ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

 တၢ်မၤလိ ၁၇

စီၤမိၤၡ့ဃုထၢလၢ အကဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယဟိဝၤယွၤ

စီၤမိၤၡ့ဃုထၢလၢ အကဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယဟိဝၤယွၤ

လၢကီၢ်အဲၤကူပတူးအပူၤ စီၤယၤကိာ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိန့ၣ် ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအဝဲသ့ၣ်လၢ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိလီၤ. ဖဲစီၤယၤကိာ်ဒီးစီၤယိၤသး သံဝံၤအလီၢ်ခံ စီၤပၤဖၤရိၤလၢအသီတဂၤ စးထီၣ်ပၢတၢ်လီၤ. စီၤပၤတဂၤအံၤ ဘၣ်ယိၣ်ဝဲလၢ ကဒိၣ်စိလၢပှၤအဲၤကူပတူးဖိတဖၣ် အဖီခိၣ်လီၤ. အဃိ စီၤပၤဖၤရိၤဒုးကဲထီၣ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လၢကုၢ်လီၤ. ဒီးစီၤပၤမၢဆူၣ်ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် လၢကတ့အူးခဲ ဒီးမၢအဝဲသ့ၣ်မၤတၢ်လၢ စံာ်ပျီပူၤဆူၣ်ဆူၣ်လီၤ. ပှၤအဲၤကူပတူးဖိတဖၣ် မၢဝဲပှၤအံၣ်စရ့လးဖိ မၤတၢ်မၤဒံးယံာ်ဒံးဆူၣ်ထီၣ်ဝဲ ဘၣ်ဆၣ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် အနီၣ်ဂံၢ်ဒံးအါထီၣ်ဝဲလီၤ. ခီဖျိလၢ စီၤပၤဖၤရိၤတအဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် အနီၣ်ဂံၢ်ကအါထီၣ်ဝဲအဃိ အဝဲဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်လၢ ပှၤကမၤသံကွံာ်ပှၤအံၣ်စရ့လးအဖိပိာ်ခွါလၢ အဟဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်သီသီခဲလၢာ်လီၤ. ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ကပျံၤတၢ်ထဲလဲၣ်န့ၣ် နဆိကမိၣ်ကွၢ်သ့ဝဲလီၤ.

ပှၤအံၣ်စရ့လးမုၣ်တဂၤ အမံၤလၢနီၢ်ယိကဘ့ၣ်န့ၣ် အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဝဲအဖိခွါလၢ အလီၤအဲၣ်လီၤကွံတဂၤလီၤ. မ့ၢ်လၢနီၢ်ယိကဘ့ၣ်အဲၣ်ဒိးဒီသဒၢ အဖိခွါအဃိ ပာ်လီၤအီၤလၢချံဖိတဘ့ၣ်အပူၤ ဒီးလဲၤပာ်ခူသူၣ်ဝဲလၢ ထံကျိနံၤလါအပူၤလီၤ. ဖိသၣ်အနီလၢအမံၤမ့ၢ် နီၢ်မံးရယၣ်ခိးကွၢ်ဝဲ တၢ်ကမၤအသးဒီးအပုၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲဖၤရိၤအဖိမုၣ်ဟဲလုၢ်ထံလၢ ထံကျိပူၤအခါ အဝဲထံၣ်ဘၣ်ဝဲချံဖိတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢချံဖိအပူၤန့ၣ် အဝဲထံၣ်ဝဲလၢဖိသၣ်ဟီၣ်ဝဲအဃိ အဝဲ သးကညီၤဘၣ်အီၤလီၤ. နီၢ်မံးရယၣ်သံကွၢ် ဖၤရိၤအဖိမုၣ်လၢ– ‘မ့ၢ်ယကဘၣ်လဲၤကိးန့ၢ်နၤ ပိာ်မုၣ်လၢကဒုးအီၣ်အီၤအနုၢ်အဂီၢ်ဧါ.’ ဖဲဖၤရိၤအဖိမုၣ် အၢၣ်လီၤအီၤအခါ နီၢ်မံးရယၣ်က့ၤကိးန့ၢ်ဝဲ အမိၢ်နီၢ်ယိကဘ့ၣ်လီၤ. ဖၤရိၤအဖိမုၣ်တဲဘၣ် နီၢ်ယိကဘ့ၣ်လၢ– ‘က့ၤကွၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ဖိသၣ်အံၤလၢယဂီၢ် ဒီးယကဟ့ၣ်လီၤနၤစ့လီၤ.’

ဖဲဖိသၣ်ပိာ်ခွါဒိၣ်ထီၣ်ဝဲအခါ နီၢ်ယိကဘ့ၣ်လဲၤဆှၢအီၤဆူ စီၤပၤဖၤရိၤအဖိမုၣ်အအိၣ်လီၤ. စီၤပၤအဖိမုၣ် ယုၢ်န့ၢ်အမံၤလၢ စီၤမိၤၡ့ ဒီးလုၢ်ဒိၣ်ထီၣ်က့ၤအီၤဒ် အနီၢ်ကစၢ်အဖိခွါလီၤ. စီၤမိၤၡ့ဒိၣ်ထီၣ်ဒ် စီၤပၤအဖိခွါတဂၤအသိး ဒီးကယဲၢ်တၢ်လၢအသးလီဝဲခဲလၢာ်န့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲသ့လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် စီၤမိၤၡ့တသးပ့ၤနီၣ် ယဟိဝၤယွၤနီတဘျီဘၣ်. စီၤမိၤၡ့သ့ၣ်ညါလီၤအသးလၢ အတမ့ၢ်ပှၤအဲၤကူပတူးဖိဘၣ်, အဝဲမ့ၢ်ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဂၤလီၤ. ဒီးစီၤမိၤၡ့ဃုထၢဝဲလၢ အကမၤယဟိဝၤယွၤအတၢ်မၤလီၤ.

ဖဲစီၤမိၤၡ့အိၣ်အနံၣ် ၄၀ အခါ အဝဲဆၢတဲာ်လီၤအသးလၢ ကမၤစၢၤဝဲအပှၤကလုာ်လီၤ. ဘၣ်တနံၤ စီၤမိၤၡ့ထံၣ်ဝဲ ပှၤအဲၤကူပတူးဖိတဂၤ တီၢ်ဝဲပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဂၤလီၤ. ဖဲန့ၣ်အခါ စီၤမိၤၡ့ တီၢ်ကဒါက့ၤ ပှၤအဲၤကူပတူးဖိတဂၤအံၤ ဒီးအဝဲသံဝဲလီၤ. ဝံၤဒီး စီၤမိၤၡ့မၤဘၢကွံာ်အစိၣ်လၢမဲးဖီလာ်လီၤ. ဖဲစီၤပၤဖၤရိၤသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအခါ စီၤပၤဃုမၤသံစီၤမိၤၡ့လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် စီၤမိၤၡ့လဲၤဃ့ၢ်ဝဲဆူ ကီၢ်မံးဒယၣ်အပူၤလီၤ. ဖဲန့ၣ်န့ၣ် ယဟိဝၤယွၤကွၢ်ထွဲအီၤလီၤ.

“လၢတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် စီၤမိၤၡ့ . . . တဒိးကိးလီၤ အသးလၢ စီၤပၤအဖိမုၣ်န့ၣ် အဖိခွါဘၣ်. အဝဲဃုထၢဝဲလၢ အကတူၢ်သကိး တၢ်မၤအၢမၤနးဃုာ်ဒီး ကစၢ်ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်” လီၤ.—ဧ့ၤဘြံၤ ၁၁:၂၄, ၂၅, ခ့ခါစှီၤကျိာ်