ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢ်မၤလိလၢလံာ်စီဆှံအပူၤ

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ် အတၢ်နီၤဖး ၈

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ် အတၢ်နီၤဖး ၈

ယဟိဝၤယွၤဆိၣ်ဂ့ၤ စီၤၡလိၤမိၤခီဖျိလၢ ဟ့ၣ်လီၤအီၤတၢ်ကူၣ်သ့ ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကသူၣ်ထီၣ်ဝဲတၢ်လုၢ်ဟံၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဒ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လဲၤပူၤကွံာ်ဝဲအသိး စီၤၡလိၤမိၤပာ်တ့ၢ်ကွံာ် ယဟိဝၤယွၤလီၤ. နမ့မ့ၢ်မိၢ်ပၢ်န့ၣ် တဲနၢ်ပၢၢ်နဖိလၢ ပှၤလၢအဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ကစၢ်ယွၤလၢ အကမၣ်တဖၣ်န့ၣ် မၤဟးဂီၤစီၤၡလိၤမိၤ အတၢ်ရ့လိာ်သးဒီး ယဟိဝၤယွၤဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခံန့ၣ် အံၣ်စရ့လးအဘီမုၢ် လီၤဖးဝဲခံက့လီၤ. ဒီးစီၤပၤလၢအအၢတဖၣ် စးထီၣ်ပၢတၢ် ဒီးဆှၢကမၣ်ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ ကဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ဝဲ တၢ်ဂီၤတၢ်ဖှီၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ် ယဟိဝၤယွၤအဝံလၢအတီတဖၣ် ဘၣ်တၢ်မၤအၢမၤသီဒီး ဘၣ်တၢ်မၤသံအဝဲသ့ၣ်လီၤ. နီၢ်ပၤမုၣ်အံၤစ့ဘ့ၤလး ဆှၢကမၣ်ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအဒူၣ်တဆံလၢ ကဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ဝဲ ကစၢ်ယွၤလၢအကမၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် လၢပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအကျါန့ၣ် ပှၤလၢအတီဒီးယဟိဝၤယွၤ အိၣ်ဒံးဝဲအါဂၤ ဒ်သိးဒီး စီၤပၤယဟိၡၤဖး ဒီးဝံအ့ၤလံယၤလီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢလာ်တဖၣ်

တၢ်မၤလိ ၄၄

တၢ်လုၢ်ဟံၣ်လၢ ယဟိဝၤယွၤအဂီၢ်

ကစၢ်ယွၤတူၢ်လိာ်ဝဲ စီၤပၤၡလိၤမိၤအတၢ်ဃ့ ဒီးဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်လီၤ.

တၢ်မၤလိ ၄၅

ဘီမုၢ်ဘၣ်တၢ်နီၤဖးအီၤ

ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအါဂၤ တဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် ယဟိဝၤယွၤလၢၤဘၣ်.

တၢ်မၤလိ ၄၆

တၢ်မၤကွၢ်လၢ ကစၢၢ်ကၢ်မ့ၤလးအလိၤ

ယွၤလၢအမ့ၢ်အတီန့ၣ် မ့ၢ်မတၤလဲၣ်. ယဟိဝၤယွၤဧါ မ့တမ့ၢ် ဘဧၤလးဧါ.

တၢ်မၤလိ ၄၇

ယဟိဝၤယွၤဒုးဆူၣ်ထီၣ် ဝံအ့ၤလံယၤအဂံၢ်အဘါ

မ့ၢ်နဆိကမိၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤဒုးဆူၣ်ထီၣ် နဂံၢ်ဘါသ့စ့ၢ်ဧါ.

တၢ်မၤလိ ၄၈

မုၣ်ကမဲတဂၤအဖိခွါ ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤ

တၢ်လီၤလးခံခါ လၢဟံၣ်တဖျၢၣ်အပူၤ.

တၢ်မၤလိ ၄၉

နီၢ်ပၤမုၣ်လၢအအၢအသီတဂၤ ဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်

နီၢ်အံၤစ့ဘ့ၤလးကူၣ်ထီၣ်ဝဲလၢ ပှၤကမၤသံစီၤနၤဘိး ဒ်သိးကဟံးန့ၢ်ဝဲအစပံးလီၢ်အဂီၢ်လီၤ. နီၢ်အံၤစ့ဘ့ၤလးမၤတၢ်အၢတၢ်သီ ဒီးတၢ်တတီတလိၤဘၣ်န့ၣ် ယဟိဝၤယွၤထံၣ်ဝဲလီၤ.

တၢ်မၤလိ ၅၀

ယဟိဝၤယွၤဒီသဒၢ စီၤယဟိၡၤဖး

ဖဲဒုၣ်ဒါတဖၣ်ကဟဲဒုးဝဲ ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ်အခါ စီၤပၤယဟိၡၤဖးဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်ဆူ ကစၢ်ယွၤအအိၣ်လီၤ.