ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ် အတၢ်နီၤဖး ၃

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ် အတၢ်နီၤဖး ၃

ဖဲထံလုၢ်ဘၢတၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံ လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ပှၤလၢအဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် ယဟိဝၤယွၤန့ၣ် အိၣ်ထဲစှၤကိးဂၤလီၤ. လၢအဝဲသ့ၣ်အကျါန့ၣ် စီၤအၤဘြၤဟၣ်မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤလၢ ယဟိဝၤယွၤအတံၤသကိးလီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိ စီၤအၤဘြၤဟၣ် ဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ ယဟိဝၤယွၤအတံၤသကိးလဲၣ်. နမ့မ့ၢ်မိၢ်ပၢ်န့ၣ် မၤစၢၤသုဖိဒ်သိး ကနၢ်ပၢၢ်ထီၣ်ဝဲလၢ ယဟိဝၤယွၤသးအိၣ်ဝဲစီၤအၤဘြၤဟၣ် ဒီးအဲၣ်ဒိးမၤစၢၤအီၤတက့ၢ်. ဒ်စီၤအၤဘြၤဟၣ်, စီၤလိာ် ဒီးစီၤယၤကိာ်အသိး ပဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢယဟိဝၤယွၤအအိၣ်သ့ဝဲလီၤ. ပနာ်သ့သပှၢ်ကတၢၢ်လၢ ယဟိဝၤယွၤကမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲ အတၢ်အၢၣ်လီၤကိးခါဒဲးလီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢလာ်တဖၣ်

တၢ်မၤလိ ၇

တၢးဘၤဘ့းလး

ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်ဆၢတဲာ်လီၤအသးလၢ ကတ့ထီၣ်ဝဲတၢးဖးထီတဖျၢၣ်လၢ မူခိၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိ ကစၢ်ယွၤဆီတလဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ အတၢ်ကတိၤအကျိာ်တဘျီဃီလဲၣ်.

တၢ်မၤလိ ၈

နီၢ်စၤရါဒီးစီၤအၤဘြၤဟၣ် ဒိကနၣ်ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်

ဘၣ်မနုၤအဃိ စီၤအၤဘြၤဟၣ်ဒီးနီၢ်စၤရါ ဟးထီၣ်လၢအတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်ဒီး လဲၤအိၣ်ဝဲဆူကီၢ်ကနၤဧၣ်လဲၣ်.

တၢ်မၤလိ ၉

ဖိခွါတဂၤအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လံ

ကစၢ်ယွၤမၤလၢပှဲၤထီၣ် အတၢ်အၢၣ်လီၤဒီးစီၤအၤဘြၤဟၣ်ဒ်လဲၣ်. စီၤအၤဘြၤဟၣ်အဖိခွါလၢ အပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအပူၤန့ၣ် မ့ၢ်စီၤအံၤစဲး မ့တမ့ၢ် စီၤယံးၡမၤဧ့လးဧါ.

တၢ်မၤလိ ၁၀

သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ စီၤလိာ်အမါ

ကစၢ်ယွၤဒုးလီၤမ့ၣ်အူဒီးကးလၢ ဝ့ၢ်စဒိၣ်ဒီးဂမိရၤအဖီခိၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိ ဝ့ၢ်တဖၣ်အံၤဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤအီၤလဲၣ်. ဘၣ်မနုၤအဃိ ပဘၣ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤစီၤလိာ်အမါလဲၣ်.

တၢ်မၤလိ ၁၁

တၢ်မၤကွၢ်စီၤအၤဘြၤဟၣ်အတၢ်နာ်

ကစၢ်ယွၤတဲဘၣ်စီၤအၤဘြၤဟၣ်လၢ– ‘ကိးထီၣ်နဖိခွါစီၤအံၤစဲး ဒီးလဲၤလုၢ်ထီၣ်အီၤဆူ ကီၢ်မိၤရံယၤအကစၢၢ်ခိၣ်တက့ၢ်.’ စီၤအၤဘြၤဟၣ်အတၢ်နာ် ဘၣ်တၢ်မၤကွၢ်အီၤဒ်လဲၣ်.

တၢ်မၤလိ ၁၂

စီၤယၤကိာ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်န့ၢ်သါ

စီၤအံၤစဲးဒီးနီၢ်ရံးဘကၤ အိၣ်ဒီးအဖိခွါတဃံာ်ခံဂၤ အမံၤလၢစီၤဧ့ၡီၤဒီးစီၤယၤကိာ်လီၤ. ခီဖျိလၢစီၤဧ့ၡီၤမ့ၢ်ဖိဝဲၢ်ကိအဃိ ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲတၢ်န့ၢ်သါလီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိ စီၤဧ့ၡီၤလဲကွံာ်ဖိဝဲၢ်ကိအလီၢ်လၢ ကသူတခွးလဲၣ်.

တၢ်မၤလိ ၁၃

စီၤယၤကိာ်ဒီးစီၤဧ့ၡီၤ မၤဃူဖိးလိာ်က့ၤအသး

စီၤယၤကိာ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ လၢမူခိၣ်ကလူးအအိၣ်ဒ်လဲၣ်. ဒီးစီၤယၤကိာ်မၤဃူမၤဖိးလိာ်က့ၤအသး ဒီးစီၤဧ့ၡီၤလၢကျဲဒ်လဲၣ်.