ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

 တၢ်မၤလိ ၁၄

ကုၢ်တဂၤလၢ အဒိကနၣ်ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်

ကုၢ်တဂၤလၢ အဒိကနၣ်ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်

ဖဲစီၤယၤကိာ် သးပှၢ်ထီၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် စီၤယိၤသးအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ. အဝဲၢ်တဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ အပၢ်အဲၣ်ဝဲစီၤယိၤသးဒိၣ်ကတၢၢ်လီၤ. မ့ၢ်နဆိကမိၣ်လၢ စီၤယိၤသးအဝဲၢ်တဖၣ် အသးကမၤအသးဒ်လဲၣ်. အဝဲသ့ၣ်သးက့ၣ်ဒီးသးဟ့ဝဲစီၤယိၤသးလီၤ. ဒီးဖဲစီၤယိၤသးမံမီၢ်ဝဲ တၢ်မံမီၢ်လၢအလီၤဆီအခါ အဝဲတဲဘၣ်ဝဲအဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးဒီး အတၢ်မံမီၢ်လီၤ. ဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်ဆိကမိၣ်ဝဲလၢ မုၢ်ကအိၣ်ဝဲတနံၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်တီၤလီၤကဒွံကျိာ်ဝဲလၢ အပုၢ်စီၤယိၤသးအမဲာ်ညါလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဝဲသ့ၣ် သးဟ့ဝဲစီၤယိၤသးဒိၣ်န့ၢ်ဒံးလၢညါလီၤ.

ဘၣ်တနံၤ စီၤယိၤသးအဝဲၢ်ခွါတဖၣ် လဲၤကွၢ်ဝဲသိလၢအဘူး ဒီးဝ့ၢ်ၡက့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးစီၤယၤကိာ်အဲၣ်ဒိး သ့ၣ်ညါဝဲလၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်သးအိၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ အဃိ အဝဲမၢအဖိခွါစီၤယိၤသးလဲၤကွၢ်ဝဲလီၤ. အဝဲၢ်တဖၣ်ထံၣ်စိစီၤယိၤသးလၢအယံၤဒီး တဲလိာ်အသးလၢ– ‘တၢ်မံမီၢ်ကစၢ်ဟဲလံ, ပကမၤသံအီၤ.’ အဝဲသ့ၣ်ဖီၣ်ဝဲစီၤယိၤသးဒီး တ့ၢ်လီၤကွံာ်အီၤလၢ တၢ်ပူၤ ဖးယိာ်အပူၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဂၤ လၢအမ့ၢ်စီၤယူဒၤန့ၣ် တဲဝဲလၢ– ‘တဘၣ်မၤသံစီၤယိၤသးတဂ့ၤ. ပကြၢးဆါကွံာ်အီၤဒ် ကုၢ်အသိးသၢၣ်.’ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဝဲသ့ၣ်ဆါကွံာ်စီၤယိၤသးဆူ ပှၤပှ့ၤတၢ်ဆါတၢ်ဖိလၢအမ့ၢ် ပှၤမံးဒယၣ်ဖိတဖၣ်အစုပူၤလၢ စ့အဘ့ၣ် ၂၀ လီၤ. ပှၤမံးဒယၣ်ဖိလဲၤကိးအီၤလၢ ကီၢ်အဲၤကူပတူးအပူၤလီၤ.

ဝံၤဒီး စီၤယိၤသးအဝဲၢ်တဖၣ် ဘျၢလီၤဝဲစီၤယိၤသးအဆ့ကၤလၢ မဲာ်တဲးလဲးတဒုအသွံၣ်ကျါဒီး က့ၤစိာ်ဝဲလၢအပၢ်အအိၣ်လီၤ. ဒီးအဝဲသ့ၣ်တဲဘၣ်အပၢ်လၢ– ‘ဆ့ကၤတဘ့ၣ်အံၤ မ့ၢ်စီၤယိၤသးအတၢ်, တမ့ၢ်ဧါ.’ ဖဲစီၤယၤကိာ်ထံၣ်ဝဲအခါ အဝဲဆိကမိၣ်ဝဲလၢ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအမံၤတဒု မၤသံကွံာ်စီၤယိၤသးလံ. စီၤယၤကိာ်သးဘၣ်ဒိဒိၣ်မးလီၤ. ဒီးပှၤမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤအီၤတသ့နီတဂၤဘၣ်.

