ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ကဝီၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ—ဒီး ဝဲၤတြၢ် အပှၤခၢၣ်စး

ကွၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ကဝီၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤအဂီၢ်, တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် သၢခါ ကဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အီၤလၢ ဝဲၤတြၢ် အပှၤခၢၣ်စးန့ၣ်လီၤ.

တဘၣ်တူၢ်ၡူနသးလၢ နကမၤထွဲ ခရံာ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဂ့ၤ

ပကသ့ၣ်ညါဘၣ် ခရံာ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီ မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်, ဒီးပမၤထွဲအီၤကသ့ဒ်လဲၣ်

ဃုကွၢ်တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အံၤ အတၢ်စံးဆၢ

တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အံၤ ကဘၣ်တၢ်စံးဆၢအီၤလၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ အတီၢ်ပူၤလီၤ.