ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢ်သးခုကစီၣ်လၢ ယွၤအအိၣ်

 တၢ်မၤလိ ၁၅

ဘၣ်မနုၤအဃိ နကြၢးဆဲးမၤလိ ယဟိဝၤယွၤအဂ့ၢ်လဲၣ်

ဘၣ်မနုၤအဃိ နကြၢးဆဲးမၤလိ ယဟိဝၤယွၤအဂ့ၢ်လဲၣ်

၁. နမ့ၢ်ဆဲးမၤလိလံာ်စီဆှံန့ၣ် ကကဲဘျုးလၢနဂီၢ်ဒ်လဲၣ်.

မ့ၢ်လၢနမၤလိအါထီၣ် လံာ်စီဆှံအတၢ်သိၣ်လိတဖၣ်လၢ ဘရိၣ်ခၠၣ်တဘ့ၣ်အံၤအပူၤအဃိ နတၢ်အဲၣ် ယဟိဝၤယွၤအါထီၣ်ဝဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် နကဘၣ်မၤဒိၣ်ထီၣ် တၢ်အဲၣ်အံၤထီဘိန့ၣ်လီၤ. (၁ ပ့းတရူး ၂:၂, ၃) ဒ်သိးနကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မူအထူအယိာ်အဂီၢ်န့ၣ် နကဘၣ်သုးဘူး နသးဆူယွၤအအိၣ် ခီဖျိနမၤလိ အကလုၢ်ကထါလီၤ.—ဖး ယိၤဟၣ် ၁၇:၃; ယူဒၤ ၂၁ တက့ၢ်.

နတၢ်သ့ၣ်ညါ ယွၤမ့ၢ်အါထီၣ်န့ၣ် နတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် ကဂၢၢ်ကျၢၤထီၣ်ဝဲလီၤ. တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အံၤ ကမၤစၢၤနၤလၢ နကမၤသးခုယွၤအဂီၢ်လီၤ. (ဧ့ၤဘြံၤ ၁၁:၁, ၆) တၢ်အံၤကထိၣ်ဟူး ထိၣ်ဂဲၤထီၣ်နၤဒ်သိး နကပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤနသးဒီး နကလဲလိာ်နတၢ်အိၣ်မူအကျဲန့ၣ်လီၤ.—ဖး မၤတၢ် ၃:၁၉, ၂၀ တက့ၢ်.

၂. နတၢ်သ့ၣ်ညါယွၤန့ၣ် အဘျုးအိၣ်လၢပှၤဂၤအဂီၢ်ဒ်လဲၣ်.

နအိၣ်ဒီးတၢ်ရ့လိာ်သး ဒီးယဟိဝၤယွၤဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်သ့လီၤ

နကအဲၣ်ဒိးတဲဘၣ်ပှၤဂၤလၢ တၢ်လၢနမၤလိဘၣ်တဖၣ်လီၤ. ပဝဲသ့ၣ်ခဲလၢာ် ပအဲၣ်ဒိးတဲဘၣ်ပှၤဂၤလၢ တၢ်သးခုကစီၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးနကတဲနၢ်ပၢၢ်ပှၤဂၤလၢ နတၢ်နာ်ယဟိဝၤယွၤဒီး တၢ်သးခုကစီၣ်အဂီၢ် နကဘၣ်သူလံာ်စီဆှံဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် နမ့ၢ်ဆဲးမၤလိအါထီၣ်လံာ်စီဆှံဒီး နကသ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤ.—ဖး ရိမ့ၤ ၁၀:၁၃-၁၅ တက့ၢ်.

ပှၤအါတက့ၢ်စးထီၣ်တဲဘၣ်ဝဲ အတံၤသကိး မ့တမ့ၢ် အဘူးအတံၢ်တဖၣ်လၢ တၢ်သးခုကစီၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ကူၣ်သ့တက့ၢ်. တဘၣ်တဲအဝဲသ့ၣ်လၢ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်န့ၣ်ကမၣ်တဂ့ၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အလီၢ် တဲအဝဲသ့ၣ်လၢ ယွၤအတၢ်တိာ်ပာ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်. သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်စ့ၢ်ကီးလၢ နတၢ်မၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်သးကညီၤန့ၣ် ပှၤပာ်သူၣ်ပာ်သး အါန့ၢ်ဒံးနတၢ်ကတိၤတဖၣ်လီၤ.—ဖး ၂ တံၤမသ့း ၂:၂၄, ၂၅ တက့ၢ်.

၃. နကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်မၤလိယွၤအကလုၢ်ကထါန့ၣ် ကမၤစၢၤနၤလၢ နကဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်လၢ နီၢ်သးအဂီၢ်လီၤ. လၢခံန့ၣ် နကအိၣ်ဒီး တၢ်ရ့လိာ်သး ဒီးယဟိဝၤယွၤဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိနကဲထီၣ် ကစၢ်အဒူၣ်ဖိထၢဖိသ့လီၤ.—ဖး ၂ ကရံၣ်သူး ၆:၁၈ တက့ၢ်.

 ၄. နဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ဆူညါ ကသ့ဒ်လဲၣ်.

နမ့ၢ်ဆဲးမၤလိ ယွၤအကလုၢ်ကထါန့ၣ် နကလဲၤထီၣ်လဲၤထီလၢနီၢ်သးတခီသပှၢ်တၢၢ်လီၤ. (ဧ့ၤဘြံၤ ၅:၁၃, ၁၄) မၢယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဂၤ သူဝဲလံာ်လၢအမ့ၢ် လံာ်စီဆှံသိၣ်လိတၢ်နီၢ်နီၢ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ် ဒ်သိးကမၤလိလံာ်စီဆှံဒီးနၤအဂီၢ်တက့ၢ်. ဒ်နမၤလိအါထီၣ်ယွၤအကလုၢ်ကထါအသိး နတၢ်အိၣ်မူကဂ့ၤထီၣ်ဝဲလီၤ.—ဖး စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁:၁-၃; ၇၃:၂၇, ၂၈ တက့ၢ်.

တၢ်သးခုကစီၣ်န့ၣ်ဟဲလၢ ယဟိဝၤယွၤလၢအမ့ၢ် တၢ်သးခုကစၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. နသုးဘူးနသးဆူကစၢ်အအိၣ်သ့ခီဖျိ နသုးဘူးအါထီၣ်နသးဆူ ကစၢ်အပှၤကလုာ်အအိၣ်လီၤ. (ဧ့ၤဘြံၤ ၁၀:၂၄, ၂၅) နမ့ၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢး မၤယဟိဝၤယွၤအတၢ်ဘၣ်အသးထီဘိန့ၣ် နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မူအထူအယိာ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်လၢနဂီၢ်န့ၣ် နကဘၣ်သုးဘူးနသးဆူယွၤအအိၣ်လီၤ.—ဖး တံတူး ၁: တက့ၢ်.