ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢ်မၤလိလၢလံာ်စီဆှံအပူၤ

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ် အတၢ်နီၤဖး ၁၃

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ် အတၢ်နီၤဖး ၁၃

ယ့ၣ်ၡူးဟဲလီၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢဒ်သိး ကဟ့ၣ်လီၤအသးသမူလၢ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအဂီၢ်လီၤ. ယ့ၣ်ၡူးဘၣ်သံဝဲသနာ်က့ အဝဲမၤနၢၤဝဲဟီၣ်ခိၣ်လီၤ. ယဟိဝၤယွၤတီဒီးအဖိခွါအဃိ အဝဲမၤသမူထီၣ်က့ၤအီၤလၢတၢ်သံလီၤ. ယ့ၣ်ၡူးမၤစၢၤပှၤဂၤ, ပျၢ်ကွံာ်ပှၤဂၤအတၢ်ကမၣ်ဖဲ အဝဲသ့ၣ်မၤကမၣ်တၢ်အခါ ဒီးအဝဲဆီၣ်လီၤအသး တုၤအသံတစုလီၤ. ဖဲယ့ၣ်ၡူးဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤဝံၤအလီၢ်ခံ အဝဲလီၣ်ဖျါထီၣ်အသးလၢ အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်အမဲာ်ညါလီၤ. ယ့ၣ်ၡူးဟ့ၣ်လီၤဝဲတၢ်မၤလၢ အရ့ဒိၣ်တခါလၢအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် ကဘၣ်မၤဝဲန့ၣ်လီၤ. ဒီးအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် ကဘၣ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ယ့ၣ်ၡူးသိၣ်လိအဝဲသ့ၣ်လီၤ. နမ့မ့ၢ်မိၢ်ပၢ်န့ၣ် မၤစၢၤနဖိဒ်သိး ကသ့ၣ်ညါဝဲလၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ပပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်မၤအပူၤ သ့ဝဲလီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢလာ်တဖၣ်

တၢ်မၤလိ ၈၇

ယ့ၣ်ၡူးအီၣ်ဟါတၢ်အီၣ် အလီၢ်ခံကတၢၢ်တဘျီ

ဖဲတၢ်အီၣ်အလီၢ်ခံကတၢၢ်တဘျီအဆၢကတီန့ၣ် ယ့ၣ်ၡူးဟ့ၣ်လီၤအတၢ်မၢဖိတဖၣ် တၢ်မၤလိာ်လၢအရ့ဒိၣ်တခါလီၤ.

တၢ်မၤလိ ၈၈

ပှၤဖီၣ်န့ၢ်ယ့ၣ်ၡူး

စီၤယူဒၤအံၣ်စကၤရံၤအိာ် ဟဲကိးဝဲ ပှၤဂီၢ်မုၢ်ဒီးပှၤသုးဖိတဖၣ်လၢ အအိၣ်ဒီးနးဒီးနီၣ်တီၢ် လၢကရၢၢ်က့ၤသစ့းမနၤ ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်ကဖီၣ်န့ၢ်ဝဲယ့ၣ်ၡူးအဂီၢ်လီၤ.

တၢ်မၤလိ ၈၉

စီၤပ့းတရူးသမၢယ့ၣ်ၡူး

လၢစီၤကၤယါဖၤအဟံၣ်တၢ်ပျီပူၤန့ၣ် တၢ်မနုၤမၤအသးလဲၣ်. လၢဟံၣ်အပူၤန့ၣ် တၢ်မၤအသးဒီးယ့ၣ်ၡူးဒ်လဲၣ်.

တၢ်မၤလိ ၉၀

ယ့ၣ်ၡူးသံလၢ ကီၤလၤကီၤသါ

ဘၣ်မနုၤအဃိ စီၤပံၤလးပျဲဝဲလၢ ပှၤကမၤသံယ့ၣ်ၡူးလဲၣ်.

တၢ်မၤလိ ၉၁

ယ့ၣ်ၡူးဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤ

မုၢ်နံၤဖဲယ့ၣ်ၡူးသံဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် တၢ်လီၤကမၢကမၣ် မနုၤဟဲကဲထီၣ်အသးလဲၣ်.

တၢ်မၤလိ ၉၂

ယ့ၣ်ၡူးလီၣ်ဖျါထီၣ်အသးလၢ ပှၤမၤညၣ်ဖိတဖၣ်အမဲာ်ညါ

ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ် ကပိာ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်ခံအဂီၢ် ယ့ၣ်ၡူးမၤဝဲတၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်မၤလိ ၉၃

ယ့ၣ်ၡူးက့ၤထီၣ်ဆူမူခိၣ်

တချုးလၢယ့ၣ်ၡူး မၢလီၤအပျဲၢ်အဘီၣ်တနီၤဒံးဘၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်လီၤအဝဲသ့ၣ်လၢ တၢ်မၤလိအရ့ဒိၣ်တနီၤလီၤ.