ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢ်မၤလိလၢလံာ်စီဆှံအပူၤ

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ် အတၢ်နီၤဖး ၁၂

တၢ်ကတိၤအိးထီၣ် အတၢ်နီၤဖး ၁၂

ယ့ၣ်ၡူးသိၣ်လိပှၤဂၤ ဘၣ်ဃးဒီးမူခိၣ်ဘီမုၢ်အဂ့ၢ်လီၤ. ယ့ၣ်ၡူးသိၣ်လိစ့ၢ်ကီးအဝဲသ့ၣ်လၢ ကဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်ဒ်သိး ကစၢ်ယွၤအမံၤကဘၣ်တၢ်ပာ်စီဆှံအီၤ, ယွၤအဘီမုၢ်ကဟဲဒီး ယွၤအတၢ်တိာ်ပာ် ကဟဲလၢပှဲၤထီၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢအဂီၢ်လီၤ. နမ့မ့ၢ်မိပါန့ၣ် တဲနၢ်ပၢၢ်နဖိဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ထုကဖၣ်အံၤအခီပညီတက့ၢ်. ယ့ၣ်ၡူးတဟ့ၣ်အခွဲးလၢ မုၣ်ကီၤလံၢ်ကမၤဟးဂီၤအတၢ်သးတီဘၣ်. ယ့ၣ်ၡူးဃုထၢထီၣ် အတၢ်မၢဖိတဖၣ်လၢ ကမၤလၢပှဲၤမူဒါလၢအရ့ဒိၣ်လၢ ယွၤအဘီအမုၢ်အပူၤလီၤ. ယ့ၣ်ၡူးန့ၣ်အသူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်လၢ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအမ့ၢ်အတီအဂီၢ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယ့ၣ်ၡူးအဲၣ်ဒိး မၤစၢၤပှၤဂၤအဃိ အဝဲမၤဘျါက့ၤပှၤဆူးပှၤဆါ, ဒုးအီၣ်ဒုးအီပှၤလၢအလီၤဘဲတဖၣ် ဒီးမၤသမူထီၣ်က့ၤပှၤသံတနီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၤလးလၢ ယ့ၣ်ၡူးမၤဝဲတဖၣ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်န့ၢ်ပှၤလၢ ယွၤအဘီမုၢ်ကမၤလီၤမၢ်ကွံာ် တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အံၤလီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢလာ်တဖၣ်

တၢ်မၤလိ ၇၄

ယ့ၣ်ၡူးကဲထီၣ်မ့းၡံအၤ

စီၤယိၤဟၣ်တဲဝဲလၢ ယ့ၣ်ၡူးမ့ၢ်ယွၤအသိန့ၣ် အဲၣ်ဒိးတဲဝဲအခီညီဒ်လဲၣ်.

တၢ်မၤလိ ၇၅

မုၣ်ကီၤလံၢ်လ့ပစီယ့ၣ်ၡူး

မုၣ်ကီၤလံၢ်လ့ပစီယ့ၣ်ၡူး သၢဘျီဒ်လဲၣ်. ဒီယ့ၣ်ၡူးတြီဆၢက့ၤဝဲဒ်လဲၣ်.

တၢ်မၤလိ ၇၆

ယ့ၣ်ၡူးမၤကဆှီထီၣ်တၢ်လုၢ်ဟံၣ်

ဘၣ်မနုၤအဃိ ယ့ၣ်ၡူးဟံးန့ၢ်ဝဲပျံၤဖးထီၣ်တဘိ ဒီးဟီထီၣ်ကွံာ်ဝဲဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် လၢတၢ်လုၢ်ဟံၣ်အပူၤ ဒီးမၤလီၤတကျၢၢ်ကွံာ် ပှၤလဲစ့လီၢ်လဲၣ်.

တၢ်မၤလိ ၇၇

ပိာ်မုၣ်တဂၤလဲၤဒၢၣ်ထံလၢ ထံပူၤ

ဖဲယ့ၣ်ၡူးကတိၤတၢ်ဒီး အီၤလၢ စီၤယၤကိာ်အထံပူၤခီၣ်ထံးအခါ ပှၤၡၤမရံမုၢ်တဂၤအံၤကမၢကမၣ်ဝဲလီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. ယ့ၣ်ၡူးတဲဘၣ်ပိာ်မုၣ်လၢ တၢ်ဂ့ၢ်မနုၤတခါလၢအတတဲဘၣ် ပှၤနီတဂၤဒံးဘၣ်န့ၣ်လဲၣ်.

