ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

တၢ်ကတိၤ​အိးထီၣ် အ​တၢ်နီၤဖး ၇

တၢ်ကတိၤ​အိးထီၣ် အ​တၢ်နီၤဖး ၇

တၢ်နီၤဖး​တခါ​အံၤ ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​စီၤပၤ​စီလူး​ဒီး​စီၤပၤ​ဒၤဝံး အ​တၢ်ဂ့ၢ်​တၢ်ကျိၤ​လၢ အ​နံၣ် ၈၀ ဃၣ်ဃၣ်​အတီၢ်ပူၤ​န့ၣ်​လီၤ. အဆိ​ကတၢၢ်​န့ၣ် စီၤ​စီလူး​မ့ၢ်​ပှၤလၢ​အ​ဆီၣ်လီၤ​သး ဒီး​ပျံၤ​ယွၤ​လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တ​ယံာ်လၢၤဘၣ်​န့ၣ် အ​တၢ်​ပာ်သူၣ်​ပာ်သး ဆီတလဲ​ဝဲ​ဒီး​တ​ဒိကနၣ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​ကလုၢ်​လၢၤဘၣ်. အဃိ ယဟိဝၤ​ယွၤ​ပာ်တ့ၢ်​ကွံာ်​အီၤ ဒီး​လၢခံ​န့ၣ် ကစၢ်​ယွၤ​မၢလီၤဝဲ စီၤ​ၡမူၤအ့လး​လၢ က​ဖှူဝဲ​စီၤ​ဒၤဝံး​ဒ်သိး အဝဲ​က​ကဲထီၣ်​စီၤပၤ လၢ​ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​တဖၣ်​အဂီၢ်​လီၤ. မ့ၢ်​လၢ​စီၤ​စီလူး သူၣ်​က့ၣ်​သးကါ​တၢ်​အဃိ အဝဲ​ဃုမၤ​သံဝဲ​စီၤ​ဒၤဝံး​အါ​ဘျီ ဘၣ်ဆၣ် စီၤ​ဒၤဝံး​တ​မၤကၣ်​က့ၤ​အီၤ​ဘၣ်. စီၤ​စီလူး​အ​ဖိခွါ စီၤယိနၤသၣ် သ့ၣ်ညါ​ဝဲ​လၢ​ယဟိဝၤ​ယွၤ ဃုထၢ​ထီၣ်ဝဲ​စီၤ​ဒၤဝံး​လၢ​စီၤပၤ​အဃိ အဝဲ​တီ​ဒီး​စီၤ​ဒၤဝံး​လီၤ. လၢခံ စီၤ​ဒၤဝံး​မၤ​ဘၣ်​တၢ်ကမၣ်​ဖးဒိၣ်​တခါ ဘၣ်ဆၣ် အဝဲ​တူၢ်လိာ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​အ​တၢ်​သိၣ်ဃီၣ်​ထီဘိ​လီၤ. န​မ့မ့ၢ်​မိၢ်ပၢ်​န့ၣ် သိၣ်လိ​န​ဖိ​ဒ်သိး​အဝဲ​က​နၢ်ပၢၢ်ထီၣ်​ဝဲ​လၢ ပ​က​ဘၣ်​ဆီၣ်ထွဲ​ကစၢ်​ယွၤ အ​တၢ်ရဲၣ်​တၢ်ကျဲၤ​ထီဘိ​လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢလာ်တဖၣ်

တၢ်​မၤလိ ၃၉

အံၣ်စရ့လး​အ​စီၤပၤ​အဆိ​ကတၢၢ်​တဂၤ

ကစၢ်​ယွၤ​ဟ့ၣ်လီၤ ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​လၢ စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်​တဖၣ် ဒ်သိး​က​တီခိၣ်ရိၤမဲ​အဝဲသ့ၣ်, ဘၣ်ဆၣ် အဝဲသ့ၣ်​ဃ့​ထီၣ်​စီၤပၤ​တဂၤ​လီၤ. စီၤ​ၡမူၤအ့လး ဖှူဝဲ​စီၤ​စီလူး​ဒ်​စီၤပၤ​အဆိ​ကတၢၢ်​တဂၤ, ဘၣ်ဆၣ်​လၢခံ ယဟိဝၤ​ယွၤ​တ​တူၢ်လိာ် စီၤ​စီလူး​လၢၤဘၣ်. ဒီး​ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၄၀

စီၤ​ဒၤဝံး​ဒီး စီၤကၤလယး

ယဟိဝၤ​ယွၤ ဃုထၢ​ထီၣ်​စီၤ​ဒၤဝံး​လၢ ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ အ​စီၤပၤ​လၢခံ​တဂၤ​လီၤ. ဒီး​စီၤ​ဒၤဝံး ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ အဝဲ​ကြၢး​ကဲထီၣ်​စီၤပၤ​လၢခံ​တဂၤ​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၄၁

စီၤ​ဒၤဝံး​ဒီး​စီၤ​စီလူး

ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ပိာ်ခွါ​တဖၣ်​အံၤ​အကျါ​တဂၤ​န့ၣ် သးဟ့​ပှၤလၢ​အဂၤ​လဲၣ်. ဒီး​ပိာ်ခွါ​လၢ အဘၣ်​တၢ်သးဟ့​အီၤ​တဂၤ​န့ၣ် အ​တၢ်​ပာ်သူၣ်​ပာ်သး​အိၣ်​ဒ်လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၄၂

စီၤယိနၤသၣ်​အိၣ်ဒီး တၢ်သးဒူ​ဒီး​တၢ်သးတီ

စီၤပၤ​အ​ဖိခွါ​ကဲထီၣ် စီၤ​ဒၤဝံး​အ​တံၤသကိး လၢ​အဂ့ၤ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၄၃

စီၤပၤ​ဒၤဝံး​မၤ​ဘၣ်​တၢ်ဒဲးဘး

တၢ်​ဆၢတဲာ်​လၢ​အ​ကမၣ်​န့ၣ် ဒုးအိၣ်​ထီၣ်​တၢ်ကီ​တၢ်ခဲ​အါမး​လီၤ.