ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢ်မၤလိလၢလံာ်စီဆှံအပူၤ

 တၢ်မၤလိ ၅၄

ယဟိဝၤယွၤပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဝံသးစူၤလၢ ဝံယိၤနါအဖီခိၣ်

ယဟိဝၤယွၤပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဝံသးစူၤလၢ ဝံယိၤနါအဖီခိၣ်

ဝ့ၢ်နံၤနဝ့န့ၣ်အိၣ်လၢ ကီၢ်အၤၡူၢ်အပူၤ ဒီးပှၤနံၤနဝ့ဖိတဖၣ်အၢဝဲသီဝဲဒိၣ်မးလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ယဟိဝၤယွၤမၢဝံယိၤနါ ဒ်သိးကလဲၤလၢဝ့ၢ်နံၤနဝ့ဒီး ဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤဝ့ၢ်ဖိတဖၣ် လၢအဝဲသ့ၣ် ကဆီတလဲကွံာ် အတၢ်အိၣ်မူအဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဝံယိၤနါတအဲၣ်ဒိးလဲၤဝဲဘၣ်. ဒီးအဝဲဃ့ၢ်ကွံာ်ဝဲလၢ အယံၤလီၤ. ဝံယိၤနါဒိးထီၣ်ဝဲကဘီလၢ အလဲၤဝဲဆူဝ့ၢ်တၢ်ၡံၣ်လၢ အအိၣ်ယံၤဒီးဝ့ၢ်နံၤနဝ့န့ၣ်လီၤ.

ဖဲကဘီလဲၤတၢ်အခါ ကလံၤမုၢ်ဖးဒိၣ်ဟဲအူထီၣ်ဝဲ အဃိပှၤကဘီဖိတဖၣ် ပျံၤတၢ်ဒိၣ်မးလီၤ. ပှၤကဘီဖိတဖၣ် ဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အကစၢ်ယွၤအအိၣ်လၢ– ‘ဘၣ်မနုၤအဃိ တၢ်ဟဲကဲထီၣ်အသးဒ်အံၤလဲၣ်.’ လၢခံ ဝံယိၤနါတဲဘၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢ– ‘တၢ်လၢယဟိဝၤယွၤ မၢယမၤန့ၣ်ယတမၤဘၣ်အဃိ ကလံၤမုၢ်ဖးဒိၣ်ဟဲအူထီၣ်ဝဲလီၤ. သုမ့ၢ်တၢၤလီၤယၤလၢ ပီၣ်လဲၣ်ပူၤန့ၣ် ကလံၤမုၢ်ကပတုာ်ဝဲလီၤ.’ ပှၤကဘီဖိတဖၣ် တအဲၣ်ဒိးတၢၤလီၤ ဝံယိၤနါလၢပီၣ်လဲၣ်ပူၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ဝံယိၤနါဆဲးတဲဘၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢ သုကဘၣ်တၢၤလီၤယၤလၢပီၣ်လဲၣ်ပူၤအဃိ လၢခံန့ၣ်အဝဲသ့ၣ်တၢၤလီၤဝံယိၤနါလၢ ပီၣ်လဲၣ်ပူၤလီၤ. ဒီးကလံၤမုၢ်အိၣ်ပတုာ်ဝဲလီၤ.

