ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

တၢ်ကတိၤ​အိးထီၣ် အ​တၢ်နီၤဖး ၁၃

တၢ်ကတိၤ​အိးထီၣ် အ​တၢ်နီၤဖး ၁၃

ယ့ၣ်ၡူး​ဟဲ​လီၤ​လၢ​ဟီၣ်ခိၣ်​ချၢ​ဒ်သိး က​ဟ့ၣ်လီၤ​အသး​သမူ​လၢ ပှၤ​ဟီၣ်ခိၣ်​ဖိ​အဂီၢ်​လီၤ. ယ့ၣ်ၡူး​ဘၣ်​သံဝဲ​သနာ်က့ အဝဲ​မၤနၢၤ​ဝဲ​ဟီၣ်ခိၣ်​လီၤ. ယဟိဝၤ​ယွၤ​တီ​ဒီး​အ​ဖိခွါ​အဃိ အဝဲ​မၤ​သမူထီၣ်​က့ၤ​အီၤ​လၢ​တၢ်သံ​လီၤ. ယ့ၣ်ၡူး​မၤစၢၤ​ပှၤဂၤ, ပျၢ်​ကွံာ်​ပှၤဂၤ​အ​တၢ်ကမၣ်​ဖဲ အဝဲသ့ၣ်​မၤ​ကမၣ်​တၢ်​အခါ ဒီး​အဝဲ​ဆီၣ်လီၤ​အသး တုၤ​အ​သံ​တစု​လီၤ. ဖဲ​ယ့ၣ်ၡူး​ဂဲၤဆၢထၢၣ်​သမူထီၣ်​က့ၤ​ဝံၤ​အလီၢ်​ခံ အဝဲ​လီၣ်ဖျါ​ထီၣ်​အသး​လၢ အပျဲၢ်​အဘီၣ်​တဖၣ်​အမဲာ်​ညါ​လီၤ. ယ့ၣ်ၡူး​ဟ့ၣ်လီၤ​ဝဲ​တၢ်မၤ​လၢ အရ့ဒိၣ်​တခါ​လၢ​အပျဲၢ်​အဘီၣ်​တဖၣ် က​ဘၣ်​မၤဝဲန့ၣ်​လီၤ. ဒီး​အပျဲၢ်​အဘီၣ်​တဖၣ် က​ဘၣ်​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​တၢ်​ဒ်လဲၣ်​န့ၣ် ယ့ၣ်ၡူး​သိၣ်လိ​အဝဲသ့ၣ်​လီၤ. န​မ့မ့ၢ်​မိၢ်ပၢ်​န့ၣ် မၤစၢၤ​န​ဖိ​ဒ်သိး က​သ့ၣ်ညါ​ဝဲ​လၢ​မုၢ်မဆါ​တနံၤ​အံၤ ပ​ပၣ်ဃုာ်​လၢ​တၢ်​စံၣ်တဲၤ​တဲလီၤ​တၢ်မၤ​အ​ပူၤ သ့ဝဲ​လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢလာ်တဖၣ်

တၢ်​မၤလိ ၈၇

ယ့ၣ်ၡူး​အီၣ်​ဟါ​တၢ်အီၣ် အလီၢ်​ခံ​ကတၢၢ်​တဘျီ

ဖဲ​တၢ်အီၣ်​အလီၢ်​ခံ​ကတၢၢ်​တဘျီ​အဆၢ​က​တီ​န့ၣ် ယ့ၣ်ၡူး​ဟ့ၣ်လီၤ​အ​တၢ်မၢဖိ​တဖၣ် တၢ်မၤလိာ်​လၢ​အရ့ဒိၣ်​တခါ​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၈၈

ပှၤ​ဖီၣ်​န့ၢ်​ယ့ၣ်ၡူး

စီၤ​ယူဒၤ​အံၣ်စကၤရံၤအိာ် ဟဲ​ကိးဝဲ ပှၤ​ဂီၢ်မုၢ်​ဒီး​ပှၤသုးဖိ​တဖၣ်​လၢ အ​အိၣ်ဒီး​နး​ဒီး​နီၣ်တီၢ် လၢ​ကရၢၢ်​က့ၤသစ့းမနၤ ဒ်သိး​အဝဲသ့ၣ်​က​ဖီၣ်​န့ၢ်ဝဲ​ယ့ၣ်ၡူး​အဂီၢ်​လီၤ.

တၢ်​မၤလိ ၈၉

စီၤ​ပ့းတရူး​သမၢ​ယ့ၣ်ၡူး

လၢ​စီၤ​ကၤယါဖၤ​အဟံၣ်​တၢ်ပျီ​ပူၤ​န့ၣ် တၢ်မနုၤ​မၤ​အသး​လဲၣ်. လၢ​ဟံၣ်​အ​ပူၤ​န့ၣ် တၢ်မၤ​အသး​ဒီး​ယ့ၣ်ၡူး​ဒ်လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၉၀

ယ့ၣ်ၡူး​သံ​လၢ ကီၤလၤကီၤသါ

ဘၣ်​မနုၤ​အဃိ စီၤ​ပံၤလး​ပျဲဝဲ​လၢ ပှၤ​က​မၤသံ​ယ့ၣ်ၡူး​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၉၁

ယ့ၣ်ၡူး​ဂဲၤဆၢထၢၣ်​သမူထီၣ်​က့ၤ

မုၢ်နံၤ​ဖဲ​ယ့ၣ်ၡူး​သံ​ဝံၤ​အလီၢ်​ခံ​န့ၣ် တၢ်​လီၤ​ကမၢ​ကမၣ် မနုၤ​ဟဲကဲထီၣ်​အသး​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၉၂

ယ့ၣ်ၡူး​လီၣ်ဖျါ​ထီၣ်​အသး​လၢ ပှၤ​မၤ​ညၣ်ဖိ​တဖၣ်​အမဲာ်​ညါ

ဒ်သိး​အဝဲသ့ၣ် က​ပိာ်​ယ့ၣ်ၡူး​ခရံာ်​ခံ​အဂီၢ် ယ့ၣ်ၡူး​မၤဝဲ​တၢ်မနုၤ​လဲၣ်.

တၢ်​မၤလိ ၉၃

ယ့ၣ်ၡူး​က့ၤထီၣ်​ဆူ​မူခိၣ်

တချုး​လၢ​ယ့ၣ်ၡူး မၢလီၤ​အပျဲၢ်​အဘီၣ်​တနီၤ​ဒံး​ဘၣ်​န့ၣ် ဟ့ၣ်လီၤ​အဝဲသ့ၣ်​လၢ တၢ်​မၤလိ​အရ့ဒိၣ်​တနီၤ​လီၤ.