ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

 တၢ်​မၤလိ ၅၂

ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​သုးမုၢ်​ဂီၢ်မုၢ်

ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​သုးမုၢ်​ဂီၢ်မုၢ်

စူၤရံ​အ​စီၤပၤ​ဘ့ၣ်ဟဒး ဟဲ​ဒုးဝဲ​ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​ထီဘိ​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်​လၢ​ဝံအလံၤၡါ​ဟ့ၣ်ပလီၢ်​ဝဲ ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​အ​စီၤပၤ​ကိးဘျီဒဲး​အဃိ စီၤပၤ​ဃ့ၢ်​ပူၤဖျဲး​အသး​န့ၢ်ဝဲ​ထီဘိ​လီၤ. အဃိ စီၤဘ့ၣ်ဟဒး​အဲၣ်ဒိး ဖီၣ်​န့ၢ်ဝဲ​ဝံအလံၤၡါ​လီၤ. စီၤဘ့ၣ်ဟဒး သ့ၣ်ညါ​ဝဲ​လၢ​ဝံအလံၤၡါ အိၣ်​လၢ​ဝ့ၢ်ဒိၤသၣ်​အ​ပူၤ အဃိ​အဝဲ​ဆှၢလီၤ​ဝဲ စူၤရံ​အ​သုးဖိတဖၣ်​လၢ က​လဲၤ​ဖီၣ်​န့ၢ်​ဝံအလံၤၡါ​န့ၣ်​လီၤ.

ဖဲ​မုၢ်နၤခီ​န့ၣ် စူၤရံ​အ​သုးဖိတဖၣ်​လဲၤ​တုၤ​ဝဲ​လၢ ဝ့ၢ်ဒိၤသၣ်​လီၤ. လၢခံ​တ​ဂီၤ​န့ၣ် ဝံအလံၤၡါ​အပျဲၢ်​တဂၤ လဲၤထီၣ်​ဝဲ​လၢ​တၢ်ချၢ ဒီး​ထံၣ်စိ​ဝဲ​စူၤရံ​အ​သုးဖိတဖၣ် အိၣ်​ဝးတရံးဝဲ​ဝ့ၢ်ဒိၤသၣ်​န့ၣ်​လီၤ. အဝဲ​ပျံၤတၢ် ဒီး​ကိးပသူထီၣ်​ဝဲ​လၢ– ‘ဝံအလံၤၡါ​ဧၢ, ပ​က​မၤ​ဒ်လဲၣ်.’ ဝံအလံၤၡါ​တဲဘၣ်​အီၤ​လၢ– ‘ပ​ပှၤ​နီၣ်ဂံၢ်​အိၣ်​အါန့ၢ်ဒံး အဝဲသ့ၣ်​လီၤ.’ ဖဲ​န့ၣ်​အဆၢ​ကတီၢ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဒုးထံၣ် ဝံအလံၤၡါ​အပျဲၢ်​တဂၤ​အံၤ​လၢ ကစၢၢ်​လၢ​အ​အိၣ်​ဝးတရံး​ဝ့ၢ်​အံၤန့ၣ် ပှဲၤဝဲ​ဒီး​ကသ့ၣ်​မ့ၣ်အူ ဒီး​လ့ၣ်ကဟၣ်​မ့ၣ်အူ​န့ၣ်​လီၤ.

