်လိာ်ဘၣ်အသးနီတဘျီဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ အဝဲသ့ၣ်ကွဲးဝဲတဖၣ်န့ၣ် လီၤပလိာ်လိာ်အသးခဲလၢာ် ဒီးအတၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ် မ့ၢ်ဒၣ်တမံၤဃီလီၤ.

  • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢအလီၤတံၢ်လီၤဆဲး. ပှၤလၢအကွဲးဝဲ တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤတဖၣ်န့ၣ် ညီနုၢ်တကွဲးဖျါထီၣ်ဝဲ အပှၤကလုာ်အတၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ်တဖၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ပှၤလၢအကွဲးလံာ်စီဆှံန့ၣ် ကွဲးနီၣ်ဃာ်ဝဲ အဝဲသ့ၣ်အနီၢ်ကစၢ် အတၢ်ကမၣ်ဒီး အပှၤကလုာ် အတၢ်ကမၣ်န့ၣ်လီၤ.—၂ ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃၆:၁၅, ၁၆; စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၁:၁-၄.

  • ဝံအတၢ်စံးပာ်လၢ ပနာ်န့ၢ်အီၤသ့. ဝ့ၢ်ဘၤဘူၤလိၣ် ကဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤကွံာ်အီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်စီဆှံတဲဆိပာ်စၢၤဝဲ အနံၣ် ၂၀ဝ ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. (ယရှါယၤ ၁၃:၁၇-၂၂) လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ဝ့ၢ်ဘၤဘူၤလိၣ်ကလီၤပှီၢၲဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ် တကးဒံးဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ပှၤတဂၤလၢ အကမၤနၢၤဝ့ၢ်အံၤ အမံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.—ယရှါယၤ ၄၅:၁-၃.

    လံာ်စီဆှံ အတၢ်စံးပာ်အါမးန့ၣ် လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲ လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလံ. ပမုၢ်လၢ်လၢ ယွၤအကလုၢ်ကထါန့ၣ် ကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဒ်အံၤ တမ့ၢ်ဧါ.—၂ ပ့းတရူး ၁:၂၁.

 ဆိကမိၣ်ကွၢ်

ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါန့ၣ် မၤဂ့ၤထီၣ် နတၢ်အိၣ်မူကသ့ဒ်လဲၣ်.

လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ တၢ်စံးဆၢဖဲ ယရှါယၤ ၄၈:၁၇, ၁၈ ဒီး ၂ တံၤမသ့း ၃:၁၆, ၁၇ အပူၤန့ၣ်လီၤ.