ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

 တၢ်မၤလိ ၇

တၢးဘၤဘ့းလး

တၢးဘၤဘ့းလး

ဖဲထံလုၢ်ဘၢတၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံ စီၤနိအၤအဖိခွါအမါတဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဝဲအဖိအါမးလီၤ. အဝဲသ့ၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိအါထီၣ်ဒီး အိၣ်လီၤပြံလီၤပြါဝဲလၢတၢ်လီၢ်အါတီၤ ဒ်ယဟိဝၤယွၤမၤလိာ်တ့ၢ်ဝဲအသိးလီၤ.

ဘၣ်ဆၣ် အဝဲသ့ၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိတနီၤန့ၣ် တဒိကနၣ်ယဟိဝၤယွၤအကလုၢ်ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်တဲဝဲလၢ– ‘မ်ပကတ့ထီၣ်ဝ့ၢ်တဖျၢၣ်ဒီး အိၣ်တပူၤဃီဖဲအံၤတက့ၢ်. ဒီးပကတ့ထီၣ်တၢးဖးထီတဖျၢၣ် တုၤလၢမူခိၣ် ဒ်သိးပမံၤကဟူသၣ်ဖျါအဂီၢ်လီၤ.’

 ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်တ့ထီၣ်တၢးဖးထီဒ်အံၤန့ၣ် ယဟိဝၤယွၤတဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးဝဲဘၣ်. အဃိ ကစၢ်ယွၤဆၢတဲာ်လီၤအသးလၢ ကမၤပတုာ်ကွံာ်အဝဲသ့ၣ်အတၢ်မၤလီၤ. ကစၢ်ယွၤမၤဝဲဒ်လဲၣ်န့ၣ် မ့ၢ်နသ့ၣ်ညါဧါ. ကစၢ်ယွၤမၤလီၤဖး အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ကတိၤလၢ ကျိာ်အကလုာ်ကလုာ်လီၤ. အဃိ အဝဲသ့ၣ်တနၢ်ပၢၢ်လိာ်အသးလၢၤဘၣ် ဒီးအဝဲသ့ၣ်တတ့ထီၣ် တၢးဖးထီဒီးဝ့ၢ်လၢၤဘၣ်. ဝ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ် တ့ထီၣ်ဝဲတဖျၢၣ်အံၤန့ၣ် တၢ်ကိးအမံၤလၢ ဘၤဘ့းလးလီၤ. ဘၤဘ့းလးန့ၣ် အခီပညီမ့ၢ်ဝဲ “တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်” လီၤ. ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် စးထီၣ်လဲၤအိၣ်ဝဲလၢတၢ်လီၢ်အါတီၤ လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအဝဲသ့ၣ်လဲၤအိၣ်လၢ တၢ်လီၢ်အဂၤတဖၣ်အံၤအခါ အဝဲသ့ၣ်ဆဲးမၤဝဲ တၢ်အၢတၢ်သီလီၤ. လၢအဝဲသ့ၣ်အကျါန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢအအဲၣ်ယဟိဝၤယွၤ အိၣ်တဂၤဂၤဒံးဧါ. ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ် ပကမၤလိအါထီၣ်လၢ တၢ်မၤလိလၢခံတခါလီၤ.

“ကယဲၢ်ပှၤလၢအပာ်ထီၣ်ထီအသးန့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ဆီၣ်လီၤအီၤလီၤ. ဒီးပှၤလၢအဆီၣ်လီၤအသးန့ၣ်, ကဘၣ်တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီအီၤလီၤ.”​—လူၤကၣ် ၁၈:၁၄