တၢ်မၤလိ ၇၈

ယ့ၣ်ၡူးစံၣ်တဲၤတဲလီၤ ဘီမုၢ်တၢ်ကစီၣ်

ယ့ၣ်ၡူးကွဲမုာ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တနီၤလၢ ကကဲထီၣ် ပှၤလၢအဒုးကဲထီၣ်ပှၤဂၤလၢ ယ့ၣ်ၡူးအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်လီၤ. လၢခံ ယ့ၣ်ၡူးမၤလိပှၤအဂၤ ၇၀ လၢအမ့ၢ်အပျဲၢ်အဘီၣ်လၢ ကစံၣ်တဲၤတဲလီၤဝဲတၢ်သးခုကစီၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤလိ ၇၉

ယ့ၣ်ၡူးမၤတၢ်လီၤလးတဖၣ်

ဖဲယ့ၣ်ၡူးလဲၤဝဲတၢ်လီၢ်တပူၤလၢ်လၢ်န့ၣ် ပှၤဆူးပှၤဆါဟဲလၢအအိၣ် ဒီးယ့ၣ်ၡူးမၤဘျါကွံာ်ဝဲခဲလၢာ်လီၤ. ယ့ၣ်ၡူးမၤဂဲၤဆၢထၢၣ်သးမူထီၣ်က့ၤ ဖိသၣ်မုၣ်လၢတၢ်သံလီၤ.

တၢ်မၤလိ ၈၀

ယ့ၣ်ၡူးဃုထၢထီၣ် အတၢ်မၢဖိတဆံခံဂၤ

ယ့ၣ်ၡူးဃုထၢထီၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢ တၢ်မနုၤအဂီၢ်လဲၣ်. မ့ၢ်နနီၣ်ဘၣ်အဝဲသ့ၣ်အမံၤဒံးဧါ.

တၢ်မၤလိ ၈၁

တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢကစၢၢ်ခိၣ်

ယ့ၣ်ၡူးသိၣ်လိပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ အဟဲပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးလီၤ.

တၢ်မၤလိ ၈၂

ယ့ၣ်ၡူးသိၣ်လိအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ထုကဖၣ်အဂ့ၢ်

တၢ်လၢယ့ၣ်ၡူးတဲဘၣ် အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် လၢအဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်ဆဲးဃ့န့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်မၤလိ ၈၃

ယ့ၣ်ၡူးလုၢ်အီၣ်လုၢ်အီပှၤလၢ အကထိတဖၣ်

တၢ်လီၤလးအံၤပာ်ဖျါထီၣ်န့ၢ်ပှၤ ဘၣ်ဃးဒီးယဟိဝၤယွၤဒီး ယ့ၣ်ၡူးဒ်လဲၣ်.

တၢ်မၤလိ ၈၄

ယ့ၣ်ၡူးဟးလၢထံဖီခိၣ်

ဖဲတၢ်မၢဖိတဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်လီၤလးတခါအံၤအခါ အဝဲသ့ၣ်တူၢ်ဘၣ်ဝဲဒ်လဲၣ်န့ၣ် နထံၣ်တမှံကွၢ်သ့ဧါ.

တၢ်မၤလိ ၈၅

ယ့ၣ်ၡူးမၤဘျါပှၤဆါလၢ မုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤ

ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်လၢယ့ၣ်ၡူးမၤဝဲန့ၣ် ဘၣ်မနုၤအဃိ ပှၤတဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးဝဲကိးဂၤဒဲးလဲၣ်.

တၢ်မၤလိ ၈၆

ယ့ၣ်ၡူးမၤသမူထီၣ်စီၤလါစရူး

ဖဲယ့ၣ်ၡူးထံၣ်နီၢ်မၤရံဟီၣ်အခါ အဝဲစးထီၣ်ဟီၣ်ဝဲစ့ၢ်ကီးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တယံာ်ဘၣ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်သးခုထီၣ်က့ၤဝဲလီၤ.