ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

တၢ်ကတိၤ​အိးထီၣ် အ​တၢ်နီၤဖး ၉

တၢ်ကတိၤ​အိးထီၣ် အ​တၢ်နီၤဖး ၉

တၢ်နီၤဖး​တခါ​အံၤ သိၣ်လိ​ပှၤ​ဘၣ်ဃး​ဒီး​ပှၤသးစၢ်, ဝံ​တဖၣ် ဒီး​စီၤပၤ​တဖၣ် လၢ​အ​အိၣ်ဒီး​တၢ်နာ်​ယဟိဝၤ​ယွၤ​န့ၣ်​လီၤ. အဒိ လၢ​ကီၢ်​စူၤရံ​အ​ပူၤ​န့ၣ် ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ပိာ်မုၣ်​ဖိ​တဂၤ နာ်ဝဲ​လၢ​ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​ဝံ က​မၤဘျါ​ဝဲ​စီၤနဧၤမၣ်​အ​တၢ်ဆါ​လီၤ. ဝံအလံၤၡါ​နာ်ဝဲ​လၢ ယဟိဝၤ​ယွၤ​က​မၤ​ပူၤဖျဲး​အီၤ​လၢ ဒုၣ်ဒါ​အစုပူၤ​လီၤ. ပှၤလုၢ်တၢ်​အခိၣ် စီၤယဟိယဒါ​မၤ​ပူၤဖျဲးဝဲ စီၤ​ယိၤအၣ်​အသး​သမူ​လၢ အ​ဖံ​နီၢ်ဧသၤလယၤ​လၢ အမ့ၢ်​ပှၤအၢ​ပှၤသီ​တဂၤ အစုပူၤ​လီၤ. စီၤပၤ​ဃံးစကံယၤ နာ်ဝဲ​လၢ​ယဟိဝၤ​ယွၤ က​ဒီသဒၢ​ဝဲ​ဝ့ၢ်​ယရူၤၡလ့ၣ် ဒီး​အဝဲ​တ​လီၤ​ဝဲ​လၢ ပှၤအၤၡူၢ်​ဖိ​အစုပူၤ​ဘၣ်. စီၤပၤ​ယိၤၡံယၤ မၤ​ဟးဂီၤ​ကွံာ်​တၢ်ဂီၤ​တၢ်ဖှီၣ်​လၢ အထံ​အ​ကီၢ်ပူၤ, ဘှီဂ့ၤ​ထီၣ်​က့ၤ​တၢ်လုၢ်ဟံၣ်​ဒီး မၤစၢၤ​ပှၤ​ထံဖိ​ကီၢ်ဖိ​ဒ်သိး က​ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ်​က့ၤ ယဟိဝၤ​ယွၤ​အဂီၢ်​လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢလာ်တဖၣ်

တၢ်​မၤလိ ၅၁

သုးခိၣ်​ဖးဒိၣ် ဒီး​ပိာ်မုၣ်​ဖိ​တဂၤ

ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ပိာ်မုၣ်​ဖိ တဲဘၣ်​အ​ကစၢ်​မုၣ်​ဘၣ်ဃး​ဒီး ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​တၢ်စိ​တၢ်ကမီၤ လၢ​က​မၤတၢ်​လီၤလး​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၅၂

ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​သုးမုၢ်​ဂီၢ်မုၢ်

ဝံအလံၤၡါ​အခ့အပှၤ ထံၣ်ဝဲ ‘ပ​ပှၤ​နီၣ်ဂံၢ်​အိၣ်​အါန့ၢ်ဒံး အဝဲသ့ၣ်’ ဒ်လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၅၃

စီၤယဟိယဒါ အိၣ်ဒီး​တၢ်သးဒူ

ပှၤလုၢ်တၢ်​ဒိၣ်​လၢ​အိၣ်ဒီး​တၢ်သးတီ အိၣ်​ဆၢထၢၣ်​လၢ နီၢ်ပၤမုၣ်​အအၢ​အသီ​အမဲာ်​ညါ လၢ​တၢ်သးဒူ​အ​ပူၤ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၅၄

ယဟိဝၤ​ယွၤ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ် တၢ်​ဝံသးစူၤ​လၢ ဝံ​ယိၤနါ​အ​ဖီခိၣ်

ကစၢ်​ယွၤ​အ​ဝံ​တဂၤ​န့ၣ် ညၣ်​ဖးဒိၣ်​တဘ့ၣ် ယူၢ်လီၤ​အီၤ​ဒ်လဲၣ်. အဝဲ​ဟးထီၣ်​ဘၣ်​ဝဲ​ဒ်လဲၣ်. ဒီး​ယဟိဝၤ​ယွၤ သိၣ်လိ​အီၤ​တၢ်​မၤလိ မနုၤ​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၅၅

ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​မူခိၣ်​ကလူး​တဂၤ ဒီသဒၢ​စီၤ​ဃံးစကံယၤ

ယူဒၤ​အ​ဒုၣ်ဒါ​တဖၣ် တဲဝဲ​လၢ​ယဟိဝၤ​ယွၤ တ​ဒီသဒၢ​အ​ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်​ဘၣ် ဘၣ်ဆၣ် အဝဲသ့ၣ်​တဲတၢ်​န့ၣ် ကမၣ်​ဝဲ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၅၆

စီၤ​ယိၤၡံယၤ အဲၣ်ဝဲ​ယဟိဝၤ​ယွၤ အ​တၢ်သိၣ်​တၢ်သီ

စီၤ​ယိၤၡံယၤ​ကဲထီၣ်​စီၤပၤ​ဖဲ အ​အိၣ်​ဃိး​နံၣ်​အခါ ဒီး​အဝဲ​မၤစၢၤ​အထံ​ဖိ​ကီၢ်ဖိ​လၢ က​ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ်​ယဟိဝၤ​ယွၤ​လီၤ.