ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

တၢ်ကတိၤ​အိးထီၣ် အ​တၢ်နီၤဖး ၅

တၢ်ကတိၤ​အိးထီၣ် အ​တၢ်နီၤဖး ၅

ဖဲ​ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​တဖၣ် ခီဂာ်ဝဲ​ပီၣ်လဲၣ်ဂီၤ ပူၤကွံာ်​ခံ​လါ​ဝံၤ​အလီၢ်​ခံ​န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်​လဲၤ​တုၤ​ဝဲ​လၢ ကစၢၢ်​စံၤနါ​လီၤ. ဖဲ​န့ၣ်​န့ၣ် ယဟိဝၤ​ယွၤ​မၤဝဲ​တၢ်​အၢၣ်လီၤ​အီလီၤ ဒီး​ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​ဒ်သိး အဝဲသ့ၣ်​က​ကဲထီၣ်​အ​ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်​န့ၣ်​လီၤ. ယဟိဝၤ​ယွၤ​ဒီသဒၢ​အဝဲသ့ၣ် ဒီး​မၤ​လၢပှဲၤ​အဝဲသ့ၣ်​အ​တၢ်လိၣ်ဘၣ် ကိးမံၤဒဲး​လီၤ. အဒိ ကစၢ်​ယွၤ​လုၢ်အီၣ်လုၢ်အီ​အဝဲသ့ၣ်​လၢ ကိၣ်မၤနၤ, ဒီသဒၢ​အဝဲသ့ၣ် လၢ​ကအိၣ်​ဘၣ်​ဘံၣ်ဘံၣ်​ဘၢဘၢ​အဂီၢ် ဒီး​အဝဲသ့ၣ်​အ​တၢ်ကူ​တၢ်ကၤ​န့ၣ် တ​ဟးဂီၤ ဝဲ​ဘၣ်. န​မ့မ့ၢ်​မိၢ်ပၢ်​န့ၣ် မၤစၢၤ​သု​ဖိ​ဒ်သိး​က​နၢ်ပၢၢ်ထီၣ်​ဝဲ​လၢ ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ ယဟိဝၤ​ယွၤ ဟ့ၣ်လီၤ​ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​လၢ တၢ်သိၣ်​တၢ်သီ, ဒဲစီဆှံ​ဒီး​ပှၤလုၢ်တၢ်​ဒိၣ်​တဖၣ်​လဲၣ်. ဒီး​ဒုး​သ့ၣ်ညါ​န​ဖိ​တဖၣ်​လၢ အဝဲသ့ၣ်​က​ဘၣ်​တီ​ဒီး​အ​တၢ်ကတိၤ, ဘၣ်​အိၣ်ဒီး​တၢ်ဆီၣ်​လီၤသး ဒီး​တီ​ဒီး​ယဟိဝၤ​ယွၤ​ထီဘိ​တက့ၢ်.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢလာ်တဖၣ်

တၢ်​မၤလိ ၂၃

အဝဲသ့ၣ်​မၤ တၢ်​အၢၣ်လီၤ​အီလီၤ​ဒီး​ယဟိဝၤ​ယွၤ

ဖဲ​ပှၤ​အံၣ်စရ့လး​ဖိ​တဖၣ် အိၣ်​လၢ​ကစၢၢ်​စံၤနါ​အခါ အဝဲသ့ၣ်​မၤ​တၢ်​အၢၣ်လီၤ​အီလီၤ လီၤဆီ​တခါ​ဒီး​ကစၢ်​ယွၤ.

တၢ်​မၤလိ ၂၄

အဝဲသ့ၣ်​တတီ​ဒီး အ​တၢ်​အၢၣ်လီၤ​ဘၣ်

ဖဲ​စီၤ​မိၤၡ့​ဟံးန့ၢ် တၢ်မၤလိာ်​အဘီတဆံ​အဆၢ​ကတီၢ်​န့ၣ် ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်​မၤဝဲ​တၢ်ဒဲးဘး​ဖးဒိၣ်​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၂၅

ဒဲစီဆှံ​လၢ​တၢ်​ဘူၣ်ထီၣ်​ဘါထီၣ်​အဂီၢ်

ဒဲ​လီၤဆီ​တဖျၢၣ်​အံၤ အိၣ်ဝဲ​ဒီး​တၢ်​အၢၣ်လီၤ​အီလီၤ​အ​တလါ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၂၆

ပှၤ​ကွၢ်ဟုၣ်​တၢ်​တဆံ​ခံဂၤ

စီၤ​ယိၤၡူ​ဒီး​စီၤကၤလ့း​န့ၣ် လီၤဆီ​ဒီး​ပှၤ​ကွၢ်ဟုၣ်​တၢ်​အဂၤ​တဆံ​လၢ အ​လဲၤ​ကွၢ်ဟုၣ်​ကီၢ်​ကနၤဧၣ်​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၂၇

အဝဲသ့ၣ်​ထီဒါ​ယဟိဝၤ​ယွၤ

စီၤ​ကိၤရး, စီၤဒၤသၣ်, စီၤအဘံရၣ်, ဒီး​အ​ပှၤ ၂၅၀ န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်​ထီဒါ​ဝဲ ယဟိဝၤ​ယွၤ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၂၈

စီၤ​ဘံးလၣ်​အ​ကသ့ၣ်ယီၤ​တဲတၢ်

ကသ့ၣ်ယီၤ​ထံၣ်​ပှၤ​တဂၤ ဘၣ်ဆၣ် စီၤ​ဘံးလၣ်​တဖၣ်​ဝဲ​ဘၣ်.