စီၤယိၤသးဘၣ်ကဲကုၢ်လၢ ကီၢ်အဲၤကူပတူးလၢ ပဒိၣ်ဖးဒိၣ်စီၤပိၤတံၤဖၢ်အဟံၣ်ပူၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယဟိဝၤယွၤအိၣ်ဒီးစီၤယိၤသးလီၤ. စီၤပိၤတံၤဖၢ်ထံၣ်ဝဲလၢ စီၤယိၤသးမ့ၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢ အဂ့ၤတဂၤအဃိ အဝဲနာ်န့ၢ်စီၤယိၤသးလီၤ. တယံာ်တမီၢ်န့ၣ် စီၤယိၤသး ဒိးန့ၢ်ဘၣ်မူဒါလၢ ကကွၢ်ထွဲကယဲၢ်တၢ်အိၣ်လၢ စီၤပိၤတံၤဖၢ်အဟံၣ်ပူၤဃီပူၤခဲလၢာ်လီၤ.

 စီၤပိၤတံၤဖၢ်အမါထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ စီၤယိၤသးမ့ၢ်ပှၤလၢ အဒိၣ်တၢ်ဂ့ၤဒီး မ့ၢ်ပှၤလၢအဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်တဂၤလီၤ. တနံၤဘၣ်တနံၤန့ၣ် စီၤပိၤတံၤဖၢ်အမါမၢ စီၤယိၤသးမံဃုာ်ဒီးအီၤလီၤ. မ့မ့ၢ်စီၤယိၤသးတခီ ကမၤဝဲဒ်လဲၣ်. စီၤယိၤသးတအဲၣ်ဒိးမၤဝဲဘၣ်, ဒီးတဲဘၣ်အီၤလၢ– ‘ယတမၤဘၣ်. ယဟံၣ်ကစၢ်နာ်န့ၢ်ယၤ, မ့မ့ၢ်နၤန့ၣ် နမ့ၢ်အမါလီၤ. ယမ့ၢ်မံဃုာ်ဒီးနၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ယမၤတၢ်ဒဲးဘးလၢ ယကစၢ်ယွၤအမဲာ်ညါစ့ၢ်ကီးလီၤ.’

ဘၣ်တနံၤန့ၣ် စီၤပိၤတံၤဖၢ်အမါ ဂုာ်ကျဲးစၢးမၢဆူၣ်စီၤယိၤသးလၢ ကမံဃုာ်ဒီးအီၤလီၤ. ဒီးအဝဲဖ့ၣ်ထုးဝဲစီၤယိၤသးအဆ့ကၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် စီၤယိၤသး ဃ့ၢ်ထီၣ်ကွံာ်ဝဲလၢအချ့လီၤ. ဖဲစီၤပိၤတံၤဖၢ် ဟဲက့ၤလၢအဟံၣ်အခါ စီၤပိၤတံၤဖၢ်အမါ တဲလံၣ်တဲလီတၢ်ဒီးတဲဘၣ်အီၤလၢ စီၤယိၤသးမၤဆူၣ်အီၤဒ်သိး ကမံဃုာ်ဒီးအီၤလီၤ. စီၤပိၤတံၤဖၢ်သးပှံၢ်ထီၣ်တၢ်ဒီး မၢပှၤပၢနုာ်စီၤယိၤသးလၢဃိာ်ပူၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယဟိဝၤယွၤ တသးပ့ၤနီၣ်စီၤယိၤသးဘၣ်.

“မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး ဆီၣ်လီၤသုသးလၢ ယွၤအစုကညီၢ်အဖီလာ်, ဒ်သိး တုၤအဆၢကတီၢ်ဘၣ်ဒီး, ကပာ်ထီၣ်ထီသုန့ၣ်တက့ၢ်.”—၁ ပ့းတရူး ၅:၆