ယ့ၣ်ၡူးဟဲလီၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢဒ်သိး ကဟ့ၣ်လီၤအသးသမူလၢ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအဂီၢ်လီၤ. ယ့ၣ်ၡူးဘၣ်သံဝဲသနာ်က့ အဝဲမၤနၢၤဝဲဟီၣ်ခိၣ်လီၤ. ယဟိဝၤယွၤတီဒီးအဖိခွါအဃိ အဝဲမၤသမူထီၣ်က့ၤအီၤလၢတၢ်သံလီၤ. ယ့ၣ်ၡူးမၤစၢၤပှၤဂၤ, ပျၢ်ကွံာ်ပှၤဂၤအတၢ်ကမၣ်ဖဲ အဝဲသ့ၣ်မၤကမၣ်တၢ်အခါ ဒီးအဝဲဆီၣ်လီၤအသး တုၤအသံတစုလီၤ. ဖဲယ့ၣ်ၡူးဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤဝံၤအလီၢ်ခံ အဝဲလီၣ်ဖျါထီၣ်အသးလၢ အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်အမဲာ်ညါလီၤ. ယ့ၣ်ၡူးဟ့ၣ်လီၤဝဲတၢ်မၤလၢ အရ့ဒိၣ်တခါလၢအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် ကဘၣ်မၤဝဲန့ၣ်လီၤ. ဒီးအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် ကဘၣ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ယ့ၣ်ၡူးသိၣ်လိအဝဲသ့ၣ်လီၤ. နမ့မ့ၢ်မိၢ်ပၢ်န့ၣ် မၤစၢၤနဖိဒ်သိး ကသ့ၣ်ညါဝဲလၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ပပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မၤအပူၤ သ့ဝဲလီၤ.