ဖဲ​စူၤရံ​အ​သုးဖိတဖၣ် က​ဟဲ​ဖီၣ်ဝဲ​ဝံအလံၤၡါ​အခါ အဝဲ​ဃ့​တၢ်မၤစၢၤ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​အိၣ်​လီၤ. ဝံၤဒီး​ယဟိဝၤ​ယွၤ မၤ​ဘံဘူဝဲ​ပှၤ​စူၤရံ​အ​သုးဖိတဖၣ် အ​ခိၣ်နူာ်​အဃိ​အဝဲသ့ၣ် အိၣ်​လၢ​တၢ်လီၢ်​ဖဲလဲၣ်​န့ၣ် တ​သ့ၣ်ညါ​ဝဲ​လၢၤဘၣ်. ဒီး​ဝံအလံၤၡါ​တဲဘၣ်​အဝဲသ့ၣ်​လၢ– ‘သု​ဟဲ​ဘၣ်​လၢ ဝ့ၢ်​လၢ​အ​ကမၣ်​တဖျၢၣ်​လံ. ဟဲ​ပိာ်​ယ​ခံ ယ​က​လဲၤ​ဆှၢ​သု​လၢ ပှၤ​ပိာ်ခွါ​လၢ သု​ဃု​ဖီၣ်​အီၤ​တဂၤ​အ​အိၣ်​န့ၣ်​လီၤ.’ စူၤရံ​အ​သုးဖိတဖၣ်​အံၤ  လဲၤပိာ်​ဝဲ​ဝံအလံၤၡါ​အခံ တုၤ​လီၤ​လၢ​ဝ့ၢ်​ၡၤမရံ​လီၤ. ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​အ​စီၤပၤ​န့ၣ် အိၣ်ဝဲ​လၢ ဝ့ၢ်​ၡၤမရံ​အ​ပူၤ​လီၤ.

ဖဲ​န့ၣ်​အဆၢ​ကတီၢ် ပှၤ​စူၤရံ​သုးဖိတဖၣ် သ့ၣ်ညါ​လီၤ​က့ၤ​အသး​လၢ အဝဲသ့ၣ်​ဟဲ​တုၤလၢ ဝ့ၢ်​ၡၤမရံ​အ​ပူၤ​လံ. ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​အ​စီၤပၤ​သံကွၢ် ဝံအလံၤၡါ​လၢ– ‘မ့ၢ်​ယ​က​ဘၣ်​မၤသံ​အဝဲသ့ၣ်​ဧါ.’ မ့ၢ်​ဝံအလံၤၡါ​ဟံးန့ၢ် တၢ်ခွဲး​တၢ်ယာ်​အံၤ ဒ်သိး​က​မၤသံဝဲ​ပှၤသုးဖိ​တဖၣ်​လၢ အ​အဲၣ်ဒိး​မၤဆါအီၤ​န့ၣ်​ဧါ. အဝဲ​တ​မၤဝဲ​ဒ်​န့ၣ်​ဘၣ်. ဝံအလံၤၡါ​တဲဝဲ​လၢ– ‘တဘၣ်​မၤသံ​အဝဲသ့ၣ်​တဂ့ၤ. ဒုးအီၣ်​အဝဲသ့ၣ်​တၢ်အီၣ်​တၢ်အီ ဒီး​ပျဲက့ၤ​အဝဲသ့ၣ်​တက့ၢ်.’ လၢတၢ်န့ၣ်​အဃိ စီၤပၤ​မၢ​ပှၤ​ဟဲ​စိာ်ဝဲ တၢ်အီၣ်​တၢ်အီ​အါအါ​ဂီၢ်​ဂီၢ်, ဒုးအီၣ်​ဝဲ​စူၤရံ​အ​သုးဖိတဖၣ် ဝံၤဒီး​ပျဲက့ၤ​အဝဲသ့ၣ်​လီၤ.

“ပ​အိၣ်ဒီး​တၢ်​သူၣ်ဒူ​သးဒူ​လၢ ကစၢ်​ယွၤ​အမဲာ်​ညါ, မ့ၢ်​လၢ​ပ​နာ်​လၢ ပ​မ့ၢ်​ဃ့​တၢ်​တမံၤမံၤ ဒ်​အ​တၢ်ဘၣ်​အသး​အသိး​ဒီး, အဝဲဒၣ်​က​ဒိကနၣ်​ပှၤ​အဃိ​န့ၣ်​လီၤ.”—၁ ယိၤဟၣ် ၅:၁၄, ခ့ခါစှီၤကျိာ်