တၢ်နီၤဖးတခါအံၤ သိၣ်လိပှၤဘၣ်ဃးဒီးပှၤသးစၢ်, ဝံတဖၣ် ဒီးစီၤပၤတဖၣ် လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်ယဟိဝၤယွၤန့ၣ်လီၤ. အဒိ လၢကီၢ်စူၤရံအပူၤန့ၣ် ပှၤအံၣ်စရ့လးပိာ်မုၣ်ဖိတဂၤ နာ်ဝဲလၢယဟိဝၤယွၤအဝံ ကမၤဘျါဝဲစီၤနဧၤမၣ်အတၢ်ဆါလီၤ. ဝံအလံၤၡါနာ်ဝဲလၢ ယဟိဝၤယွၤကမၤပူၤဖျဲးအီၤလၢ ဒုၣ်ဒါအစုပူၤလီၤ. ပှၤလုၢ်တၢ်အခိၣ် စီၤယဟိယဒါမၤပူၤဖျဲးဝဲ စီၤယိၤအၣ်အသးသမူလၢ အဖံနီၢ်ဧသၤလယၤလၢ အမ့ၢ်ပှၤအၢပှၤသီတဂၤ အစုပူၤလီၤ. စီၤပၤဃံးစကံယၤ နာ်ဝဲလၢယဟိဝၤယွၤ ကဒီသဒၢဝဲဝ့ၢ်ယရူၤၡလ့ၣ် ဒီးအဝဲတလီၤဝဲလၢ ပှၤအၤၡူၢ်ဖိအစုပူၤဘၣ်. စီၤပၤယိၤၡံယၤ မၤဟးဂီၤကွံာ်တၢ်ဂီၤတၢ်ဖှီၣ်လၢ အထံအကီၢ်ပူၤ, ဘှီဂ့ၤထီၣ်က့ၤတၢ်လုၢ်ဟံၣ်ဒီး မၤစၢၤပှၤထံဖိကီၢ်ဖိဒ်သိး ကဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်က့ၤ ယဟိဝၤယွၤအဂီၢ်လီၤ.