ဝံယိၤနါဆိကမိၣ်ဝဲလၢ တဘျီအံၤဒု ယကသံလီၤ. ဖဲဝံယိၤနါလီၤဘျၢလၢထံဖီလာ် ယိာ်ထီၣ်ယိာ်ထီၣ်အခါ အဝဲဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်ဆူ ယဟိဝၤယွၤအအိၣ်လီၤ. ဝံၤဒီး ယဟိဝၤယွၤဆှၢလီၤဝဲ ညၣ်ဖးဒိၣ်တဘ့ၣ် ဒီးညၣ်အံၤ ယူၢ်လီၤကွံာ်ဝဲဝံယိၤနါလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဝံယိၤနါတသံဘၣ်. ဖဲဝံယိၤနါအိၣ်လၢ ညၣ်ဖးဒိၣ်အဟၢဖၢပူၤအခါ အဝဲဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်ဆူ ယဟိဝၤယွၤအအိၣ်လၢ– ‘ယအၢၣ်လီၤအီလီၤနၤလၢ ယကဒိကနၣ်နကလုၢ်ထီဘိလီၤ.’ ယဟိဝၤယွၤကွၢ်ထွဲ ဝံယိၤနါဂ့ၤဂ့ၤအဃိ ဖဲအဝဲအိၣ်လၢညၣ်ဟၢဖၢပူၤ သၢသီဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် ညၣ်ဖးဒိၣ်ဘှိးထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢခိခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်လၢယဟိဝၤယွၤမၤစၢၤ ဝံယိၤနါဒ်အံၤအဃိ မ့ၢ်ဝံယိၤနါတလိၣ်လဲၤလၢ ဝ့ၢ်နံၤနဝ့လၢၤဘၣ်ဧါ. တမ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဘၣ်. ယဟိဝၤယွၤမၢကဒီး ဝံယိၤနါဒ်သိးကလဲၤလၢ ဝ့ၢ်နံၤနဝ့န့ၣ်လီၤ. တဘျီအံၤ ဝံယိၤနါ ဒိကနၣ်ဝဲ ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်လီၤ. ဝံယိၤနါလဲၤဝဲဆူ ဝ့ၢ်နံၤနဝ့ဒီးတဲဘၣ်ပှၤဝ့ၢ်ဖိလၢ အအၢအသီတဖၣ်န့ၣ် လၢ– ‘ဆူမဲာ်ညါအသီ ၄၀ န့ၣ်ဝ့ၢ်နံၤနဝ့ ကဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤအီၤလီၤ.’ ဘၣ်ဆၣ် လၢခံန့ၣ် တၢ်မၤအသးဒ်လဲၣ်. ပှၤနံၤနဝ့ဖိတဖၣ်ဒိကနၣ်ဝဲ ဝံယိၤနါအကလုၢ်ဒီးအဝဲသ့ၣ် ဆီတလဲကွံာ် အတၢ်အိၣ်မူလီၤ. နံၤနဝ့အစီၤပၤတဲဘၣ် အထံဖိကီၢ်ဖိလၢ– ‘ပကဘၣ်ကိးထီၣ်ဆူယွၤအအိၣ် ဒီးပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤပသး, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ကစၢ်ယွၤတမၤဟးဂီၤပှၤဘၣ်.’ ဖဲယဟိဝၤယွၤထံၣ်ဘၣ်ဝဲ ပှၤနံၤနဝ့ဖိတဖၣ် ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသးအခါ ကစၢ်ယွၤတမၤဟးဂီၤအဝဲသ့ၣ်လၢၤဘၣ်.

မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤတမၤဟးဂီၤကွံာ် ပှၤနံၤနဝ့ဖိဘၣ်အဃိ ဝံယိၤနါသးပှံၢ်ထီၣ်တၢ်ဒိၣ်မးလီၤ. ဆိကမိၣ်ကွၢ်မီၤ– ယဟိဝၤယွၤပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဝံသးစူၤ ဒီးတၢ်သးကညီၤလၢဝံယိၤနါအဖီခိၣ်, ဘၣ်ဆၣ် ဝံယိၤနါတပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်သးကညီၤလၢပှၤနံၤနဝ့ဖိတဖၣ် အဖီခိၣ်ဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အလီၢ် ဝံယိၤနါဟးထီၣ်လၢဝ့ၢ်နံၤနဝ့ ဒီးလဲၤဆ့ၣ်နီၤဝဲလၢ မာ်တိတထူၣ်အကဒုဖီလာ်လီၤ. လၢခံန့ၣ် ဖဲမာ်တိတထူၣ်အံၤသံကွံာ်ဝဲအခါ ဝံယိၤနါသးပှံၢ်ထီၣ်တၢ်လီၤ. အဃိ ယဟိဝၤယွၤတဲဘၣ်အီၤလၢ– ‘မ့ၢ်နထံၣ်လၢမာ်တိတထူၣ်အံၤ အလုၢ်အပှ့ၤအိၣ်အါန့ၢ်ဒံး ပှၤနံၤနဝ့ဖိတဖၣ် အသးသမူဧါ. ယပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်သးကညီၤလၢ အဝဲသ့ၣ်အဖီခိၣ် အဃိယတမၤဟးဂီၤအဝဲသ့ၣ်ဘၣ်.’ ကစၢ်ယွၤ အတၢ်ကတိၤအံၤန့ၣ် အဲၣ်ဒိးတဲဝဲအခီပညီဒ်လဲၣ်. ပှၤနံၤနဝ့ဖိအသးသမူန့ၣ် အလုၢ်အပှ့ၤအိၣ် အါန့ၢ်ဒံး မာ်တိတထူၣ်အံၤလီၤ.

“ကစၢ် . . . ဝံသးစူၤသုဃဲးဃဲးလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တဘၣ်ဘၣ်အသးလၢ ပှၤကတုၤလၢ တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤနီတဂၤဘၣ်. မ့ၢ်လၢပှၤခဲလၢာ် ကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသးလီၤ.”—၂ ပ့းတရူး ၃:၉