ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

ခါဆူညါန့ၣ် တၢ်ကမၤအသးဒ်လဲၣ်

ခါဆူညါန့ၣ် တၢ်ကမၤအသးဒ်လဲၣ်

ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်အိၣ်သးတဖၣ်အံၤ . . .

  • ကအိၣ်ဒ်အလီၢ်လီၢ်ဧါ.

  • ကအၢထီၣ်နးန့ၢ်အလီၢ်ဒံးဧါ.

  • ကဂ့ၤထီၣ်က့ၤဒံးဧါ.

 လံာ်စီဆှံစံးဝဲဒ်လဲၣ်

“ဒီးယွၤကထွါကွံာ် အမဲာ်ထံခဲလၢာ်လၢအမဲာ်, ဒီးတၢ်သံတအိၣ်လၢၤဘၣ်, ဒီးတၢ်သူၣ်အုးသးအုးတအိၣ်လၢၤဘၣ်, ဒီးတၢ်ဟီၣ်တၢ်ယၢၤ တအိၣ်လၢၤဘၣ်, ဒီးတၢ်ဘှံးသူၣ်ဘှံးသး တအိၣ်လၢၤဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ တၢ်အိၣ်လၢအခီၣ်ထံးတဖၣ် ပူၤကွံာ်လံ.”—လီၣ်ဖျါ ၂၁:၃, ၄, မ့ၣ်စံၣ် လံာ်စီဆှံ.

လံာ်စီဆှံအဆၢလၢထးအံၤ အဘျုးအိၣ်လၢနဂီၢ်ဒ်လဲၣ်

နကအိၣ်ဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ အလီၤသူၣ်မံသးမုာ်လီၤ. —ယရှါယၤ ၆၅:၂၁–၂၃.

တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ တအိၣ်လၢၤဘၣ်.—ယရှါယါ ၂၅:၈; ၃၃:၂၄.

နကအိၣ်မူဘၣ်တပူၤဃီဒီး နဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီး နတံၤသကိးတဖၣ်လၢ တၢ်သးခုအပူၤ လီၤထူလီၤယိာ်လီၤ. —စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၇:၁၁, ၂၉.

 တၢ်လၢလံာ်စီဆှံစံးဝဲန့ၣ် ပနာ်အီၤသ့ သပှၢ်ကတၢၢ်ဧါ

သ့ဝဲလီၤ. မ့ၢ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်လၢလာ်တဖၣ်အံၤ အဃိလီၤ.

  • ကစၢ်ယွၤမၤလၢပှဲၤ အတၢ်စံးပာ်တဖၣ်သ့ဝဲလီၤ. လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ထဲယဟိဝၤယွၤ တဂၤဧိၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ “သ့တၢ်လၢာ်” ကစၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအတၢ်စိတၢ်ကမီၤ အကတၢၢ်တအိၣ်ဘၣ်အဃိလီၤ. (လီၣ်ဖျါ ၁၅:၃) လံာ်စီဆှံစံးဝဲလၢ “ယွၤန့ၣ်သ့တၢ်လၢာ်” အဃိ ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤမၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤ ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်အိၣ်သးတဖၣ် သ့ဝဲလီၤ. —မးသဲ ၁၉:၂၆.

  • ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိး မၤလၢပှဲၤအတၢ်စံးပာ်လီၤ. အဒိ, ယဟိဝၤယွၤသးအိၣ် မၤသမူထီၣ်က့ၤ ပှၤလၢအသံတ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.—ယိၤဘး ၁၄:၁၄, ၁၅.

    လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါထီၣ်စ့ၢ်ကီးလၢ ကစၢ်ယွၤအဖိခွါ, ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ် မၤဘျါက့ၤပှၤဆူးပှၤဆါသ့ဝဲလီၤ. လၢညါန့ၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိ ယ့ၣ်ရှူးမၤဝဲဒ်န့ၣ်လဲၣ်. မ့ၢ်လၢအသးအိၣ်မၤဝဲအဃိလီၤ. (မၢ်ကူး ၁:၄၀, ၄၁) ယ့ၣ်ရှူးပာ်ဖျါထီၣ်က့ၤ အပၢ်အတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ လၢလၢပှဲၤပှဲၤ ခီဖျိလၢအသးအိၣ်မၤစၢၤ ပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.—ယိၤဟၣ် ၁၄:၉.

    လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပနာ်သ့သပှၢ်ကတၢၢ်လၢ ယဟိဝၤယွၤဒီးယ့ၣ်ရှူးခရံာ် ခံဂၤလၢာ်န့ၣ် အဲၣ်ဒိးမၤစၢၤပှၤ ဒ်သိးပကအိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီလၢ ခါဆူညါန့ၣ်လီၤ. —စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၂:၁၂-၁၄; ၁၄၅:၁၆; ၂ ပ့းတရူး ၃:၉.

 ဆိကမိၣ်ကွၢ်

ကစၢ်ယွၤ ကမၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤ ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်လၢကျဲဒ်လဲၣ်.

လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲတၢ်စံးဆၢဖဲ မးသဲ ၆:၉, ၁၀ ဒီး ဒၤနံးယ့လး ၂:၄၄ အပူၤန့ၣ်လီၤ.